Haksız İcra Takibi

Haksız İcra Takibi
Haksız İcra Takibi HAKSIZ İCRA TAZMİNATI, HAKSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR, HAKSIZ İCRA NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT Davacı vekili, müvekkili şirket tarafından dava dışı ... ... Tic. Ltd. Şti.'ne yaptırılan ve vakum değerlerinin kontrol edilmesi için emaneten anılan şirketin fabrikasına bırakılan oksijen depolama tankının, davalı tarafından dava dışı şirketin...
Haksız İcra Takibi Nedir? Haksız sebeplerle icra takibi İcra ve İflas kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. İcra takibinde borçlunun borcunu çeşitli sebeplerle ifa edememesi durumlarında alacaklı olanların bu borcu devlet gücü ile tahsil etmesini ifade eder.

Haksız İcra Takibi

İlamsız icra takibi kapsamında haciz yoluna giden alacaklarının haksız gerekçelerle  haciz başlatılmış ise haksız icra takibi sebebiyle meydana gelen zararları karşılamalıdır. Haksız icra takibi için başvuran alacaklı kişi bu noktada borçlunun ve üçüncü kişilerin de zararlarından sorumlu olmaktadır. Haksız şekilde icra takibinin yapılması durumlarında haksız olan takibin borçlusu olan kişi, itiraz sürelerini kaçırmadan, nedenlerini de belirtmelidir. İcra İflas Kanunu kapsamında uygun olarak itiraz dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu dilekçeler mutlaka uzman bir avukat aracılığı ile hazırlanmalıdır.

Haksız İcra Takibi Kötüniyet Tazminatı

İcra takibine itiraz haksız nedenlerle yapılmış olan icra takibi için mümkün olmaktadır. Haksız icra takibine uğramış olan alacaklı, kendisine dava açılmasını beklemeden tazminat davası açabilir ve zararlarının karşılanmasını talep edebilir. Bu tazminat davaları için yetkili mahkeme Genel Mahkemeler olmaktadır. İcra takibinde haksızlık olduğu tespit edilirse, bu noktada iki çeşit tazminat davası açılabilir. Bunlar:
  • Haksız icra takibi nedenleri ile tazminat davası,
  • Haksız icra takibi nedenleri ile manevi tazminat davası.

Haksız Haciz Nedeniyle Maddi Tazminat

Hatalı icra takibi konuları kapsamında tazminat davası açılabilir. Maddi tazminat davası, hukuka eylem ya da işlemler sebebiyle kişinin malvarlığındaki eksilmeler sebebiyle maddi zararın giderilmesini kapsamaktadır. Bu noktada kişinin haksız icra takipleri nedeni ile maddi tazminat davası açabilmesi için:
  • Haksız icra takibi olması gerekmektedir,
  • Haksız icra takibinde tazminata sebep olacak zararların oluşması gerekmektedir,
  • Zararın haksız icra takibi nedeniyle meydana gelmesi gerekmektedir,
  • Haksız icra takibi ile meydana gelen maddi zararlar arasında mutlaka nedensellik olmalıdır.
  • Bu noktada direkt olarak uğranılan maddi zarar olması gerekir,
  • Tarafların kusur oranlarının dikkate alınması gerekir,
  • Maluliyet mevcut ise maluliyet oranları esas alınmaktadır.
Bu davayı haksız yere icra takibi başlatılan herkes açabilir. Bu noktada uzman bir avukat ile çalışmak oldukça önem teşkil eder. Haksız İcra Tazminatı, Haksız İcra Takibi Nedir?, Haksız İcra Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davacı vekili, müvekkili şirket tarafından dava dışı ... ... Tic. Ltd. Şti.'ne yaptırılan ve vakum değerlerinin kontrol edilmesi için emaneten anılan şirketin fabrikasına bırakılan oksijen depolama tankının, davalı tarafından dava dışı şirketin borcu nedeniyle haczedilerek muhafaza altına alındığını, icra mahkemesi tarafından istihkak iddialarının kabulüne karar verildiğini, davalı tarafından muhafaza altına alındığında tam ve kusursuz olan tankın 4 sene sonraki teslimi anında eksik ve hasarlı olduğunu, müvekkilinin tankı teslim alamadığından zarara uğradığını, tamir ve kira kaybından oluşan zararın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, dava dışı borçlu aleyhine haciz ve ek haciz işlemi uygulandığını, bu hacizler sırasında dava konusu tankın da haczedildiğini, daha önce haczedilen menkul mallar kaçırıldığı için 09/09/2008 tarihinde haczedilen malların da kaçırılmaması amacıyla muhafaza altına alınarak yediemine teslim edildiğini, haciz yapılan adres borçluya ait olmakla, adreste bulunan malların da borçluya ait olacağının karine olduğunu, bu kapsamda müvekkili şirketten söz konusu haciz ve muhafaza işlemi nedeniyle tazminat talep edilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece haciz tarihi ve dava konusu tankın özellikleri de belirtilerek o tarihlerde aylık kira bedelinin Ticaret Odası, akaryakıt şirketleri gibi ilgili yerlerden sorularak sonucuna göre kira kaybının belirlenmesi gerekirken, yetersiz ve denetime elverişli olmayan bilirkişi raporu ile karar verilmiş olması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. Makalede Haksız İcra Takibi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Haksız İcra Takibi | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ HACİZ - FAİZE HAKSIZ EYLEMİN OLUŞTUĞU TARİHTEN İTİBAREN HÜKMEDİLMESİ LÜZUMU. MADDİ HATA SONUCU OLUŞTURULAN BOZMA KARARININ SONUÇ KISMININ DÜZELTİLMESİ GEREĞİ. KARAR ÖZET: Faize haksız eylemin oluştuğu tarihten itibaren hükmedilmesi gerekir. Mahkemece faize dava tarihinden itibaren hükmedilmiştir. Davacının da talebi dikkate alınarak davaya konu zararın belirlendiği ve teslim tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi gerekir. Bu nedenle maddi hata sonucu oluşturulan bozma kararının sonuç kısmının düzeltilmesi gerekir. Davacı, dava dilekçesinde hükmedilecek tazminata, davaya konu ve haczedilen malların yediemine teslim tarihinden itibaren faiz isteminde bulunmuştur. Dava, haksız eylem nedeni ile davalının İcra ve İflas Kanunu'nun 5. maddesi kapsamında sorumluluğuna ilişkin olup, faize haksız eylemin oluştuğu tarihten itibaren hükmedilmesi gerekir. Mahkemece faize dava tarihinden itibaren hükmedilmiştir.

Yargıtay Kararı: Haksız İcra Takibi

Borçlu,dava aleyhine sonuçlanıp hüküm verildikten sonra,borcun sona ermesini sağlamış veya dava sonucuna göre yerine getirmesi gereken ifayı alacaklı ile erteletmiş yada ondan bu konuda süre almış olabilir.Ayrıca alacaklı,takip yoluna başvurduğunda,arada geçen sürede ilam zamanaşımına uğramış olabilir. Bunlara rağmen,alacaklı ilamlı icra takibi yaparsa;yani,ilamın verilmesinden sonra,fakat ilamlı takipten önce bu durumlar ortaya çıkarsa,bu haksız bir takip olacaktır.Davadan sonra gerçekleşen sebeplerle ilama dayanan borcun talep edilebilmesi mümkün olmamasına rağmen,alacaklı,bu yola başvurursa icranın geri bırakılması prosedürü işletilebilecektir.

Bu haber toplam 476 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara