İcra İhalesine İtiraz

İcra İhalesine İtiraz
İcra İhalesine İtiraz İİK.nun 134. maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, (ihalenin BK 226. maddesinde yazılı) (satış ilanının tebliğ edilmemiş olması), (satılan malın esaslı niteliklerindeki hata) ve (ihaledeki fesat) nedeni ile ihalenin bozulabileceğine değinilmiştir. İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde gerekse...
İcra İhalesine İtiraz Nedir? Gerçekleşmiş icranın ihalesine itiraz ihale gerçekleştikten sonraki 7 gün içinde yapılmalıdır. İhaleye itirazın yapılabilmesi için ihalenin bozulma sebepleri yargıtay uygulamalarına göre şu şekilde belirtilmiştir:
 • İcra ihalesine itiraz edebilmek için ihaleye fesat karışmış olması gerekir,
 • Arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı ya da eksik işlemlerin yapılmış olması gerekir,
 • İhalenin yapılması sırasında hatalı eylemlerin gerçekleşmiş olması gerekmektedir,
 • Alıcı olan şahsın taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması gerekmektedir.
İhalenin feshedilmesi durumunda tetkik mercii talep edilen tarihi takip eden 20 gün içerisinde duruşmayı başlatır. Tarafların davaya gelmemesi halinde dahi icap karalarını kesinleştirir. Talebin reddedilmesi durumunda ise tetkik mercii davacı olan tarafı ihale bedelinin yüzde onu kapsamında para cezasına mahkum etmektedir.

İhalenin Feshi Davası Neden Açılır?

İhalenin feshedilmesi davası İcra ve İflas Kanunu’nun 134. Maddesine göre düzenlenmiştir. Cebri icra aracılığı ile satışı yapılmış olan malların ihalelerinde usulsüzlük olduğu iddiası ile açılan davaları kapsamaktadır. İhalelerin feshi icra mahkemesinden şikayetler aracılığı ile talep edilebilmektedir. Bu notada pazarlık ile yapılan satışın iptali de talep edilebilir. İhalenin feshi davası için yetkili olan mahkeme ise ihalenin yapıldığı ikametteki icra mahkemeleri almaktadır. Ancak ortaklıkların giderilmesi amacıyla yapılan satışlarda kararın verilmesi Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilmiştir.

İhalenin Feshi Davası Ne Kadar Sürer?

İcra ihalesine itiraz dava süresi 7 gün olmaktadır. İlgili olan kişilerin ihalenin yapılmasına kadar olan işlemlerdeki usulsüzlükleri maksimum ihale günü öğrenmiş oldukları kabul edilerek 7 günlük sürece karar verilmiştir. Bundan dolayı da ihalenin feshini talep edilmesi için, ihale tarihinden itibaren süreç başlar ve belirlenen sürenin sonunda ihalenin feshi talep edilmemiş ise ihale sonuçları kesinleşmektedir. Fakat çeşitli istisnai durumlar şikayet süresi uzayabilir. Bunlar:
 • Satış ilanı tebliğ edilmesi gereken ilgiliye satış ilanının tebliğ edilmemiş olması,
 • Satılan taşınmazlardaki esaslı nitelikteki hataların daha sonradan tespit edilmesi,
 • İhalede yaşanan fesatlıklar, gibi hallerde ihalenin yapıldığı süreden sonra şikayet hakkı saklı tutulur. Ancak bir sene geçmiş taşınmaz ihalelerinde itiraz edilme hakkı bulunmaz.
İcra İhalesine İtiraz, İİK.nun 134. maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, (ihalenin BK 226. maddesinde yazılı) (satış ilanının tebliğ edilmemiş olması), (satılan malın esaslı niteliklerindeki hata) ve (ihaledeki fesat) nedeni ile ihalenin bozulabileceğine değinilmiştir. İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında
 • İhaleye fesat karıştırılmış olması,
 • Arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,
 • İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,
 • Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması şeklinde sıralanmıştır.

İcra İhalesine İtiraz

İhalenin feshi talebi üzerine tetkik mercii talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde tetkik mercii davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. İhalenin feshine ilişkin şikayet görevsiz veya yetkisiz tetkik mercii veya mahkemeye yapılırsa, tetkik mercii veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir. Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 130. maddesine göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikayet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.

Yargıtay Kararı - İcra İhalesine İtiraz

İHALENİN FESHİ DAVASI - İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE DAVACININ FESHİ İSTENİLEN İHALE BEDELİNİN YÜZDE ONU ORANINDA PARA CEZASINA MAHKUM EDİLECEĞİ. KAMU DÜZENİNE AYKIRILIKTA ALEYHE BOZMA İLKESİ NAZARA ALINAMAYACAĞI. ÖZET: Kanun maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re'sen uygulanmalıdır. Hukuk Genel Kurulu'nun kararında da benimsendiği üzere kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, mahkemece işin esası incelenerek, istemi esastan reddedilen davacının para cezasına mahkum edilmesi gerekirken, bu konuda hüküm kurulmaması yasaya aykırı bulunmuştur.

Yargıtay: İcra Satışında İhalenin Feshi İstemi

ŞİKAYET DAVASI - İHALENİN FESHİ İSTEMİ - İHALENİN ALACAĞA MAHSUBEN YAPILIP YAPILMADIĞI VE SATIŞ BEDELİNİN YATIRILIP YATIRILMADIĞI YA DA YATIRILMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ HUSUSLARININ İHALENİN FESHİ SEBEBİ OLAMAYACAĞI. ÖZET: İhalenin alacağa mahsuben yapılıp yapılmadığı ve satış bedelinin yatırılıp yatırılmadığı ya da yatırılması gerekip gerekmediği hususları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 133. maddesi ile ilgili olup bu madde kapsamında değerlendirileceğinden, aynı yasanın 134. maddesine göre ihalenin feshi sebebi olamaz. Bu nedenlerle mahkemece istemin reddi gerekir. (İcra İhalesine İtiraz) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 879 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara