Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır
Tasarrufun İptali Davaları Davası İcra ve İflas Kanunun 277'nci maddesinde iptal davasının 278, 279 ve 280'inci maddelerinde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmek olduğu belirtilmektedir. Yasalarda kanun koyucu esas olarak bu konudaki amacını açıklamış ve alacaklıya alacağının tahsili için önemli bir düzenleme oluşturmuş olmaktadır. Tasarrufun iptali davasının...
Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır, Tasarrufun İptali Davaları Davası, İcra ve İflas Kanunun 277'nci maddesinde iptal davasının 278, 279 ve 280'inci maddelerinde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmek olduğu belirtilmektedir. Yasalarda kanun koyucu esas olarak bu konudaki amacını açıklamış ve alacaklıya alacağının tahsili için önemli bir düzenleme oluşturmuş olmaktadır. Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için öncelikle alacaklının borçlu lehine takip yapması ve takibin kesinleşmiş olması gerekmektedir. https://youtu.be/gDC1R1HXNpw Kesinleşen takipte miktarın tahsil edilmemesi, alacağın tasarrufun doğumundan önce ortaya çıkmış olması ve borçlu hakkında aciz vesikası bulunması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Bunların yanında iptal davasının açılması için iptal istenen tasarrufun borçlunun mevcudunu eksiltir mahiyette ve İcra İflas Kanunun 277' inci ve devam maddelerinde yazılı nedenlere uygun olması gerekmektedir. Bu konuda önemli olan durum yasa koyusunun tasarruftan önce ortaya çıkmasını beklediği konunun takip değil alacak olması durumudur.

Tasarrufun İptali Davası Nedir - Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır

Tasarrufun iptali İcra İflas Kanunun 277'nci ve 284'üncü maddeleri arasında düzenlenmiş durumdadır. Bu düzenlemelerde yer alan tasarrufun iptali talebi dava yolu ile mümkün olabilmektedir. Tasarrufun iptali davasının amacı alacaklının mahkeme vasıtası ile borçlunun tasarrufunun geçersizliğine hükmetmesi istemesi ve bu şekilde alacaklının taşınmazının kayıt tahsisine gerek duymadan haciz ve satışının talip edilmesini sağlamaktır. Bu durumda tasarrufun iptali davası, malın borçlunun mal varlığına dahil olmasını engelleyerek icra takibi ile alacağın tahsil edilmesini sağlaması için şahsi bir dava olarak tanımlanabilmektedir.

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır -  Kimler Açabilir?

Tasarrufun iptali davasının açılmasını isteyebilecek kişiler; elinde geçici veya kesin aciz vesikası bulunan her alacaklı, alacaklının mirasçıları konumunda olan kişiler, alacağın temlik edilmesi durumunda temlik eden kimse, iflas daireleri, İcra İflas Kanunun 245'inci maddesinde yer alan bizzat alacaklılar tasarrufun iptali davası açabilecek olan kişilerdir.

Tasarrufun İptali Davasında Görevli Olan Mahkeme

Tasarrufun iptali davasının açılması ve görülmesi konusunda görevli olan mahkemeler Hukuk Mahkemeleri Kanundaki belirtilen hükümler gereğince ve genel kurallara uygun şekilde tespit edilmektedir. Ancak bu konuda Yargıtay 15'inci Hukuk Dairesi 2013 tarihli kararında tasarrufun iptali davalarında görevli olan mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu belirtmiştir.

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır -  Açma Süresi ve Zamanaşımı Süresi Nedir

İcra ve İflas Kanunun 284'üncü maddesi uyarında açılacak tasarrufun iptali davası, genel mahkemede tasarrufun gerçekleştiği tarihten 5 yıl içinde açılması gerekmektedir. Bu belirtilen süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Bu sebeple mahkeme tasarrufun iptali davasının süresinde açılıp açılmadığını incelemektedir. İcra ve İflas Kanunun 278'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen karşılıksız tasarrufun tarihi ile haciz veya aciz ile iflas tarihi arasında 2 yıl, yine İcra ve İflas Kanunun 279'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tasarruflarda bir yıl geçmesi durumunda ve İcra ve İflas Kanunun 284'üncü maddesinde belirtilen 5 yıllık süre geçmemiş olması durumunda bile iptal davası açılamayacaktır.

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Şartları Nelerdir

Tasarrufun iptali davasında mahkemeye ilişkin dava koşulları; yargı yetkisi, yargı yolu, görev ve kamu düzenine ilişkin yetki olarak sayılabilmektedir. Tasarrufun iptali davasında taraflara ilişkin dava koşulları; her iki tarafın bulunması, taraf ehliyetleri, dava ehliyetleri, davaya vekalet ehliyeti ve geçerli vekaletname ve dava yetkisi olarak sayılabilmektedir. [caption id="attachment_15251" align="aligncenter" width="500"]Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır[/caption] Tasarrufun iptali davasında konusuna ilişkin dava koşulları; kesin hüküm bulunmaması ve hukuki yarar olması olarak sayılabilmektedir. Özel dava koşulları ise; davacının borçlu da gerçek bir alacağının bulunması, borçlu hakkında yapılan icra takibinin kesinleşmiş olması, iptal konusu olan tasarrufun borcun ortaya çıkmasından sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış aciz belgesinin bulunması olarak sayılabilmektedir Makalemizde Tasarrufun İptali Davaları Davası konusu bilgi amaçlı verilmiştir.

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Yargı Kararı

Tasarrufun iptali davası görevli mahkeme ve Yargıtay Kararı, Dava dışı üçüncü kişilere devrettiği, davanın bedele dönüştüğü davacı tarafça sunulan faturalar ve çek tevdi bordroları incelendiğinde, alacağın tasarruf tarihinden önce doğduğu, borçlu şirkette ortak oldukları, devredilen taşınmaz sayısı, satış bedelleri arasındaki nispetsizlik, yine davalı taşınmazları devraldıktan sonra kısa süre içerisinde elden çıkarmış olması dikkate alındığında alacaklıdan mal kaçırmak için muvazaalı devirler olup iptale tabi olduğu. Davalı ...'nin borçlunun durumunu bildiği, tasarrufun iptali davasının yasal koşullarının oluştuğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı ... vekili tarafından istinaf edilmiş, istinaf istemi esas yönünden red edilmiş ve anılan davalı vekili tarafından karar temyiz edilmiştir. Tasarrufun iptali davasının yasal koşullarının oluştuğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından istinaf edilmiş, istinaf istemi esas yönünden red edilmiş ve anılan davalı vekili tarafından karar temyiz edilmiştir. İlk derece mahkemesince verilen karara yönelik olarak davacı vekilince yapılan istinaf başvurusu üzerine. HMK maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı.

Bu haber toplam 268 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara