İdari Yargıda Destek Tazminatı Kimler Alır? Destek Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır?

İdari Yargıda Destek Tazminatı Kimler Alır? Destek Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır?
İdare aleyhine destekten yoksun kalma tazminatı idarenin kusuru sebebiyle bir kimsenin ölümü halinde ölen kişinin destekte bulunduğu kimseler tarafından maddi tazminat konusu yapılabilmektedir.

İdare tarafından ödenen destekten yoksun kalma tazminatı, idari eylemler veya işlemler sonucu bir kişinin ölümü nedeniyle maddi destek sağladığı yakınlarının uğradığı kayıpların giderilmesi için sağlanan bir tazminat türüdür. İdarenin, kusurlu ya da kusursuz sorumluluğa dayalı olarak, ölümle sonuçlanan olaylarda sorumluluğu kabul edilmesi durumunda, ölen kişiden maddi destek gören yakınları tarafından talep edilebilir.

İdareden Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Durumlarda İstenir?

İdareden destekten yoksun kalma tazminatı, idari eylemler veya işlemler sonucu gerçekleşen olaylarda idarenin sorumluluğunun bulunması durumunda istenebilir. Bu durumlar, trafik kazaları, iş kazaları veya terör eylemleri gibi çeşitli haksız fiiller sonucu ölümle sonuçlanan olayları kapsar. Örneğin, bir kamu hizmetinin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir kazada, idarenin hizmet kusuru sonucu bir kişinin ölmesi bu tür bir tazminat talebinin gerekçesi olabilir.

İdareden Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Anne Baba Alabilir mi?

Evet, anne baba da idareden destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. Bu tazminat, ölen kişinin maddi desteğinden mahrum kalan herkes için geçerlidir. Ölen kişiden maddi destek alan anne baba, desteklerinin ölümü sonucu maddi zarara uğramışlarsa, idareden tazminat talebinde bulunabilirler.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması, gelecekte meydana gelecek bir zararın tahminine dayanır. Zararın tespitinde, ölen kişinin yakınları ile olan ilişkisine, sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve hayat standartları gibi çeşitli faktörlere bakılarak, ölen kişinin sağ olsaydı sağlayabileceği maddi desteğin miktarı tahmin edilir. Bu tahmin, yazılı belgeler, banka dekontları, tanıklar ve benzeri somut verilerle desteklenebilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır?

Destekten yoksun kalma tazminatında, ölen kişinin ölüm tarihindeki asıl kazancı dikkate alınır. Hesaplamada, ölen kişinin aktif çalışma dönemi için ispat edilen kazancı, pasif dönem için ise genellikle asgari ücret üzerinden değerlendirilir.

İdari Yargıda Destek Tazminatı Nedir?

İdare aleyhine destekten yoksun kalma tazminatı idarenin kusuru sebebiyle bir kimsenin ölümü halinde ölen kişinin destekte bulunduğu kimseler tarafından maddi tazminat konusu yapılabilmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatı gerçek kişilere karşı istenebileceği gibi herhangi bir idari kusur sebebiyle ölümle sonuçlanan hallerde ölen kişinin tamamen ve kısmen geçimini sağladığı kişilerin fiili ve farazi bakımlarının sağlanması için idareden de talep edilebilmektedir.

İdari yargıda destek tazminatı açılabilmesi için destek alan kişinin bu desteği ispat etmesi gerekmektedir. Ayrıca destek tazminatında ölen kişinin ölüme idarenin sebep olması halinde destek tazminatından söz edilebilir.

İdareye Karşı Destek Tazminatını Kimler Talep Edebilir?

İdarenin kusuru sebebiyle ölen kişinin yakınlarının destek tazminatı talebinde bulunması yalnızca kanuni mirasçılar tarafından değil nişanlı, amca, dayı veya birlikte yaşanılan ve ölen kişinin destek sağladığı kişiler tarafından da talep edilebilmektedir.

Ölen kişinin yardımına muhtaç olunması ve yardım alındığının ispat edilmesi davacılara bırakılmıştır. Destek tazminatı alınması için illa yoksulluk içinde hayat sürmeye lüzum yoktur. Destek gören kimsenin sosyal ve ekonomik durumunda azalma gelmesi halinde de idare aleyhine maddi tazminat istenebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı davasının idare aleyhine sonuç doğurması için fiili ve farazi bakım desteğinin ispat edilmesi zorunludur. Geçmişte yapılan fiili yardımların yanında kişinin ölümünden dolayı yapılamayan farazi yardımlarda tazminat miktarının belirlenmesine etki etmektedir. Ayrıca destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama 2019;

  • Ölen kişinin destek görene sağlamış olduğu maddi destek,
  • Ölen kişinin ölmeden önceki maddi durumu, maaşı, varlıkları,
  • Ölen kişinin idarenin hizmet kusuru ile ölümündeki idarenin kusur durumu

Gibi hususlar bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkarılarak hesaplanmakta ve mahkeme hakkaniyet ölçüsünde idarenin eylemini sonuca bağlamaktadır.

İdare Karşı Destek Tazminatı Davası Açma

İdare aleyhine destek tazminatı davası idarenin hizmet kusuru nedeniyle tazminat davası dilekçesi ile mahkemeye başvurmak suretiyle gerçekleşmektedir. Destek tazminatı alınması maddi gerekçelerle açılmakta ve idarenin kusurunun mutlaka ölüme sebebiyet vermesi gerekmektedir.

Dava dilekçesinde ölümün idari kusurla gerçekleşmesinin yanı sıra dava açan kişinin ölen kişinin yakını olmasa bile destek gördüğü tanıklar, resmi belgeler ile ispatlanmak zorundadır.

İdarenin aleyhine açılacak destekten yoksun kalma davalarında idare hukuku ve tazminat davaları konularında uzman avukatlık bürolarıyla çalışılmasında yarar vardır. İdareyi savunacak olan avukatlara karşı deneyimli avukatlık bürolarından avukatlık ve danışmanlık desteği almak istenilen sonuçları hızlı bir biçimde elde etmenize imkan verecektir.

İdari Yargıda Destek Tazminatında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

İdari yargıda destekten yoksun kalma tazminatlarında genel görevli mahkemeler asliye hukuk mahkemeleridir. Dava açacak kişinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemeleri idare aleyhine açılacak destekten yoksun kalma tazminat davalarında görevli ve yetkilidir.

İdarenin zararının meydana geldiği yerde veya kusurlu olan idarenin yerleşim yerinin bulunduğu asliye hukuk mahkemesinde de dava açmak mümkün olmakla birlikte yetki sorunu yaşamamak için dava açacak kişinin yerleşim yerinin tercih edilmesinde yarar vardır.

Destek ifadesi, bir başkasının geçimini kısmi olarak veya tamamen, sürekli olarak ve düzenli olarak sağlayan veya ona ileride bakması kuvvetle muhtemel olan kişilerdir.

İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İdarenin destekten yoksun kalma tazminatından sorumlu olabilmesi için öncelikle destek olan kişinin ölmesi gerekmektedir. Yine idarenin destek olan kişinin ölümünden dolayı kusurlu veya kusursuz sorumluluk hallerinden birisinin bulunması gerekmektedir.

Desteğin bakım gücünün ve tazminat talep eden kişinin bakım ihtiyacının bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda da desteğin bakım gücünün ve tazminat talep eden kişinin bakım ihtiyacının bulunması gerekmektedir. Son olarak da tüm tazminat talepleri için varlığı gerekli bir şart olan zararı bulunması gerekmektedir.

İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Türleri

İdarenin faaliyetleri sebebi ile kişilerin uğramış oldukları zararların idare tarafından tazmin edilmesi, idarenin sorumluluğunu ifade etmektedir. İdarenin sorumluluğu idari etkinlikler sonucunda yönetilenlerin malvarlığında ortaya çıkan eksilmenin veya çoğalma olanağının kısıtlanmasının giderilmesi için aranılan koşulları ve uygulanması gereken kuralları içinde barındırmakta olan bir kavram olmaktadır.

Kusur sorumluluğu olarak ifade edilen hizmet kusuru, hizmetin kötü işlemesi, hizmetin geç işlemesi ve hizmetin hiç işlememesi durumlarında mevcut olduğu kabul edilmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir

Destekten yoksun kalma durumunda talep edilecek tazminat, ölüm durumunda meydana gelen zararlar arasında sayılmaktadır. Bu nedenle destekten yoksun kalma tazminatı talep hakkının ortaya çıkabilmesi için desteğin ölmesi gerekmektedir.

Böyle bir tazminatın talep edilebilmesi için desteğin ölümünün meydana gelmiş olması gerekmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatını diğer tazminat çeşitlerinden ayıran en temel özellik bu olmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatı talebi için açılan davalarda öncelik olarak zararın meydana gelmiş olmasına gerek duyulmaktadır. Zarar ve tazminat kavramları birbirinden ayrılmaz iki kavram olması nedeni ile ortada bir zarar olmaması durumunda tazminatın talep edilmesi de mümkün olmayacaktır.

Ayrıca zarar ile bakım ihtiyacı arasında da önemli bir bağ bulunmaktadır. Destekten yoksun kalan kişinin bakım ihtiyacı olmaması durumunda bir zararı da bulunmayacaktır.

Maddi olarak zarar bir kişinin iradesi dışında malvarlığında meydana gelen azalmayı ifade etmektedir. Bu gibi davaların sorunsuz yürütülmesi için ankara avukat veya hukuk bürolarından uzman avukatlardan destek alınması gerekmektedir. Malvarlığının zarara sebebiyet veren olayın meydana gelmesinden önceki ve sonraki durumları arasındaki fark, maddi zararın ne olduğunu göstermektedir.

Bir kişinin ölümü nedeni ile öleninin desteğinden yoksun kalanların uğradıkları zarar da maddi zarar olarak kabul edilmektedir. Destekten yoksun kalma zararının tespiti konusunda gelecekte meydana gelecek olan bir zararın tespiti niteliği olduğu için matematiksel olarak bir kesinlikle tespit edilmesi pek mümkün olmamaktadır.

Zararın tespiti konusunda fiili karinelere, hal ve şartların gereğine, ölen destek ile destekten yoksun kalan davacı arasındaki ilişkiye dayanılarak, gelecek için vuku bulacak zarar tahmin edilebilmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı Süresi

Bir yıllık kısa zamanaşımı süresi ile on yıllık uzun zamanaşımı süresi arasındaki fark başlangıç noktaları olmaktadır. Kısa zamanaşımı süresinin başlangıcı destekten yoksun kalan davacının zararı ve faili öğrenme anı olmaktadır. bu süreden sonra bir yıllık sürenin dolması ile zamanaşımına uğranmış olunur.

Bu haber toplam 329 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara