İmar planına kimler dava açabilir? İmar planına itiraz edilirse ne olur?

İmar planına kimler dava açabilir? İmar planına itiraz edilirse ne olur?
imar planına yapılan itirazlar ve sonrasında açılan davalara ilişkin süreçler, menfaatleri etkilenen bireylerin haklarını koruma altına alır. İmar planlarıyla ilgili değişiklikler ve iptaller, ilgili yasal çerçevede ve idari yargıda gerçekleşir.

İmar planına itiraz ve sonuçları, imar planlarının değiştirilmesi ve iptali, idare mahkemelerinde açılan davalara konu olabilmektedir. Bu süreçlerde dava açma hakkı, itiraz süreçleri ve plan değişikliklerinin sonuçları hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İmar Planına İtiraz Edilirse Ne Olur?

İmar planına yapılan itiraz, belediye tarafından reddedildiğinde veya 60 gün içinde herhangi bir yanıt verilmediğinde, bireyler idari yargı önünde dava açma hakkına sahiptir. Bu, imar planının hukuka uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi için bir fırsat sunar.

İmar Planına Kimler Dava Açabilir?

İmar planlarına karşı, menfaatleri doğrudan etkilenen her birey, Anayasa'nın 125. maddesi gereğince dava açabilir. Bu, idarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu gösterir.

İmar Planı Değişirse Ne Olur?

İmar planı değişikliği, parselin durumu, binanın konumu, kat adedi gibi önemli faktörleri etkileyebilir. Bu durumda, yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlanmak zorundadır.

İmar Planı Askıdan İndikten Sonra Ne Olur?

İmar planı onaylandıktan sonra 1 ay süreyle askıya çıkar ve bu süre zarfında etkilenen malikler itiraz edebilir. Askı süresi sonrasında, itirazlar dava yoluyla yapılmalıdır.

Belediye İmar Planını Değiştirebilir mi?

Evet, İmar Kanunu'nun 8. maddesine göre belediyeler ve il özel idareleri imar planı ve değişikliklerini yapma yetkisine sahiptir.

İmar Planları Nasıl İptal Edilir?

İmar planı, düzenleyici bir idari işlem olduğundan, iptali için dava açılması ve mahkemenin bu davayı kabul etmesi gerekmektedir. Karar, plan dahilindeki tüm parselleri etkiler.

İmar Planına İtiraz Nereye Yapılır?

İmar planına itiraz, idare mahkemelerinde iptal davası açılarak yapılır. Ancak, plan Bakanlık düzeyinde yapılmışsa, Danıştay'da dava açılmalıdır.

Bir Arsa İmar Durumu Nasıl Değiştirilir?

İmar planı değişikliği için, taşınmaz sahiplerinin tamamının veya vekillerinin bir dilekçeyle idareye başvurması gerekmektedir. Bu süreç, imar planı değişikliği taleplerinin resmi olarak kayda alınmasını sağlar.

İmar Payının Arttırılması Davası Nedir?

İmar Kanun maddesine göre yapılan imar uygulamalarından oluşan, idarelerin davalı olduğu her türlü alacak ve bedel artırım davalarında taşınmazın bedeli; Yapılan uygulamalarda tapuda kayıt edildiği tarih değerlendirme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki özelliklere bakılmak suretiyle tespit edilir.

Tespit edilen bu bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak, Dava tarihi itibariyle güncellenir ve ortaya çıkan gerçek bedel hak sahibine ödenir. Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve onbirinci fıkra hükümleri, bu madde kapsamındaki davalar ve icra takipleri için de uygulanır. Devam eden dava ve icra takipleri ise, bu madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.'' hükmü getirilmiştir.

İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVACI PAYINA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI DAVASI - KANUN DEĞİŞİKLİĞİ. EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Yapılan kanun değişikliği uyarınca taşınmazın değeri; uygulamanın tapuda tescil edildiği tarih değerlendirme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilir. Tespit edilen bu bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosu esas alınmak suretiyle dava tarihi itibariyle güncellenir ve ortaya çıkan gerçek bedel hak sahibine ödenmesi gerekir.

Bu durumda bu doğrultuda ek bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Bu haber toplam 218 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara