İdari Para Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır? İdari para cezalarında zaman aşımı var mı?

İdari Para Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır? İdari para cezalarında zaman aşımı var mı?
İdari para cezası, adı üzerinde para cezası şeklinde verilen bir cezadır. Bu ceza devletin idari kurumları tarafından verilmektedir. Bu kurumlara örnek olarak belediyeler, emniyet müdürlükleri gibi yerler gösterilebilir. İdari Para Cezası Nedir?

İdari para cezası, adı üzerinde para cezası şeklinde verilen bir cezadır. Bu ceza devletin idari kurumları tarafından verilmektedir. Bu kurumlara örnek olarak belediyeler, emniyet müdürlükleri gibi yerler gösterilebilir.

İdari Para Cezası Nedir?

Bu kurumlar tarafından verilen idari para cezalarına örnek, Emniyet Müdürlüğü'nce verilen trafik cezalarıdır. Aynı şekilde işverene Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilen cezalar veya imar kirliliği nedeni ile belediye encümenine oluşturulmuş olan cezalar da, idari para cezası kapsamındadır.

Burada adli para cezası ile idari para cezası karıştırılmamalıdır. Eğer adli para cezasından bahsediliyorsa, buradaki cezanın mahkemeler tarafından verildiği bilinmelidir. İdari para cezasını ödemeyen bir kişinin, idari para cezası hapis cezasına dönüşmez. Çünkü idari para cezasında ortaya çıkan davranış suç değil kabahat niteliği taşıyan eylemlerdir.

Bu nedenle de idari para cezası ödenmediği zaman hapis cezasına dönüşümü ve bu cezanın kişilerin adli siciline işlenmesi söz konusu olmamaktadır. Adli sicil kaydı için, işlenmiş bir suç ve bu suça karşılık verilmiş bir ceza söz konusu olmalıdır.

İdari para cezasını ödemeyen bir kişi hakkında yapılacak olan işlem, kişinin borcuna karşılık yapılacak olan icra işlemidir. Çünkü cezanın tahsilâtı gerçekleşmelidir.

Başlanılan icra işlemlerinde, borçlu olan kişiye borcuyla ilgili ödeme emri gider. Borçlu, ödeme emrini tebliğ aldıktan itibaren 7 gün içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Eğer bu sürede borçlu olan kişi itirazda bulunmazsa, ödeme emri kesinlik kazanmaktadır.

Ödeme emri kesinlik kazandıktan sonra borçlu kişinin sahip olduğu gayrimenkullerine, motorlu taşıtlarına, banka hesaplarına haciz işlemi yapılabilir.

İdari Para Cezasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Hakkında idari para cezası oluşmuş birisi, eline ödeme emri tebliğ olduğu andan itibaren 7 gün içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Eğer itiraz etmezse, ödeme emri kesinleşmektedir. Eğer kişi bu süre zarfında itiraz ederse, icra takibi durmaktadır.

Ayrıca idari para cezası olan bir kişi, tebliğ zamanından itibaren 15 gün içinde, cezayı peşin öderse indirimden de faydalanır. Bu işlemin kuruma itiraz olmadan veya yargı seçeneğine başvurmadan olması gerekir.

Bu şartlarda peşin ödeme yapılacaksa, cezanın dörtte üçü tahsil edilmektedir. Yani dörtte birlik kısım, indirim sağlanılan kısımdır. Peşin ödeme yapmak, ceza ile ilgili yargı yoluna başvurma eylemini etkilemez. İdari para cezaları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tarafından belirtilmiş olan, zamanaşımı süresine tabidirler.

Bu süre, on yıldır. Bahsedilen zamanaşımı süresi, eylemin işlendiği tarih itibariyle başlar. Yani idari para cezasını veren kurum, bu süre zarfında kişiye tebligat yapmaz ve konuyla ilgili hiçbir işlem uygulamazsa, idari para cezasın zamanaşımına uğrar.

Zamanaşımına uğrama gerçekleştiğinde, cezayla ilgisi olan kişi, zamanaşımını ileri sürerek parayı ödemekten kaçma yoluna gidebilir.

İdari Para Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

İdari para cezaları herhangi bir mahkeme, merci veya müdürlük huzurunda verilebileceği gibi sadece tebligat yolu ile de verilebilmektedir. Eğer idari para cezası, ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmekteyse, bu durum tutanakta yer almalıdır.

Bu tutanakta aynı zamanda kişinin kararla ilgili başvuracağı yerler ve ihtiyaç duyduğu süre de belirtilmelidir. Bu şartlardan sonra kişiden, tutanağın imzalanması istenir. Eğer idari yaptırım kararı tüzel kişi içinse, her durumda ilgili olan tüzel kişiye tebligat yapılır.

İdari para cezaları ile ilgili gerekli olan başvuru yolları 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda düzenlenmiştir. İlgili kanunun 27. maddesinde, konuyla ilgili hem süre açıklaması hem de ilgili merciler anlatılmaktadır. İdari yaptırım kararına karşı, karar tebliğ ve tefhim olduktan sonra en geç 15 gün içinde başvuru yapılabilir.

Başvurular, Sulh Ceza Mahkemesi'ne (Sulh Ceza Hâkimlikleri'ne) yapılmaktadır. Yalnız idari para cezasının yanı sıra bir de yaptırım kararı söz konusu ise ilgili merci, İdare Mahkemesi olur. Eğer kanunda belirtilen süre zarfında başvuru yapılmazsa, idari yaptırım kararı kesinlik kazanır. İdari para cezası sayılan bir başka durum da 1111 Sayılı Askerlik Kanunun gereği olmaktadır.

Bu kanunun 86. maddesine göre, kişi yoklama kaçağı ise ve bakaya kalmışsa, bu cezaların da hukuki karşılığı idari para cezası olmaktadır. Bu cezayı il idare ( valilik bünyesinde) ve ilçe idare ( kaymakamlık bünyesinde) kurulları verir.

Bu cezaya karşı itiraz etme hakkı, karar ilgili kişiye ulaştıktan itibaren 15 gün içinde olacak şekildedir. İtiraz, kararı veren idarenin olduğu yerdeki Sulh Ceza Hâkimliği'ne yapılır.

Sgk'nın Verdiği İdari Para Cezasına İtiraz Nasıl Olur?

SGK tarafından kesilmiş olan cezalar da idari para cezası niteliğindedir. Buradaki cezaların itirazında izlenecek yol, genel idari para cezalarının itirazındaki yolan farklıdır.

Doğrudan mahkemeye dava açılması söz konusu değildir. Yani dava evvelinde, idari anlamdaki itiraz yolları kullanılmalıdır. Bunun sebebi, SGK bünyesinde İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonları bulunmasıdır. İdari para cezasına uğramış olan kişi veya kurumlar, bu komisyona başvurmaktadırlar.

Başvuru süresi 15 gün olup, itirazlar bizzat ya da iadeli taahhütlü mektupla yapılabilmektedir. Eğer komisyon itiraz talebinin reddine karar verirse, bu defa reddedilme tarihinin tebliğ olunduğu andan itibaren 30 gün içinde İdare Mahkemesi'ne cezanın iptali talebini içeren davanın açılması yoluna gidilir.

Bahsi geçen süreler zarfında eğer cezalar ödenmez veya cezalara itiraz edilmezse, idari para cezaları kesinlik kazanmış olur. Bu durumlarda cezanın tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak yapılır.

Unutulmaması gereken nokta, bu cezalar hapis cezasına dönüştürülemez ve adli sicil kaydında yer almaz. Yapılabilecek işlem SGK tarafından icra uygulamasına gitmek ve haciz işlemleri yapmaktır.

İdari Para Cezasına İtiraz ve Zamanaşımı Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İdari Para Cezasına İtiraz ve Zamanaşımı | Sıkça Sorulan Sorular

SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM - TEMYİZ İSTEMİNE KONU KARARIN HUKUKA VE USULE UYGUN OLDUĞU - KARARIN BOZULMASINI GEREKTİRECEK YASAL BİR SEBEBİN BULUNMADIĞI - TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ

ÖZET: Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - DAVACIYA UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI YAPTIRIMININ YERİNDE OLDUĞU HUSUSUNDA BİR TEREDDÜT BULUNMADIĞI - İDARİ PARA CEZASININ LEHE HÜKÜMLERE GÖRE HESAPLANAN CEZA DÜŞÜLDÜKTEN SONRA ARTAN KISMININ İPTAL EDİLDİĞİ

ÖZET: Her ne kadar İdare Mahkemesince Dairemizin bozma kararına uyularak, davacıya verilen idari para cezasının 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Kanunun 54. maddesine aykırılık halinde müeyyideyi düzenleyen 77. maddesinin 1. fıkrasının davacı lehine uygulanması gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de

Davacı tarafından 4077 sayılı Kanun'un 12. maddesine aykırı olarak otopark ücreti alındığı, bu nedenle davacıya uygulanan idari para cezası yaptırımının yerinde olduğu hususunda bir tereddüt bulunmadığından, söz konusu iptal kararının lehe kanun hükmü ile getirilen miktar ile sınırlı olacağı ve idari para cezasının lehe hükümlere göre hesaplanan ceza düşüldükten sonra artan kısmının iptal edildiği şeklinde anlaşılması gerekmektedir.

Bu haber toplam 595 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara