İhtiyati Haciz Takibin İptali

İhtiyati Haciz Takibin İptali durumlarından önce İhtiyati hacizin tanımını yapmakta fayda bulunmaktadır. İhtiyati haciz, borç rehinle temin edilmemiş veya borcun ödeme vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı olan kişiler, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.  Dava açılması durumunda, hakim ya dosya üzerinde yapacağı inceleme ile isteğin haklı olup olmadığına karar verir veya tarafları duruşmaya çağırıp, dinledikten sonra karar verir. Mahkeme ihtiyati haciz kararı verirken, ileride borçlunun ve üçüncü şahısların mağdur olamaması için; alacaklıdan, belirleyeceği miktarda teminat alınmasına da karar verir. Bu teminat, Mahkeme Veznesine yatırılmadan ihtiyati haczin icrasına geçilemez.

Öte yandan, İcra iflas kanunun 264/2. maddesinde; İcra takibi  nedeniyle, borçlu ödeme emrine süresinde itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur.

İcra mahkemesince, İİK.’nun 170/a maddesince takibin iptaline karar verilmekle, alacaklı genel mahkemede alacak davası açıp lehine karar almış olsada,  kararın, iptal edilen takip üzerinden işleme konulmasına yasal imkan bulunmamaktadır. İhtiyati Haciz Takibin İptali

Yargıtay Kararı – İhtiyati Haciz Takibin İptali

İhtiyati Haciz Takibin İptali konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.