İş Kazası Tazminatı Nasıl Belirlenir

İş Kazası Tazminatı Nasıl Belirlenir
İş Kazası Davasında Tazminat Nasıl Belirlenir İş Kazası Nedeni İle Açılacak Tazminat Davalar Nelerdir? Yaşanılan iş kazası nedeni ile sakatlık oluşması durumunda, *Maddi tazminat alma hakkı *Geçici iş görmezlik tazminat alma hakkı *Daimi sakatlık tazminatı alma hakkı *Manevi tazminat alma hakkı bulunmaktadır.Yaşanılan iş kazasında ölüm olması durumunda ise...
İş Kazası Tazminatı Nasıl Belirlenir konusu, İş Kazası Nedeni İle Açılacak Tazminat Davalar Nelerdir ile Yaşanılan iş kazası nedeni ile sakatlık oluşması durumunda, Maddi tazminat alma hakkı ,Geçici iş görmezlik tazminat alma hakkı, daimi sakatlık tazminatı alma hakkı, Manevi tazminat alma hakkı bulunmaktadır.Yaşanılan iş kazasında ölüm olması durumunda ise, Maddi tazminat alma hakkı, Destekten yoksun kalma Tazminat hakkı, Manevi tazminat alma hakkı bulunmaktadır. https://youtu.be/tXQqgIuMMzI

İş Kazası Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir?

İş Kazası Tazminatı Nasıl Belirlenir sorusu, dava yolu ile talep edilecek manevi tazminat, yaşanacak iş kazası sonucunda sakatlanan işçinin kendisi veya ölüm durumunda ölen işçinin yakınlarının, bu ölüm veya sakatlanması durumu sonucunda yaşadıkları üzüntü ve ıstırabın bir miktar olarak azaltılması ve tatmin edilebilmesi amacı ile verilmektedir. İş kazaları nedeni ile talep edilecek olan manevi tazminatın miktarı konusunda karar verme yetkisi sadece mahkemeye ve hakime aittir. Hakim talep edilen maddi tazminata ilişkin bir karar verirken, sunulan dosyadaki raporlara ve diğer maddi deliller bakarak hareket etmek zorunda olması durumundayken manevi tazminat konusundaki hesaplamalarda bir somut değerlendirme yapılamayacağı için takdir yetkisini kullanabilecektir. İş kazası tazminatı alınması ve ödenmesi konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş Kazası Maddi Tazminat Nasıl Belirlenir?

İş Kazası Davasında Tazminat Nasıl Belirlenir konusu Yaşanılan iş kazası nedeni ile işçinin bedensel bir zarar uğramış olma ihtimali gibi kaza nedeni ile ölme ihtimalide bulunabilmektedir. Yaşanılan iş kazası sonucunda zarar gören işçinin veya yaşanan kaza nedeni ile işçinin yakınlarının bir zarar görmesi durumunda bu zararın giderilmesi konusunda Türk Borçlar Kanunun 51’inci maddesi gereğince dava açma hakkı bulunmaktadır. [caption id="attachment_13728" align="alignleft" width="500"]İş Kazası Tazminatı Nasıl Belirlenir İş Kazası Tazminatı Nasıl Belirlenir[/caption]

İş Kazası Geçici İş Görmezlik Tazminat Nasıl Belirlenir?

İş Kazası Tazminatı Nasıl Belirlenir sorusunda, Geçici iş görmezlik durumu sigortalının bir iş kazası geçirmesi veya bir meslek hastalığına yakalanması durumunda SGK tarafından görevlendirilecek yetkili müfettişlerin veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen dinlenme süresinde geçici olarak belirtilen çalışmama durumu olmaktadır. İşçinin geçici olarak bir süre çalışmaması için aldığı rapor sonucunda aylık veya haftalık kazancında bir eksilme veya gelir kaybının olması kaçınılmazdır. Yaşanılan bu gelir kaybının telafisi konusunda ise geçici iş görmezlik ödeneği alabilmektedir. Bu ödenekten yararlanabilmek için yaşanılan kaza sonrasında oluşan iş görmezliğin belirli süreli olması gerekmektedir.

İş Kazası Sürekli İş Görmezlik (Sakatlık) Tazminat Nasıl Belirlenir?

İş Kazası Tazminatı Nasıl Belirlenir sorusunda, Yaşanılan iş kazası nedeni ile oluşan sakatlık ve kazadaki kusur oranına bağlı olarak bir miktar belirlenerek işçiye tazminat ödenmesi kararlaştırılabilmektedir. İşçiye yaşadığı kaza nedeni ile ödenecek olan tazminatın hesaplanmasında hesaplanması da kusur oranı, sakatlığın durumu, işçinin yaşı ve geliri üzerinden bir hesaplama yapılabilmektedir. İş Kazasının veya meslek hastalığının yaşanması sonucunda oluşan hastalık veya sakatlık nedeni ile SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık hizmeti veren kurumların sağlık kurulları tarafından düzenlenecek olan rapora göre meslekte kazanma gücünün en az %10 ile sürekli iş görmezlik geliri alma imkanı olacaktır. Sürekli iş görmezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanmaktadır. Yaşanılan iş kazası sonrasında daimi bir sakatlığı oluşan işçinin açacağı maddi tazminat davasında tazminata hak kazanması mümkündür. İşçi, maddi tazminat ve sakatlığı %10 oranından fazla olması durumunda kurumun vereceği rapora göre sürekli iş görmezlik geliri de kendisine bağlanmış olacaktır.. Ancak SGK tarafından meydana gelen sakatlığın %10 oranında fazla olması durumunda işçiye bağlanacak olan aylık maaş, alınan tazminata mahsup edilecektir.

İş kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminat Nasıl Belirlenir?

Yaşanılan bir kazası veya oluşan meslek hastalığı sonucunda işçinin ölmesi durumunda yakınlarının, işçinin ölmesi sonucunda desteğinden yoksun kalacaklarını iddia ederek destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilme hakkı bulunmaktadır. İşçinin yaşanılan iş kazası neticesinde ölmesi durumunda, ölen işçinin varsa eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, işçinin sağladığı destekten yoksun kalacakları ve maddi açıdan zarar görecekleri için bu zararın telafisi konusunda dava açılabilmektedir. Yaşanılan iş kazası veya meslek hastalığı nedeni ile ölen işçinin desteği ile yaşamını sürdüren kişilerin bu ölüm sonucunda destek yoksun kalma konusunda maddi talepleri konusunda dava açabilmektedirler. Ölümle sonuçlanan iş kazasında destekten yoksun kalma tazminatı konusunu ve İş Kazası Tazminatı Nasıl Belirlenir okuyabilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Nasıl Belirlenir?

İş kazası ve tazminat konularındaki davaların açılması konusunda 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun birinci maddesinde işçi ile işveren arasında doğan ve iş nedeni ile meydana gelen borç alacak ilişkilerinin İş Mahkemelerinde görülmesi ve bu konuda görevli ve yetkili mahkemelerin bu mahkemeler olacağı belirtilmektedir. Bu sebeple de iş kazaları nedeni ile ortaya çıkan hukuk davalarında görev İş Mahkemelerine bırakılmaktadır. Yaşanılan iş kazaları sonucunda kamu tarafından re’sen gözetilen durumlar konusunda açılacak olan ceza davaları İş Mahkemeleri ile birlikte ilgili mahkemelerde ayrıca dava açılabilmekte veya kamu tarafından açılmış olan davalar devam edebilmektedir. Görev ve yetki konusunda işçinin ikamet adresi veya kazanın gerçekleştiği yerdeki mahkeme yetkili olarak kabul edilmektedir.

İş Kazası Tazminatı Kime Karşı Açabilmektedir?

Bu konuda yasalarda kural olarak iş kazasında zarar görenin dava açabileceği belirtilmektedir. Bu kişi iş kazası nedeni ile zarar gören işçi olabileceği gibi, işçinin yaşanılan kaza nedeni ile ölmüş olması durumunda bakılmaksızın işçinin yakınları da dava açabilmektedir. Bu konuda SGK gibi üçüncü taraflarında kazalarda taraf olabileceği görülebilmektedir. Yaşanılan iş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında cismani zarar gören davayı açabilmektedir. Yaşanılan iş kazasında işçinin manevi tazminat davası açamadan ölmüş olması durumunda işçinin mirasçıları veya yakınları bu davayı açamayacaktır. Fakat işçinin manevi tazminat davasını açmış olması ve tedavisinin sürmesi sırasında ölmüş olması durumunda mirasçıları bu davayı sonuçlandırarak tazminatı alabilirler. Mirasçıların oluşan maluliyet sebebi ile acı ve üzüntü duymamaları mümkün olmamaktadır şeklinde kısıtlayıcı bir yorum Yargıtay ise bu konuda eleştirilmektedir. İşçinin iş kazası sonucunda ölmüş olması durumunda ilgililerin manevi tazminat isteme hakları bulunabilmektedir.

İş Kazası Tazminatı Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

Bu gibi tazminat davalarının görülmesinde sözleşmeye dayanan ve Borçlar Kanunun 125’inci maddesine giren 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olmaktadır. Yasalarda kural olarak zamanaşımı süresinin başlangıcı olayın meydana geldiği tarih olmaktadır. Oluşan kazanın maluliyet artışına neden olacak şekilde yeni bir maluliyet oluşturmuş ise bu artış tarihide artışa ilişkin açılacak dava zaman aşımı için başlangıç süresi olmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davasında Dava Konusu Nedir?

İş kazası tazminat davasında İş kazasına uğrayan  işçinin ölümü halinde onun hak sahiplerinin iş kazasından dolayı açacakları davanın konusu SGK tarafından sağlanan haklar ve menfaatler dışındaki zararların ödetilmesi olmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davasında Maddi Zararlar Nelerdir?

Maddi zararlar içerisinde bulunan tedavi giderleri SSK tarafından sağlanmakta olan tedavi masrafları dışında kalan her türlü tedavi giderleri anlamına gelmektedir. SSK iş kazası nedeni ile işçi için harcadığı tedavi giderlerini ayrı bir dava ile işverenden alabilmektedir. Diğer bir maddi zarar ise çalışmamaktan doğan zarar olmaktadır. Fiziki kayıplar nedeni ile çalışmayacak durumdan dolayı ortaya çıkacak olan kayıpların tazmini bu konuya girmektedir. İşçini kaza nedeni ile sürekli iş görmezlik durumu yaşaması veya sakat kalması durumundan kaynaklanan iş kayıpları geleceğe yönelik olarak da bu kapsamda isteyebilmektedir. Bunların yanında işçinin yaşadığı kaza nedeni ile ölümü durumunda hak sahiplerinin yaşadığı maddi kayıpları ve geleceğe yönelik maddi kayıpları nedeni ile tazminat talep edilebilmektedir. Bunun yanında yaşanan ölüm nedeni ile oluşan üzüntülerinin dindirilmesi konusunda da manevi tazminat talep etmeleri mümkün olacaktır.

İş Kazası Tazminat Davasında Maddi Tazminat Hesaplama Kriterleri Nelerdir?

İş kazası tazminat davasında tazminatın hesaplanması için hükmün verileceği tarihe en yakın veriler esas alınmaktadır. Bilirkişi raporu ile hüküm tarihi arasında az bir zaman olması gerekmektedir. Hazırlanan bilirkişi raporunun tarihi ile hüküm tarifi arasında katsayı artışları olmamalıdır. Bu durum gelirin miktarında bir değişiklik olmaması sağlamaktadır. Gelirin hesaplanmasında net ücretler dikkate alınmaktadır. Brüt ücretler üzerinden hesaplama yapılmamaktadır.

İş Kazası Tazminatında Birbirinden Ayrı Tutulan Durumlar

İşçinin yaşadığı kaza nedeni ile sakat kalması durumunda ve yaşının genç olması sebebi ile çalışmaya devam şartlarına ulaşarak yaşlılık aylığı alması durumları 506 sayılı kanunun 60’ıncı maddesinde belirtilmektedir. İşçinin yaşlılık döneminin de esas alınarak çalışma hayatına devam edemeyeceği durumlarda zararlarının belirlenmesi gereken hal olmaktadır. İşçi kaza nedeni ile ölmüş veya tam maluliyet nedeni ile çalışma hayatı sonlanmış durumda olması aktif dönem zararları yanında pasif dönem zararı denilen yaşlılık aylığı zararı da bu döneme eklenerek hesap yapılmaktadır. Eşin, çocukların, anne ve babanın destekten yararlanması haline ilişkinin hesaplanması durumu farklı olabilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davasında Anne ve Babanın Tazminat Hakkı

Evli olmadan bekar şekilde iş kazası sonucu ölen işçinin anne ve babasına sağlayacağı desteğin hesaplanmasında ileride evleneceği ve çocukları olarak hesaba katılarak destek payı oranının değişeceği düşünülür. İş kazası tazminat davasında hak sahibi anne ve babanın destekten yararlanma süreleri kendi bakiye ömürleri ile sınırlı olmaktadır. Bu bilgiye yasalarda belirtilmiş olan yaşam ömürleri tablosundan elde edilen bilgi ile ulaşılmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davasında Eşin Tazminat Hakkı

Hak sahibi olacak eşin işçinin ölüm tarihi göz önüne alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda ortada gerçeklerin olması durumunda varsayımlar kabul edilmeyecektir. İş kazası tazminat davasında hak sahibi olan eşin yaşı, sosyal ve ekonomik durumu, çocuk sayısı ile evlenme şans oranı belirlenerek bu duruma göre zarar tutarında indirim yapılmaktadır. Görülen dava sırasında davalı tarafından yapılacak evlenme savı mahkemece incelenmektedir. İş Kazası Tazminatı Nasıl Belirlenir konusu içerisindedir.İş Kazası Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır

İş Kazası Tazminat Davasında Çocukların Tazminat Hakkı

İş kazası tazminat davasında  hak sahibi olacak kız çocuğunun destekten yararlanma süresi evlenmelerin baskın olasılık olduğu yaşa göre belirlenmektedir. Bu sebeple bölgenin durumu bu konuda çok önemli olmaktadır. Ülkemizde kız çocuklarının evlilikleri konusundaki yaşlar farklılık göstermesi nedeni ile bu konuda mahkemenin belirleyeceği yaş genel olarak Yargıtay tarafından kabul edilmektedir. Bu yaş ise Anadolu köylerinde 18 olarak ve kentlerde 22 olarak kabul edilmektedir. Ancak okumakta olan çocuklar için 25 yaşına gelene kadar gelirden pay alma hakkı verilmektedir. Kız evlenmesi ile destekten çıkmaktadır. Evlilik sonrasında boşanma durumunda, destek süresi içerisinde bulunması durumunda yeniden hesaplama yapılabilir. İş kazası tazminat davasında hak sahibi erkek çocuklar ise destek yardımı yaşı 18 ile sınırlıdır. Hak sahibi olan erkek çocukların yüksek öğretim yapma olasılığı ailenin durumu ve bölgesel koşullar ile hesaplanarak ödenek 25 yaşına kadar destek verilecek şekilde ayarlanabilmektedir. Bu konuda üst sınır 25 yaş olmaktadır. Her durumda erkek çocuklar 25 yaşına geldiğinde destekten çıkmış olacaklardır. Bu durumda eğitimlerinin devam etmesi gibi bir durum desteği almasına yetmeyecektir. Makalede İş Kazası Tazminatı Nasıl Belirlenir konusu yer almıştır. Giğer iş kazası avukat ve danışma konuları için sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 223 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara