İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu
İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır? | İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır Giriş Bilirkişi, uyuşmazlık durumunda konu üzerinde uzmanlık, teknik bilgi ve eğitimi doğrultusunda. Konun çözümü için en doğru bilgiyi verecek ve değerlendirmeyi yapabilecek olan kişiler bilirkişiler olmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında davaya konu...

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır?

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır Giriş Bilirkişi, uyuşmazlık durumunda konu üzerinde uzmanlık, teknik bilgi ve eğitimi doğrultusunda. Konun çözümü için en doğru bilgiyi verecek ve değerlendirmeyi yapabilecek olan kişiler bilirkişiler olmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında davaya konu olan taraflardan birinin talebi halinde bilirkişi raporunun hazırlanması söz konusu olabiliyor. Mahkeme tarafından hazırlanmasına karar verilen bu raporların hazırlanmaması ise ancak hakimin bilgisi ölçüsünde çözümlenebilecek olan durumlar için geçerli olmaktadır. Mahkemeler bilirkişi raporlarının oluşturulmasının ardından ellerine geçen bu raporlar üzerinden değerlendirmeler yaparak kesin kararlarını verirler. Bu nedenle bilirkişinin ve hazırladığı raporun davanın işleyişi açısından önemi büyük olmaktadır. Ücret karşılığında bir iş yerinde bir işveren ya da. O işverene bağlı olarak çalışan.başka bir alt işverenin altında çalışan bireylerin davaları iş mahkemelerinde görülmektedir. Tek hakimin görev yaptığı bu mahkemelerde alacak davalarından iptal davalarına kadar pek çok iş davalarına konu olabilecek durumun bilirkişi raporları ile incelenerek haklarında kesin hükümler çıkması sağlanır.

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nedir?

Bilirkişiye yapılan başvurularda kıdem ve ihbar tazminatı gibi bedeller ile işçilerin alacaklı konumda olduğu davalarda. Kıdem tazminatlarının fazla ödenmesi halinde geri alınacak olan rakamlar belirlenirken karşılaşılan istirdat davalarında başvurulabiliyor. Buna ek olarak işçilerin çalıştıkları sürelerle ilgili olarak hizmet tespiti ve prim borcu olmadığının tespiti ve yaşlılık aylıklarına hak kazanıldığı bilgisine sahip olmak adına davalara başvurmak gerekmektedir. Bilirkişi tüm bu dava konularında davaya konu olan işçi ve işveren taraflarının ellerinde bulunan kusur oranlarından hareketle bir karara varmaktadır. Hukuk sistemi içinde bilirkişi tarafından hazırlanmış olan raporun doğrudan hakim tarafından onaylanacağına ilişkin kesin bir kanun ya da madde bulunmuyor olsa da davanın taraflarının bilirkişi raporlarına itiraz etmedikleri her durumda mahkeme tarafından bilirkişi raporların belirtilen durumların kabul edilmesine yönelik olarak da karar verilmektedir.

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Hangi Delillere Göre Hazırlanır?

İş hukukunun ilgilendiği alanlar içinde işçilerin maaş bordrolarının, yıllık izin defterlerinin. SGK sicil dosyalarının, özlük dosyalarının üzerinden veriler alınarak kesin kararların delillerle verilmesi de sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak işçi ve işveren arasında belirlenmiş olan sözleşmelere dikkat edilerek de kararların verilmesinde önemli bir yolun kat edilmesi sağlanıyor. Daha önce aynı kurumda ya da aynı işveren tarafından idare edilen bir başka kurumda çalışan bir kişinin işverene karşı açtığı dava emsal dava olarak değerlendirilerek bilirkişi raporlarının hazırlanmasına etki edilebilir. Tanık beyanlarının dinlenmesinin en önemli etkiye sahip olduğu iş mahkemelerinin davalarında tanıkların beyanlarının değerlendirilmesi bilirkişilerin yorumuna bırakılmış bir durumdur. Tanıklar davaya konu olan olaylarla ilgili olarak çalışma saatleri, ek çalışma saatlerinde alınan ücretler, tatil zamanlarında çalışılıp çalışılmadığı konusunda kesin verilerin elde edilmesi adına etkili bir araç olurlar. Tanık beyanlarının tutarlı ve güvenilir olmasının tespit edilmesi halinde. İşveren tarafından kişilerin yıllık izin kullandığı gibi haklarını koruyan durumların da belirlenmesi mümkün değildir. Ancak işveren maaş bordrosu, yıllık izin defteri ve hesap pusulası gibi yasal nitelik taşıyan belgeler aracılığı ile haklarını koruma altına alabilir. Bilirkişi raporları üzerinde yer alan bilgilerin çürütülmeyecek nitelikte olması halinde. Tahkikatların yapılması ve bu tahkikatların sonucunda nasıl veriler elde edildiğinden hareket edilerek sonuç elde edilmesi sağlanır. Ancak müfettiş raporlarının bu noktada mutlaka güçlü delillerle çürütülmesi mümkün oluyor.

İş Hukukunda Bilirkişinin Görevleri

İş hukuku alanında mahkemelerde bilirkişilik yapıldığı zaman ihtiyaç duyulan bilirkişiler iş yargılarının her aşamasında bilirkişi görevlerini yerine getirebilmektedirler. Bunların yanı sıra işçilerin çalıştıkları dönemde karşılarına çıkan ihbar, kıdem tazminatı ve bunlara ek olarak askerlikle ortaya çıkan tazminatları da talep etmesi söz konusu olabiliyor. İşçinin yıllık izin haklarının, çalışma sürelerinin düzenlenmesi haklarının ve dinlenme haklarının karşılık bulmamasında da bilirkişiler uzman sıfatı ile raporlar hazırlayabilmektedir.

İş Kazalarında Aktüel Bilirkişisinin Görevi Nedir?

İş kazaları üzerinde kendini geliştirmiş olan uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen bilirkişi hizmetlerine bağlı olarak. İş kazalarının tanımlanması, gerekli bildirimlerin yapılması, kazaların soruşturulması, kazalar sonrasında hak sahibi konumuna gelen kişilerin haklarının iade edilmesi, kazalar sonucunda ortaya çıkan iş göremezlik raporlarının oluşturulması gibi pek çok konuda raporlar hazırlanabilmektedir.

İş Mahkemesi Bilirkişi Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır?

Bilirkişi raporlarına davanın taraflarından birinin itiraz etmediği her durumda raporun geçerli olduğu bilgisinden hareketle hakim tarafından rapor onaylanacak şekilde kararlar verilmektedir. Bilirkişi raporlarına itiraz işleminin gerçekleşmesi ancak taraflardan en az birinin bu yönde bir talep ortaya koyması ile mümkün oluyor. Raporda itiraz edilen noktaların incelenmesi ve tekrar değerlendirilmeye alınması adına bu konuda tekrar yeni bir bilirkişi ile rapor hazırlanmasına karar verilebilir. Son raporların hazırlanmasının ardından mahkeme tarafından bilirkişi raporuna itiraz eden tarafın lehine olan rapor dikkate alınarak bir karara varılır. Bilirkişi raporuna itiraz ile ilgili uyulması gereken kural ve maddeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre taraflar bilirkişi raporuna itiraz etmek istediklerinde raporların kendilerine tebliğ edilme sürelerinden başlayacak şekilde. İki haftalık süre içinde mutlaka bilirkişiye raporda gördükleri hatalar hakkında yapılmasını istedikleri düzenlemeler hakkında bilgi vermelidir. Bu noktada bilirkişiden raporlara katkı sağlayacak nitelikte ek raporlar hazırlaması talep edilebileceği gibi. Aynı zamanda mahkeme tarafından da bu kararın verilmesi mümkün olabilir. Rapor üzerinde anlaşmazlık, uyuşmazlık ortaya çıkarabilecek bir durumun fark edilmesi ya da mahkemenin şüpheli konumda bir bilgiyi rapor üzerinde görmesi durumunda bilirkişi tarafından durumun tekrar incelenmesini talep etmesi söz konusu olabiliyor. Mahkeme bunu yeni bir bilirkişi görevlendirerek de yapabilmektedir. İşçilerin kendi haklarını korumak adına mutlaka bilirkişi raporlarını incelemeleri ve bunlara itiraz haklarını gerektiğinde kullanmaları gerekmektedir. Makalede İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır konusu yer almıştır.

İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu | Sıkça Sorulan Sorular

ŞİKAYET DAVASI - BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YALNIZCA KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLU OLAN DAVALI YÖNÜNDEN DİĞER ALACAKLARIN DA NETE ÇEVRİLDİĞİ - HATALI BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DÜZELTİLMESİ İÇİN EK RAPOR ALINMAK ÜZERE HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Bilirkişi raporunda ise; sorumluluğu kıdem tazminatı ile sınırlandırılan ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, resmi tatil ve yıllık izin alacağından sorumlu tutulmayan ... yönünden brüt miktarlar nete dönüştürülürken kıdem tazminatı dışındaki işçilik alacağı kalemleri de nete çevrilerek bilirkişi raporunun 10. sayfasında ... yönünden icra dosyasına ödeme aşamasında icra müdürlüğü tarafından nazara alınması gereken yasal kesintiler toplamının 17.106,06 TL olarak belirtildiği görülmüştür. Bu durumda borçlu ...'nın takip konusu ilamda sadece 20.104,98 TL kıdem tazminatından sorumlu olduğu ve alacak nete çevrilirken sadece 152,59 TL kesinti yapılması gerektiği dikkate alınmadan yasal kesintiler toplamının 17.106,06 TL olduğunun belirtilmesi yanlıştır. Mahkemece bilirkişi raporunun infazda dikkate alınmasına karar verilmiş olup, açıklanan bu hususun düzeltilmesi amacıyla bilirkişiden ek rapor alınması için kararın bozulması gerekmiştir. ALACAK DAVASI - BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRU OLDUĞU - DAVACININ ÇALIŞTIĞI DÖNEME TEKABÜL EDEN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞTIĞI ANLAŞILDIĞI - DAVACININ ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAĞI İLE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET ALACAĞI TALEBİNİN KABULÜNDE İSABETSİZLİK OLMADIĞI ÖZET: davalı tarafça yazılı belge sunulmayan dönemler açısından tanık beyanlarına göre alacak kalemlerinin değerlendirilmesi gerektiği, ancak dosya kapsamındaki ücret bordrolarının yapılan incelemesinde ….ayı bordrosunda fazla çalışma tahakkuklarının bulunduğu, puantaj kayıtları ve tanık beyanlarının ortak değerlendirilmesinden yerel mahkemenin; Davacının … saat çalışıp, … saat dinlendiği anlaşıldığından yerleşik Yargıtay içtihatları doğrultusunda … saat çalışan işçinin fiilen … saat çalışmış sayıldığı, çalışma şeklinin .. saat mesai … saat dinlenme şeklinde olduğu durumlarda ise, işçi birinci hafta .. gün ikinci ve üçüncü haftalar … gün dördüncü hafta yine …gün çalışacağından, ilk hafta …saat, ikinci ve üçüncü haftalarda …saat, dördüncü hafta ise yine …saat fazla çalışmış sayılacaktır. Bu durumda davacının ayda …saat haftada …saat fazla çalışma yaptığının kabul edilerek yapılan bilirkişi raporu doğrudur. Davacının çalıştığı döneme tekabül eden ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı anlaşıldığı her iki alacaktan takdiren …hakkaniyet indirimi yapılarak davacının ulusal bayram ve genel tatil alacağı ile fazla çalışma ücret alacağı talebinin kabulünde isabetsizlik yoktur. Yerel mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporundaki tespit ve hesaplama yöntemi dosya kapsamı ve oluşa, yasa ve uygulamaya uygun olması nedeniyle istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 900 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara