İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi
İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi | 4857 Sayılı İş Kanunu, işçi işveren haklarının karşılıklı olarak düzenlendiği kanundur. İşverenlerin işçilere karşı sorumlulukları bulunduğu gibi, işçilerinde işverene karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların kanuni düzenlemesi ve anlaşmazlıklar halinde ne türlü yaptırımlarla karşılaşılacağı İş Kanunu...
İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi Nasıl Olur? İş sözleşmesinin feshedilmesi, İş Kanunu’nda belirlenen haklı nedenlerle derhal yapılması mümkün olan bir eylemdir. İş sözleşmesinin feshedilmesi hem işçi hem de işveren tarafından yapılabilmektedir. İş sözleşmesinin kanun çerçevesinde derhal feshedilebilmesi için haklı nedenlerden biri olan işe gelmeme nedeniyle iş akdinin feshi yapılabilmektedir.

İş Sözleşmesinin Feshi İçin Geçerli Olan Devamsızlık Süresi

İşçinin işverenden habersiz şekilde ya da geçerli bir neden olmaksızın işe kanun kapsamında belirlenen sürelerde devamsızlığı durumunda işveren iş sözleşmesini derhal feshedebilmektedir. İş sözleşmesinin feshi için devamsızlık süreleri 4857 sayılı kanunun 25/2-g maddesi kapsamında düzenlenmiştir. İşçi işverenden izin almadan ya da haklı bir sebebi bulunmadan;
  • Arka arkaya iki iş günü ya da,
  • Bir ay içerisinde üç iş günü ya da,
  • Bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü devamsızlık yapar ise işveren iş sözleşmesini derhal feshedebilmektedir.

İşe Gelememe Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Şartlar Nelerdir?

İşe gelmeme nedeniyle iş sözleşmesinin feshinin haklı olarak gerçekleşebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
  • İşçinin yaptığı devamsızlık günlerinde işçinin çalışma borcu bulunmamalıdır. Yani işçi kanun kapsamında verilen tatil günlerinde ya da raporlu olduğu günlerde devamsızlık yapmış sayılmaz.
  • İşçi kanun kapsamında belirlenen sürelerde ardı ardına devamsızlık yapmalıdır.
  • İşçinin bir gün devamsızlık yapıldığının sayılabilmesi için bir tam günlük çalışma süresi boyunca işe gelmemiş olması gerekmektedir.
  • İşveren işçinin işe gelmemesi nedeniyle iş sözleşmesini feshediyorsa bu iddiasını ispatlamak ile yükümlüdür.
  • İşe gelmeme nedeniyle sözleşmenin iptal edilebilmesi için feshin mutlaka diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir.

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesi Feshedilmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş sözleşmesi feshedilmeden önce işveren tarafından mutlaka devamsızlık tutanakları düzenlenmektedir. Devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshi ihtarnamesi noter tarafından işçinin adresine gönderilmelidir. Gerekli savunmayı yapması ve haklı bir nedeni olup olmadığı konusunda işçiye süre verilmektedir. İhtarnamenin işçiye gönderilip gönderilmediği mutlaka takip edilmelidir. Bunun için E-Devlet sistemi üzerinden PTT gönderi takip hizmeti kullanılabilmektedir.

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

4857 Sayılı İş Kanunu, işçi işveren haklarının karşılıklı olarak düzenlendiği kanundur. İşverenlerin işçilere karşı sorumlulukları bulunduğu gibi, işçilerinde işverene karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların kanuni düzenlemesi ve anlaşmazlıklar halinde ne türlü yaptırımlarla karşılaşılacağı İş Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. İşçi haber vermeden ve haklı bir sebebe dayanmadan arkası arkasına 2 iş günü işe gelmediği takdirde, işverenin bu durumun tekrarlanmaması ve yeterince verim alamadığı personelinin iş hakkını herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan fesih edebilmesi için öncelikle işçiye bir ihtarname göndermelidir. İşçilerin işveren ve işyerlerine olan sorumlulukları gereği, aynı ay içerisinde 3 defa habersiz işe gelmemesi, bu eylem kaza veya benzeri haklı bir sebebe dayanmıyorsa işverene işten çıkarma hakkı verir. Bununla birlikte işverenin işten çıkarma işlemine başvurmadan önce, işçiye ihtarname göndermesi gereklidir.

İhtarname Nedir?

İhtarname herhangi bir durumda karşı tarafın sorumluluklarını yerine getirmediğinin, getirmemeye devam etmesi halinde hukuki yollara başvurmadan önce yapılan son bir uyarı niteliğindedir. Noter aracılığıyla yapıldığında, anlaşmazlık hukuki bir davaya dönüştüğünde, davacı açısından güçlü bir kanıt olarak kabul edilir. | İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İş Sözleşmesi Feshi

İşçi haber vermediği halde iki gün üst üste işe gelmediğinde, aynı ayın içerisinde tatil gününden hemen sonraki ilk iş günü 2 defa olmak üzere işe gelmediğinde ve aynı ay içerisinde 3 defa işe gelmediğinde, Gelmeyişini haklı bir sebebe dayandıramıyorsa, iş sözleşmesinin bitim tarihi gelmemesine rağmen ve bildirim süresini beklemeksizin işveren iş akdini fesih etme hakkı kazanır. Bununla birlikte işveren bu hakkını kullanmayarak işçiye ihtarname çekerek sorumluluklarını bildirebilir. İşçinin gelmeyişi çeşitli haklı nedenlere dayanıyorsa, dava açıldıysa dava sırasında işçi tarafından kanıtlanması gereken bir durumdur. | İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

Haksız Fesih Nedeniyle Kötü Niyet Tazminat Davası

İşçi iş sözleşmesinin işveren tarafından fesih edilmesinden hemen sonra İş Mahkemesinde yapılan sözleşme feshinin geçerli sebeplere dayanmadığı veya haksız yere olduğuna dair dava açabilir. İşçi iş akdinin fesih edildiğine dair bildirimi aldığı günden itibaren İş Mahkemesine başvurabilir. İşçinin işe gelmeyiş nedenleri haklı sebeplere dayanıyorsa ve işçi bu durumu kanıtlayabiliyorsa, aksini iddia eden davalı taraf başka bir nedene dayandığını iddia ediyorsa fesih nedenini kanıtlamak zorundadır. Bu tür durumlarda işverenin haksız bulunması, işçiye uğradığı zarara karşı ve yanı sıra kıdem tazminatı gibi tazminatlarda dahil olmak üzere çeşitli tazminatlar hakkı kazandırır. İş Kanunu' nda açıkça belirtildiği üzere, işçiler işe gitmeme nedenleri olarak haklı sebepler ortaya koymalı ve yanı sıra işe gelemeyeceğini işverene mümkünse önceden haber vermelidir. Habersiz bir şekilde süreklilik arz eden işe gitmeyiş, iş akdinin herhangi bir yasal yola başvurulmadan fesih edilmesine sebep olur. İşleyişte ve kanunda 2 gün üst üste habersiz işe gitmemek, aynı ayın içerisinde 3 defa farklı günlerde işe gitmemek veya tatil günlerinin bitimindeki ilk iş günü 2 defa aynı ay işe gitmemek, sözleşmenin fesih edilmesi hakkını işverene verir. | İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi | Sıkça Sorulan Sorular TAZMİNAT DAVASI - İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ - DAVACININ YAKINININ DÜĞÜNÜNÜN OLMASININ İŞE GELMEMESİ BAKIMINDAN HAKLI BİR SEBEP OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ - İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİNİN HAKSIZ BULUNDUĞU. ÖZET: Davacı davalı idareye vermiş olduğu savunmasında "bayramda yakın akrabamın düğünü olduğu için bayram çalışmasına gelemeyeceğimi vardiya amirime bildirdim, V. Ş.'e bayramdan önce söyledim ayrıca A. formeni H. K.'a vardiyamı 08-14:00 yaparsa geleceğimi söyledim. Oda beni arayacağını söyledi, aramadı, 14-15/2016 günlerinde işe gelemedim." beyan ettiği görülmüştür. Davacının iş akdinin sonlandırılması sürecinde savunmasında adı geçen V. Ş.'in dosyada hiç bir beyanının olmadığı gibi tanık olarak da dinlenmesi talep edilmemiştir. Davacının yakınının düğününün olması haklı bir sebep olarak da görülebileceğinden yerel mahkemenin davacının iş akdinin işverence feshini haksız bularak davanın kabulüne karar vermesi usul ve yasaya uygun bulunarak davalı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara