İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?
Kıdem tazminatı alabilmek için iki temel şart vardır: İlk olarak, işçinin işverenin işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışmış olması gerekmektedir. İkinci olarak, işçinin iş sözleşmesinin, kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sonlandırılmalıdır.

İstifa Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? İstifa edilmesi sonrasında kıdem tazminatı alabiliyor olmak için, istifanın belli gerekçelere dayanıyor olması gerekir. İstifa, kişinin, kendi isteği ile, çalışmakta olduğu işi terk etmesi anlamına gelir.

Normal şartlarda, kıdem tazminatı, kişinin işveren tarafından işten çıkarılması nedeniyle, işverenin vermek durumunda olduğu bir tazminat türüdür. Kişilerin kıdem tazminatı almaya hak kazandığı durumlar şöyledir;

 • 1 yıl kıdemli olarak çalıştığı iş yerinden, kendi isteği dışında çıkarılmak,
 • 1 yıl çalışan bir kadının evlenme gerekçesi ile, işten ayrılması,
 • 1 yıl çalışan bir kişinin askerlik dolayısı ile işten ayrılması

Bunun dışında istifa edilmesi durumu sonrasında kıdem tazminatı alabilmenin çeşitli şartları bulunur.

İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Alınır mı?

İstifa durumunda kıdem tazminatı alınması, çoğu zaman mümkün olmamakla birlikte, bazı özel durumlar işçinin lehine sonuçlanabilir. Bu özel durumlar arasında işveren tarafından baskı altında istifa ettirilme, mobbing, evlilik, ve emeklilik gibi sebepler bulunur. Örneğin, bir işçi evlendiği takdirde ve evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde istifa ederse, yeterli hizmet süresi bulunması koşuluyla kıdem tazminatı talep edebilir. Benzer şekilde, emeklilik şartlarını yerine getiren bir işçi de istifa yoluyla kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Hamilelik ve Doğum Halinde Kıdem Tazminatı Alınır mı?

Yasal çerçevede, hamilelik veya doğum sebebiyle istifa eden bir işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. Bu, iş kanunları açısından net bir şekilde belirtilmiş olup, işçinin bu tür bir ayrılık durumunda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı anlamına gelir.

Kaç Yıldan Sonra İstifa Sonucu Kıdem Tazminatı Hakkı Vardır?

7000 gün prim ödeme ve belirli bir sigortalılık süresini tamamlamak gibi şartlar, istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı kazanılabilmesi için gereklidir. Özellikle, 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar için, Eylül 2019 itibarıyla 7000 gün prim ödeme şartını yerine getirenler veya Eylül 2024'ten itibaren 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün prim ödemiş olanlar istifa etmeleri durumunda kıdem tazminatı alma hakkına sahip olacaklardır.

10 Yıllık İşçi İstifa Ederse Tazminat Alır mı?

Genel kural olarak, istifa eden bir işçinin tazminat alma hakkı yoktur. Ancak, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gibi özel şartları yerine getiren işçiler, bu durumun istisnasını oluşturarak kıdem tazminatı alabilirler.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı alabilmek için iki temel şart vardır: İlk olarak, işçinin işverenin işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışmış olması gerekmektedir. İkinci olarak, işçinin iş sözleşmesinin, kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sonlandırılması gerekir. Bu, işveren tarafından yapılacak bir fesih ya da yukarıda belirtilen özel durumlar nedeniyle işçinin istifa etmesi şeklinde olabilir.

7200 Prim Günü Dolduran Tazminat Alabilir mi?

Bir işçi, 7000 gün prim ödeme şartını yerine getirmişse, yıl şartına bakılmaksızın kıdem tazminatı talep edebilir. Bu, özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayan işçiler için geçerli bir düzenlemedir ve işçilere, belirli bir prim gün sayısını tamamlamaları durumunda, sigortalılık süresine bakılmaksızın kıdem tazminatı alma imkanı tanır.

Evlilik Nedeniyle İstifa Eden Kadın İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Evlilik sebebiyle istifa eden bir kadın işçi, evliliğini takiben bir yıl içinde istifa etmesi ve yeterli hizmet süresine sahip olması şartıyla kıdem tazminatı talep edebilir. Bu, iş kanunları tarafından belirlenen özel bir durum olup, evlenen kadın işçilere yönelik bir hak olarak tanımlanmıştır.

İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatı İsteyebilir mi?

İstifa eden bir işçi, kendi isteğiyle işten ayrıldığı için ihbar tazminatı talep edemez. Dahası, belirli şartlar altında, işveren istifa eden işçiden ihbar tazminatını talep etme hakkına sahip olabilir. Bu, iş sözleşmesinin sonlandırılmasıyla ilgili olarak işveren ve işçi arasındaki yükümlülükleri düzenler.

İstifaya Zorlamak Ne Demek?

İstifaya zorlama, işverenin işçiye baskı yaparak, mobbing uygulayarak veya zorla istifa dilekçesi imzalatmak gibi yöntemlerle istifa ettirmesi anlamına gelir. Bu tür durumlar, işçi için olumsuz çalışma koşullarının bir göstergesi olup, işverenin kusurlu davranışları arasında değerlendirilir.

Hangi Durumlarda İspat Yükü İşçiye Aittir?

Hizmet sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, feshin geçerli bir nedenle yapıldığını ispat yükü işverene aittir. Ancak, işçi feshin başka bir nedenle gerçekleştiğini iddia ediyorsa, bu iddiasını kanıtlamak zorundadır. İş Kanunu'na göre, hizmet akdinin feshi ile ilgili olarak ispat yükümlülüğü durumları net bir şekilde belirlenmiştir.

İstifa Dilekçesinden Sonra Dava Açılır mı?

İstifa dilekçesinin içeriği, işçinin sonraki hukuki adımları açısından büyük önem taşır. İstifa dilekçesinde belirli bir neden belirtilmediyse ya da işçi işyerini terk ederek işi bıraktıysa, işten çıkış sebebini makul bir süre içinde açıklayarak işverene karşı dava açabilir veya ihtarname gönderebilir. Bu, işçinin haklarını koruma altına almak için önemli bir adımdır.

İstifa İle Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Kişiler, istifa sonrası kıdem tazminatı almak için, şu şartları yerine getirmek durumundadırlar;

 • 15 yıl çalışma süresini doldurmuş olmak ve 3600 gün prim ödemesini gerçekleştirmiş olmak,
 • 09.1999 tarihi öncesinde sigortalı olmak,
 • SGK’dan emeklilik hakkı elde etmiştir belgesi almak

İlk iki şartı yerine getiren bir kişi, SGK’ya başvurduğu takdirde belgeyi alabilecektir ve belgenin işverene teslim edilerek istifa edilmesi sonrası kişi kıdem tazminatı almaya hak kazanabilecektir.

İşten Ayrılan Bir İşçi Hangi Şartlarda Kıdem Tazminatı Alabilir?

Emekli olma hakkını kazanmış yani, 15 yıl 3600 gün kuralını yerine getirmiş olan işçiler dışında, farklı sebeplerden dolayı istifa eden ve bu istifalarının sebepleri kanıtlanabilir olan işçiler de kıdem tazminatı alabileceklerdir.

Bunun için gereken tek şart, 1 yıldan daha uzun bir süre çalışıyor olmaktır. Kişi, işverene haber vermeden işten ayrılırsa, ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İstifa ile kıdem tazminatı alma şartları;

 • İşçinin sağlığının iş yerinde var olan kötü koşullardan dolayı bozulmuş olması,
 • İşverenin ödemesi gereken ek ücretleri ödememesi,
 • İşyerinde ruh sağlığını zedeleyecek mobbing, ayrımcılık, ırkçılık gibi durumlara maruz kalınması,
 • İşçinin resmi tatillerde zorla iş yerinde tutulması,

Bazı durumlarda işçinin istifa dilekçesi yargıtay tarafından geçersiz sayılır ve işverenin işçiye tüm haklarını ödemesi ve istifa sonrası kıdem tazminatı talep edilir. Dilekçenin geçersiz sayıldığı durumlar;

 • Dilekçede istifanın, belli bir şarta dayanarak gerçekleştirilecek olduğu söyleminin bulunması,
 • İstifa dilekçesinin, işçinin daha önce boş bir kağıda atmış olduğu şeklinde hazırlanmış oluşu,
 • İstifa dilekçesinin, işçinin isteği dışında bir günde işleme koyulmuş oluşu

Durumları, tespit edilirse, dilekçeler geçersiz sayılacaktır.

İşçinin İstifası Nedir?

İş Kanunu'nda işçinin istifası özel olarak gösterilmemiştir. Uygulamada istifa etmek isteyen işçiler, istifa dilekçesi ile işten ayrılma taleplerini işverene bildirmektedir.

Yine uygulamada bazı işçiler istifaya aslında işveren tarafından zorlanmakta ve istifa eden tazminat alamaz diye düşünerek pek çok hak kaybı yaşamaktadır.

Evet, işçi istifa ederse tazminat alamaz fakat önemli olan nokta şudur ki; işçinin işi bırakması her durumda istifa sayılmaz. Yani en genel hali ile işçinin haklı sebeplerden dolayı işi bırakması farklı, işçinin istifası farklıdır.

Burada çok iyi belirlenmesi gereken nokta budur. İşçi haklı nedenlerden dolayı işi mi bırakmış yoksa istifa mı etmiş çok iyi belirlenmelidir. Eğer işçi haklı sebeplerden ( bu haklı sebeplerin neler olduğu kanunda belirtilmiştir) dolayı fesih hakkını kullanmışsa ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanmaktadır.

Yani iş güvencesi hükümlerinden faydalanmaktadır. Fakat işçi istifa ederse iş güvencesi hükümleri geçerliliğini yitirir, kıdem ve ihbar tazminatlarından faydalanmak söz konusu olamaz. Bu sebepten işverenler işçileri istifaya zorlamaktadırlar. İstifa Kıdem Tazminatı

İstifanın Geçerlilik Şartı Nedir?

İşçinin iş feshi yapabileceği nedenler 4857 Sayılı İş Kanunu 24. madde de düzenlenmiştir. Eğer işçi bu madde de düzenlenen nedenlerden biri yüzünden iş sözleşmesini fesih etmişse, bu fesih bir istifa sayılmaz. Eğer işçi haklı bir nedeni olmadan ve önden bildirme yapmadan iş sözleşmesinin feshini yapmışsa, bu durum istifa olarak değerlendirilir.

İşçinin istifa talebi karşı tarafa ulaştığında iş ilişkisi son bulur. İstifanın işveren tarafından kabul edilmesi zorunlu değildir. Ayrıca dilekçe işleme konmamış ve işçi mevcut iş yerinde çalışmaya devam etmişse bu durumda gerçek bir istifa söz konusu olmamaktadır.

Burada dikkat edilecek bir nokta vardır. Eğer istifaya rağmen tarafların ikisinin de kabulü ile belli bir süre daha çalışma kararı oluşmuşsa, karar verilen süre bittiğinde iş sözleşmesi ikale yolu ile sona ermiş olur. İstifa Kıdem Tazminatı

İşçiye İstifa Dilekçesi Vermesi Yönünde Zorlama Yapılması Nedir?

Uygulamada karşılaşılan en büyük sıkıntılardan biri, işçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılmasıdır. Yani işveren işçiye derhal tazminat ödeyeceğini söyleyerek işçiyi istifa dilekçesi vermesi yönünde zorlamaktadır.

İşçi de bu baskı neticesinde istifa dilekçesi verebilmektedir. Bu durumda gerçek bir istifa söz konusu olmayıp, işverence fesih yapılma durumu söz konusudur.

İstifa Kıdem Tazminatı Yargıtay Kararlarında

Baskı uygulayan işveren nedeni ile oluşan istifa dilekçesine değer verilmemektedir. Feshin işverence yapıldığı kabul görmekte, yapılan işveren feshinin haklılığının değerlendirilmesi gerektiği söylenmektedir. İşçinin haklı nedenlerle iş sözleşmesini derhal feshetme hakkını kullanma süresi mevcuttur.

İşçi haklı sebebi öğrendiği tarihten itibaren 6 gün içinde ve her durumda fiilin gerçekleşmesinden itibaren de bir yıl içinde bu hakkını kullanmalıdır. Eğer bu süreler içinde sahip olduğu hakkı kullanmazsa, bu hakkını başka zaman kullanamaz. İstifa Kıdem Tazminatı Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 381 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara