Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?
Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder? | Kapıcı veya apartman yönetimi İş Yasasında, toplu iş sözleşmesinde veya iş sözleşmesinde gösterilmiş olan esaslara uygunluk göstermeden işi terk eder ya da sözleşme feshi yaparlarsa, yasada belirtilmiş olan bildirim sürelerine ait olan ücret miktarında diğer tarafa tazminat ödenmektedir. Bu tazminatın adı ihbar...

Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder Nasıl Hesaplanır?

Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder? | Kapıcı veya apartman yönetimi İş Yasasında, toplu iş sözleşmesinde veya iş sözleşmesinde gösterilmiş olan esaslara uygunluk göstermeden işi terk eder ya da sözleşme feshi yaparlarsa, yasada belirtilmiş olan bildirim sürelerine ait olan ücret miktarında diğer tarafa tazminat ödenmektedir. Bu tazminatın adı ihbar tazminatıdır. Apartman bünyesinde belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışan kapıcı, iş sözleşmesini feshetmeden evvel durumu diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. İş sözleşmelerinin feshiyle ilgili olan süreler aşağıdaki şekildedir: İşçinin işi altı aydan az sürmüşse, bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak iki hafta sonra, İşçi altı ay ile bir buçuk yıl arasında çalışmışsa, bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlanarak dört hafta sonra, İşçinin yaptığı iş bir buçuk yıldan üç yıla kadar devam etmişse, bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak altı hafta sonra, İşçinin işi üç yıldan daha fazla bir zaman sürmüşse, bildirim yapılmasından başlanarak sekiz hafta sonra sözleşme feshedilmiş sayılmaktadır. İhbar süresi kapıcı için kullandırılacaksa, ihbar süresiyle ilgili olan başlama ve bitiş süreleri yazılı olarak kapıcıya iletilmelidir. Bu süreler asgari süre olup, sözleşme ile artırımı mümkündür. Örneğin, 6 aya kadar çalışmış olan bir kapıcıya, ihbar tazminatı 6 haftalık olacak şekilde ödenebilmektedir. Eğer apartman yöneticisi ya da kapıcı, ikisinden biri bildirimle ilgili olan koşullara uymazsa karşı tarafa bildirim süresine ait olan ücret tutarında tazminat ödeme koşuluyla iş sözleşmesini feshedebilir. | Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kapıcı Olarak Çalışan İşçinin İhbar Tazminatı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır?

Giydirilmiş son ücret üzerinde, ihbar tazminatı hesaplanmaktadır. Giydirilmiş ücret; işçinin aylık aldığı ücretine ek olarak yapılan ikramiye, yol yardımı gibi para ve para ile ölçülmesi mümkün olan menfaatlerinin, ihbar ve kıdem tazminatı ödenirken dikkate alındığı ödeme türüdür. Ayrıca merak edilen diğer bir konuda ihbar tazminatından vergi kesilip kesilmeyeceğidir. Ancak kapıcılara ödemesi yapılan ihbar tazminatından, herhangi bir vergi kesintisi yapılmamaktadır. | Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?

İşten Haksız Fesih Halinde Kötü Niyet Tazminat Talebi

Eğer kapıcının iş sözleşmesi, fesih hakları kötüye kullanılarak sona erdirilirse, kapıcıya bildirim süresine ait olan ücretin üç katı tutarında ayrıca tazminat ödenmektedir. Bu tazminat kötü niyet tazminatıdır. Konu edilen tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu'nda iş güvencesinden yararlanmasında sıkıntı olan kapıcılar için öngörülmüştür. Örnek vermemiz gerekirse: Bir apartman kapıcısı haklarının kat malikleri tarafından gerektiği gibi ödenmediğinden dolayı ya da çalışma koşullarındaki olumsuzluk nedeni ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne başvurmuş olsun. Aynı şekilde sigortasız çalıştırılması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvuru yapsın. Eğer iş sözleşmesi apartman yönetimi ya da kat malikleri kurulunca bu başvurudan dolayı feshedilirse, bu durumda kötü niyet tazminatı kapıcıya ödenmelidir. | Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Hafta Tatilinde Çalışan Kapıcının Ücreti Nasıl Ödenir?

Kapıcının sahip olduğu tatil günü ücreti, çalıştığı günlere göre bir güne tekabül eden ücret olmaktadır. Örneğin, kapıcının günlük ücreti 40 liraysa ve kapıcı hafta tatilinde çalışmışsa, kapıcıya 80 lira ödeme yapılmalıdır. Ayrıca hafta tatili çalışması 45 saati geçiyorsa, ayrıca fazla çalışma ücreti de kapıcıya ödenmelidir.

Kapıcıların Ücretinin Ne Kadarı Haczedilemez?

Kapıcıların aylık ücretlerinin haczinde, yapılacak olan haciz aylık ücretin dörtte birinden fazlası olamaz. Fakat kapıcının sorumluluğunda bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edilecek olan miktar, bu paraya dâhil olmamaktadır. | Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kapıcı Olarak Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem demek, bir iş yerinde çalışılan süre demektir. Kıdem tazminatı ise; kanunda belirtilmiş olan asgari çalışma süresinden birini dolduran işçinin iş sözleşmesinin son bulması durumunda, işveren tarafından işçiye ya da mirasçılarına ödenen paradır. Sözleşmenin son bulma nedeni, kanunda yer alan nedenlerden biri olmalıdır. | Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kıdem Tazminatına Kapıcı Nasıl Hak Kazanır?

Kapıcıların bir iş yeri bünyesinde ya da aynı işverene ait olmak şartıyla değişik iş yerlerinde en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla, iş sözleşmelerinin:
 • İşveren tarafından, ilgili kanun 24. maddesi II numaralı bendinde yer alan sebepler dışında,
 • İşçi tarafından 4857 sayılı Yasa 25. madde uyarınca,
 • Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle,
 • Bağlı bulunulan kanunla kurulu olan kurum ya da sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut aylık değil toptan ödeme alınması amacıyla,
 • Emekli aylığı bağlanması için öngörülmüş olan sigortalılık süresini ve prim ödenmesi gün sayısını tamamlamak şartıyla, kendi isteği ile işten ayrılma sebepleriyle, feshedilmesi,
 • Kadın işçinin evlilik tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde kendi isteğiyle iş sözleşmesini son buldurması,
 • İşçinin ölümü nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi hallerinde kapıcılar kıdem tazminatı almak için hak kazanırlar.

Kıdem Tazminatı Hesabında Kapıcı Konutunun Rayiç Kira Bedeli Dikkate Alınır Mı?

Kapıcı konutunun rayiç kira bedeli yapılacak olan kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmaktadır. Kapıcı, kapıcı dairesinde ücretsiz olarak oturmaktadır. Bu dairenin emsal kira bedeli belirlenir ve kıdem tazminatı hesaplanırken esas olan ücrete bu bedel ilave edilir. Örnek: Kapıcının oturduğu dairenin en son emsal kira bedeli 500 TL olsun. Kapıcının aylık ücreti de 666 TL olsun. Bu tabloda kapıcının kıdem tazminatı hesaplanmasında esas ücret 1.166 TL olmaktadır. Yani 1.166 TL üzerinden kıdem tazminatı hesap edilmektedir. | Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Kapıcının işe başladığı tarih temel alınarak, kapıcının hizmetinin devam ettiği süre boyunca geçmiş olan her tam yıl için, işveren tarafından işçiye 30 günlük ücreti miktarında kıdem tazminat ödemesi yapılır. Bir yıldan artan zamanlar için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmaktadır. Kapıcının kıdemleri, işverenin bir iş yerinde ya da başka iş yerlerinde çalıştığı süreler göz önüne alınarak hesaplanır. Bu noktada hizmet akdinin devam etmişliği ya da yeniden akdedilmiş olma durumuna bakılmaz. Eğer kapıcı deneme süreli çalışmışsa, deneme süreleri de kıdem tazminatı hesaplamasında esas süreye dâhil edilmektedir. | Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kapıcı Kıdem Tazminatında Elektrik, Su, Isınma Giderleri Dikkate Alınır Mı?

Söz konusu giderlerin dikkate alınıp alınmayacağı, apartman yönetimince bu giderlerin karşılanıp karşılanmayacağına bağlı olmaktadır. Eğer bahsi geçen giderlerin karşılanmasının kapıcı tarafından yapılacağı iş sözleşmesinde yazılıysa, bu giderler kıdem tazminatı hesaplanmasında dikkate alınmaz. Eğer bu ibare sözleşmede yoksa o zaman bu giderler kıdem tazminatı hesaplanmasında esas ücrete ilave edilirler. Giderler dâhil edilirken yapılacak olan hesaplamada, giderlerin son aya ait olan miktarları değil son bir senelik miktarlarının ortalaması alınır. | Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kapıcı Kıdem Tazminatı Nasıl Belirlenir?

Kıdem tazminatının belirlenmesi son ücret üzerinden yapılmaktadır. Ücret dışında işçiye sağlanmış olan para ya da parayla ölçülen menfaatler varsa, bunlar da göz önünde tutulmaktadır. Ayrıca kıdem tazminatı hesaplanmasında dikkate alınan bir diğer kıstas da, kapıcıya yapılan arızi olmayan sürekli ödemelerdir. Mesela fazla çalışma ücretleri ve tahsil yardımları dikkate alınmamaktadır. İşçinin iş başı yaptığı tarih itibari ile geçen her tam bir yıl için, işçiye 30 günlük ücreti miktarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için her ay 2,5 gün hesap edilmektedir. Bir aydan az çalışma süresi mevzu bahisse 2,5 gün esası ile hesaplama yapılabilmektedir. Kıdem tazminatında yer alan 30 günlük süre, iş sözleşmeleri ya da toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine değiştirilebilir. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesap edilir ve kıdem tazminatı hesaplamasında başka noktalar da göz önünde bulundurulmaktadır. Bunlar;
 • Kapıcının işe başladığı tarih ve işten çıktığı tarih,
 • İşçinin toplam çalıştığı süre,
 • Giydirilmiş ücret
 • Kıdem tazminatının tavanı şeklindedir.

Kapıcı Kıdem Tazminatında Kiracı Mı, Ev Sahibi Mi Sorumludur?

Kıdem tazminatı ödemesinde sorumlu olan kişiler kat malikleridir(ev sahipleri). Eğer kat maliki ödeme yapmazsa o noktada kiracıların sorumluluğu başlayabilir. Burada kiracı sorumluluğu söz konusu olursa, sorumluluk kiracının ödemekle yükümlü bulunduğu kira miktarıyla sınırlıdır. Yapılan ödeme kira borcundan düşülmektedir. Konuyla ilgili sözleşmeye tazminatı kiracının ödeyeceğine dair hüküm konulabilir. Çünkü 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda mutlak anlamda sınırlayıcılığa sahip bir hüküm yoktur. Eğer sözleşmeye hüküm konursa ihbar ve kıdem tazminatını ödeyecek kişi kiracıdır. Buna rağmen kiracı ödemede bulunmazsa, kat maliki ihbar ve kıdemi ödeyerek kiracıya rücu edebilmektedir. | Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Kapıcı Ücretlerinden Vergi Kesilir Mi?

Konut kapıcıların ücretlerinden vergi kesilmez. Sadece Damga Vergisi 08.07.2006 tarihine kadar kesilmiş ancak bu tarihten sonra kapıcı ücretlerinden bu verginin kesilmesi son bulmuştur.

Emekli Kapıcıya Tazminat Ödenir Mi?

Emekli kapıcıya kıdem tazminatı ödenir. Ancak bunun için kapıcının işten haklı olarak ayrılması ya da apartman yönetimince haksız şekilde işten çıkarılması gereklidir.

Kapıcı Kıdem Tazminatında Zamanaşımı Süresi ve Faiz Oranı Nedir?

Kıdem tazminatının ödenmediği durumda zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiştir. Eğer kıdem tazminatı ödenmezse, mevduatta yer alan ve uygulanan en yüksek faiz üzerinden, gecikme faizi uygulanmaktadır. | Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?

Bu haber toplam 408 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara