Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı
Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı | İş Sözleşmesi Fesih Nedeni İspat Edilmeli, Yeni İş Kanunu çerçevesinde çalışanların ya da işverenlerin iş akdini feshetmeleri durumunda kesinlikle fesih işlemine konu ettikleri duruma ilişkin ispat gösterme yükümlülüğüne sahiptir. Bu nedenlede işverende bu kanuni zorunluluk gereği işçinin iş sözleşmesini belirli bir...
Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı, İşe mazeretsiz gelmemek nedeniyle iş akdinin feshedilmesi işverenin haklı nedenlerle iş sözleşmesini sona erdirmeye sebep olmaktadır. Mazeret bildirmeden veya izin almadan işyerine gelmeyen işçi hakkında işveren iş sözleşmesini sona erdirmektedir. Haklı feshin dava konusu yapılması halinde ise bu sebebi açıklamak dava açan işçi tarafından değil işveren tarafından ispatlanmak zorundadır. Mazeretsiz işe gelmemek işin feshi hakkı birtakım hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Bu şekilde haklı sebeplerle iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi halinde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücret alacağı, hafta ve tatil alacakları gibi alacaklar işçi tarafından istenememekte ve dava konusu yapılsa bile haklı nedenin varlığı ispatlandığı takdirde davadan olumlu sonuç alınamamaktadır.

Mazeretsiz İşe Gelmeme Sebebiyle İş Feshinin Şartları

Mazeretsiz işe gelmeme 2019 şartlarının oluşması için işçinin birtakım sorumluluklarını yerine getirmemesi gerekmektedir. İşçinin işverene haber vermeden işe gelmemesinde farklı süreler dikkate alınmaktadır. Şöyle ki;
  • İşçinin izin almadan veya haklı bir nedene dayanmadan ardı ardına iki iş günü işe gelmemesi,
  • Bir ay içinde herhangi bir hafta tatilinden sonra 2 defa tatilden sonra başlayan ilk iş günü işe gelmemesi,
  • Bir ay içinde art arda olamamakla birlikte 3 iş günü işçinin işe gelmemesi halinde
İş kanununa göre haklı sebeplere dayanarak işveren iş akdini sona erdirebilmektedir. Ancak işveren işçinin işe gelmediğini öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde gerekli işlemleri başlatarak iş sözleşmesini feshetmelidir.

Mazeretsiz İşe Gelmemede İşverenin İzlemesi Gereken Usul

Mazeret bildirmeden işe gelmeme veya işten herhangi bir beyanda bulunmadan işten ayrılma durumunda işveren varsa şahitler huzurunda devamsızlık tutanağı düzenleyerek bu durumu kayıt altına almalıdır. Daha sonra yukarıdaki şartlardan herhangi birinin oluşması halinde iş akdini feshetme şartları doğacağından bu şartların devamsızlık tutanağıyla kayıt altına alınması gerekir. Mazeretsiz işe gelmeme şartları oluştuktan ve bu durum kayıt altına alındıktan sonra mazeretsiz işe gelmeme ihtarname örneği ile işçinin son adresinin bulunduğu yerleşim yerine noter aracılığı ile işe gelinmeyen günler bildirilmeli, varsa mazeretin bildirilmesi adına belgelerin işyerine ulaştırılması için işçiye süre tanınmalıdır. Süresi içinde mazeret bildirilmemesi ya da mazeretin bulunmaması halinde işverenin iş sözleşmesini fesih hakkı doğmakta ve işçi işverene karşı herhangi bir hak iddia edememektedir. Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı, Yeni İş Kanunu çerçevesinde çalışanların ya da işverenlerin iş akdini feshetmeleri durumunda kesinlikle fesih işlemine konu ettikleri duruma ilişkin ispat gösterme yükümlülüğüne sahiptir. Bu nedenle de işverende bu kanuni zorunluluk gereği işçinin iş sözleşmesini belirli bir nedene dayandırması gerekmektedir. Bu zorunluluk nedenleri incelendiğinde, en kolay yol, en çok başvurulan işçinin iş sözleşmesinin fesih nedenlerinden bir tanesidir. Yargıtay kararları işe gelmemek nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde ise belirli kurallar ve şartlar getirmiştir. Örnek bir kararda Mahkemece davacının tarihli şikâyet dilekçesinde iş yerinde aşçıbaşı olan .. kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunması nedeni ile şikâyet ettiği, müşteki sıfatı ile ifade verdiği, şikâyet dilekçesi ve kollukta alınan ifadesinden davacının hür iradesi dışında aşçıbaşı ... bulduğu iş yerine yine onun yönlendirmesi ile gittiğinin açıkça anlaşıldığı, davalı tarafça sunulan... tarihli belgenin davacının işvereni, işveren vekili ve amiri durumunda olan kişilerce her zaman düzenlenmesi mümkün olan belgelerden olduğu, Bir işçinin iş yerinden ayrılması ve işine gelmemesi hâlinde işveren tarafından bu durumun sebeplerinin iyi niyetle araştırılması, usulüne uygun devamsızlık tutanakları düzenlenerek ve işçiyi işe davet ederek şartların oluşması hâlinde de işverenin haklı fesih hakkını kullanması gerektiği, Buna ilişkin hukuken geçerli tutanak ve belge bulunmadığı, davacının kendi isteği ile bir başka iş için işyerini terk ettiği kabul edilse bile ücret alacağı bulunduğundan kıdem tazminatı talep hakkı bulunduğunun da tartışmasız olduğu belirtilerek ve önceki gerekçe tekrarlanmak suretiyle direnme kararı verilmiştir. (Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı)

Yargıtay Kararı - Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - HAKLI BİR SEBEBE DAYANMAKSIZIN ARDI ARDINA İKİ İŞ GÜNÜ İŞE DEVAM ETMEME KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ - HİZMET AKDİNİN İŞVERENCE DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESHİNİN HAKSIZ OLUŞU - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEKLERİNİN KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü işe devam etmeme koşulu somut olayda gerçekleşmemiş olup hizmet akdinin işverence devamsızlık nedeniyle feshi haksızdır. Davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekir. Mahkemece, davacının 01/03/2008-30/10/2013 tarihleri arasında çalıştığı, Eylül 2013 ayı ücret bordrosu nazara alındığında davacının en son brüt ücretinin 1.737,72 TL. olduğu, aylık 155,00 TL. yol ücreti ödendiği, en son 208,00 TL. aylık yemek ücreti karşılığı ticket verildiği, İşe gelmeme tutanaklarının 30.10.2013 ve devamı tarihlerini içerdiği, bu tutanakların davacıya tebliği ile savunmasının alınmadığı ve iş bu davanın 31.10.2013 tarihinde açıldığı, iş akdinin 30.10.2013 tarihinde sonlandırıldığının sabit olduğu, Bundan sonra tutulan devamsızlık tutanaklarına itibar edilemeyeceği, davalının ispat külfetini yerine getirmediği, iş akdinin davalı tarafça haksız ve bildirimsiz feshedildiği, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı, tanık beyanlarında davacının fazla mesai yaptığı, fazla mesai ücretlerinin ödendiği ispat edilemediğinden davacının fazla mesai alacağı bulunduğu belirtilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Makalemizde Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 196 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara