Destekten yoksun kalma tazminatı zamanaşımı süresi nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı zamanaşımı süresi nedir?
Destekten yoksun kalanların açtıkları destekten yoksun kalma tazminatında zamanaşımı zarara uğrayanların uğradıkları zararları tazmin edebilmeleri için hak düşürücü süre olduğundan bu süreden önce tazminat davası açılması gerekmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatı, özellikle haksız bir fiil sonucunda hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının karşılaştığı maddi kayıpların giderilmesine yönelik bir hukuki düzenlemedir. Bu tazminat türü, yakınlarının desteğini kaybeden bireyler için önemli bir mali güvence sağlar. İşte destekten yoksun kalma tazminatına dair temel noktalar:

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Haksız bir fiil sonucu ölüm gerçekleştiğinde, ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına ödenen, yaşam standartlarının devamını sağlamayı amaçlayan maddi bir tazminattır. Bu tazminat, ölenin yakınlarının gelecekteki maddi destekten mahrum kalması durumunda, bu kaybı telafi etmek için tasarlanmıştır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı Süresi Kaç Yıldır?

Destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunma süresi, zararın ve tazminat yükümlüsünün bilinmesinden itibaren iki yıl, fiilin işlenmesinden itibaren ise on yıl içerisindedir. Bu, tazminat talebinin belirli bir süre içerisinde yapılması gerektiğini gösterir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Tazminat miktarının belirlenmesinde, ölen kişinin katkısı ve sağ kalan eş ve çocukların durumu dikkate alınır. Hesaplama, sağ kalanların sayısına ve ihtiyaçlarına göre paylaştırılır. Ölen kişinin kazancı ve gelecek maddi destek potansiyeli bu hesaplamanın temelini oluşturur.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hangi Ücret?

Tazminat miktarının hesaplanmasında, ölen kişinin kaza anındaki esas kazancı ve gelecekteki kazanç potansiyeli dikkate alınır. Aktif çalışma dönemi için ispat edilen kazanç, pasif dönem için ise genellikle asgari ücret esas alınarak bir hesaplama yapılır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kaç Yıl Sürer?

Tazminat talebi için başvuru süresi, ölüm tarihinden itibaren iki yıldır. Tedavi süreci varsa bu süreç ölüm tarihinden başlar. Tazminat talebinin zaman aşımı süresi ise genel olarak on yıldır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Kimler Alır?

Bu tazminatı, ölen kişinin maddi desteğinden mahrum kalan yakınları alabilir. Pratikte, genellikle eş ve çocuklar tazminat talebinde bulunsa da, kanuni mirasçı olma şartı aranmaz. Önemli olan, ölen kişinin desteğinden mahrum kalındığının kanıtlanmasıdır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası Arabuluculuk Zorunlu mu?

Trafik kazaları sonucu açılacak destekten yoksun kalma tazminatı davalarında, dava öncesi arabuluculuk sürecinin zorunlu olduğu durumlar bulunmaktadır. Bu süreç, tarafların anlaşmaya varmalarını kolaylaştırmak ve yargı sürecini hızlandırmak amacıyla getirilmiştir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı Kaç Yıl?

Destekten yoksun kalanların açtıkları destekten yoksun kalma tazminatında zamanaşımı zarara uğrayanların uğradıkları zararları tazmin edebilmeleri için hak düşürücü süre olduğundan bu süreden önce tazminat davası açılması gerekmektedir.

Destek yoksun kalma ölüm durumlarında ortaya çıkmaktadır. Örneğin; iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçi, trafik kazası sonucu ölen kimsenin kanuni mirasçıları destek yoksun kalma tazminatı talep edebileceklerdir.

Destekten yoksun kalma tazminatı zamanaşımı süresinin ne kadar olduğu oldukça merak konusudur. Destekten yoksun kalmada hem tazminat davası açabilme süreleri hem de ölüm konusu ceza hukukunun alanına giriyorsa ceza zamanaşımı süreleri dikkate alınacaktır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı; ölen kişinin yakınlarının kişinin hayattayken elde ettiği kazanımları kaybetmeleri sonucunda uğradıkları zararlar nedeniyle zarar veren ve haksız fiili bulunan kişi aleyhine açtıkları davalardır.

Ölen kişinin yakınları gerek maddi gerekse de manevi tazminat talebinde bulunarak ölümle birlikte ortaya çıkacak zararların tazminini isteyebilirler. Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama ise mahkeme tarafından hakkaniyet ölçüsünde ve ölen kişinin yakınlarının maddi durumunun kötüleşmemesi için verilecektir.

Bu tazminatta öngörülen temel amaç kişinin ölümüyle birlikte ortaya çıkan sosyal ve ekonomik zorlukların çözüme kavuşturulmasıdır. Örneğin ev hanımı olan bir kimsenin trafik kazası nedeniyle ölümü halinde eşi ve çocukları ev hanımının ev hayatındaki rolünden mahrum kaldıkları için tazminat talep edebilir.

Kimler Destekten Yoksun Kalma Davası Açabilir?

Ölümlü trafik kazalarında ve ölümle sonuçlanan iş kazası tazminat konularında ortaya çıkan destekten yoksun kalma tazminatının kimler tarafından açılabileceği oldukça geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Ölen kişinin hayattayken destek ala yakınları bu durumu ispat etmeleri kaydıyla destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilirler. Örneğin, ölen kişinin nişanlısı, kardeşi, amcası gibi kanuni mirasçıları dışındaki kişilerde zarar veren aleyhine kişiden hayattayken destek aldıklarını kanıtlayarak destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Destekten Yoksun Kalma Davası Nerede Açılır?

Destekten yoksun kalma tazminatı açılaması konusunda görevli ve yetkili mahkemelerin neresi olacağı konusu oldukça tartışmalıdır.

Görevli mahkemeler davaya konu olan olayın durumuna göre belirlenmelidir. Örneğin; iş kazası nedeniyle destekten yoksun kalma davası iş mahkemesine açılacakken trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı kişi aleyhine açılacaksa asliye hukuk mahkemesine sigorta şirketi aleyhine açılacaksa ticaret mahkemesine açılmalıdır.

Destekten yoksun kalma tazminatında yetki konusunda ise 3 alternatif söz konusudur:

  1. Zararın meydana geldiği yerdeki mahkemeler,
  2. Davacının yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki mahkemeler,
  3. Davalının ikamet adresinin bulunduğu yer mahkemesi

Destekten yoksun kalma tazminat davalarında yetkili kılınmıştır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Destekten yoksun kalma tazminatı ölen kişinin destek gören yakınları tarafından hem ölmeden önce destek alındığını hem de ölümle birlikte hangi desteklerden yoksun kalındığını ispatlayacak bir biçimde dava dilekçesinin davaya bakacak mahkemeye verilmesiyle açılmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatında zamanaşımı süresi zararın ve zarar verenin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl olmakla birlikte 10 yıl içinde tazminat davası açılmazsa dava zamanaşımına uğramaktadır. Bilindiği üzere her ölümlü kazada ölüm kazayla birlikte gerçekleşmeyebilir.

Bu durumda dava zamanaşımının başlangıcı kazanın meydana gelmesiyle değil kişinin ölümüyle başlayacaktır. Destekten yoksun kalma tazminatına konu olan haksız fiil çoğu zaman ceza davasının da görev alanına girmektedir. Bu durumda ceza davasında esas alınan zamanaşımı süresi destekten yoksun kalma tazminatı içinde emsal süredir.

Örneğin; trafik kazalarında zamanaşımı Yargıtay kararları destekten kalma tazminatı açılabilmesi için daha uzun dava zamanaşımı süresine sahip olan ceza davasının zamanaşımı sürelerini dikkate almak gerektiğini karara bağlamıştır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nerede Açılır?

Trafik kazalarında zarara uğrayanların karşı taraftan ve sigorta şirketlerinden maddi ve tazminat etme hakları vardır. Borçlar Kanunu ve Karayolları Kanunu esaslarına göre belirlenen tazminat davaları, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına göre farklılık gösterebilir.

Trafik kazası destek tazminatı, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından açılabilir. Açılacak olan trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı davası, kazaya karışan aracın sürücüsüne, aracın sahibine ve aracın işletenine yönelik ayrı ayrı açılırken, sigorta şirketlerine de tazminat davalarında hasım olarak belirlenebilir.

Davalar sigorta şirketine açılması durumunda yetkili ve görevli mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu adresin bağlı olduğu Asliye Ticaret Mahkemeleri görevlidir. Sigorta şirketleri dışındaki trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı davalarında ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

Mirasçıların Tazminat Hakları ve Sigorta Şirketine Başvuru Nasıl Yapar?

İş kazası ve Trafik kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Tazminat davalarında, maddi ve destekten yoksun kalma nedeniyle açılan davalarda Sigorta şirketine başvuru yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak manevi tazminat sorumluluğu poliçede olmaması durumunda tazminat davasını Asliye hukuk mahkemesine açabilmektedir.

Trafik kazası Destekten Yoksun Kalma tazminatı türleri nelerdir?

Trafik kazası maddi ölüm tazminatı, kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının ömürleri boyunca yoksun kalacakları maddi desteğin yoksunluğu dikkate alınarak açılır. Trafik kazası vefattan dolayı manevi tazminatı ise kişinin vefatı nedeniyle acı, keder ve ıstırap duyguları gerekçe gösterilerek dava konusu edilebilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı konusu, iş kazalarında ve trafik kazalarında meydana gelen ölümle sonuçlanan olaylarda, vefat edenin desteğinden mahrum kalan mirasçıların açmış olduğu davalardır. Destek yoksun kalma tazminat dava süreci, usul ve doğru ilerlemesi avukat ve danışmanlık hizmeti ile sürecin ilerlemesi hak kayıplarını önlemekte önemli adımdır.

Makalede Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı Yargıtay Kararı

ÖZET: DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT DAVASI - ARACIN ÇARPMASI NEDENİYLE DESTEĞİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ, HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN ÖDETİLMESİ. CEZA DAVASININ KESİNLEŞTİĞİ GÜNDEN İTİBAREN ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI.

ÖZET: Haksız eylem nedeniyle uğranılan zararların ödetilmesi amacıyla açılacak davalar, 1 ve 10 yıllık zamanaşımı süresine bağlıdır. Ceza davasının kesinleştiği günden itibaren 1 yıl içinde olay tarihinden itibaren (10 yıllık zamanaşımı süresi dolmamışsa) uğradıkları zararın ödetilmesi amacıyla tazminat davası açabilirler.

Bu haber toplam 469 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara