İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkarılması

İşverenin sözü edilen kanunun 25. maddesinin (II.) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklı kalmak şartıyla hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz belirsiz süreli iş sözleşmesini işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkarılması – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2007/35928 Karar: 2008/12022 Karar Tarihi: 12.05.2008

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ – DAVALILAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN MUVAZAALI OLDUĞU YÖNÜNDE BİR İDDİA BULUNMAMASI – ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ – ASIL İŞVERENİN SORUMLULUK ALANI

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davalılar arasındaki sözleşmenin muvazaalı olduğu yönünde bir iddia olmadığı gibi, mahkemece aralarında asıl işveren-alt işveren ilişkisi olduğu kabul edilmiştir. Davalı Belediye Başkanlığı da sermaye ilişkisi dışında bir bağlantı bulunmadığını, belediye hizmetlerinin ihale ile adı geçen şirkete verildiğini savunmuştur. Davalılar arasında asıl-alt işveren ilişkisi olduğu, davacının iş sözleşmesinin davalı alt işveren tarafından davranışlarından kaynaklanan nedenlerle feshedildiği, ancak savunmasının alınmadığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi yerindedir. Ancak asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak İş Kanunu’ndan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumlu olacağı kuralı dikkate alınmadan ve işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinden birlikte sorumlu olduğu iş ilişkisinin kurulmasını sağlayan işe iade yönünde sorumlu tutulamayacağı dikkate alınmadan, asıl işveren içinde işe iade kararı verilmesi hatalıdır.

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi  ESAS: 2015/24151  KARAR: 2015/35707

ÖZET : 4857 İş Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre: “Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25’inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır”. Bu hükümle, işçinin savunmasının alınması, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi için bir şart olarak öngörülmüş ve salt işçinin savunmasının alınmamasının tek başına, süreli feshin geçersizliği sonucunu doğuracağı ifade edilmiştir. İşverene savunma alma yükümlülüğünü, sadece iş sözleşmesinin feshinden önce yüklemektedir. İşçiye ihtar verilirken ise bu şekilde bir yükümlülük yüklememektedir. Dolayısıyla, işçiye davranışı nedeniyle ihtar verilirken, savunmasının alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz. İşçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır. İşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şarttır. Fesih bildirimiyle birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur.

Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi kullandığı rapor süresinin 115 gündür devam ettiği, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25-I maddesinin son paragrafı uyarınca sağlık nedeniyle tüm yasal haklarının ödeneceği bildirilerek feshedilmiştir. Yukarıda değinildiği üzere işçinin iş sözleşmesi davranış veya verimiyle ilgili nedenlerle savunma almaksızın feshedilemez. Ancak işverenin 25/II maddesine göre fesih hakkı saklıdır. Davacının iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I-b maddesi uyarınca feshedildiğinden fesih öncesi savunması alınmalıdır. Dosya içeriğinde davacının fesih öncesi savunmasının alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle fesih geçersizdir.

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkarılması

İşçinin Savunması Alınmadan İşten Çıkarılması

Ankara avukat