Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali ile ilgili konunun açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile Engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir. Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.

634 sayılı Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir. Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; 6100 sayılı Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakimini görevlendirdiği davaları görürler.

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali Davasında Süre

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali Davasında SüreKat Mülkiyeti Yasasının 5711 sayılı Yasayla değişik 33. maddesinde; kat malikleri kurulu kararları aleyhine, kurul toplantısına katılan aykırı oy kullanan her kat malikinin karar tarihinden başlayarak bir ay, toplantıya katılmayan her kat malikinin kararı öğrenme tarihinden başlayarak bir ay ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anataşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde iptal davası açabilmektedir.

Tapu İptal Davası

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

Yargıtay Kararı – Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2011/7847 Karar: 2011/11814 Karar Tarihi: 22.11.2011 – Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİN – İPTALİ İSTENEN KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ OYBİRLİĞİYLE

ALINMIŞ BİR KARAR OLMAMASI NEDENİYLE YOK HÜKMÜNDE KABUL EDİLMESİ – MADDENİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Kat Mülkiyeti Yasası’nın 5627 sayılı Yasayla değişik 42 nci maddesinin dördüncü bendinde toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesinin kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabileceği hükmüne yer verilmiştir. İptali istenen kat malikleri kurulu kararının 8 inci maddesi bu madde kapsamında değerlendirilmesi gerekip oybirliğiyle alınmış bir karar olmaması nedeniyle yok hükmünde kabul edilerek bu maddenin iptaline karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle bu istemin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2014/12366 Karar: 2015/2280 Karar Tarihi: 17.02.2015 – Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – TOPLANTIYA DAVETİN YASAYA UYGUN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İPTALİ – ALINAN KARARLARIN YOK HÜKMÜNDE VEYA MUTLAK BUTLANLA GEÇERSİZ OLMADIĞI – DAVANIN SÜRE AŞIMI SEBEBİYLE REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dosya içinde bulunan belge ve bilgilerin incelenmesinden; iptali istenen kat malikleri kurulu kararlarının 01.10.2012 tarihinde alındığı, davacının toplantıya katılmadığı ve eldeki davayı da yasanın aradığı altı aylık süre geçtikten sonra 21.06.2013 tarihinde açtığı, iptali istenen 01.10.2012 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında; yönetici ve denetçi seçimi, yöneticiye avukat tutma, süresinde ödenmeyen giderlere ilişkin yüzde beş gecikme tazminatıyla tahsilat yapma, bina görevlisi alma ve sözleşme yapma yetkileri verilmesi kararları alındığı ve işletme projesi oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Alınan kararların yok hükmünde veya mutlak butlanla geçersiz olmadığı anlaşıldığına göre davanın süre aşımı sebebiyle reddine karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2014/6778 Karar: 2015/1780 Karar Tarihi: 10.02.2015 – Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – DAVACIYA İPTALİ İSTENEN TOPLANTIDAN EN AZ ONBEŞ GÜN ÖNCE YAZILI ÇAĞRININ YAPILIP YAPILMADIĞININ DENETİME ELVERİŞLİ BİÇİMDE ARAŞTIRILMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş davacıya iptali istenen toplantıdan en az 15 gün önce yazılı bir çağrının yapılıp yapılmadığının denetime elverişli biçimde araştırılması, bu çağrının yapılmadığının saptanması halinde başkaca bir araştırma yapılmaksızın davanın kabulüne; çağrının saptanması halinde ise karar defteri tüm bağımsız bölümlerini gösterir tapu kaydı ve çağrı ve vekaletnameleri gösterir vs. tüm bilgi ve belgeler dosya içerisine getirtilerek gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle eksik araştırmaya dayalı olarak davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.