Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

Bu yazımızda Kat Malikleri Kurul Kararının İptali ile ilgili olan konu açıklamasına ve Yargıtay kararlarına yer vereceğiz.

Kat malikleri, kendi başlarına hareket ederek ana gayrimenkulün ortak alanlarında değişiklik yapamazlar. Ortak alanların düzgün olması ile ilgili, bu alanların daha rahat kullanımıyla alakalı, bu yerlerden daha fazla fayda sağlanılmasına yönelik tüm yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu esas alınarak verilen kararlar doğrultusunda yapılmaktadır. Eğer engellilerin yaşamıyla ilgili zorunluluk söz konusu ise ilgili proje kat maliklerinin yapacağı toplantıda görüşülür. Bu toplantı en geç üç ay içinde yapılmalı, bunun sonucunda kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile proje karara bağlanmalıdır.

Eğer gerekli olan toplantı bu süre zarfında yapılamaz veya tadilat ile ilgili talep çoğunluk tarafından kabul edilmeze, ilgili kat maliki talebiyle ilgili mercilerden tasdikli proje değişikliği alınabilir veya krokiye göre olan inşaat, onarım ve tesis yapılabilir. Yalnız bu taleple oluşan ilgili mercilere başvuru, bina güvenliğinin tehlikeye girmediğini bildirir komisyon raporuna istinaden yapılmalıdır. Başvuru yapılan ilgili merciler, tasdikli proje değişikliğini veya kroki talebini en geç altı aylık bir sürede sonuçlandırmaktadırlar.

Yapılan işler nedeni ile bir takım giderler oluşur. Bu giderler, yapılan yeniliklerden fayda sağlayanlar tarafından ödenir. Ödeme faydalanma oranına göre yapılmaktadır. Kat maliklerinde birinin talebi ısı yalıtımı, yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin ferdi ya da merkezi sisteme çevrilmesi yönünde olduğunda, bu işlemler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluklarına göre verecekleri karar doğrultusunda yapılmaktadır. Fakat merkezi ısıtmanın ferdi sisteme dönüştürülmesi, toplam inşaat alanının iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda söz konusuysa bu işlem kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerinden yapılmaktadır. Yapılacak olan ortak iş giderleri de arsa payı oranına göre ödenmektedir. Merkezi ısıtma sisteminde ortaya çıkan ısınma giderlerinin paylaştırılması ve bu konu ile ilgili olan usul ve esaslar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürürlüğe konacak yönetmelikle düzenlenir. Eğer ısıtma sistemi ferdiden merkeziye ya da merkeziden ferdiye dönüştürülmesi yönünde karar verildiyse, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılmaktadır.

634 Sayılı Kanun kapsamındaki uygulamalarda anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlıklar sulh mahkemelerinde çözüme bağlanır. Sulh Hukuk Mahkemeleri 6100 Sayılı Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya hâkimini görevlendirdiği davaları görürler. Bu davalarda dava konusuna ve ilgili değer tutarına bakılmaz. Yani bu kıstaslar belirleyici değildir.

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali Davasında Süre Nedir

Kat malikleri kurul kararının iptali davasında süre, Kat Mülkiyeti Yasası’nın 5711 Sayılı yasayla değişik 33. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; kat malikleri kurul kararlarının aleyhinde olarak bir iptal davası açılabilmektedir. Bu davanın belirli süreleri söz konusudur. Eğer kurul toplantısına katılmış olan ve aykırı oy kullanan kat malikleri varsa, her kat maliki karar tarihinden başlanarak bir ay içinde iptal davası açabilir. Eğer toplantıya katılmayan kat maliki varsa, her kat maliki kararı öğrendikten sonra bir ay içinde iptal davası açabilir. Ayrıca her halde karar tarihinden başlanarak altı ay içinde iptal davası açılabilmektedir. İptal davası ana taşınmazın olduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılmaktadır. Diğer makalemiz olan Tapu İptal Davası okuyabilirsiniz.

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

Yargıtay Kararı – Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2014/12366 Karar: 2015/2280 Karar Tarihi: 17.02.2015 – Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – TOPLANTIYA DAVETİN YASAYA UYGUN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İPTALİ – ALINAN KARARLARIN YOK HÜKMÜNDE VEYA MUTLAK BUTLANLA GEÇERSİZ OLMADIĞI – DAVANIN SÜRE AŞIMI SEBEBİYLE REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dosya içinde bulunan belge ve bilgilerin incelenmesinden; iptali istenen kat malikleri kurulu kararlarının 01.10.2012 tarihinde alındığı, davacının toplantıya katılmadığı ve eldeki davayı da yasanın aradığı altı aylık süre geçtikten sonra 21.06.2013 tarihinde açtığı, iptali istenen 01.10.2012 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında; yönetici ve denetçi seçimi, yöneticiye avukat tutma, süresinde ödenmeyen giderlere ilişkin yüzde beş gecikme tazminatıyla tahsilat yapma, bina görevlisi alma ve sözleşme yapma yetkileri verilmesi kararları alındığı ve işletme projesi oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Alınan kararların yok hükmünde veya mutlak butlanla geçersiz olmadığı anlaşıldığına göre davanın süre aşımı sebebiyle reddine karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2014/6778 Karar: 2015/1780 Karar Tarihi: 10.02.2015 – Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – DAVACIYA İPTALİ İSTENEN TOPLANTIDAN EN AZ ONBEŞ GÜN ÖNCE YAZILI ÇAĞRININ YAPILIP YAPILMADIĞININ DENETİME ELVERİŞLİ BİÇİMDE ARAŞTIRILMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş davacıya iptali istenen toplantıdan en az 15 gün önce yazılı bir çağrının yapılıp yapılmadığının denetime elverişli biçimde araştırılması, bu çağrının yapılmadığının saptanması halinde başkaca bir araştırma yapılmaksızın davanın kabulüne; çağrının saptanması halinde ise karar defteri tüm bağımsız bölümlerini gösterir tapu kaydı ve çağrı ve vekaletnameleri gösterir vs. tüm bilgi ve belgeler dosya içerisine getirtilerek gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle eksik araştırmaya dayalı olarak davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.