Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır? Baba öldükten sonra mal paylaşımı nasıl olur?

Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır? Baba öldükten sonra mal paylaşımı nasıl olur?
Miras paylaşımı, vefat eden babanın mal varlığının yasal varisleri arasında adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayan karmaşık bir süreçtir. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda, mahkemelerin kararlarıyla yargısal paylaşım yapılır.

Ölen bir kişinin mirası, Türk Medeni Kanunu'nun hükümlerine göre paylaşılır. Miras, vefat eden kişinin yasal varisleri arasında iki şekilde paylaşılabilir:

Anlaşmalı paylaşım ve yargısal paylaşım. Her iki süreç de mirasın adil bir şekilde dağıtılmasını amaçlar. İşte miras paylaşımıyla ilgili temel bilgiler:

Anlaşmalı Miras Nasıl Paylaşılır?

Mirasçılar, aralarında anlaşmaya vararak mirası paylaşabilirler. Bu süreçte, mirasın tamamen veya kısmen paylaşılması mümkündür. Ancak, tüm mirasçıların anlaşması gerektiği için bu süreç, oybirliği ilkesine dayanır. Eğer mirasçılardan biri tam paylaşmayı kabul etmezse, miras paylaşımı için dava açılması zorunlu hale gelir. Mirasın aynen paylaşılması tercih edilir; ancak, bölünemeyen mallar varsa, bu malların satılarak gelirinin mirasçılar arasında paylaşılması gerekir.

Anlaşmazlık Halinde Miras Nasıl Paylaşılır?

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamazsa, mirasın paylaşımı mahkeme kararıyla gerçekleşir. Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 642/2, mirasçıların terekedeki malların aynen veya satış yoluyla paylaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak, kanun veya sözleşme gereği miras ortaklığının devam ettirilmesi zorunluysa, miras paylaşımı talep edilemez.

Ölen bir kişinin mirasının paylaştırılması için Medeni Kanun'un çeşitli hükümlerine uyulması gerekir. Ölen bir kişinin sağ kalan eşinin miras hakkı 1/2'dir. Geride kalan mirasın 3/4'ünü ise, ölen kişinin çocuklarına (kız ve erkek çocuklarının hakları eşittir) eşit olarak paylaştırılır.

Miras Paylaşımı Yasal Süresi Ne Kadardır?

Miras paylaşımı için özel bir süre sınırı yoktur. Mirasçılar, miras ortaklığı sürdükçe mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Ancak, mirasla ilgili davalar için çeşitli zamanaşımı süreleri vardır; bunlar 1 yıl, 10 yıl ve bazı durumlarda 20 yıl olabilir.

Miras Paylaşımında Veraset İlamı Neden Çıkarılmalıdır?

Veraset ilamı, ölen kişinin varislerinin kim olduğunu ve mirastan ne kadar pay alacaklarını belirten resmi bir belgedir. Vefat eden kişinin mallarının nasıl paylaşılacağını belirlemek için Sulh Hukuk Mahkemeleri veya Noterler tarafından düzenlenir. Bu belge, miras paylaşım işlemlerinin yasal bir zeminde yürütülmesi için zorunludur.

Saklı Pay Oranları Zedelenmiş Mirasçı Ne Yapmalı?

Kanun, bazı yakın akrabaların (altsoy, eş, ana ve baba) miras paylarının korunmasını sağlayan saklı pay hükümleri içerir. Eğer miras bırakan, vasiyetname veya diğer yollarla bir mirasçının saklı payını ihlal edecek şekilde tasarrufta bulunmuşsa, saklı payı zedelenen mirasçı, tenkis davası açarak haklarını talep edebilir. Bu, mirasçının ihlal edilen haklarını geri almasını sağlar.

Ölen kişinin çocuğu yoksa mirası kime kalır?

Ölen kişinin çocuğu olmaması durumunda miras, ölen kişinin eşine ve/veya anne-babasına ve kardeşlerine kalır. Eğer ölen kişinin eşi yoksa, miras anne ve babası ile kardeşleri arasında eşit olarak paylaştırılır.

Bekar olarak ölen birisinin mirası, anne ve babasına eşit olarak paylaştırılır. Bu hükümler, ölen kişinin vasiyetnamesi olmadığı durumlarda uygulanır. Eğer ölen kişinin vasiyetnamesi varsa, vasiyetnamesinde belirtilen şartlar uygulanır.

Bu nedenle, ölen bir kişinin mirasının paylaşımı süreci, ölen kişinin durumuna göre değişebilir. Eğer miras paylaşımı ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz bir avukatın yardımını alarak bu konuda hukuki bilgi edinebilirsiniz.

Miras Nedir?

Kanunda ön görülen haller saklı kalmak kaydıyla mirasçılar, miras bırakan kişinin sahip olduğu ayni haklarını, alacaklarını, diğer mal varlığı haklarını, menkul ve gayrimenkullerini üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve miras bırakan kişinin borçlarından kişisel olarak yükümlü olurlar.

Atanmış mirasçılar da mirası, miras bırakanın ölümü ile mirasçılık unvanı kazanırlar. Kanuni mirasçılar, atanmış mirasçılara düşen miras payını onlara zilyetlik hükümleri gereğince teslim etmekle sorumludurlar. Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır?

Mirasçı Kime Denir? - Baba Ölürse Miras Kime Kalır?

Vefat eden kişiye ait olan tüm hak ve yükümlülükleri bıraktığı kişiye mirasçı deniyor. Mirasçılar; kanuni mirasçı ve atanmış mirasçı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kanuni Mirasçı; kan bağı ilişkisinden ortaya çıkan mirasçılara ana, baba, dede, torun, çocuk ve diğerleridir.

Kanuni mirasçılar ile miras bırakan kişinin arasında kan bağı ile doğal akrabalık ilişki vardır. Evlatlıkta öz çocuk ile aynı haklara sahip olur. Atanan Mirasçı; miras bırakan kişinin ölüme bağlı tasarruf ile belirlediği mirasçılardır.

Miras bırakan vasiyetname veya miras sözleşmesi ile kendisine varis yaptığı kişilere atanmış mirasçı denir. Kan bağı olup olmamasının bir önemi yoktur. Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır?

Miras Reddetmek Ne Demek?

İster kanuni mirasçı ister atanmış mirasçılar mirası kabul etmek hakları olduğu gibi mirası kabul etmemek yani reddetme hakları da vardır. Mirasçılar, eğer vefat eden kişinin borçları alacaklarından çok ise mahkemeye başvurarak mirası reddedilirler.

Mirasçılar, miras bırakanın vefatından itibaren üç ay içinde mahkemeye başvurarak mirası reddediliyorlar. Bu süre, kanuni mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri kanıtlamadıkça miras bırakanın vefatıyla; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen mahkeme tarafından bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Babam Öldü Miras Paylaşımı Nasıl Oluyor?

Kanuni mirasçılar ve atanmış mirasçılar olmak üzere iki farklı mirasçı var. Atanan mirasçılar vasiyet ile kan bağı olup olmamasının önemi yok iken, kanuni mirasçılar kan bağı bulunan ve kanuni olarak belirlenmiş mirasçılar oluyor.

Miras paylaşımı ise eğer vasiyetname ile paylaşım yapılmadıysa kanunda belirlenen paylara göre paylaştırılır. Miras paylaşımında belirlenen payların aksi durumunda, miras bırakan kişinin ölmeden önce vasiyetname ile paylar üzerinde dağılım yapması gerekiyor. Aksi takdirde herkes kanunda belirtilen hisse payı kadar mirastan pay alır.

Miras paylaşımı kapsamında; miras bırakan kişinin alt soyu yani çocukları mirastan eşit pay alır. Eğer miras bırakan kişinin çocuğu kendisinden önce vefat etmiş ise burada ölen çocuğun miras payı, çocuklarına geçer. Yani, miras bırakan kişinin torunlarına geçer. Alt soyu olmayan yani çocuğu olmayan miras bırakan kişinin miras payı ise eşi varsa payın yarısı eşe diğer yarısını da kendi anne ve babası eşit paylaşır.

Eğer bekar ve çocuksuz öldü ise anne ve babası miras bırakan çocuklarının mirasını eşit şekilde paylaşırlar. Eğer miras bırakan çocuksuz ve bekar olarak vefat etmiş ise ve anne veya babasından biri ölmüş ise, ölen kişinin mirasını kendi alt soylarına geçer yani vefat edenin kardeşlerine geçer. Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır?

1.Zümre Mirasçılar

Vefat eden kişinin alt soyudur. Alt soy çocukları, ölen çocukları var ise onların çocukları yani torunları ve evlat edindikleridir.

2.Zümre Mirasçılar

Miras bırakan çocuksuz ve evli olarak vefat etti ise eşi miras payının yarısını alır diğer yarısını anne ve babası eşit şekilde bölüşürler. Eğer vefat eden çocuksuz ve bekar olarak vefat ettiyse miras anne baba arasında eşit şekilde paylaştırılır.

3.Zümre Mirasçılar

Vefat edenin alt soyunun bulunmaması, anne ve babasının vefat etmiş olması, kardeşlerinin bulunmaması durumunda büyük anne ve büyük baba yasal mirasçı olur.

Miras Paylaşım Davası Nasıl Olur? - Babamdan Kalan Mirası Nasıl Öğrenebilirim?

Miras paylaşımı davaları miras bırakanın bıraktığı miras üzerinde varislerin kanuni hisselerini ayıramamalarından kaynaklanır. Kanunda her varisin miras payı bellidir, problem miras payını parçalayamayan mirasçıların mahkemenin müdahalesini isterler. Mirasçılar anlaşmaya vardıklarında bu dava hakim huzuruna çıkmadan bile ortak olarak paylaşılarak, düzenlenebilir. Ancak, mirasçılar arasında uzlaşma sağlanamaz ise hakim tarafından tereke mallarından, mirasçı ya da ortak kök başı sayısına göre paylaştırılacaktır.

Daha sonra hangi payın hangi mirasçıya verileceği belirlenir, bu aşamaya da payların tahsisi denir. Miras paylaşımı davası miras bırakan kişinin son yerleşim yeri Sulh hukuk mahkemesine verilecek dilekçe ile açılmaktadır. Dava açmadan önce mirasçılık belgesinin noterden veya sulh hukuk mahkemesinden temin edilmesi gereklidir.

Babadan Kalan Miras Nasıl Paylaşılır?

Miras bırakan baba ise; geride kalanlara göre miras pay edilir. Babam öldüğünde dendiğine göre vefat eden kişinin çocuk sahibi olduğu ve çocuğunun hayatta olduğu anlaşılıyor. Bu durumda mirasın paylaşımını ölen kişinin eşinin hayatta olup olmaması belirliyor.

Baba Öldüğünde Miras Paylaşımı - Baba Ölünce Miras Anneye Mi Kalır?

Birinci alternatif: Miras bırakan evli ve çocuklu vefat ettiyse; eşin miras payı 1/4 geri kalan miras payı vefat eden babanın çocukları arasında eşit pay edilir. İkinci alternatif: Miras bırakan çocuklu ve bekar olarak vefat etmiş ise; miras çocukları arasında eşit pay edilir.

Mirasın Paylaşımı - Babadan Kalan Miras Nasıl Alınır?

Vefat eden babanın çocukları vefat tarihinden itibaren dört ay içerisinde veraset ve intikal beyannamesini vermek zorundadırlar. Mirasın varisler üzerine geçmesi için bazı işlemler yapmaları gerekiyor. Babası vefat eden çocukların ilk yapmaları gereken işlem noterden veya sulh hukuk mahkemesinden vefat eden babalarının mirasçılık belgesini almaları gerekiyor. Sonrada babalarının menkul veya gayrimenkul kayıtlarına ulaşarak intikali gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Vefat eden babanın bir ev ve bankada parasının olduğunu kabul edelim. Babaları vefat eden çocuklar noterden mirasçılık belgesini alarak; babasının parasının bulunduğu x bankasından, vefat tarihinde ve güncel hesapta bulunan para miktarı ve hesap hakkında belge alınır.

Daha sonra vefat edenin evinin tapu fotokopisiyle ilçe belediyesinde emlak servisinden emlak rayiç bedeli alınarak, vergi dairesine veraset intikal beyannamesi verilir. Vergi dairesi hem banka hesabı hem ev için vereceği vergi ilişiği yoktur yazısıyla; babaları vefat eden çocuklar x bankasından parayı ve ilgili tapu müdürlüğünden de evin tapusunu kendi üzerlerine alırlar.

Çocuk babalarının miras payında eşit haklara sahiptir. Miras paylaşımında çocuklar (evlilik birliği içerisinde doğmayan çocuklarda aynı haklara sahiptir), torunlar, evlat edilmişler eşit haklara sahiptir.

Babam Öldü Miras Nasıl Paylaşılır? Miras Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

YARGILAMA SIRASINDA ÖLDÜĞÜ ANLAŞILAN KATILANIN YASAL MİRASÇILARI İLE KATILMA TALEBİNDE BULUNANIN YOKLUĞUNDA KARAR VERİLDİĞİ.

Yargılama sırasında öldüğü anlaşılan katılanın yasal mirasçıları ile katılma talebinde bulunan ancak bu hususta bir karar verilmeyen ve suçtan zarar görenin yokluğunda hüküm verilmesi karşısında, temyiz iradelerinin belirlenmesi bakımından temyiz süresinin tebliğden itibaren başlayacağı şerhini ve diğer kanun yolu başvuru şeklini gösterir şerhi ihtiva eder.

Kararın ilgililere usulünce tebliğ olunmasından sonra gönderilmesi için dosyanın karar mahkemesine geri gönderilmesi gerekir.

TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMAZSA ALACAK DAVASI - MURİS MUVAZAASI

Davacıların miras payları karşılığı ve bu paylara isabet eden değerlerin tespiti bakımından mahallinde uzman bilirkişi heyeti ile keşif yapılarak, davalıların dava dışı paydaşlardan da pay temliki aldığı ve taşınmazın imar uygulamaları ile ifraz ve tevhit işlemlerine konu edildiği dikkate alınarak, miras bırakandan temlik edilen payların ne kadarlık bir kısmının güncel tapu kayıtlarına isabet ettiğinin saptanıp önceki raporlar arasındaki çelişkileri de giderir şekilde denetime elverişli rapor alınması,

Davacıların bir kısım taşınmazlara yönelik feragat beyanları da dikkate alınarak hükmün ferilerinin de bu doğrultuda oluşturulması, toplanan ve toplanacak delillerin bir bütün olarak değerlendirip hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, çelişkili bilirkişi raporlarına itibar edilerek eksik inceleme ile yetinilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru değildir.

KATILANIN ÖLMÜŞ OLMASI NEDENİYLE KATILANIN YASAL MİRASÇILARINA GEREKÇELİ HÜKMÜN TEBLİĞ EDİLMESİ LÜZUMU

Öldüğü anlaşılan katılanın yasal mirasçılarına gerekçeli hükmün tebliğinin istendiği, katılanın yasal mirasçılarına gerekçeli hükmün tebliğ edildiğine dair dosyada herhangi bir tebligat belgesine rastlanmadığından, mirasçı, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılma haklarının bulunduğu hususunu içeren açıklamalı davetiye ile gerekçeli kararın tebliğ edilmesi,

Tebligat ilmühaberi ile birlikte temyiz dilekçesi vermesi halinde dilekçenin dosyaya eklenerek ve ek tebliğname de düzenlenerek incelenmek üzere iadesinin mahallince sağlanması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gerekir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - TARAFLARDAN BİR KISMININ YARGILAMA AŞAMASINDA VE KARAR TARİHİNDEN SONRA ÖLDÜĞÜ

Davalılardan birisinin yargılama aşamasında öldüğü, mirasçıları davaya dahil edilmeksizin yargılamanın yürütülüp sonlandırıldığı anlaşılmıştır. Öte yandan, karar tarihinden sonra davalılardan diğer üçünün de öldüğü anlaşıldığından adı geçen davalıların mirasçılarını gösterir mirasçılık belgeleri temin edilerek tespit edilecek mirasçılarının davaya dahil edilmesi,

Taraf teşkilinin sağlanması; ayrıca kayıt maliklerinden olan şahsın mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesinin temini ile taraf teşkilinin denetlenmesi, ondan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, mahkemece eksik taraf teşkiliyle yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

TAŞINMAZLARIN RESMİ AKİTTE GÖSTERİLEN SATIŞ BEDELLERİYLE GERÇEK DEĞERLERİ ARASINDAKİ FAHİŞ FARKIN SAPTANDIĞI

Somut olayda, tüm dosya içeriği yukarıda değinilen ilkeler çerçevesinde birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu taşınmazların resmi akitte gösterilen satış bedelleri ile gerçek değerleri arasındaki fahiş farkın keşfen saptandığı, miras bırakanın genellikle davalıların murisi ile birlikte yaşadığı, malvarlığının önemli bölümünü teşkil eden dava konusu taşınmazları oğluna satmasını gerektirir haklı ve makul bir nedeninin bulunmadığı,

Bunun yanında mahkeme kararında belirtilen dava dosyalarına konu taşınmazların muris ... ile ilgisinin olmayıp eşi ...’tan intikal eden taşınmazlara ilişkin olduğu ve eldeki dosyayı etkiler nitelikte olmadığı, tanık anlatımları ve toplanan diğer tüm deliller dikkate alınarak, taşınmazların muris tarafından oğlu ...’e bedelsiz olarak mirastan mal kaçırma amacıyla temlik edildiği sonucuna varılmaktadır. Hâl böyle olunca; davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile hüküm kurulması doğru değildir.

Bu haber toplam 3444 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara