Miras Davaları Ankara

Miras Davaları Ankara
Miras Davaları Ankara Miras Hukuku ve Miras Davaları Hakkında Sorular Eşliğinde Kısa ve Gerekli Bilgiler Kanun koyucunun Türk Medeni Kanunun 4. Kitabında hüküm altına aldığı miras hukuku günümüzde de kişilerin birbiri arasında uyuşmazlıklara neden olduğu hukuk dallarından biridir. Kanun koyucu adaleti temin etmek ve kimsenin hak kaybına uğramaması için birtakım...
Miras Davaları Ankara Adliyesinde Nasıl Açılır? Ankara’da açılan miras davaları miras bırakanın ölümü ile mirastan pay sahibi olan kanuni mirasçıların yaşadıkları miras hukukuna ilişkin alacak ve borçları sebebiyle açtıkları davalardır. Miras davaları alanlarına göre farklı davalara konu olmakta mirastan pay sahibi olan kimseler miras hakkının elinden tamamen ya da kısmen alınması halinde bu kişiler aleyhine dava açarak uyuşmazlığın çözümünü mahkemeden talep etmektedirler. Miras Davaları Çeşitleri Nelerdir? Miras davaları Ankara ve Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki mahkemelere başvurmak suretiyle gerçekleştirilir. Miras davalarında yer yönünden yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer ya da miras bırakanın son ikametinin bulunduğu yer mahkemesi olmakla birlikte görevli mahkeme konusunda davanın türüne göre farklı mahkemeler görevlidir. Örneğin miras davası sebebiyle açılan muvazaalı tapu iptali davalarında asliye hukuk mahkemeleri, vasiyetname iptali veya terekenin tespiti davalarında ise sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. En sık karşılaşılan miras davası türleri şunlardır:
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi veya muris muvazaası sebebiyle tapu iptal davası; miras bırakanın hukuka aykırı sözleşme imzalaması ve üçüncü kişileri yanıltmak amacıyla hukuki işlem tahsis etmesi halinde açılan davalardır.
 • Tenkis davası; saklı pay sahibinin mirastan pay alması için açılan miras bırakanın yetkisini aştığı durumlarda söz konusu olan davalardandır.
 • İstihkak Davası; mirastan pay sahibi olan kimsenin haksız yere mirastan pay sahibi olan diğer mirasçılara karşı açtığı davalardır.
 • Vasiyetnamenin iptali davası; miras bırakanın vasiyetname bıraktığı hallerde vasiyetnamenin şekli şartlara uygun olmadığı gerekçesiyle açılan davalardır.
 • Miras paylaşım davası; mirasın paylaşılması sırasında mirasçıların anlaşma sağlayamaması halinde veya mirasçılardan bir veya birkaçının paylaşıma dahil edilmemesi halinde miras taksimi davası açılabilir.
 • Mirasçılık belgesi verilmesi davası; mirastan hak sahibi olan mirasçının mirastan hak sahibi olduğunun ortaya çıkartılması için açılan davalardır.
 • Mirasın reddi davası; miras bırakanın yalnızca borcunun mirasçılara geçmesi ya da mirastan hak sahibi olan kimsenin hakkını almak istememesi sebebiyle açılan miras davalarıdır.

Miras Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Miras davası ne kadar sürer konusunda belli bir zaman aralığı belirtmek doğru değildir. Ülkemizde miras davaları en uzun süren dava çeşitlerindendir. Miras davalarının uzun sürmesinde tüm mirasçılara dava tebligatının yapılması zorunluluğunun bulunması başta olmak üzere davaya bakan mahkemenin iş yükü, dosya kapsamında ortaya koyulan deliller ve tanıkların dinlenmesi, bilirkişi raporu hazırlatılması gibi pek çok durum doğrudan etki etmektedir. 2019 yılında Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süre uygulamasıyla miras davalarının 730 gün içinde ilk derece mahkemesinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Bununla birlikte karara itiraz halinde temyiz ve istinaf süreci bu süreye dahil değildir. Miras davalarının hızlı ve etkili bir biçimde sonuçlanması için miras hukuku alanında deneyimli avukatlarla bu sürecin takip edilmesinde yarar vardır.

Miras Davaları Ankara Avukatlık Ücretleri Ne Kadardır?

Miras davaları oldukça uzun süren yargılama süreçlerine tabi olan davalardandır. Miras davaları avukatsız olarak açılabileceği gibi miras hukuku alanında profesyonel hizmet veren avukatlık büroları tarafından da takip edilebilmektedir. Miras avukat ücretleri mirasa konu davanın türüne ve davanın miktarına göre değişmektedir. Örneğin mirastan mal kaçırma sebebiyle açılan tapu iptali ve tescil iptali davalarında barolar tarafından tavsiye edilen 2019 yılı avukatlık ücreti 11.700,00 TL ve dava değerinin %15’i, terkin ve mirasta iade davası avukatlık ücreti ise 9.400,00 TL ve karar harcına esas değerin %15’i olarak belirlenmiştir. Bu sebeple miras davalarında avukatlık ücreti belirlenirken avukatlarla yüz yüze görüşülmesinde ve davanın konusuna göre avukatlık ücreti belirlenmesinde yarar vardır.

Miras Davaları Ankara

Miras Hukuku ve Miras Davaları Hakkında Sorular Eşliğinde Kısa ve Gerekli Bilgiler Kanun koyucunun Türk Medeni Kanunun 4. Kitabında hüküm altına aldığı miras hukuku günümüzde de kişilerin birbiri arasında uyuşmazlıklara neden olduğu hukuk dallarından biridir. Kanun koyucu adaleti temin etmek ve kimsenin hak kaybına uğramaması için birtakım hükümler getirmiştir. Bu hükümler ile hak kaybına uğradığını düşünen mirasçıları da koruma altına almıştır. Bizler de bu makalede miras paylaşımı hakkında ve tenkis davası ile reddi miras davası hakkında bilgiler vereceğiz. Miras Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılmaktadır?

Kanun koyucu yasal mirasçıları ve saklı pay oranına sahip mirasçıları kanunda belirlemiştir. Kanunun ilgili maddelerine baktığımızda yasal mirasçılar zümre sistemine göre 3 zümreye ayrılmıştır. 1. Zümrede alt soy bulunmaktadır. 2. Zümre de miras bırakanın anne ve babası ile alt soyları 3. Zümrede de büyük anne ve büyük baba ile onların alt soyları bulunmaktadır. Kanun koyucu her zümredeki kişinin mirastan payının eşit bölüneceğini ve 1. Zümre bulunduğu takdirde diğer zümrelerin mirastan pay alamayacağını ifade etmiştir. Aynı şekilde 3. Zümre eğer mirastan pay alacaksa 1. Ve 2. Zümre bulunmamalıdır. Kanun koyucu zümrelere ne kadar pay düşeceğini de sağ kalan eş üzerinden değerlendirmiştir. Sağ kalan eş ile birlikte 1. Zümre mirastan pay alacaksa bu durumda sağ kalan eş mirasın çeyreğini alırken ¾ miras bırakanın alt soyu ya da duruma göre külli haleflerine verilmektedir. Saklı pay da miras bırakanın sağlar arası ya da ölüme bağlı tasarruflarında yasal mirasçıyı hak kaybına uğratmamak için koymuş olduğu sınırlamalardır.Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Bu paylar oranında paylaşılacak mirası kanun koyucu aksi belirtilmediği sürece mirasçılara bırakmıştır. Yasal ya da atanmış mirasçılar isterlerse miras taksim sözleşmesi yaparak mirası sözleşmeye uygun şekilde dağıtabilirler isterlerse sözleşme yapmadan anlaştıkları takdirde mirası paylaştırabilirler. Ayrıca kanun koyucu şunu da ifade etmiştir: eğer miras bırakan saklı pay oranlarına zarar vermediği sürece kanuna uygun şekilde gerçekleştirmiş olduğu vasiyetname ile de mirasın paylaştırılmasında kurallar koyabilmektedir. Bu 2 durumda gerçekleşmediğinde bu durumda taraflar miras taksim davası açarak mirasın paylaştırılması için yargıya başvurabilirler. Kanun koyucu da Türk Medeni Kanunun miras paylaştırılmasındaki ilgili hükümlerine dayanarak mirası mirasçılar arasında paylaştıracaktır.

Tenkis Davası Nedir? | Miras Davaları Ankara

Kanun koyucu kişinin malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini sadece miras hukuku bölümünde mirasçıların saklı paylarına zarar verdiği ölçüde sınırlandırmıştır. Kanun koyucu mira bırakanın sağlar arası ya da ölüme bağlı tasarruf ile mirasçıdan mal kaçırma ya da onun hakkına zarar verecek ölçüde bir tasarruf gerçekleştirmiş ise mirasçının hakkını alabilmesi için dava açmasını öngörmüştür. Saklı payına zarar gelen mirasçının hakkını alabilmesi için açtığı davaya tenkis davası denmektedir. Saklı Pay Oranları Nasıldır? Kanun koyucu saklı pay oranlarını da kanunda belirlemiştir. Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Türk Medeni Kanunun 506. Maddesine göre saklı pay oranları şu şekildedir:
 • Altsoy için yasal miras payının yarısı,
 • Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
 • (Mülga:4/5/2007-5650/2 md.)
 • Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü.
Kanun hükmünde saklı pay mirasçı olarak 2007 yılına kadar yer alan kardeşler 2007 yılında yapılan değişiklikle saklı pay mirasçı olmaktan çıkarılmıştır.

Reddi Miras Davası Nedir, Ne Zaman Bu Dava Açılır?

Miras bırakanın ölümünden itibaren 3 ay içerisinde mirasın reddedilmesi için dava açılmadığı takdirde miras bırakanın bıraktığı miras ve borçlar bir bütün halinde kabul edilmiş sayılır. Mirasın reddedilmesi için açılan davaya reddi miras davası denir. Mirasın Reddi Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Bazı durumlarda bu dava açılmadan da mira reddedilmiş sayılır. Eğer miras bırakanın borca batık olduğu belirlemiş veya tespit edilebilecek bir durumda ise bu durumda reddi miras davası açılmasına gerek yoktur. Reddi miras davası açamadan ölen mirasçının bu hakkı kendi mirasçısın geçer. (Külli halef prensibi) Makalede Miras Davaları Ankara konulu yazımız bilgi amaçlı verilmiştir. diğer makaleler için Ankara Avukat sayfasını ziyaret ediniz. (Miras Davaları Ankara)

Bu haber toplam 252 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara