Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?
Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır? Anayasaya olan bağlılığımız yaşamımız boyunca devam etmesinin yanı sıra, ölümümüzden sonra da devam eder. Ölen kişinin var olan malları ve mirasının doğru orantılar kullanılarak dağıtılması için miras hukuku işlem yapmaktadır. Ölen kişinin mirasını alma hakkına sahip olan mirasçılar mirasçılık belgesi talebinde bulunmak...
Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır? Anayasaya olan bağlılığımız yaşamımız boyunca devam etmesinin yanı sıra, ölümümüzden sonra da devam eder. Ölen kişinin var olan malları ve mirasının doğru orantılar kullanılarak dağıtılması için miras hukuku işlem yapmaktadır. Ölen kişinin mirasını alma hakkına sahip olan mirasçılar mirasçılık belgesi talebinde bulunmak zorundadırlar. Bu belge, miras için kimlerin gerçek aday olduğunu ve hangi oranda mirasçı sayıldıklarını göstermeye yarayan bir belge olarak bilinir. Medeni Kanun kapsamında 4721 sayılı ve 598.maddede yer alan düzenleme mevcuttur. Bu maddede geçen kural şudur.  Miras için başvuru yapanların yasal bir mirasçı olduklarını belirlemek için barış mahkemesi tarafından ve noter onaylı bir belge verilmesi şarttır." Bu madde aracılığıyla anlıyoruz ki, mirasçılık belgesi alabilmek için hem mahkemenin hem de noterin onayının olması gerekiyor. Anayasa değişiklikleri yapılmadan önce bu belge sadece Barış Hukuk Mahkemesi tarafından düzenlenip veriliyordu. Değişiklikten sonra ise noterler de bu belgeyi onaylamak ve vermekle yetkili hale geldiler. Asıl görevli mahkeme sulh yani barış hukuk mahkemesidir. Yetkileri sınırlı değildir, bu özellik sayesinde mirasçı olan kişiler, Türkiye sınırları içerisinde bulunan herhangi bir mahkeme onayıyla mirasçılık belgelerini alabiliyorlar. Ancak işlemlerin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi için, ölen kişinin doğduğu yerdeki mahkemelere başvurmak daha mantıklı hale geliyor ve yeterli bulunuyor. Eğer birden fazla mirasçı varsa, tek bir kişinin başvuru yapması yeterli görülüyor. Bir kişinin yaptığı başvuru tüm mirasçılar için geçerlidir. Aynı zamanda veraset ilamının yani mirasçılık belgesi alımının sadece mahkeme kullanılarak düzenlenmesi için bir takım hususlar mevcuttur. Bu hususlar;
  • Nüfus kayıtları bu belgeyi verebilmek için yeterli duruma sahip değilse,
  • Veraset ilamı yabancı uyruklu kişiler tarafından arzu ediliyorsa,
  • Veraset ilamının uzman kişiler tarafından incelenmesi gerekiyorsa,
  • Veraset ilamında tanıkların görüşlerinin dinlenmesi gerekiyorsa,
  • Versaet ilamının üzerinde yabancı bir unsur taşıdığı tespit ediliyorsa,
Yalnızca mahkeme yargı yapabilir. Bu hususlar meydana geldiği takdirde, noterler veraset ilamı verimini gerçekleştiremezler. Miras davaları, miras davası nasıl nerede açılır konular için Miras hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz. (Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?)

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır İstinaf Mahkemesi Kararı

MİRASÇILIK BELGESİ İSTEMİ - VERASET DAVALARINDA IRS VE NESEP İLİŞKİSİNİN NÜFUS KAYITLARININ YANINDA TANIK VE DİĞER DELİLLERLE KANITLANMASIN MÜMKÜN BULUNDUĞU. MİRASÇILIK BELGESİ TALEP EDİLEN ARASINDAKİ IRS VE NESEP İLİŞKİSİNİN İSPATLANDIĞI. MİRASÇILIK BELGESİNİN HER ZAMAN AKSİNİN İDDİA VE İSPAT İMKANININ BULUNMASI KARŞISINDA MEVCUT NÜFUS KAYITLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILARAK DAVACININ BABAANNESİNİN BABASININ OĞLU OLAN KİŞİNİN MİRASÇILIK BELGESİNİN DÜZENLENMESİ GEREĞİ ÖZET: Somut olayda, dosya kapsamına göre, davacının mirasçı olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmişse de, veraset davalarında ırs ve nesep ilişkisinin nüfus kayıtlarının yanında tanık ve diğer delillerle kanıtlanması da mümkün bulunduğuna göre, dosyaya celbedilen kadastro tutanağı ve eklerine göre davacı ile mirasçılık belgesi talep edilen arasındaki ırs ve nesep ilişkisinin ispatlanmış olması ve davacının talebinin Havza, Köyü, 136 ada 3 parsel maliki oğlu davacının babaannesinin babası olması sebebiyle mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin olarak değerlendirilip Nüfus Müdürlüğünden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Havza ilçesinde nüfusa kayıtlı olan kişiler taranarak isimli kişinin kaydının bulunup bulunmadığı araştırılıp, Mirasçılık belgesinin her zaman aksinin iddia ve ispat imkanının bulunması karşısında mevcut nüfus kayıtlarına göre değerlendirme yapılarak davacının babaannesinin babası mirasçılık belgesinin düzenlenmesi gerekirken yerinde olmayan ve yanılgılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğu anlaşılmakla davacının istinaf isteminin kabulü gerektiğinden hükmün kaldırılmasına karar verilmiştir.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır? Sıkça Sorulan Sorular

GEÇİT HAKKI TESİSİ DAVASI - ALEYHİNE GEÇİT TESİS EDİLEN TAŞINMAZIN TAPU KAYIT MALİKİNİN MİRASÇILARINDAN ÖLEN OLDUĞU - ÖLEN MİRASÇININ MİRASÇILIK BELGESİNİN İLGİLİSİNDEN TEMİNİ LÜZUMU - DOSYANIN MAHALLİNE İADESİ GEREĞİ ÖZET: Aleyhine geçit tesis edilen taşınmazın tapu kayıt malikinin mirasçılarından birisinin vefat etmiş olduğu anlaşıldığından mirasçılık belgesinin ilgilisinden temini, ayrıca diğer mirasçının dosya içerisinde nüfus kaydı bulunamadığından adı belirtilen mirasçının nüfus kaydının dosya arasına alınması. Vefat etmiş olduğunun anlaşılması halinde mirasçılık belgesinin ilgilisinden temin edildikten sonra gönderilmesi için dosyanın mahalline iadesi gerekir MİRASÇILIK BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ - İPTAL DAVASI - BEKLETİCİ MESELE YARGI KARARI Mirasçılık belgesimirasçılık sıfatını kanıtlayan ve aksi sabit oluncaya kadar geçerli belgelerden olup iptal edilmedikçe geçerliliklerini korurlar. Somut olayda, mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin dava olduğuna göre eldeki davanın sonucunu etkileyeceği tartışmasız olup, anılan dava dosyasının sonucunun beklenilmesi gerekeceği açıktır. Hâl böyle olunca, dava konusu taşınmaza ilişkin olarak ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan davanın HMK'nin 165. maddesi gereğince bekletici mesele yapılması, anılan davanın kesin olarak karara bağlanmasından sonra toplanan bütün deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, değinilen hususlar gözardı edilerek yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir MİRASÇILIK BELGESİ - MİRAS PAY ORANLARI - TAPU HARCININ HESAPLANMASI Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler, yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine uygun olduğu gibi özellikle harcın taraflardan tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki payları oranında alınacağının anlaşılmasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA. Taşınmaz malın satış bedelinden payına düşecek paranın % 011,38 oranında hesaplanacak onama harcından peşin alınan 25,20 TL'nin mahsubu ile bakiyesinin temyiz edene yükletilmesine, 15.01.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu haber toplam 509 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara