Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası | Miras bırakacak olan mal sahipleri kimi zaman yasal ya da daha önce atanmış mirasçı konumuna gelmiş olan kişilerin üzerine düşecek olan payların kendilerine verilmesini engellemek amacıyla bu kişileri mirasçılıktan çıkarmak isteyebilir.
Miras bırakacak olan mal sahipleri kimi zaman yasal ya da daha önce atanmış mirasçı konumuna gelmiş olan kişilerin üzerine düşecek olan payların kendilerine verilmesini engellemek amacıyla bu kişileri mirasçılıktan çıkarmak isteyebilir. Vasiyetname ya da miras sözleşmesi gibi belgelerle gerçekleşen mirasçılıktan çıkarmaya karşı iptal davaları açmak da mümkün olabiliyor. Mirasçılıktan çıkarılan kişi kendi hakkı olan mirasçılık haklarının menfaatlerine aykırı bir şekilde zarara uğratıldığından hareketle tasarrufun iptali davalarını açabilmektedir. Burada ölüme bağlı olarak gelişmiş tasarrufların tamamı ya da bir kısmına yönelik olarak iptal davalarının açılması söz konusu olabiliyor. Mirasçılıktan çıkarmanın iptali şeklinde açılmakta olan bu davalarda asliye hukuk mahkemelerine karşı davalar açılmaktadır. Kişiler bu tür davalarda şikayetlerini makam olarak ıskat işlemi sonucu fayda görenlere karşı yürütmektedir. Türk Medeni Kanunu içinde belirlenmiş olan miras düzenlemelerine göre mirasçılıktan çıkarmanın gerekçesi ortaya konulmuş ya da tasarruf sırasında açık bir şekilde belirtilmişse mirasçının saklı payı dışında kalan kısımların yerine getirilmesine karar verilir. Ancak muris tarafından mirasçılıktan çıkarma sebebiyle alakalı olarak bir hataya düşülmüşse bu durumda mirasçılıktan çıkarma hali geçersiz sayılacaktır. | Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Hangi Sebeplerle Kişiler Mirasçılıktan Çıkarılabilir?

Mirasçılık haklarına sahip bir kişiyi bu mirasçı sıfatından çıkarmak için mutlaka geçerli bir sebebin ortaya konmuş olması gerekmektedir. Özellikle hakları elinde alınmış olan kişilerin bu duruma itiraz etmeleri halinde mirasçı tarafından hangi gerekçeyle mirasçılık çıkarmanın yapıldığının mümkün olan her yolla ispat edilmesi gerekmektedir. Burada ispat yükümlülüğü mirasçı olan vasiyet alacaklısına düşmektedir. Eğer mirasçılıktan çıkarmanın sebebinin ne olduğu kesin bir şekilde ortaya konmamışsa muris tarafından gerçekleştirilmiş olan tasarruf mirasçının saklı payı ayrı tutularak öncelikle yerine getirilir. Eğer sebeple ilgili muris açısından bir hatanın gerçekleştirildiği biliniyorsa bu durumda mirasçılıktan çıkarmalar geçersiz sayılacaktır. | Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davalarının Süreci

Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davalarında davalı kişilerin iddiaların aksini ispat etmedikleri her durumda mirasçılıktan çıkarma geçerli sayılacaktır. Bu halde kişiler mirasçılıktan çıkarmanın iptalini gerçekleştirmek üzere her türlü gerekçeyi öne sürebilmektedir. Iskatın yerinde olmadığının ispatlanması, davanın kabulü ve ıskatın iptali için geçerli bir ön koşul olmaktadır. Ölüme bağlı tasarruf sonucunda kendisine, eşine ya da dostlarına kazandırma yaptırmak üzere tasarruf düzenlemelerinin yapıldığının tespit edilmesi de kazandırmaların iptalinin yapılmasını sağlamak için yeterli koşullardan sayılmaktadır. Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davasını açmak isteyen kişilerin iptal sebeplerini ve hak sahibi olup kendi haklarının zedelendiğini öğrenmesinin ardından geçen bir yıllık sürede açması gerekmektedir. İyi niyetlilik halinin bulunduğu her halde ise 20 yıllık zamanaşımı sürelerine bağlı kalarak davaların açılması gerekiyor. Saklı paya sahip olan mirasçılar tek taraflı bir şekilde ölümün gerçekleşmesinin ardından meydana gelen tasarruflarda mirastan tamamen ya da kısmen çıkartabilirler. Bu hallerin tamamında muris tarafından kişilerin hangi gerekçeyle mirasın ne kadarından kesin bir şekilde çıkarılmış olduğu açıkça ortaya konmalıdır. Olağan ve koruyucu olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilecek olan mirastan çıkarma nedenlerinde olağan sebepler miras bırakana ya da onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlemek ya da miras yakınlığına sahip olduğu aile bireylerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmemek gibi sebepler olabilir. Saklı paylar dışında muris tarafından istenildiği gibi bir düzenleme yapılabildiği için saklı pay haricindeki çıkarmalarda herhangi bir koşulun aranması gerekli olmaz. Çıkarma sebebinin gösterilmediği ya da sebebin ispatlanamadığı hallerde saklı payının tenkisinin yapılması da talep edilebilir. Bu hallerde saklı payı aşan miktarların istenmesi mümkün değildir. Sonuç olarak çıkarma iptal edilir ve çıkarma gerçekleşmemiş gibi paylaşımlar yapılır. Makalede Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası bilgi amaçlı hazırlanmıştır Bir sonraki makale olan Tasarrufun iptali davası nı okuyabilirsiniz. | Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası | Sıkça Sorulan Sorular

MİRASÇILIK BELGESİ - MİRASÇILIK BELGESİNİN VERİLME ŞARTLARI Mirasçılık belgesi alınması için açılan davalarda, davanın amacına yönelik bazı ispatların ve şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Mirasçılık belgesini talep etmek için murisin öldüğünü ve ölüm tarihini, muris ile kendisi arasındaki irs bağını kanıtlamak zorundadır. Yukardaki şartların yerine getirilmesi durumunda, mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilir. Aksi durumu olan murisin hiçbir şekilde yaşamadığını, böyle bir kişinin mevcut olmadığının belirlenmesi veya davacının murisin mirasçısı olmadığının tespiti edilmesi halinde de dava red edilir.
Somut olay dosyası incelendiğinde bilgi, belgeler ve tanık beyanlarından davacılar ile muris ...kızı ... arasında irs ilişkisinin kanıtlandığı ve mirasçı olduğu belirlenmiştir. Bu durumda mirasçılık belgesinin iptaliyle, irs ilişkisine uygun mirasçılık belgesinin verilmesi uygun iken davanın red edilmesi uygun olmamıştır.

Bu haber toplam 216 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara