Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası

Kelime anlamıyla “ Muvazaa “ danışıklılık hali, hile anlamlarına gelir. Hukuki literatürde “ Tarafların üçüncü kişileri aldatmayı amaçlayarak, gerçek durumu gizlemek için, gerçekteki kendi iradelerine uymayan ve kendi aralarında geçerli olmayan bir konuda anlaşmaları “ olarak açıklanır.

Yargıtay’ ın bir içtihatta Muvazaanın tanımını şu şekilde yapmıştır; “ Kişilerin gerçek iradelerinin görünen işlemi yansıtmaması suretiyle, üçüncü kişileri aldatmaya yönelik anlaşmadır.

Daha açık bir ifadeyle Muvazaa nedeniyle tapu iptali davaları için geçerli koşulların oluşabilmesi için görünen anlaşmayla gerçek iradenin farklı olması, üçüncü kişi veya kişileri aldatma kastının bulunması ve muvazaa anlaşmasının olması gereklidir.

Danışıklılık veya muvazaa sebebiyle geçersiz kalmış bir sözleşmeye dayanarak bir taşınmaz tapuda devri bir başkasına yapılmışsa, yapılan tapu tescili yolsuz ve hukuka aykırı bir tapu tescilidir.

Tapuda yapılan işlemlerde sözleşmenin geçersiz kalması durumuna paralel olarak illiyet bağına sahip olması gereklidir. Muvazaa nedeniyle sözleşmenin geçersiz kalması halinde, tapuda yapılmış işlemler de geçersiz hale geleceğinden, yapılmış tapu tescilinin Medeni Kanun’ un 1025. maddesi gereği iptali gereklidir.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası Nedir?

Muvazaa sebebiyle yapılan sözleşmelerin kendisini geçersiz kılmasına paralel olarak, tapuda yapılmış tescil işlemleri de illiyet bağı nedeniyle geçersiz olacaktır. Bu durumun düzeltilmesi için Tapu iptali ve tescil davası açılması gereklidir.

Açılacak Tapu iptali ve tescil davasının sonucu, yani mahkemenin vereceği karar açıklayıcı nitelikte olacaktır. Bu aşamada muvazaanın varlığının ispat sorumluluğu, muvazaa olduğunu iddia eden tarafa, yani davacıya aittir.

Bu nedenle davayı açan kişinin elinde muvazaayı kanıtlayacak delillerin bulunması gereklidir.

Muvazaalı işlemin iptali için, bu iptalde faydası bulunan üçüncü kişiler, muvazaanın varlığını kanıtlayacak her türlü delili sunabileceği Yargıtay tarafından belirtilmiş bir içtihattır.

Muris Muvazaası nedeniyle İptal Davası Nedir?

Pratikte çoğunlukla Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları, Muris muvazaası sebebiyle açılır.

Miras bırakan kişinin, yasal mirasçılarından bazılarını veya tamamını devre dışı bırakmak ve taşınmazını istediği kişiye bırakmak veya bağışlamak için, taşınmazını gerçek iradesini saklayarak satış işlemi yaptırması durumudur.

Bu tür durumlarda hak sahibi mirasçıların, haklarını korumak için  muvazaa nedeniyle tapu iptal davası açabilirler.

Muvazaadan kaynaklı tapu iptal davaları için herhangi bir zamanaşımı süresi kanunda belirtilmemiştir.

Muvazaanın öğrenilmesinin ardından açılacak muvazaaya dayalı tapu iptal davasında, muvazaanın ispatlanması yükümlülüğü, muvazaanın varlığını iddia eden taraftadır.

Muvazaaya dayalı tapu iptal davaları, ilgili literatürü, kanunları ve prosedürleri karmaşık yapıda davalardır.

Zor davalar olarak nitelenebilecek bu türlü davalarda avukatların hukuki danışmanlığı ve yardımlarına, birikim ve deneyimlerine yüksek oranda ihtiyaç duyulacaktır.

Gayrimenkul konusunda birikim ve deneyim sahibi avukatlardan bu alanda yardım talep edilmesi, davaların istenilen sonuçlara ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir.

Bu tür davalar ilgili taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliya Hukuk Mahkemesi’ dir.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası konusu diğer makalelerimizde yer verilmiştir. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası hakkında yargıtay kararları aşağıda yayınlanmıştır.

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2016/8498 Karar: 2016/9861 Karar Tarihi: 29.11.2016 – Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası

TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ – BEDELDE MUVAZAA İDDİASI İSPATLANAMADIĞI – ÖNALIM BEDELİNİN HÜKÜMDEN ÖNCE BELİRLENECEK UYGUN BİR ZAMAN İÇİNDE DEPO EDİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLEREK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece, bedelde muvazaa iddiası ispatlanamadığından dava konusu payların tapuda gösterilen satış bedeli ile ödenmesi zorunlu harç ve masrafın toplamından oluşan önalım bedelinin hükümden önce belirlenecek uygun bir zaman içinde depo edilmesi için süre verilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2014/10877 Karar: 2016/8391 Karar Tarihi: 20.09.2016 –

 Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVANIN ZAMANAŞIMI VEYA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE TABİ OLMAKSIZIN HER ZAMAN AÇILABİLECEĞİ – DAVA HAKKININ MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ İLE DOĞACAĞI – TARAF DELİLLERİNİN EKSİKSİZ TOPLANIP KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları kural olarak herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi olmaksızın her zaman açılabilir. Dava hakkı da mirasbırakanın ölümü ile doğar. Bu kuralın tek istisnası, mirasbırakanın kadastro tespitinden önce ölmesi hâlidir. Hâl böyle olunca işin esasına girilmesi, taraf delillerinin eksiksiz toplanıp soruşturmanın tamamlanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - MURİS MUVAZAASI - TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMESİNİN YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ - DOSYANIN GÖREVLİ DAİREYİ BELİRLEMEK ÜZERE HUKUK İŞBÖLÜMÜ İNCELEME KURULUNA GÖNDERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece yapılan nitelendirmeden de anlaşıldığı üzere taraflar arasındaki uyuşmazlık, muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin bulunduğuna göre, Hukuk Daireleri’ne ilişkin iş bölümü uyarınca, hükme yöneltilen temyiz itirazlarının incelenmesi

Yargıtay (1.) Hukuk Dairesi’nin görevine girmektedir. Dosyanın görevli Daireyi belirlemek üzere hukuk işbölümü inceleme kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir

'

2 Sorular

Avukata Soru Sor