Resmi Nikahı Olmayan Nikahsız Eşe Nafaka Tazminat

 A. RESMİ NİKAHI OLMAYAN EŞE NAFAKA, B. RESMİ NİKAHI OLMAYAN EŞE TAZMİNAT

 • Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilir. Genetik baba tarafından babalık davası açılamaz.
 • Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.
 • Çocuk küçükse, babalık davasında çocuk ile ana babası arasında yarar çatışması olduğundan vesayet makamı tarafından atanacak olan kayyım tarafından temsil olunmalıdır. Kayyım çocuk adına açtığı babalık davasında ancak vesayet makamının izniyle feragat isteyebilir. Kayyımın babalık davasından feragat etmesi annenin dava hakkını ortadan kaldırmaz.
 • Babalık davasına görevli mahkeme; aile mahkemesidir.
 • Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.
 •  Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce, sahih olmayan nesepli çocuklar, yürürlük tarihinden başlayarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun soybağına ilişkin hükümlerine tabi olurlar.
 • Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan babalık davaları 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre karara bağlanır.
 •  Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.
 • Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.
 •  Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.
 •  Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.
 •  Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.
 •  Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.
 •  Anne, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir: 1 – Doğum giderleri, 2 – Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri, 3 – Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.
 • Çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.
 •  Ana, Borçlar Kanunu hükümlerine göre ayrıca manevi tazminat isteminde bulunabilir. Resmi Nikahı Olmayan Nikahsız Eşe Nafaka Tazminat.

Yargıtay Kararı – Resmi Nikahı Olmayan Nikahsız Eşe Nafaka Tazminat

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2004/12679 Karar: 2004/12334 Karar Tarihi: 08.11.2004

NAFAKA DAVASI – DAVACI İLE DAVALI ARASINDA RESMİ EVLİLİK BULUNMAMASI – NAFAKA TALEP EDİLEN ÇOCUKLARIN DAVACI ANNE ÜZERİNE KAYDEDİLDİĞİ – EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN DOĞAN ÇOCUKLAR İLE BABA ARASINDA NESEP BAĞI KURULMADAN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI

ÖZET: Dosya içerisine getirtilen nüfus kayıtlarına göre; nafaka talep edilen çocukların, davacı anne üzerine (baba adı belirtilmek suretiyle) kaydedildiği ancak, davalının (babanın) üzerinde kayıtlı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Evlilik dışı çocuklar yönünden; annenin, babadan nafaka isteyebilmesi için, baba ile çocuklar arasında soybağının kurulmuş olması gerekir. Çocuk ile ana arasındaki soybağı doğumla kurulur. Baba ile aradaki soybağı ise babanın anayla evlenmesi, tanıma veya hakim kararı ile gerçekleşir. Mahkemece, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuklar ile baba arasında nesep bağı (tanıma veya babalık hükmü ile) kurulmadan nafakaya hükmedilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

 

Ankara avukat