Tapu Kadastro Davaları

Konu içerisinde olan Tapu İptal Davası makalemizi okuyabilirsiniz.

Tapu Kadastro Davaları – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2012/8983 Karar: 2013/786 Karar Tarihi: 05.02.2013

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI – TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERDE TESBİT TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN ORMAN KADASTROSU BULUNDUĞU – HAZİNENİN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİ İLE HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, kadastro tesbitine itiraz niteliğindedir. Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce yapılan ve 02.02.2001 tarihinde ilân edilerek kesinleşen orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması bulunmaktadır. Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak çekişmeli taşınmazların Hazinenin tutunduğu Ağustos 1947 tarih ve 6 numaralı devletleştirme tapusunun kapsamı dışında ve yine kesinleşen orman kadastro sınırları dışında kaldığı, eski tarihli resmî belgelerde de orman sayılmayan yerlerden olduğu, üzerinde yaşlı meyve ağaçları ile köy yerleşim alanında kaldığı belirlenerek davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığına göre, Hazinenin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2012/4473 Karar: 2012/5194 Karar Tarihi: 04.06.2012

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – KADASTRO ÇALIŞMALARI – ESKİ PARSELİN BOŞLUKTA BIRAKILMASININ İNFAZDA DURAKSAMA YARATACAĞI – KAYIT MALİKİ ÜZERİNDE KALAN BÖLÜMLERDEN BİRİNİN AYNI ADA AYNI PARSEL NUMARASIYLA KAYIT MALİKİ ÜZERİNDE BIRAKILMASI

ÖZET: Teknik bilirkişilerin raporunda A harfi ile işaretli yer konusunda davanın kabulüne karar verilmesiyle parselin 3 parçaya bölündüğü anlaşılmaktadır. A harfi ile işaretli kısmın davacı adına, krokide B ve C harfleriyle işaretli yerlerin ise, Hazine adına son parsel numaraları ile tesciline karar verilmesi ve eski parselin boşlukta bırakılması infazda duraksama yaratacaktır. Bu tür olaylarda kabulüne karar verilen taşınmazın aynı ada son parsel, kayıt maliki üzerinde kalan bölümlerden birinin aynı ada aynı parsel numarasıyla kayıt maliki üzerinde bırakılmasına, boşlukta kalan diğer parçanın ise aynı ada son parsel numarasıyla yine kayıt maliki adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilir.

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2013/4716 Karar: 2013/7331 Karar Tarihi: 27.06.2013

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI – ASKI SÜRESİ İÇİNDE AÇILAN DAVAYA BAKMAKLA KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU – YARGILAMAYA DEVAMLA ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. İlanın yapıldığı günün ertesi gününden başlamak üzere 30 günlük süre içinde açılacak davalara kadastro mahkemelerinin bakmakla görevli olduğu, somut olayda, bu hükümlere göre düzenlenen kadastro tespit tutanağının 29.4.2009 ila 28.5.2009 tarihleri arasında 29 gün süreyle yapıldığı, o halde, davacı Hazine tarafından 29.5.2009 tarihinde, yapılan askı süresi içinde açılan davaya bakmakla kadastro mahkemesinin görevli olduğu düşünülmeden, yargılamaya devamla esas hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Tapu Kadastro Davaları

Tapu Kadastro Davaları