Tapu Kadastro Davaları

Kadastro Mahkemesi;

A) Kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davaları,

B) Askı ilanı içinde açılan davaları,

C) Mahalli hukuk mahkemelerinden Kadastro Mahkemesine devredilen dava ve dosyaları,

D) Kadastro Mahkemelerine dava açıldıktan sonra, tespitten önceki haklara dayanarak, asli müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıkları, inceler ve karara bağlar

Tapu Kadastro Davaları ile ilgili olarak hukuksal ve  avukat desteği alınmasında yarar vardır.

Kadastro Davalarında Usul:

Madde 28 – Kadastro hakimi, askı süresi içinde açılacak davalar ve kadastro müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ve mahalli hukuk mahkemelerinden devredilen işler hakkında dava dosyası açar. İlgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın çözümlenmesine etkili olabilecek kayıt ve diğer bilgileri ilgili dairelerden getirtir. Hakim, duruşma gününü taraflara Tebligat Kanunu hükümlerine göre re’sen tebliğ eder.

Davacı gerçek ve tüzelkişiler, dava sebep ve delillerini dilekçelerinde bildirmek zorundadır. Dilekçede bu husus bildirilmemiş ise, hakim gönderilecek davetiye ile dava sebep ve delillerini bildirmesini davacıya tebliğ eder. Davacı, ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk oturuma gelmek suretiyle bildirmez ise, hakim, davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. Bu hüküm davetiyede açıkça belirtilir. 30 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Davacı, tespit sırasında yaptığı itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değildir.

Davanın açılmamış sayılması halinde davacının hak düşürücü süre içerisinde mahalli hukuk mahkemelerinde yeniden dava açma hakkı saklıdır.

Tapu Kadastro Davaları – Kadastro Tespitinin İptali Ve Tescili Davası

Tapu Kadastro Davaları, Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. Bu yetkiyi bölgenin idari sınırları belli eder. Yeni ilçe kurulup, teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç, idari kuruluşta yapılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklar, kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağlanır.

Kadastro hakimi, askı süresi içinde açılacak davalar ve kadastro müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ve mahalli hukuk mahkemelerinden devredilen işler hakkında dava dosyası açar. İlgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın çözümlenmesine etkili olabilecek kayıt ve diğer bilgileri ilgili dairelerden getirtir. Hakim, duruşma gününü taraflara Tebligat Kanunu hükümlerine göre re’sen tebliğ eder.

Davacı gerçek ve tüzelkişiler, dava sebep ve delillerini dilekçelerinde bildirmek zorundadır. Dilekçede bu husus bildirilmemiş ise, hakim gönderilecek davetiye ile dava sebep ve delillerini bildirmesini davacıya tebliğ eder. Davacı, ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk oturuma gelmek suretiyle bildirmez ise, hakim, davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. Bu hüküm davetiyede açıkça belirtilir

Tapu Kadastro Davaları – Kadastro Tutanaklarına İtiraz (Askı Süresinde)

Kadastro hakimi, askı süresi içinde açılacak davalar ve kadastro müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ve mahalli hukuk mahkemelerinden devredilen işler hakkında dava dosyası açar. İlgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın çözümlenmesine etkili olabilecek kayıt ve diğer bilgileri ilgili dairelerden getirtir. Hakim, duruşma gününü taraflara Tebligat Kanunu hükümlerine göre re’sen tebliğ eder.

Davacı gerçek ve tüzelkişiler, dava sebep ve delillerini dilekçelerinde bildirmek zorundadır. Dilekçede bu husus bildirilmemiş ise, hakim gönderilecek davetiye ile dava sebep ve delillerini bildirmesini davacıya tebliğ eder. Davacı, ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk oturuma gelmek suretiyle bildirmez ise, hakim, davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. Bu hüküm davetiyede açıkça belirtilir. 30 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Kadastro tutanaklarında beyanlarına başvurulan kişiler, bu beyanlarına gerekçe gösterilerek itiraz edilmedikçe, yeniden dinlenmezler. Ancak hakim kadastro tutanağındaki beyanla, duruşma sırasında topladığı deliller arasında çelişki görürse, bunu gidermek için tutanakta beyanlarına başvurulan kimseleri tanık sıfatıyla yeniden dinleyebilir.

Kadastro komisyonlarından gönderilen tutanaklar ile mahalli mahkemelerden devredilen dosyaların muhtevasından malik tespiti yapılamadığı veya dava açan mirasçının dışında başka mirasçıların da bulunduğu anlaşıldığı takdirde, hakim re’sen lüzum gördüğü diğer delilleri toplayarak taşınmaz malın kimin adına tescil edileceğine karar vermekle yükümlüdür. Taşınmaz malın ölü bir şahsa ait olduğu anlaşılır ve mirasçıları da tespit edilemezse, ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir.

Tapu İptal Davası

Tapu Kadastro Davaları – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2012/8983 Karar: 2013/786 Karar Tarihi: 05.02.2013

KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI – TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERDE TESBİT TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN ORMAN KADASTROSU BULUNDUĞU – HAZİNENİN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİ İLE HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, kadastro tesbitine itiraz niteliğindedir. Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce yapılan ve 02.02.2001 tarihinde ilân edilerek kesinleşen orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması bulunmaktadır. Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak çekişmeli taşınmazların Hazinenin tutunduğu Ağustos 1947 tarih ve 6 numaralı devletleştirme tapusunun kapsamı dışında ve yine kesinleşen orman kadastro sınırları dışında kaldığı, eski tarihli resmî belgelerde de orman sayılmayan yerlerden olduğu, üzerinde yaşlı meyve ağaçları ile köy yerleşim alanında kaldığı belirlenerek davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığına göre, Hazinenin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2012/4473 Karar: 2012/5194 Karar Tarihi: 04.06.2012

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – KADASTRO ÇALIŞMALARI – ESKİ PARSELİN BOŞLUKTA BIRAKILMASININ İNFAZDA DURAKSAMA YARATACAĞI – KAYIT MALİKİ ÜZERİNDE KALAN BÖLÜMLERDEN BİRİNİN AYNI ADA AYNI PARSEL NUMARASIYLA KAYIT MALİKİ ÜZERİNDE BIRAKILMASI

ÖZET: Teknik bilirkişilerin raporunda A harfi ile işaretli yer konusunda davanın kabulüne karar verilmesiyle parselin 3 parçaya bölündüğü anlaşılmaktadır. A harfi ile işaretli kısmın davacı adına, krokide B ve C harfleriyle işaretli yerlerin ise, Hazine adına son parsel numaraları ile tesciline karar verilmesi ve eski parselin boşlukta bırakılması infazda duraksama yaratacaktır. Bu tür olaylarda kabulüne karar verilen taşınmazın aynı ada son parsel, kayıt maliki üzerinde kalan bölümlerden birinin aynı ada aynı parsel numarasıyla kayıt maliki üzerinde bırakılmasına, boşlukta kalan diğer parçanın ise aynı ada son parsel numarasıyla yine kayıt maliki adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilir.

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2013/4716 Karar: 2013/7331 Karar Tarihi: 27.06.2013

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI – ASKI SÜRESİ İÇİNDE AÇILAN DAVAYA BAKMAKLA KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU – YARGILAMAYA DEVAMLA ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. İlanın yapıldığı günün ertesi gününden başlamak üzere 30 günlük süre içinde açılacak davalara kadastro mahkemelerinin bakmakla görevli olduğu, somut olayda, bu hükümlere göre düzenlenen kadastro tespit tutanağının 29.4.2009 ila 28.5.2009 tarihleri arasında 29 gün süreyle yapıldığı, o halde, davacı Hazine tarafından 29.5.2009 tarihinde, yapılan askı süresi içinde açılan davaya bakmakla kadastro mahkemesinin görevli olduğu düşünülmeden, yargılamaya devamla esas hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Tapu İptal Davası

Tapu Kadastro Davaları

Tapu Kadastro Davaları