Tapu Kadastro Davaları

Kadastro Mahkemesi;

  • Kadastro komisyonun gönderdiği tutanaklara ait davaları,
  • Askı ilanı kapsamında açılan davaları,
  • Mahalli Hukuk Mahkemesi’nden Kadastro Mahkemesi’ne devredilmiş olan dava ve dosyalar varsa bunlarla ilgili işlemleri,
  • Kadastro Mahkemesi’ne açılan davada tespitten önceki haklar gereğince, asli müdahil olarak katılanların iddialarında yer alan uyuşmazlık konularını incelemekte ve karara bağlamaktadır.

Tapu Kadastro Davaları ile ilgili işlem yapacak kişilerin hukuksal destekle birlikte avukat desteği almasında oldukça yarar vardır.

Kadastro Davaları Nasıl Görülür?

İlgili kanun 28. madde de dava görülme şekline ait açıklamalar mevcuttur. Maddeye göre; dosyayı kadastro hâkimi açar. Açılan dosya, askı süresince açılacak davalar ve kadastro müdüründen mahkemeye tevdi olunacak taşınmazlara ait kadastro tutanakları ve mahalli hukuk mahkemelerince devredilmiş olan işler hakkındadır. Kadastro tutanaklarıyla birlikte uyuşmazlığı çözmede etkisi olan kayıt ve bilgileri getirtir. Bu işlemde ilgili kişilerin başvurusunu beklemez. Hâkim, duruşma gününü taraflara re’sen bildirir. Bildirme işlemi Tebligat Kanunu hükümlerince yapılmaktadır.

Davacı olanlar(gerçek ve tüzel kişiler), dava sebebinin ne olduğunu ve ilgili delilleri dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar. Eğer dilekçede bu bilgiler yer almamışsa, hâkim bir davacıya bir davetiye göndererek bu bilgilerin bildirilmesini ister. Eğer davacı ilk duruşma olana kadar dilekçe ile bu bilgileri bildirmez veya ilk oturuma gelerek bildirimde bulunmazsa, hâkim davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. Bu karar işlemi davetiyede açıkça belirtilmektedir. (30. maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.)

Tespit esnasında davacı yaptığı itiraz sebep ve delilleri ile bağlı olmaz. Davanın açılmamış sayılması durumunda davacının yeniden dava açma hakkı saklıdır. Bu hak, hak düşürücü süre içerisinde olmalı ve yeni dava, mahalli hukuk mahkemelerinde açılmalıdır.

Tapu Kadastro Davaları-Kadastro Tespitinin İptali ve Tescili Davası

Tapu Kadastro Davaları için; her taşınmaz malın kadastro tutanağı yapıldığı gün, Kadastro Mahkemesi’nin yetkisi başlamış olur. Bölgenin idari sınırları bu yetkiyi belli etmektedir. İdari kuruluşta bir değişiklik yapılmış ve taşınmaz mallar başka bir bölgeye bağlanmışsa, bu taşınmazlarla ilgili olan uyuşmazlıklar hakkında karara bağlama yetkisi, kadastroya başlama gününde yetkili olan mahkemedir. Yalnız bu duruma yeni ilçe kurulup, bu ilçenin teşkilatlanarak faaliyete geçmesi durumu dâhil değildir.

Tapu Kadastro Davaları-Kadastro Tutanaklarına İtiraz(Askı Süresinde)

Kadastro tutanaklarında beyanına başvurulmuş olan kişiler yeniden dinlenmezler. Yeniden dinlenme ancak ilgili beyanlara gerekçe gösterilerek itiraz edildiğinde olmaktadır. Fakat hâkim, kadastro tutanağında yer alan beyanla toplanan deliller arasında bir çelişki veya uyuşmazlık tespit ederse, bu durumu açıklığa kavuşturmak için tutanakta beyanı olanları tekrar dinler. Tekrar dinlemede bu kişiler tanık sıfatındadır.

Kadastro komisyonu tarafından yollanan tutanaklar ile mahalli mahkemeden devri yapılmış dosyalar içinden malik tespiti yapılamazsa veya dava açan mirasçı dışında başka mirasçıların varlığı tespit edilirse, hâkim re’sen ilgili ve gerekli görülen kanıtları toplayarak taşınmazın kimin adına tescil olunacağına karar vermekle yükümlüdür. Eğer taşınmazın ölü bir kimseye ait olduğu tespit edilirse ve bu kişi ile ilgili mirasçı tespiti yapılamazsa, taşınmaz ölü olduğu yazılmak şartıyla o kişinin adına tescil olur.

Konu içerisinde olan Tapu İptal Davası makalemizi okuyabilirsiniz.

Tapu Kadastro Davaları – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2012/8983 Karar: 2013/786 Karar Tarihi: 05.02.2013

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI – TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERDE TESBİT TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN ORMAN KADASTROSU BULUNDUĞU – HAZİNENİN TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİ İLE HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, kadastro tesbitine itiraz niteliğindedir. Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce yapılan ve 02.02.2001 tarihinde ilân edilerek kesinleşen orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması bulunmaktadır. Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak çekişmeli taşınmazların Hazinenin tutunduğu Ağustos 1947 tarih ve 6 numaralı devletleştirme tapusunun kapsamı dışında ve yine kesinleşen orman kadastro sınırları dışında kaldığı, eski tarihli resmî belgelerde de orman sayılmayan yerlerden olduğu, üzerinde yaşlı meyve ağaçları ile köy yerleşim alanında kaldığı belirlenerek davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığına göre, Hazinenin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2012/4473 Karar: 2012/5194 Karar Tarihi: 04.06.2012

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – KADASTRO ÇALIŞMALARI – ESKİ PARSELİN BOŞLUKTA BIRAKILMASININ İNFAZDA DURAKSAMA YARATACAĞI – KAYIT MALİKİ ÜZERİNDE KALAN BÖLÜMLERDEN BİRİNİN AYNI ADA AYNI PARSEL NUMARASIYLA KAYIT MALİKİ ÜZERİNDE BIRAKILMASI

ÖZET: Teknik bilirkişilerin raporunda A harfi ile işaretli yer konusunda davanın kabulüne karar verilmesiyle parselin 3 parçaya bölündüğü anlaşılmaktadır. A harfi ile işaretli kısmın davacı adına, krokide B ve C harfleriyle işaretli yerlerin ise, Hazine adına son parsel numaraları ile tesciline karar verilmesi ve eski parselin boşlukta bırakılması infazda duraksama yaratacaktır. Bu tür olaylarda kabulüne karar verilen taşınmazın aynı ada son parsel, kayıt maliki üzerinde kalan bölümlerden birinin aynı ada aynı parsel numarasıyla kayıt maliki üzerinde bırakılmasına, boşlukta kalan diğer parçanın ise aynı ada son parsel numarasıyla yine kayıt maliki adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilir.

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2013/4716 Karar: 2013/7331 Karar Tarihi: 27.06.2013

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI – ASKI SÜRESİ İÇİNDE AÇILAN DAVAYA BAKMAKLA KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU – YARGILAMAYA DEVAMLA ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. İlanın yapıldığı günün ertesi gününden başlamak üzere 30 günlük süre içinde açılacak davalara kadastro mahkemelerinin bakmakla görevli olduğu, somut olayda, bu hükümlere göre düzenlenen kadastro tespit tutanağının 29.4.2009 ila 28.5.2009 tarihleri arasında 29 gün süreyle yapıldığı, o halde, davacı Hazine tarafından 29.5.2009 tarihinde, yapılan askı süresi içinde açılan davaya bakmakla kadastro mahkemesinin görevli olduğu düşünülmeden, yargılamaya devamla esas hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Tapu Kadastro Davaları

Tapu Kadastro Davaları