Tazminat Nasıl Alınır?

Tazminat Nasıl Alınır?
Tazminat Nasıl Alınır konusuna giriş yaparken Kişilerin sahip oldukları hakların korunması ve uğradıkları zararların karşılanması adına haklarının savunulmasında en önemli organ sayılan hukuk sistemi bunu tazminat yoluyla da gerçekleştirmektedir. Zararların telafi edilmesi ya da karşılığının verilmesini ilgilendiren tüm dava konularının...
Tazminat Nasıl Alınır? Tazminat alınması konusuna değinmeden önce kişilerin kıdem ve ihbar tazminatları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Tazminatı genel olarak açıklayacak olursak zarar karşılığı ödenmesi gereken para olarak tanımlayabiliriz. Tazminatlar sayesinde çalışanlar koruma altına alınmış olur. Bildirim sürelerine ve haklılık durumuna göre yapılan hesaplamalar doğrultusunda iş verenler çalışanlarına para ödemek zorunda kalabilirler. Yasal olarak hak edilen bu ödemenin kabulünün sağlanması için bazı şartlar bulunmaktadır.  Bu nedenle tazminat davası açmadan önce tazminat nasıl alınır şartları nelerdir diye araştırma yapmak faydalı olacaktır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılması halinde İş Kanunu Hükümlerine göre düzenlenmiş olan bir ödeme çeşididir. Bu ödeme iş verene çalıştığı süre için yapılır. İş verenin ödeme almaya hak kazanması için iş yerinde en az bir sene boyunca çalışmış olması gerekir.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatında ise iş sözleşmesinin hem işçi hem de iş veren tarafından anlaşmalı olarak sonlandırılması söz konusu olur. Bu tazminatta işçinin iş yerinde çalıştığı süre dikkate alınır. Tazminatın belirli bir süre öncesinde bildirilmesi ve bu süreye ait hesaplanmış ücretin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Tazminat nasıl alınır sorusunun cevabı bu iki farklı tazminat türü için farklı olmakla beraber, kimin kime hangi miktarda ödeme yapacağı konusunda farklı etmenler devreye girer.

İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesini Gerektiren Durumlar Nedir?

Tazminat alınması için hak ediş şartlarından bahsetmek doğru olacaktır. Söz konusu hak ediş şartları belirlenirken, 1475 sayılı kanunun 14. Maddesi incelenmektedir. Bu maddeye göre;
  • Kıdem tazminatına hak kazanmak için iş verenin iş yerinde en az 1 sene çalışmış olması gerekir,
  • İş akdinin iş veren tarafından haklı nedenlere dayandırılan nedenlerin dışında fesih edilmesi gerekir,
  • İşçi askerlik görevini yerine getirmek için iş sözleşmesini fesih etmiş olabilir,
  • Kadın işçiler evlenirlerse tazminat söz konusu olabilir,
  • İşçi ölürse, işçinin yakınlarına kıdem tazminatı ödenmelidir,
  • Emeklilik hakkı elde edilmesi için iş sözleşmesin sonlandırılması halinde kıdem tazminatı ödenmelidir.
Tazminat Nasıl Alınır, konusuna giriş yaparken Kişilerin sahip oldukları hakların korunması ve uğradıkları zararların karşılanması adına haklarının savunulmasında en önemli organ sayılan hukuk sistemi bunu tazminat yoluyla da gerçekleştirmektedir. Zararların telafi edilmesi ya da karşılığının verilmesini ilgilendiren tüm dava konularının hukuk içerisinde tazminat hukuku dalı altında incelenmesi söz konusu oluyor. Tazminat hukuku sayesinde yasal olarak uyulması gereken kurallara uymayan kişilerin davranışlarından kaynaklanan olaylar sonucunda mağdur olmuş herkes için haklarını tekrar geri alabilmek söz konusu olmaktadır. Bir dava konusunun tazminat hukukuna dahil olabilmesi için kişilerin yaşamış olduğu maddi ya da manevi zararların doğrudan kişi ya da kurumlardan veya devlet kurumları tarafından ortaya çıkması gerekmektedir. Tazminat hakkını talep etmek amacıyla dava açabilecek olan tarafın da birey olması gerekmemekte aynı zamanda kurumların da bu tür davaları açabilmesi hakları olmaktadır. Tazminat hukuku alanında bir davanın değerlendirilmesi için zararı ortaya çıkaran olayın mutlaka yasalara aykırı olması gerekiyor. Örneğin; devlet tarafından bir evin satın alınması ve kamuya ait edilmesi gerçekleştirilmişse yasalara uygun hareket edildiği için bu durumda tazminat talep edilmesi mümkün değildir. Ayrıca tazminat hukuku alanındaki davalarda kişilerin tazminat talep etmesini gerektiren tüm durumların doğrudan olaylarla arasında bir bağ bulunmalıdır. İlliyet bağı olarak ifade edilen bu bağ, olay içindeki sebep sonuç ilişkisinin kesin olarak tanımlanmış olmasını gerektirmektedir. Tazminat hukuku alanındaki davaların daha iyi bir şekilde yargılanma süreçlerine dahil edilmesi amacıyla davaların farklı çeşitlere ayrılması söz konusu olmuştur. Buna göre maddi, manevi ve cezalandırıcı tazminat olmak üzere üç farklı temel tazminat davası türü bulunmaktadır. Maddi tazminat kişilerin doğrudan kendi maddi durumlarını olumsuz yönde etkileyen mal varlığındaki sorunlar gibi olaylardan ortaya çıkarken manevi tazminat davalarında kişilerin yaşamış olduğu acı ve keder dikkate alınarak ortaya çıkan tahribatın önüne geçilmesi hedeflenir. Cezalandırıcı tazminatta ise davaya konu olan durum sonrasında ortaya çıkan tüm zararın karşılanmasına yönelik bir karar verilir. Maddi ya da manevi açıdan zarara uğrayan veya mağdur olan kişilerin haklarını talep etmek adına yapması gereken şey mahkemeye giderek tazminat davası açmak oluyor. Tazminat davaları açılırken eğer maddi açıdan bir mağduriyet söz konusu olmuşsa bu durumda maddi tazminat davaları, para ile ölçülemeyecek olan manevi zararlar söz konusu ise manevi tazminat davaları açılmalıdır. Buna ek olarak kişiler iki türden de bir zararla karşılaşmışlar ise bu durumda aynı anda hem maddi hem de manevi tazminat davası açabiliyorlar. Kişilerin temel olarak haklarını korumak adına mağduriyetlerinin giderilmesi için açıldığından tazminat davaları farklı hukuk alanları içinde kişilerin sıklıkla başvurduğu alanlardan olmaktadır. Medeni hukuktan iş hukukuna kadar çok farklı alanlarda tazminat davaları açılabiliyor. En sık açılan tazminat davaları boşanma sonrası açılan maddi ve manevi tazminat davaları, iş hukukundaki kıdem tazminatı ve iş kazası tazminatı davaları, trafik kazası davaları gibi davalar oluyor. (Tazminat Nasıl Alınır?)

İş Kazalarında Tazminat Nasıl Alınır?

Türkiye iş sahası alanlarında geniş çaplı önlemler alınmayan ve bu konuda hassas tavır almamış olmayan bir ülke olmasının sonucunda yaptığı uygulamalarla her geçen gün pek çok işçinin çalışma alanlarında kazayla karşılaştığı yerlerden biri olmaktadır. İş kazaları sonrasında kişilerin tazminat talep edebileceğini biliyor olması da bu nedenle özellikle ülkemizde ayrıca bir önem kazanmaktadır. İş kazası meydana geldiği zaman gerekli başvuruların ardından Cumhuriyet savcısı ceza davası açarken işçilerin bağlı olduğu kurum olarak bilinen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da rücu davası açması mümkün olabiliyor. Ayrıca işçilerin kendilerinin ya da vefat durumu söz konusu ise yakınlarının da tazminat davası açarak haklarını alması söz konusu olmaktadır. Kişiler tazminat davası açmak istediklerinde bu davaları Borçlar Kanunu içindeki haksız fiil hükümleri gerekçelerine dayandırarak açarlar. İş kazası sonrası kişilerin yaşamış olduğu zorlu süreç içindeki tüm hastane ve sonrasındaki tedavi giderlerinin, çalışılmayan süre içinde yaşanan kazanç kayıplarının, gelecekte kaybedildiği düşünülen olası ekonomik zararların ve eğer ölüm söz konusu ise cenaze masrafları ile yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatlarının alınabilmesi mümkün oluyor. Manevi tazminat talepleri için ise kaza sonrası kişilerin kendisinin ya da yakınlarının yaşamış olduğu maddi tahribatın boyutuna bakılarak mahkeme tarafından bir karar verilerek taraflara ödenmesine hüküm verilebilir. (Tazminat Nasıl Alınır?)

Trafik Kazalarında Tazminat Nasıl Alınır?

Dikkatsiz araç kullanımı, trafik içindeki etmenlerin kontrollerinin düzenli olarak yapılmaması ve ihmaller gibi pek çok nedenle birlikte Türkiye'de her geçen gün çok sayıda trafik kazası yaşanmaktadır. Kazaların sonrasında maddi hasarlı olarak atlatılabilen çok sayıda kaza bulunuyor olsa da ölümlü ve yaralamalı kazaların sayısı da az değildir. Trafik kazasının ardından kişilerin yaşamış oldukları maddi ve manevi zararların tazminat davaları yolu ile temin edilebilmesi de mümkün olabiliyor. Tazminat davaları için genel olarak incelenen durum olayların ne olduğuna bakılmaksızın aynı işlediğinden iş kazalarındaki etmenler trafik kazalarında da söz konusu olmaktadır. Ancak trafik kazalarında tazminat davalarının davalı sıfatını alacak kişilerini belirlemede bazı farklılıklar ortaya çıkacaktır. Bu kişiler kaza sırasında aracı kullanan kişiler, aracın bağlı olduğu kurumlar ya da aracın sahibi olan kişiler olabiliyor. Trafik kazalarının çok farklı biçimlerde meydana geldiği ve kazaya karışan unsurların oldukça karmaşık bir yapı içinde bulunduğu hesaba katılırsa her olayın ayrı bir şekilde özel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple hukuki sürece hukuk büroları ya da avukatlarla birlikte hazırlanmak gerekmektedir. (Tazminat Nasıl Alınır?)

İş Hukuku İşçi Tazminatı Nasıl Alınır?

İşçi ile işveren arasında kişilerin iki taraflı olarak da haklarının korunmasında en önemli belge olan iş sözleşmelerinin sona ermesinin ardından işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. Bu tazminat hakkından yararlanmak için işçinin bir yıldan fazla bir süredir aynı işveren ya da işverene bağlı başka bir alt kuruluşta çalışıyor olması gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken kişilerin aylık olarak aldıkları ücretler üzerinden her yıl için ayrı hesaplama yapılarak bir kıdem tazminatı belirlenir ve bu miktarın ödenmesi sağlanır. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?

İşçilerin sahip olduğu en temel haklardan birinin korunması adına önemi oldukça üst düzeyde bulunan tazminatlardan biri de ihbar tazminatıdır. İş sözleşmesinin haksız nedenlerle ya da görünen nedenlerin dışında kalan farklı bir nedenle işveren tarafından feshedilmesinin ardından kişiler yaşadıkları mağduriyetlerin ihbar tazminatı ile giderilmesini isteyebilirler. İşçilerin bu konuda taleplerini hukuki alana dahil etmesi için tek gereken şart ise işçilerin fiili olarak iş yerinde çalışmış olduklarını belgelemelidir. Bu nedenle ihbar tazminatı için iş sözleşmesinin bulunup bulunmaması önemli olmamaktadır.

İşe Başlatmama Tazminatı Nedir?

Haksız bir nedenle ya da görünenden farklı bir sebeple işten çıkarılması sonucu işe iade davasını açan ve bu davayı kazanan kişilerin mahkeme tarafından tekrar işe dönmelerinin sağlanması adına bir karar veriliyor. Ancak bu süreçte işveren yasal süreler içinde işçiyi işe kabul etmezse işçinin bu durumda işe başlatmama tazminatı alma hakkı da doğmaktadır. Yasal sınır olan dava sonucunun çıkmasının ardından 1 aylık sürede işçinin işe iadesi sağlanmazsa bu durumda işçiye 4 aydan 8 aya kadar kişiye kazancı ölçüsünde tazminat verilmesi mümkün olmaktadır. İşçinin bu davaları açması için geçmesi gereken bir aşama da işe iade kararının çıkmasının ardından mutlaka işverene işe dönüşü ile bilgilendirmelerini yapmasıdır. Hem hukuk sisteminde hem de genel olarak kullanımlarda işe başlatmama tazminatı olarak bilinen bu tazminat türü aynı zaman iş güvencesi tazminatı olarak da adlandırılmaktadır. (Tazminat Nasıl Alınır?)

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Alınır?

Evlilik birliği içinde olan kişilerin ayrılmalarının ardından tarafların kendisine ait hakların tekrar teslim edilmesi adına tazminat davası açabilmesi mümkün oluyor. Ancak bu tazminat taleplerinin iletilmesi için kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Boşanma davası sırasında ortaya çıkan bu tazminat taleplerinde mutlaka tazminat talep eden tarafın boşanma gerekçesi olarak sunulan neden içindeki kusurunun daha az olması ya da hiç olmaması gerekmektedir. Bununla birlikte davalı olarak davaya katılan kişinin de mutlaka kusurlu olması gerekiyor. Eğer boşanma gerekçesi olarak ortaya konan problem tazminat talep eden kişiden kaynaklanmış ise bu durumda kişinin tazminat talebi de doğrudan değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu şartlar yerine gelmediği takdirde tazminat talebinde bulunması mümkün değildir. Boşanma davalarında tarafların yaşamış oldukları manevi zorlukların karşılanması adına da tazminat talep edilmesi mümkün olabiliyor. Kişilik haklarının zedelendiğini gerekçe göstererek kişilerin boşanma davaları sırasında gerekli hallerde tazminat taleplerini eklemesi gerekmektedir. Makalede Tazminat Nasıl Alınır konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Tazminat Nasıl Alınır konusunda daha geniş bilgiye sahip olmak için avukat desteği alınmasını öneriyoruz. Makalemizde Tazminat Nasıl Alınır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Tazminat Nasıl Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - MAHKEMECE İŞVEREN TARAFINDAN SUNULAN KISMEN İMZALI BORDROLARA KARŞI DAVACININ DİYECEKLERİNİN SORULARAK DAVACININ BANKA HESABINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ALACAKLARININ ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ. ÖZET: Mahkemece işveren tarafından sunulan kısmen imzalı bordrolara karşı davacının diyeceklerinin sorularak, davacının banka hesabına asgari geçim indirimi alacaklarının ödenip ödenmediğinin araştırılmaması hatalıdır. TAZMİNAT DAVASI - NOTERİN SORUMLULUĞU - DAVACININ ARAÇ ALIM SATIM İŞİYLE UĞRAŞTIĞI - DAVACININ DAHA DİKKATLİ VE ÖZENLİ OLMASI GEREKİRKEN OLAYDAKİ DİKKATSİZLİK VE ÖZENSİZLİĞİNİN BÖLÜŞÜK KUSUR OLUŞTURDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Mahkemece; davacının araç alım-satım işiyle uğraştığı bu nedenle daha dikkatli ve özenli olması gerekirken olaydaki dikkatsizlik ve özensizliğinin bölüşük kusur oluşturması nedeniyle, Toplam zarar miktarından uygun bir indirim yapıldıktan sonra kalan miktardan davalı noterlerin sorumlu tutulması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davacının bölüşük kusuru olduğu göz ardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir. İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACIN HAK KAZANDIĞI BAKİYE KIDEM TAZMİNATI İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI İLE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAKLARININ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ. ÖZET: Mahkemece davacının hak kazandığı kıdem tazminatı ve işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacakları bilirkişi aracılığıyla veya res'en hesaplanıp ödeme savunması ile birlikte değerlendirilerek davacın hak kazandığı bakiye kıdem tazminatı, İşe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının olup olmadığının belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır. İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ DAVALI İŞ YERİNDE ÇALIŞTIĞI BRÜT ÜCRET MİKTARINDA UYUŞMAZLIK BULUNDUĞU HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRET ALACAĞININ İŞVEREN ELİNDEKİ KAYITLARLA HESAPLANMASI GEREKTİĞİ - HUKUKİ YARAR ŞARTI YOKLUĞU GEREKÇESİNİN HATALI OLUŞU ÖZET: Dosya içeriğine göre davacının davalı iş yerinde çalıştığı, brüt ücret miktarında uyuşmazlık bulunduğu, fazla mesai ücreti, hafta tatili ve genel tatil ücret alacağının işveren elindeki kayıtlarla hesaplanması gerektiği, bu nedenle alacakların başlangıçta belirsiz olduğu açıktır. Açıkça belirli olmayan ve tartışmalı alacaklar ise kısmi eda külli tespit davası konusu yapılabileceğinden, mahkemece sürede verilmeden hukuki yarar şartı yokluğu nedeni ile davanın usulden reddine karar verilmesi hatalıdır.

Bu haber toplam 285 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara