Tedbir Nafakası Yargıtay Kararları

A. Tedbir Nafakası Yargıtay Kararları,     B. Tedbir Nafakasının Red Edilmesi,

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/13381 Karar: 2016/4943 Karar Tarihi: 14.03.2016

BOŞANMA DAVASI – BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASI AÇILINCA HAKİMİN DAVANIN DEVAMI SÜRESİNCE GEREKLİ OLAN GEÇİCİ ÖNLEMLERİ KENDİLİĞİNDEN ALMAK ZORUNDA OLDUĞU – BOŞANMA HÜKMÜNÜN KESİNLEŞME TARİHİNE KADAR UYGUN MİKTARDA TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, malların yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır. O halde; Türk Medeni Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek müşterek çocuklar … ve … için, anne yanına gittikleri tarihten, boşanma hükmünün kesinleşme tarihine kadar uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekir.

Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK. m. 186/1), geçimine (TMK m. 185/3), malların yönetimine (TMK. m. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK. m. 185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır (TMK. m. 169). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3. Maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek müşterek çocuklar … ve … için, anne yanına gittikleri tarihten, boşanma hükmünün kesinleşme tarihine kadar uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Sonuç: Temyize konu hükmün yukarıda 2 bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1350.00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp, davacıya verilmesine, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 14.03.2016

3.Hukuk Dairesi Esas:  2012/12540 Karar: 2012/18375 Karar Tarihi: 10.09.2012

NAFAKA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ – AİLENİN GEÇİMİ İÇİN YAPILACAK PARASAL KATKININ BELİRLENMESİNİN MAHKEMEDEN TALEP EDİLEBİLECEĞİ – TEDBİR NAFAKASI TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmeyen (birlikte yaşamaktan kaçınan) davacı aleyhine boşanma davası açan davalı olayda kusurlu olup, davacının; nafaka talep etme hakkı bulunmaktadır. Kaldı ki, davacı, ailenin geçimi için davalının yapacağı parasal katkının belirlenmesini de mahkemeden talep edebilir. Mahkemece, davacının geçimi için gerekli, davalının geliri ile orantılı olacak şekilde, hakkaniyet ilkesi de gözetilerek, uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu davacının tedbir nafakası talebinin reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

TMK.nun 195. maddesi uyarınca; evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, gerektiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alır. Aynı yasanın 197. maddesine göre de; eşlerden biri ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır. Eşlerden biri, haklı bir sebep olmaksızın diğerinin birlikte yaşamaktan kaçınması veya ortak hayatın başka bir sebeple olanaksız hale gelmesi üzerine de yukarıdaki istemlerde bulunabilir.

Somut olayda; davalı koca tarafından evlendikten iki ay gibi kısa bir süre sonra (kedi beslediği, sigara içtiği, vs. nedenler) ile boşanma davası açmış ancak ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmeyen (birlikte yaşamaktan kaçınan) davacı aleyhine boşanma davası açan davalı olayda kusurlu olup, davacının; TMK.nun 197/3. maddesi gereğince nafaka talep etme hakkı bulunmaktadır. Kaldı ki, davacı; TMK.nun 196/1. maddesi gereğince de, ailenin geçimi için davalının yapacağı parasal katkının belirlenmesini de mahkemeden talep edebilir. O halde mahkemece, davacının geçimi için gerekli, davalının geliri ile orantılı olacak şekilde, TMK.nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de gözetilerek, uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde davacının tedbir nafakası talebinin reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.