Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Alınır?

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Alınır?
Hukuka aykırı bir eylem nedeni ile zarar uğrayan kişi zararı meydana getiren kişiden zararın tazmin edilmesini talep ettiği davalara tazminat davaları denmektedir. Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Alınır?

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Alınır, Yolları Nedir? Trafik kazasından sonra maddi manevi tazminat davası açılması en az bir tane motorun kazaya karışması ve yaralanma, ölüm gibi zararların meydana gelmesi durumlarında söz konusu olur.

Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat ödenmesindeki amaç, kaza sonrasında meydana gelen hasarların karşılanmasıdır. Bu hasarlar maddi boyutlu olabilirken, manevi boyutlu da olabilir.

Kişiler kaza sonrası duydukları acı ve elemi manevi tazminat adı altında talep ederken, araca gelen hasar için maddi tazminat davası açacaklardır.

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Kimlere Karşı Açılabilir?

Trafik kazası hukuki anlamda haksız fiil olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda dava, haksız fiilin sorumlularına karşı açılır. Bazı durumlarda haksız fiili işleyen tarafa ek olarak diğer tazminat sorumluları da bulunur.

Genelde trafik kazalarında tazminat davasının açıldığı taraf aracın sürücüsü olmaktadır. Kusurlu olan araç sürücüsü böylece tazminat ödemek ile yükümlü olur. Aracın sahibine karşı dava açmak da mümkündür. Çünkü kural gereğince araç sahibi aracın işleteni olarak görülmektedir.

Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılırken aracın işleteni olan kişiye karşı her türlü talepte bulunmak mümkündür. Buna ek olarak sigorta şirketlerini de dava açılır. Araca poliçe kapsamında kasko sigortası yapılmışsa ölüm, yaralanma ve diğer zararlardan şirket sorumlu kabul edilir.

Yaralanma ile Sonuçlanan Trafik Kazası Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davalarında Talep Edilebilecek Zararlar Nelerdir?

Yaralanmaya yol açan trafik kazalarının olduğu davalarda manevi tazminat isteminde bulunmak mümkündür. Bu tazminat yaralanan kişinin bizzat kendisi tarafından istenecektir. Ancak eğer ağır bedensel yaralanma ya da uzuv kaybı söz konusu ise, böyle bir durumda yaralanmış olan kişinin yakınları da trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası dilekçe örneğine uygun yazılmış dilekçe ile manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

Yaralanan kişinin her türlü tedavi giderleri, yaralı kişinin kaza nedeni ile yaşadığı kazanç kaybı, çalışma gücünün azalması ve ekonomik geleceğinin sarsılmasından doğan kayıpların tümünün karşılanması manevi tazminatlar ile mümkündür.

Trafik Kazaları ve Tazminat Davaları

Hukuka aykırı bir eylem nedeni ile zarar uğrayan kişi zararı meydana getiren kişiden zararın tazmin edilmesini talep ettiği davalara tazminat davaları denmektedir. Maddi ve manevi tazminat davaları olmak üzere genelde 2'ye ayrılan tazminat davaları trafik kazaları sonucunda da rahatlıkla açılmaktadır.

Şimdi sorular eşliğinde trafik kazaları nedeni ile açıla maddi ve manevi tazminat davalarının içeriklerini ve diğer bilinmesi gereken hususlarını inceleyelim. Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

Trafik Kazalarının Meydana Getirdiği Zararlar Nedeni İle Açılan Tazminat Davalarını Kimler Açabilir? Davacı Taraf Kimdir?

Trafik kazasının meydana getirdiği sonuç üzerinden davacı taraf belirlenir. Eğer trafik kazası sonucu zarar uğrayan kişi ölmemişse yani yaralamalı trafik kazası mevcut ise bu durumda maddi ve manevi tazminat davalarını elbette ki zarar uğrayan, yaralanan ya da sakatlanan kişi açmaktadır. Eğer sakatlanan, yaralanan kişi henüz reşit değilse ya da tam ehliyetsiz ise bu durumda davayı onun yerine velisi takip eder. Eğer kişi kısıtlı ise bu durumda davayı takip edecek kişi vasidir.

Trafik kazası sonucunda yaralanma değil ölüm meydana gelmişse bu durumda maddi ve manevi tazminat davasını açacak olan taraf ölenin yakınlarıdır. Bu yakınlar anne, baba, çocuk, sağ kalan eş, kardeşler gibi yasal mirasçılar da olabilmekle beraber ölenin ölmeden hayatlarını yaşamaları için maddi destekte bulunduğu ve bunu ispat eden kişilerde bu davayı açabilmektedirler.

Ölüme neden olan trafik kazalarında önemle üzerinde durulması gereken kısım destekten yoksun kalan tazminat davasıdır. Kişi kaza sırasında ölmemiş ve maddi ve manevi tazminat davasını açmış ve davalar sürerken ölmüşse davayı takip etme yetkisi mirasçılarına geçer ve davalar son bulmaz. Fakat kişi ölmeden önce manevi tazminat davası açmamış ise bu durumda yasal miraçsılar ölenin adına davalı tarafa manevi tazminat davası açamamaktadırlar. Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

Trafik Kazaları Sonucu Açılan Tazminat Davaları Kimlere Karşı Açılır? Davalı Taraf Kimdir?

Türk Borçlar Kanununda tazminat davalarında kimlerin sorumlu olacaklarını 2 madde halinde belirtmiştir. Trafik kazaları nedeni ile açılan tazminat davalarında davalı tarafı bu 2 madde altında incelemeye tabi tuttuğumuzda şunları söyleyebiliriz: Öncelikle kazaya sebep olan sürücü bu davanın tarafıdır. Ayrıca araç bir başkasına aitse bu davada aracın sahibi olan kişi ya da kurumda davanın davalı tarafıdır.

Trafik kazalarında bu 2 kişinin dışında ayrıca zararın türüne göre de davanın tarafları belirlenmektedir. Yani daha açık ifade etmek gerekirse zararın kaynaklandığı hukuki ilişkinin niteliğine bakılarak davalı taraf belirlenmektedir. Trafik kazası sonucu açılan maddi tazminat davalarında kusurlu tarafa ait olan aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamındaki trafik sigortası şirketi zarar veren kişi ile birlikte müteselsilen ve müşterek maddi zararlar nedeni ile davacı tarafa karşı sorumludur.

Manevi tazminat davalarında ise hiçbir sigorta şirketinin davacı tarafa karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle davacı taraf manevi tazminat davasını sadece kusuru oranında kazaya sebep olan kişiden talep edebilmektedir. Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

Trafik Kazaları Nedeni İle Açılan Tazminat Davalarını Açma Süresi Ne Kadardır?

Haksız fiil nedeni ile açılan tazminat davalarının zamanaşımı süreleri Türk Borçlar Kanunun 72. maddesinde ifade edilmiştir. Kanun hükmü şu şekildedir: Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir. Kanun hükmüne göre zamanaşımı süresi 2 ve 10 yıldır. Burada ifade edilmesi gereken bir husus da şudur. 2 yahut 10 yıl geçtikten sonrada bu davalar elbette ki açılabilir.

Hak düşürücü süre niteliğinde olmayan bu süreler zamanaşımına tabi oldukları için davalı taraf bu sürelerin geçtiğini ir defi olarak ileri sürmediği sürece hakim resen göz önüne almayacak ve dava açılabilecek ve sonuçlanabilecektir. Buradaki süreler davanın açılması ile ilgili değil defi olarak ileri sürülüp sürülmemesi ile ilgili bir meseledir aslında. Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Miktar Neye Göre ve Nasıl Belirlenmektedir?

Türk Borçlar Kanunu maddi ve manevi tazminat davalarının aslında neye göre belirleneceğinin sınırlarını çizmiştir. Özellikle kanun koyucu ölüme ya da yaralanmalara sebebiyet verilen haksız fiillerde maddi tazminat davası altında istenebilecek olan zararların sınırını belirlemiştir.

Yargıtay'a konu olan davalarda da Yargıtay bu sınırların nasıl belirleneceğini ifade etmektedir. Biz de kanunun lafzını yorumladığımızda yaralanmalara sebebiyet veren kazalar nedeni ile açılan maddi tazminat davalarında davacı davalıdan tedavi giderlerini, kazanç kaybını, sürekli olarak iş gücünden yoksun kaldı ise onun kaybını ya da ekonomik geleceği sarsılmış ise bunların kaybını rahatlıkla isteyebilmektedir.

Tedavi giderlerinde kişinin iyileşip iyileşmemesi önem arz etmemektedir. Ayrıca kişinin sadece tedavi masrafları değil hastalığının ya da sakatlığının daha da ileri gitmemesi için uygulanan tedavilerin ve tıbbi uygulamaların masraflarını da isteyebilmektedir. Kanun koyucu maddi tazminat davasında sınırları konu başlığı şeklinde vererek hakimin bir bilirkişiden yardım alarak bu zararların tazminindeki masrafı belirlemesi gerekir.

Ölüme neden olan trafik kazaları sonucu açılan maddi tazminat davalarında önem arz eden destekten yoksun kalma nedeni ile açılan maddi tazminat davasıdır. Bu davada davanın hakimi destekten yoksun kalan kişiyi ve somut olayın özelliklerini dikkate alarak tazminatı belirlemektedir. Ayrıca ölüme bağlı tazminat davalarında cenaze ve defin masrafları gibi masraflar da istenebilmektedir.

Manevi tazminat davalarına geldiğimizde ise burada hakimin takdir yetkisi önem taşımaktadır. Hakim somut olayın özelliklerini ve davacı ile davalı tarafın da durumlarını dikkate alarak davacı tarafın davalı taraftan istediği manevi tazminat üzerinde indirime gidebilmektedir.

Maddi ve manevi tazminat davalarında denkleştirme sisteminin kullanılmasını ifade eden kanun koyucu ayrıca kazaya sebebiyet veren kişinin kusuru oranında zararları tazmin etmesi gerektiğini de dile getirmiştir. Bu nedenle kazada eğer kusuru sürücünün %30 ise geri kalan kusur yoldan ya da hava koşullarından meydana gelmiş ise bu durumda zararın sadece %30'unu ödemekle yükümlüdür. Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

Bu haber toplam 335 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara