Tüketici Hakem Heyeti E-Devlet Başvuru

Tüketici Hakem Heyeti E-Devlet Başvuru
Tüketici Hakem Heyeti E-Devlet Başvuru | Tüketici haklarının korunmasına yönelik olarak 21. Yüzyıl Türkiye’ sinde çok önemli yenilikçi uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede de Tüketici Hakem Heyetleri’ ne şahsen veya avukat aracılığı ile elden ya da posta yolu ile başvuru gerçekleştirile bilirken, yeni uygulama ile birlikte elektronik ortam üzerinde e-Devlet...
Tüketici Hakem Heyeti E-Devlet Başvuru | Tüketici haklarının korunmasına yönelik olarak 21. Yüzyıl Türkiye’ sinde çok önemli yenilikçi uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede de Tüketici Hakem Heyetleri’ne şahsen veya avukat aracılığı ile elden ya da posta yolu ile başvuru gerçekleştirile bilirken, yeni uygulama ile birlikte elektronik ortam üzerinde e-Devlet Kapısı üzerinde bulunan Tüketici Bilgi Sisteminden de başvuru gerçekleştirilebilmesi mümkün hale geldi. Tüketici Hakem Heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin ve başvuru sahibinin talebinin Türk Lirası (TL) cinsinden belirtilmesi ise mecburiyet taşıyacak. | Tüketici Hakem Heyeti E-Devlet Başvuru

Hakem Heyetlerine E-Devlet'ten Başvuru

Tüketicilerin söz konusu kurumlar ile karşı karşıya kaldıkları uyuşmazlıkları Tüketici Hakem Heyeti’ ne yapacağı başvuru ile şikayet edebiliyor. Bu noktada Tüketici Hakem Heyeti Başvurularının kurum binasına giderek şahsi olarak ya da avukat aracılığı ile elden teslim yöntemiyle veya posta yolu ile gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Ancak dijitalle şen 21. Yüzyıl dünyasında pek çok devlet hizmetlerinde olduğu gibi Tüketici Hakem Heyeti başvuruları ile ilgili olarak da sanal devlet platformu e-Devlet sistemi üzerinde oluşturulan yeni Tüketici Bilgi Sistemi sayesinde elektronik ortam üzerinden de kolayca başvuru gerçekleştirilmeye başlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın Tüketici Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına. Dair Yönetmeliğinin Resmi Gazete’ de yayımlanması ile birlikte bu yeni yapı uygulanmaya başlandı. Bu çerçevede Tüketici Hakem Heyeti'ne gerçekleştirilen başvurular şahsen, avukat aracılığıyla, posta aracılığıyla ve elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerindeki Tüketici Bilgi Sistemi (TBS) ile gerçekleştirilebilir duruma geldi. Söz konusu kurumlar ile ilgili tüketicinin başvuruları, uyuşmazlık konusunu kapsayan dilekçenin ve mevcut ise. Delil niteliği taşıyan belge ile birlikte Tüketici Hakeme Heyeti’ ne verilmesi ile gerçekleştirilebilecek. Başvuru doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İnternet sitesi üzerinde Tüketici Hakem Heyeti E Devlet Başvuru için  formun doldurulması gerekliliği bulunuyor. | Tüketici Hakem Heyeti E-Devlet Başvuru

Tüketici Hakem Heyeti E Devlet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doldurulan form olmadan gerçekleştirilen başvurular için ise başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Adresi ve mevcutsa iletişim bilgileri, söz konusu talebi ve TL cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet etmekte olduğu kurum ya da kişiye ait bilgilere yer vermesi gerekiyor. Uyuşmazlık değerinin yabancı para birimi yani döviz üzerinden olması hallerinde ise söz konusu değerin başvuru tarihinde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenmiş olan efektif döviz satış kuru baz alınarak TL cinsinden değerinin hesaplaması yapılması gerekiyor. Dijital ortamda gerçekleştirilen Tüketici Hakem Heyeti başvurularının geçerliliğinin bulunabilmesi için uyuşmazlık ile ilgili. Başvuru formunun tümüyle doldurulması, mevcut ise bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması şart olarak aranıyor. Bu noktada içeriği, nedeni ya da tarafları aynı bulunan uyuşmazlık ile ilgili birden fazla. Tüketici Hakem Heyetine ya da aynı Tüketici Hakem Heyetine birden çok başvuru gerçekleştirilebilmesi ise mümkün olmayacak. Bu durumlarda Tüketici Hakem Heyeti tarafından resen veya taraflardan birisinin itirazı ile her zaman geçersiz kılma yetkisini kullanabiliyor. Tüketici Hakem Heyetleri’nin iş ve işlemleri içerisinde Tüketici Bilgi Sistemi kullanılacak. Kayıtların doğru ve eksiksiz şekilde zamanı geçmeden sisteme girişinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Sistemin herhangi bir neden ile kullanılamadığı durumlara yönelik olarak ise elden veya posta yolu ile gerçekleştirilmiş olan başvurular ise daha sonra sisteme kaydedilecek şekilde kabulü gerçekleştirilecek. | Tüketici Hakem Heyeti E-Devlet Başvuru

Tüketici Hakem Heyeti E-Devlet Başvuru | Sıkça Sorulan Sorular

HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ DAVASI - MAHKEMECE ÖĞRENİLDİĞİ İDDİA EDİLEN TARİH TEBLİĞ TARİHİ KABUL EDİLMEK SURETİYLE İŞİN ESASINA GİRİLEREK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN HUKUKİ SONUÇLAN KALKMAMAK KOŞULU İLE KANUN YARARINA BOZULMASI Dava, tüketici hakem heyeti kararma karşı yapılan itirazın iptaline ilişkin tüketici mahkemesi kararının kanun yararına bozulması istemine ilişkindir. Dosyanın incelenmesinde, adı geçen Hakem Heyetinin 28.11.2014 tarih ve 2014/4171 sayılı kararı her ne kadar G.. Bankası Finansal Kiralama A.Ş. hakkında verilmiş ise de söz konusu kararın hataen G… Bankası A.Ş.’ye tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Davacı vekilinin dava dilekçesinde, söz konusu hakem heyeti kararından, davalı vekilince yapılan icra takibi sonucu haberdar olduğunu belirtmiş olması karşısında, mahkemece öğrenildiği iddia edilen tarih tebliğ tarihi kabul edilmek suretiyle, işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken itiraz süresinde yapılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. HAKEM KURULU KARARMA İTİRAZ DAVASI - MAHKEMECE DAVACI BANKAYA DAVA DİLEKÇESİ AÇIKLATTIRILMAK SURETİYLE TALEBİ TAM OLARAK BELİRLENDİKTEN SONRA HÜKÜM TESİSİ GEREĞİ - HÜKMÜN HUKUKİ SONUÇLARI KALKMAMAK KOŞULU İLE KANUN YARARINA BOZULMASI Dava, tüketici hakem heyetinin kararına yapılan itirazın iptaline ilişkin tüketici mahkemesi kararının kanun yararına bozulması istemine ilişkindir. Dosyanın incelenmesinde, davacının dava dilekçesi ile sehven Y… Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına ait 14.9.2015 tarihli ve 20111 sayılı kararın itirazen incelenerek iptali istenmiş ise de; dosyada mevcut T… Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına ait 14.9.2015 tarih ve 20111 sayılı kararda şikayet edenin davalı olarak gösterilen Ö. Ö. S. olduğu, karar tarihi ve talep miktarının da davacı bankanın dava dilekçesinde belirttiği tarih ve miktarda olduğu görülmüştür. Mahkemece Y… Kaymakamlığından getirtilerek süre yönünden reddine dair verilen kararın içeriğinden ise söz konusu kararın şikayetçisinin E. H. isimli dava dışı başka bir kişi olduğu ve yine tarih ve miktarının da dava dilekçesinde belirtilenden farklı olduğu anlaşılmış olup, mahkemece davacı bankaya dava dilekçesi açıklattırılmak suretiyle talebi tam olarak belirlendikten sonra hüküm tesisi gerekir. HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ DAVASI - DOSYA MASRAFI KESİNTİSİ Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali istemine ilişkindir. Davaya bakma görevi Tüketici Mahkemesi'ne ait olması nedeniyle mahkemece öncelikle resen görev hususu değerlendirilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek hüküm kurulması doğru olmadığı gibi yine on beş günlük süre içinde Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz edilmemesi nedeniyle kesinleşmiş TüketiciHakem Heyeti kararına karşı istirdat davası açılamayacağı gerekçesiyle davanın reddi gerekir. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - MAHKEMECE İPTALİ İSTENEN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI HAKKINDA HÜKÜM TESİS EDİLMEDİĞİ Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın konusunu oluşturan ve iptali istenen B… Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin 2537162 sayılı ve 23.02.2015 tarihli kararı yerine dava konusu olmayan 2537096 sayılı ve 23.02.2015 tarihli kararı hakkında hüküm kurulduğu ve mahkemece iptali istenen Tüketici Hakem Heyeti kararı hakkında hüküm tesis edilmediği anlaşıldığından hükmün bu nedenle kanun yararına bozulması gerekmiştir. İTİRAZ DAVASI - TALEPLE BAĞLILIK KURALI GEREĞİ - TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNCE TALEP AŞILMAK SURETİYLE BEDELE HÜKMEDİLMİŞ OLMASI Dava, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un maddesinde düzenlenen, Tüketici Hakem Heyeti kararının kısmen iptali istemine ilişkindir. Dosya kapsamından; davalı tüketicinin, … tarihli dilekçesi ile Hakem Heyetine müracaat ettiği ve … tarihinde kullandığı … TL tutarlı kredi nedeniyle kendisinden haksız kesilen … TL masraf, … TL dekont bedeli olmak üzere toplam … TL nin iadesini talep ettiği anlaşılmaktadır. O halde, taleple bağlılık kuralı gereği … TL ye hükmedilmesi gerekeceği açıktır. Tüketici Hakem Heyetince, talep aşılmak suretiyle … TL ye hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekir.

Bu haber toplam 296 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara