Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru | Tüketicilerin yaşadığı sorunlar ve mevcut uyuşmazlıklar ile alakalı olarak yapılan başvurular konusunda hazırlanan dilekçeler ile varsa deliller ilgili belgeler ile birlikte Tüketici Hakem Heyetine verilmelidir. Yapılacak başvuru için başvuru formu ile de bir başvurunun yapılması mümkündür. Tüketici Sorunları Hakem Heyetine...
Tüketicilerin yaşadığı sorunlar ve mevcut uyuşmazlıklar ile alakalı olarak yapılan başvurular konusunda hazırlanan dilekçeler ile varsa deliller ilgili belgeler ile birlikte Tüketici Hakem Heyetine verilmelidir. Yapılacak başvuru için başvuru formu ile de bir başvurunun yapılması mümkündür. | Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru formunun bulunmaması durumunda izlenecek olan yol için başvuru yapacak olan tüketicinin ası soyası, TC kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri ile uyuşmazlık değeri, talebi ve şikayet edilene ilişkin olan bilgilerin yazılı olması gerekmektedir. Elektronik ortamda bir başvuru yapılacak olması durumunda e-devlet sistemi üzerinden veya Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden bu başvurunun yapılması gerekmektedir. Başvurunun geçerli olması içinde uyuşmazlık ile alakalı başvuru forumunun eksiksiz bir şekilde doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin elektronik sisteme yüklenmiş olması ve yapılan başvurunun başvuru sahibi tarafından güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması gerekmektedir. Tüketici hakları konusunda kanunlardaki geçerli hakların bilinmesi ile sorunsuz şekilde başvuru yapılabilmekte ve haklar aranabilmektedir. Bu konuda avukat bulundurulması ve avukat ile çalışılması avantaj sağlayacaktır. Güvenli elektronik imzanın veya mobil imza ile imzalanmış olan başvurularında geçerli olması konusunda sistem tarafından oluşturulmuş olan başvuru formunun alınması ve ıslak imza ile imzalanması ardından on beş gün içerisinde bilgi ve belgeler ile birlikte tüketici heyetine posta yolu ile veya elden ulaştırılması ve teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi durumunda başvuru işleme alınmamış olacaktır. | Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Birden Fazla Heyete Başvuru Yapabilir Mi?

Tüketiciler aynı uyuşmazlık konusunda birden fazla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapamazlar aksi bir durumda yani birden fazla heyete başvuru yapılması durumunda karşı taraf lehine derdestlik itirazı hakkı ortaya çıkmaktadır. | Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi İncelemesi Nasıl Yapılır?

Tüketici hakem heyeti çözümü özel veya teknik bilgileri gerektiren durumlarda taraflardan birinin yapacağı talep üzerine bilirkişinin görüşünün alınmasına karar verebilmektedir. Ancak genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvuru yapılamamaktadır. Bilirkişi olarak bir kişinin görevlendirilmesi ile gerekçe açıkça gösterilir ise bu rakam üç kişiye kadar çıkarılabilmektedir. Ayrıca gerekli görülmesi durumunda ek rapor istenmesi veya yeniden bilirkişi görevlendirilmesi de mümkün olabilmektedir. Raporun hazırlanması için bilirkişi heyetine veya bilirkişiye verilecek olan süre, tüketici hakem heyetinin bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin kararın bilirkişiye tebliğ edilmesinden itibaren on beş iş günü olmaktadır. Bilirkişinin yapacağı bir talep üzerine tüketici hakem heyeti tarafından on beş iş günü geçmemek şartı ile ve bir defaya mahsus olarak ek süre verilerek süre uzatılabilmektedir. Bu belirlenen süre içerisinde bilirkişi görevden alınarak yerine bir başka bilirkişi görevlendirilmesi de mümkün olabilmektedir. | Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Hakem Heyetlerinin Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular sonrasında verilen karar üzerine tarafların tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu bu kararı tebliğ ettiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz etme hakları bulunmaktadır. Yapılacak itiraz tüketici hakem heyetinin verdiği kararın icrasını durdurmamaktadır. Ancak bu konuda bir talep yapılması ile tüketici hakem heyetinin kararının icrasını tedbir yolu ile durdurmak mümkün olabilmektedir. Tarafların itiraz ettikleri kararın esas yönü ile kanuna olması yanında kanun olaya uygulanmasında hata yapılmış olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği konusu veya kanuna huşu hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği sürece Tüketici Mahkemesi evraklar üzerinden verilen kararı değiştirebilecek ve düzelterek onama kararı verebilmektedir. Tarafların kimliklerine ve ticaret unvanlarına ait olan yanlışlıklar, yazı, hesap veya açık ifade konusundaki yanlışlıkları konusunda da yukarıdaki düzeltme hükmü uygulanmaktadır. Verilen karar usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçenin doğru bulunmaması durumunda gerekçe değiştirilerek veya gerekli düzeltme yapılarak onanabilmektedir. Tüketici hakem heyetinin verdiği kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesin olmaktadır. Tüketici Mahkemelerinin verdiği kesinleşmiş kararlar UYAP yani Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden bakanlıklara bildirilmektedir. Tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itiraz sonucunda verilen karar kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilmektedir. Tüketici hakem heyetinin ise tüketici lehine verdiği karar için yapılan itirazın kabul edilmesi durumunda mahkeme tüketici aleyhine avukatlık asgari ücret tarifesine uygun olarak nispi tarife üzerinden vekalet ücretine hükmetmektedir. Tarifenin maktu ilişkin hükümleri bu durumda uygulanmamaktadır. | Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırı Ne Kadardır?

Kanunlarda yapılan son düzenlemeler ile 4.500 Türk Lirasına kadar olan alacaklar için ilçe hakem heyetlerine başvuru yapılmalıdır. 4.500 Türk Lirasından büyük ve 6.860 Türk Lirasından küçük olan miktarlar için ise il hakem heyetlerine başvuru yapılması gerekmektedir. 6.860 Türk Lirasından yüksek miktarlar için ise başvuru Tüketici Mahkemelerine yapılmalıdır. Buradaki miktarlar tüketiciye yapılacak iade tutarları olmaktadır. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra yapılan başvurular yürürlüğe giren düzenlemeler dikkate alınarak işlemler yapılacaktır. Bu düzenlemelerin dikkate alınmaması ile yapılan başvurular geçerli olmayacaktır. Yapılacak talep reddedilecektir ve bazı durumlarda tüketicilere gereksiz masraflar yansıyabilmektedir. Bu konuda yapılan düzenlemeler ile 2018 yılı için  6.870 Türk Lirası tutarında bir iade talebi için Tüketici Mahkemesine başvurulmasının gerektiği bilinmektedir. Bu tarih itibari ile bu tutardaki bir talep için il hakem heyetine başvuru yapılması gerekmektedir. Tüketici mahkemesine bu talep için başvuru yapılması durumunda görevsizlik kararı verilecektir ve dosya reddedilecektir. Bu durumda karşı tarafın yargılama konusunda giderlerinin ve avukatlık ücretlerinin ödenmesi tüketicinin sorumluluğunda olacaktır. Tüketicilerin hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurma nedenleri arasında ilk sıraları bankalar almaktadır. Kullanılan kredi kartları ve krediler için dosya masrafları konusunda kredi kartlarının aidatları konusunda tüketiciler bu makamlara başvuru yapmaktadır. | Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Hakem Heyetlerinin Uyuşmazlıklara Bakma Konusunda Parasal Sınırları Nelerdir?

2018 yılı için belirlenen İlçe tüketici hakem heyetlerine bir başvuru yapabilmek için iade miktarı konusundaki üst sınır 4.500 Türk Lirası olmaktadır. Büyükşehir statüsünde olan iller için il tüketici hakem heyetlerine başvuru konusunda parasal sınırlar en alt olarak 4500 Türk Lirası, üst sınır olarak 6.860 Türk Lirası olmaktadır. Büyükşehir statüsünde olmayan illerdeki merkezlerde bulunan il hakem heyetlerin başvuru konusundaki üst sınır ise 6860 Lirası olmaktadır. Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı olan ilçelerde ise il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması için parasal sınır 6860 Türk Liradır. Yukarıda belirtilmekte olan parasal sınırların üzerinde bir tutar için ise tüketiciler tüketici hakem heyetleri yerine Tüketici Mahkemelerine başvuru yapmalıdırlar. | Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU ZORUNLULUĞU - HEYETİN VERECEĞİ KARARLARIN TARAFLARI BAĞLAYACAĞI - TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE KARŞI 15 GÜN İÇİNDE TÜKETİCİ MAHKEMESİNE İTİRAZ EDİLEBİLECEĞİ ÖZET: Davacının, öncelikle devre tatil hakkından yararlanması için tedbir talebinde bulunarak taraflar arasında imzalanan … tarihli sözleşmeye müdahale edilerek davalı şirket tarafından belirlenen 2014 yılı devre servis bedelinin fahiş olduğundan bahisle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, “Davacı tarafın tespitini talep ettiği toplam bedel …. TL olup davalının davacıdan talep ettiği uyuşmazlık konusu miktar ise toplam … TL'dir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesine göre; 2014 yılında açılan davalarda değeri …. TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Taraflar bu kararlara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir. Bu hüküm uyarınca, 2014 yılında değeri 3.000,00 TL'den az olan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetine başvurulmadan mahkemede dava açılamaz.” gerekçesiyle dava şartı yokluğu nedeniyle dava usulden reddedilmiştir. Davacının talebi sadece paraya ilişkin olmayıp muarazanın giderilmesi niteliğinde olduğu ihtilafın hukuki niteliği gereği yargılamaya tabi olduğu anlaşıldığından mahkemece işin esasına girilip karar verilmesi gerekirken davanın usulden reddi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. | Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başvuru

Bu haber toplam 268 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara