Boşanma Davası İçin İlk Ne Yapılır? Boşanmak için ilk adım nedir?

Boşanma Davası İçin İlk Ne Yapılır? Boşanmak için ilk adım nedir?
Boşanma Avukatının Vereceği Hizmet ve Faydaları Öncelikle belirtelim ki, bir boşanma sürecinde mutlaka avukata vekalet verilmesi zorunlu değildir. Eşler, avukatsız olarak da boşanma davalarına katılım sağlayabilir.

Avukatsız boşanma davası açmak, Türkiye'de özellikle anlaşmalı boşanma durumlarında mümkün olan bir süreçtir. Bu süreç, eşlerin aralarındaki meselelerde uzlaşmaya varmaları ve karşılıklı olarak anlaşmalı boşanmayı tercih etmeleri halinde kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Avukatsız bir şekilde boşanma davası açabilmek için belirli şartların karşılanması ve adımların takip edilmesi gerekmektedir.

Boşanma süreci, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen çiftler için hem duygusal hem de hukuki bir süreçtir. Bu süreç, çiftlerin aralarındaki anlaşmazlıkları ve anlaşmaları resmi bir şekilde mahkeme önünde sonlandırma işlemidir. Türkiye'de boşanma süreci, Medeni Kanun ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülür. Aşağıda, boşanma davasının nasıl başlatılacağı ve ilgili adımlar detaylandırılmıştır.

1. Boşanma Davası İçin İlk Ne Yapılır?

Boşanma sürecinin başlangıcı, boşanma dilekçesinin hazırlanmasıyla gerçekleşir. Eğer eşler arasında anlaşmalı boşanma söz konusu ise, bu dilekçe ile birlikte bir anlaşmalı boşanma protokolü de hazırlanmalıdır. Bu protokol, tarafların mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka gibi konulardaki mutabakatlarını içerir. Belgeler hazırlandıktan sonra, davacı (boşanma davasını açan kişi), adliyede bulunan tevzi bürosuna bu belgelerle başvurarak boşanma davasını resmi olarak başlatabilir.

2. Boşanmak İçin İlk Adım Nedir?

Boşanmak isteyen herhangi bir tarafın atması gereken ilk adım, boşanma dilekçesini hazırlamaktır. Bu dilekçe, çiftlerin arasındaki boşanma türüne (anlaşmalı veya çekişmeli) göre şekillenir. Eşler arasında anlaşma varsa anlaşmalı boşanma, anlaşmazlık varsa çekişmeli boşanma dilekçesi hazırlanır. Boşanma dilekçesi, boşanma sürecinin hukuki temelini oluşturur ve mahkemeye sunulması gereken ilk ve en önemli belgedir.

3. 2024 Yılında Boşanma Davası Nasıl Başlatılır ve Açılır? Masrafı?

2024 yılı itibarıyla, boşanma davası başlatma işlemi, yetkili aile mahkemesine yazılı bir dilekçe ile başvurmak şeklinde gerçekleşir. Bu dilekçe, taraflar tarafından bizzat veya bir avukat aracılığıyla hazırlanabilir. Anlaşmalı boşanma davası için dilekçeye anlaşmalı boşanma protokolü, çekişmeli boşanma davası için ise deliller ve gerekli diğer belgeler eklenir. Boşanma davası masrafları, mahkeme harçları, avukatlık ücretleri ve varsa keşif, bilirkişi gibi ek masrafları içerebilir. Ancak, durumu müsait olmayan kişiler, adli yardım yoluyla ücretsiz hukuki destek alabilirler.

4. Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Ücretsiz boşanma davası açmak isteyen kişiler, adli yardım sisteminden faydalanabilirler. Türkiye'de, ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşların hukuki destek alabilmeleri için adli yardım hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetten faydalanabilmek için, ilgili aile mahkemesinin bulunduğu adliyede Adli Yardım Bürosuna başvurulmalıdır. Başvuru sahibinin mali durumunu gösterir belgelerle birlikte yapılan başvuru, değerlendirmeye alınır.

Boşanma Davası Açmak İçin Neler Yapılmalı?

Öncelikle belirtelim ki, bir boşanma sürecinde mutlaka avukata vekalet verilmesi zorunlu değildir. Eşler, avukatsız olarak da boşanma davalarına katılım sağlayabilir; davayı avukata gereksinim duymaksızın da sonuçlandırabilir. Ancak bu durum, genellikle pek tavsiye edilen bir durum değildir. Çünkü, boşanma davası, netice itibariyle teknik bilgilerle donatılmış vaziyettedir. Bu tür teknik bilgiler, kimi zaman “altından kalkılabilir” olsa da, bazı durumlarda hayati derecede önem arz edebilir.

Yani, boşanma avukatının vekaleti olmaksızın yürütülen bir boşanma davasında, avukatsız olan taraf farkında olmadan ciddi bir hak kaybına maruz kalabilir, kendisi açısından pek çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.

Bu nedenle, boşanma davasının taraflarının mutlaka bir boşanma avukatına vekalet vermesi önerilir. Eğer boşanma avukatına vekalet verilmesi için yeterli maddi gücü olmayan bir taraf varsa, bu kişi bağlı bulunduğu mahallenin muhtarından bir “fakirlik belgesi” alır. Bu belge ile bağlı bulunduğu şehrin barosuna başvurarak kendisine bir avukat tayin edilmesini ister; böylece hem avukat kendisine ücretsiz olarak hizmet verir, hem de mahkemenin gerekli kıldığı bazı harç ödemelerinden muaf tutulmuş olur.

Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşma Protokolünün Hazırlanması: İlk adım, eşler arasında boşanma ile ilgili tüm konularda anlaşmaya varılmasıdır. Bu anlaşma, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konuları kapsar. Anlaşma, her iki tarafın da imzaladığı yazılı bir protokolle resmiyet kazanır.

Boşanma Dilekçesinin Hazırlanması: Boşanma dilekçesi, mahkemeye sunulacak resmi belgedir. Dilekçede, boşanma talebinin nedenleri ve tarafların kişisel bilgileri yer alır. Anlaşma protokolü de dilekçeye eklenir.

Mahkemeye Başvuru: Hazırlanan boşanma dilekçesi ve anlaşma protokolü, evliliğin kütükte kayıtlı olduğu yerdeki Aile Mahkemesi'ne veya tarafların ikametgahına göre yetkili olan Aile Mahkemesi'ne sunulur.

Duruşma: Mahkeme, başvuruyu aldıktan sonra tarafları duruşmaya çağırır. Duruşmada, hakim tarafların anlaşmaya varıp varmadığını ve boşanma kararının serbest iradeleriyle alınıp alınmadığını teyit eder.

Boşanma Şartlar Nelerdir?

Evlilik Süresi: Türk Medeni Kanunu'na göre, anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir.

Karşılıklı Anlaşma: Eşlerin boşanma konusunda ve boşanmanın şartları konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir.

Yazılı Anlaşma Protokolü: Boşanma şartlarına dair tüm detayların yer aldığı yazılı bir anlaşma protokolünün hazırlanmış ve her iki tarafça imzalanmış olması şarttır.

Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma süreci, genellikle basit ve hızlıdır. Taraflar, önceden belirlenen şartlarda anlaşmaya varmışlarsa ve bu anlaşmayı yazılı hale getirmişlerse, mahkeme genellikle bu anlaşmayı onaylar ve boşanma kararını verir. Mahkeme, tarafların ve varsa çocukların menfaatlerini koruyacak şekilde hareket eder.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Günde Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davalarının süresi, mahkemenin yoğunluğuna ve işleyişine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak genellikle bu tür davalar, birkaç ay içinde sonuçlanır. Duruşma gününün belirlenmesi ve tarafların duruşmada ifade vermeleri sonrasında, mahkeme kararını verir.

Boşanma Davası Açmak İsteyen Tarafın Yapması Gerekenler Nelerdir?

Boşanma davası açacak olan tarafın, tüm bu süreci başlatmadan önce bir “boşanma davası dilekçesi” yazması gerekmektedir. Türkiye’de yargılama aşamalarında en önemli unsurlardan biri de “dilekçe yazımı”dır. Hatta, “Türk mahkemelerinde yargılamalar dilekçe üzerinden yürür” de diyebiliriz. Bu nedenle, dilekçenin yazımı kusursuz olmalıdır.

Dilekçenin başına, öncelikle dava açılmak istenen mahkemenin adı ve bilgileri yazılmalıdır. Daha sonra, davacı sıfatıyla, bu dilekçeyi yazan kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilmelidir. Davacının adresi de yazılır. Aynı şekilde, davalının da adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır. Bu noktada, asıl dikkat gösterilmesi gereken nokta, dilekçenin şekli ya da standardizasyonu değil, içeriğidir.

Dilekçede, boşanma davasında davacının boşanmak için öne sürdüğü gerekçeleri, bu gerekçeleri Türk Medeni Kanunu’ndaki hangi boşanma sebebinden doğurduğu gibi çok önemli detaylar yer almalıdır. Bunların yanı sıra, boşanmaya sebep teşkil ettiği öne sürülen gerekçelerin belgeleri, ispatları ve her türden dayanakları da ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır. Eğer dilekçede “kanıtlar” yazılmazsa, boşanma davası sürmekteyken sonradan delil eklenemez; o delil yokmuş gibi yargılama yapılır.

Bu nedenle, dilekçeye eklenecek olan kanıtlar büyük bir özenle kaleme alınmalı, üzerinde dikkatle durulmalıdır. Boşanma davalarında, uygulamada en önemli kanıtın genellikle tanıklar olduğunu görüyoruz. Bu sebeple, ifadelerine başvurulacak tanıkların da mutlaka dilekçede yer alması gerekir.

Son olarak, dilekçenin sonuç kısmında, mahkemeden neyin talep edildiği yazılmalıdır. Bu, “boşanmanın gerçekleşmesi”, “tazminat talepleri” , “nafaka” ile ilgili talepler ya da velayetle alakalı durumlar olabilir. Buna, netice-i talep adı verilir.

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma Davası Açmak İçin Neler Yapılmalı? | Aile mahkemesine hitaben yazılmış olan dilekçe, ya davacının yerleşim yerindeki, ya davalının yerleşim yerindeki ya da eşlerin içerisinde birlikte oturdukları son 6 ay boyunca bulundukları yerleşim yerindeki adliyede yer alan aile mahkemesinin yazı işlerine verilir.

Eğer adliye büyükse, “tevzi bürosu”na ya da “ön büro”ya, küçükse “yazı işleri müdürlüğüne” dilekçe teslim edilir. Büro, davacıdan bir mahkeme harcı talep eder. Bu harç adliye veznesine yatırıldığında, artık resmen dava açılmış demektir.

Bu haber toplam 393 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara