Eser Sözleşmesi Alacak Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Eser Sözleşmesi Alacak Davası

Eser Sözleşmesi Alacak Davası

Eser Sözleşmesi Alacak Davası

Eser Sözleşmesi Alacak Davası

Yapılan eser sözleşmesi nedeniyle, şirketin sözleşmeye sürekli ek talepler koyduğu, yenilikler yapmak istediği, ayrıca ek sözleşme şartı getirerek taraflar arasında yapılması gereken işi sürekli sürüncemede bıraktığı, bütün bunlara rağmen davalı şirket tarafından sona erdirilmesi güç hale getirilen sözleşmenin tüm şartlarını yerine getiren müvekkili şirketin,

Sözleşmede belirtilen ücreti almaya hak kazanmasına rağmen davalı şirket tarafından herhangi bir ödeme yapılmaması üzerine işbu davayı açtıkları, müvekkili şirketin taahhüt edilmiş web sitesini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği, bütün bunlara rağmen davalı şirketin 27.04.2017 tarihinde bir ihtarname keşide ederek anlaşmanın feshedildiği ayrıca avans olarak ödenmiş olan ücretin faizi ile talep edildiği,

Müvekkil şirkete ihtar ettiklerini beyan ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davanın kabulüne, sözleşmenin haksız feshinden dolayı uğranılmış olan 38.000TL ve KDV tutarındaki kar kaybının ve ana sözleşmedeki bitim tarihinden itibaren işleyecek faiz ile birlikte davalı yandan alınarak davacı müvekkiline verilmesi…” İddia ve talep edilmiştir.

Eser Sözleşmesi Alacak Davası İstinaf Mahkemesi Kararı

ALACAK DAVASI – TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN KONUSU İNCELENDİĞİNDE HUKUKSAL NİTELİĞİ İTİBARIYLA BİR ESER SÖZLEŞMESİ OLDUĞU – ADİ ORTAKLIĞIN BİR TİCARİ ŞİRKET NİTELİĞİ BULUNMADIĞI – UYUŞMAZLIKTA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GÖREVLİ OLUP DAVANIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNCE GÖRÜLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI.

ÖZET: Somut olaya uygulanacak olan ve sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 470. maddesi hükmünde tanımlandığı üzere; eser sözleşmesinde yüklenici, iş sahibinin ödemeyi üstlendiği ücret karşılığında bir eser meydana getirmeyi borçlanır.

Eser (istisna) sözleşmesinin konusu, bir sonuç ve her hangi bir biçim altında çalışma ile bütünleşmiş bir üründür. Bu kapsamda, genellikle emek unsuru ağır basan bir çalışma ürünü olup bütünlük arzeden ve ekonomik değeri olan her hukuksal varlık, maddi nitelikte olsun veya olmasın bir eser sayılmaktadır.

Eser sözleşmesinin açıklanan tanımı kapsamındaki unsurlarına göre, taraflar arasındaki sözleşmenin konusu incelendiğinde, hukuksal niteliği itibarıyla, bir eser sözleşmesi olduğu anlaşılmaktadır. Davacı tarafın Adi Ortaklığı olduğu ve bu anlamda adi ortaklığın bir ticari şirket niteliği bulunmadığından, uyuşmazlıkta Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olup, davanın Asliye Ticaret Mahkemesince görülmesi mümkün değildir.

Açıklanan nedenler ve yasal düzenlemeler kapsamında davaya bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olduğundan, istemde bulunan davalı/karşı davacı avukatının istinaf kanun yolu başvurusunun kabulü ile, mahkeme kararının, HMK’nın 353/(1)-a-3 maddesi gereğince görev yönünden kaldırılmasına karar verilmiştir.

Eser Sözleşmesi Alacak Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI - MAHKEMECE YASAL DÜZENLEMELER UYARINCA GEREKLİ ARAŞTIRMALARIN YAPILARAK DAVACININ TARAF VE DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLMEDEN ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMİŞ OLDUĞU - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ

ÖZET: Arsa sahiplerinin yer almadığı bu davada, davacıların yukarıda belirtilen ihtimallere göre aktif husumet ehliyetlerinin bulunup bulunmadığı belirlenmeden aldırılan bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Dava şartları 6100 Sayılı kanunun ilgili maddesinde düzenlenmiş olup, ilgili maddesine göre tarafların taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları dava şartlarındandır ve dava şartlarının aynı yasanın ilgili maddesi uyarınca mahkemece davanın her aşamasında kendiliğinden araştırılması dava şartı noksanlığının tespiti halinde ilgili fıkraya göre dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verilmesi,

Dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün değilse veya verilen süre içerisinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddi gerekir.

Mahkemece bu yasal düzenlemeler uyarınca gerekli araştırmaların yapılarak davacının taraf ve dava ehliyetine sahip olup olmadığı tespit edilmeden esas hakkında karar verilmiş olduğundan,

Davalı avukatının istinaf başvurusunun 6100 Sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca kabulüne karar verilerek, kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesi karar verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak