Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları

Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları
Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır. Ecrimisil Nedir? Haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklindeki olumlu zarar, Kullanmadan doğan olumlu zarar, Malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda ( olumsuz zarar )...
Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları Nasıl Açılır? Ecrimisil adında açılan davalar, bir malın, hak sahibi olmayan bir başkası tarafından kötü niyetli olarak kullanılması durumuna son verilmesi adına açılan davalardır. Ecrimisil davası, ecrimisil davaları ile, haksız işgal nedeniyle mal sahibinin oluşan zararı tazmin edilir. Malı kötü niyetle kullanan kişi, hukukta ecrimisil borçlusu olarak adlandırılır. Ecrimisil borçlusu, gerçek kişi olabileceği gibi, tüzel kişiler de bu şekilde yargılanabilirler. Ecrimisil davaları, Müdahalenin Meni ve Tapu İptali Davası sonuçlandıktan sonra açılabilir. Bu iki davanın aynı anda açılabilmesi de mümkündür.

Ecrimisil Davası Şartları Nelerdir?

TMK madde 995’e göre, bir kişi eğer iyi niyetli olmayan bir durum ile, bir mülkü işgal etmişse ve buna binaen malın asıl sahibinin kayba uğramasına sebebiyet vermişse, sebep olduğu bu zararı tazmin etmek zorundadır. Ecrimisil davasında ihtar şartı bulunur. Ecrimisil davası açan kişi, durumu borçluya dava açmadan önce bildirmek zorundadır. Bildirme ihtarname göndererek yapılır. Ihtarname sonrasında, ecrimisil borçlusuna itiraz için tanınan süre 30 gündür. Kişi söz konusu süreyi kullanmamışsa dava açılır. Ecrimisil davası bir mirasçıdan bir diğerine karşı açılıyor ise, durumun ihtarına gerek yoktur. Ecrimisil davası açılabilmesi için gereken şartlar şu şekildedir;
  • Mülk haksız bir şekilde işgal edilmiş olmalıdır.
  • Işgal eden kişi kötü niyetli olmalıdır.
  • Işgal sonucunda zilyet ya da malik zarar görmüş olmalıdır.

Ecrimisil Davaları Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Ecrimisil davaları zaman aşımı süresi, farklılıklar gösterir. Yasal süreç, kişinin haksız işgalin farkına varması itibari ile başlar. Eğer ortada bir haksız fiil söz konusu ise, zaman aşımı 10 yıl olarak belirlenmiş olsa da ecrimisil davalarında zaman aşımı yargıtay tarafından 5 yıl olarak belirlenir.

Ecrimisil Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ecrimisil davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Yetkili mahkeme ile alakalı kesin bir hüküm bulunmamakla birlikte, haksız fiilin gerçekleştirildiği ve haksız yere işgal edilen malın bulunduğu bölgede yer alan mahkeme, ecrimisil davalarında yetkili mahkeme olarak öngörülür.

Ecrimisil Davası Süreci

Davacı kişi, mahkemeye davacı olduğuna dair bir dilekçe verir. Daha sonraki aşamada inceleme yapılır. Burada, davalının kötü niyetli olup olmadığı anlaşılmaya çalışılır. İnceleme aşamasında ispat yükü davacıya aittir. Söz konusu incelemede tapu belgeleri de yer alır. En sonunda bilirkişi, davacı tarafa tazmin edilmesi gerekecek mahrum kalınan miktarı belirler.

Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları, Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır. Haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklindeki olumlu zarar, Kullanmadan doğan olumlu zarar,  Malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda ( olumsuz zarar ) ecrimisilin kapsamını belirler.

Ecrimisil Davası Nerede Açılır? - Yetkili Mahkeme Neresidir?

Ecrimisil, hak sahibi zilyedin, kötü niyetli zilyetten isteyebileceği tazminattır. Ecrimisil Davasında Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Ecrimisil Davasında Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerden maksat taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu yer değil, fiilen içinde bulunduğu mülki sınırdır.

Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları Nasıl Açılır?

Paylı mülkiyette paydaşlardan her biri ortaklığa giren taşınmazların korunması için tek başına dava açabilir. Ecrimisil de dava değeri, el atmanın önlenmesi istenilen taşınmazın el atılan bölümünün değeri ile talep edilen ecrimisil miktarı toplamından oluşur. Ecrimisil Davasında Dava değeri, elatmanın önlenmesi istenilen taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile talep edilen ecrimisil miktarı toplamından oluşur. Ecrimisil Davasında Taşınmazın aynına taalluk eden davalarda ecrimisil isteminin de bulunması halinde harç, taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile talep olunan ecrimisil tutarı üzerinden alınır. Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Malikin zilyetliğine ve bundan dolayı da mülkiyet hakkına el atan, taşkınlık yapan ve rahatsız edici durumlar yaratan, hakkının derecesine itiraz eden kimse aleyhine, elatmanın önlenmesi davası açılabilir. Mülkiyet hakkının sağladığı yetkilerin malik tarafından gereği gibi kullanmasının önleyen ve üçüncü kişilerden gelen etkilere karşı korunma aracı olarak malike haksız elatmanın önlenmesi, taşkınlığın giderilmesi, durdurulması için, elatmanın önlenmesi davası hakkı tanınmıştır. Mülkiyet hakkına dayalı olarak açılan elatmanın önlenmesi davasında davalı, ayni ya da kişisel bir hakka dayandığını; bu cümleden olarak taşınmaz malda kiracı bulunduğunu ispat ederse, elatmanın haksızlığından söz edilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Ecrimisil Tazminatı Nelerdir?

Ecrimisil Davası, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır: a. Haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklindeki olumlu zarar, b. Kullanmadan doğan olumlu zarar, c. Malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda ( olumsuz zarar ) ecrimisilin kapsamını belirler. Ecrimisil, hak sahibi zilyedin, kötü niyetli zilyetten isteyebileceği tazminattır. Ecrimisil davalarında kötü niyetli işgal söz konusu olduğu için hak isteyen davacının tapu maliki olması yeterli olmayıp, şagilin ayrıca kötü niyetli olması gerekir. Paylı mülkiyette paydaşlardan her biri ortaklığa giren taşınmazların korunması için tek başına dava açabilir. (Ecrimisil Davası Ecrimisil Davaları) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 224 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara