Muvazaa Nedeniyle Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır?

Muvazaa Nedeniyle Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır?
Muris muvazaası davaları, mirasçıların her biri ve tereke temsilcisi tarafından açılabilirken, tenkis davaları yalnızca saklı pay sahibi mirasçılar tarafından açılabilir.

Tasarrufun iptali davası muvazaa nedeniyle açılabilmesi için üçüncü bir kişiyi aldatma amacıyla iki ya da daha çok kişinin kendi aralarında gizli bir anlaşma yapmış olması gereklidir.

Muvazaa, mutlak ve nisbi olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak muvazaada, görünürdeki işlem ve muvazaa anlaşması olmak üzere iki, nisbi de ise görünürdeki işlem, gizli işlem ve muvazaa anlaşması olmak üzere üç işlem mevcuttur. Bu durum tespit edildiğinde de muvazaa nedeniyle tasarrufun iptali davası açabilmek mümkündür.

Muvazaa ve İptal Davaları Arasındaki Fark Nedir?

Tasarrufun iptali davasında, tasarruf işleminden zarar gören alacaklılar tarafından açılır. İptal davalarına yapılan işlemin hükümsüz olduğunun tespit edilmesi için başvurulur.

Muvazaa davalarında ise gerçekte bu işlemin hiç yapılmadığının tespit edilmesi istenir. Muvazaanın kanıtlanmasının ardından mal, sahibinden hiç çıkmamış olarak kabul edilecektir. İptalde ise yapılan işlemin geçersizliği dava konusu olacaktır.

Muvazaa Nedeniyle Tasarrufun İptali Davası Zamanaşımı Nedir?

Muvazaa iddiasında herhangi bir zamanaşımı söz konusu değildir. Bu iddia her zaman ileriye sürülebilir. Ancak iptal davasında zamanaşımı süresi mevcuttur.

Tasarrufun iptali davası zamanaşımı süresi olarak 5 yıl belirlenmiştir. Tasarrufun yapılmasının ardından 5 yıl içerisinde iptal davası açılmadığı süre zamanaşımı gerçekleşecektir. Bu süre hak düşürücü bir niteliğe sahiptir.

Muvazaa Nedeniyle Tasarrufun İptali Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Borçlunun alacaklıya zarar veren bazı davranışlar sergilemesi neticesinde alacaklı borcunu tahsil edebilmesi için tasarrufun iptali davası açabilir. Bazı durumlarda borçlu, alacaklıya ödeme yapmamak adına elindeki mal varlığını satabiliyor.

Böyle bir durumda alacaklıyı zora sokabilir. Böyle bir mağduriyet yaşanmaması adına da alacaklı bu satışın iptalini talep edebiliyor. Bunun için açılan davalarda da yetkili ve görevli mahkeme genel itibariyle Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Davada Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

Tasarrufun iptali davası ne kadar sürer sorusunun yanıtı mahkemelerin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Ayrıca mahkemeye sunulan kanıtlar da davanın süresini belirleyen faktörlerdendir. Elde bulunana kanıtlar ne kadar fazlaysa davanın süresi de o ölçüde kısalacaktır. Ancak tasarrufun tespitinde zorlanma yaşanıyorsa davanın da uzaması söz konusu olacaktır.

Muvazaa Nedeniyle Tasarrufun İptali Davası, TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ Satışın, müvekkilinden mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak yapıldığını, 100.000,00 TL bedelli çek yönünden de ihtiyati haciz müracaatında bulunulduğunu, sonradan icra takip dosya numarasının bildirileceğini belirterek, Dava konusu İstanbul ili ....nolu bağımsız bölüm dükkan niteliğindeki taşınmazın satışına ilişkin davalılar arasında yapılan tasarruf işleminin iptaline, müvekkiline bu taşınmaz üzerinde haciz koyma ve satış isteme yetkisi tanınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... istinaf başvuru dilekçesi ile; mahkemece, borçlunun ve varsa kefillerin başkaca menkul ve gayrimenkul malları ile hak ve alacaklarının nelerden ibaret olduğu ve değerlerinin davacı alacağını karşılar nispette olup olmadığı yönünde bir araştırma yapmaksızın davanın kabulüne karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, Kendisinin davacı ile diğer davalı arasındaki olay ve meseleleri bilmediğini, gayrimenkulün kendisine gerçek değeri olan 110.000,00 TL bedelle satıldığını, bu bedelin gerçek bedel olduğunun, bilirkişi raporu ile tespit edildiğini, satıcı ile arasında hiçbir akrabalık ilişkisi bulunmadığını, aksine davacı ile borçlu davalı arasında husumet olup,

Borcun varlığının dahi çekişmeli olduğunu, davanın son celsesinde davalının davayı kabul edip, muvazaalı davrandığını beyan etmesinin, kendisine zarar verme kastından kaynaklandığını, bu beyanın doğru olmadığını, muvazaalı bir işlemin tarafı olmayıp, kaba inşaat halinde almış olduğu dükkanı daha sonra peyderpey tamamladığını, muvazaalı bir satış olsa idi, Kaba inşaat halindeki bu gayrimenkule masraf yapmasının mümkün olmadığını, niyetinin ihtiyacı için dükkan sahibi olmak olduğunu belirterek, İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında talepleri doğrultusunda davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Muvazaa Nedeniyle Tasarrufun İptali Davası İstinaf Kararı

Tüm dosya kapsamından anlaşılacağı üzere, davalı ...'nın, dava dışı .... Ltd. Şti. ortağı olduğu, nüfus kayıtlarına göre, davalı şirket temsilcisi ... ile yine davalı şirketin eski ortağı ...nün kızı ...'nün, davalı ...'in ortak olduğu dava dışı ... Ve Tic. Ltd. Şti.'nin ortağı olduğu, davalı şirket ile davalı ...'nın ortağı olduğu şirketin aynı sektörde (inşaat-yapı malzemeleri) faaliyet gösterdikleri, tanık beyanları, davalı şirket temsilcisi ...'nün dosyaya ibraz ettiği 08/03/2017 tarihli dilekçesi ve ekleri birlikte değerlendirildiğinde,

Davalı ...'in, davalı şirketin mali durumunu bilmemesi mümkün olmadığı gibi, davalı şirketin, alacaklılara zarar verme kastını bilmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu, İstanbul İli Bağcılar İlçesi ... parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 11 nolu bağımsız bölümün davalılar arasında yapılan satışının alacaklılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olup, İİK'nın 280. Maddesi uyarınca iptalinin gerektiği, dolayısıyla İlk Derece Mahkemesi'nce verilen kararın usul ve yasaya dosya kapsamına uygun olduğu anlaşılmıştır.

Muvazaa Nedeniyle Tasarrufun İptali Davası Örnek Karar

TASARRUFUN İPTALİ - DAVACI İLE BORÇLU DAVALININ AKRABA ARKADAŞ ORTAK KAPI KOMŞUSU OLUP OLMADIĞI. DAVACI VE DAVALI BORÇLUNUN TAKİP KONUSU SENEDİN TANZİM TARİHİNDEKİ EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARI HAKKINDA ZABITA ARAŞTIRMASI YAPTIRILMASI.

ÖZET: Mahkemece dosya içerisindeki bilgi ve belgeler dikkate alınarak davacılar vekilinden bu yöndeki açıklamaları ve delillerinin sorulması, özellikle takip konusu senedin vade tarihi ile banka havale tarihi, davacı ile borçlu davalının akraba, arkadaş, ortak, kapı komşusu olup olmadığı da göz önünde bulundurularak davacılar vekilinin bildireceği deliller ile davalılar vekilleri tarafından bildirilen delillerin tamamının toplanması,

Gerektiğinde davacı ve davalı borçlunun takip konusu senedin tanzim tarihindeki ekonomik ve sosyal durumları hakkında zabıta araştırması yaptırılması, banka kayıtları, vergi ve ticaret sicil kayıtları istenerek varsa tarafların ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek takip konusu alacağın gerçek bir alacak olup olmadığı tartışılarak ve diğer dava şartları da değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

Makalemizde Muvazaa Nedeniyle Tasarrufun İptali Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Muvazaa Nedeniyle Tasarrufun İptali Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI - TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI ELİNDE GEÇİCİ VEYA KESİN ACİZ BELGESİ BULUNAN ALACAKLININ AÇABİLECEĞİ - BU HUSUSUN DAVA ŞARTI OLMASI NEDENİ İLE HAKİMİN RESEN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ. DAVACI VEKİLİNE KATİ VEYA GEÇİCİ ACİZ BELGESİ SUNMASI İÇİN UYGUN BİR SÜRE VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: …..tarihli haciz tutanağının kesin aciz vesikasının sonuçlarını doğurduğunun kabulü mümkün değildir. Haciz tutanağı ile borçlunun adresten ayrıldığı tespit edildiği ancak bundan sonra adres araştırması yapılmadığı ve belirlenecek olan adrese hacze gidilmediğinden iş bu haciz tutanağının 2004 sayılı kanunun ilgili madde kapsamında aciz belgesi niteliğinde olduğundan söz edilmesi mümkün değildir.

Tasarrufun iptali davasını elinde geçici veya kesin aciz belgesi bulunan alacaklı açabileceğinden ve bu hususun dava şartı olması nedeni ile hakimin resen araştırması gerekmektedir. Bu durumda davacı vekiline kat’i veya geçici aciz belgesi sunması için uygun bir süre verilmesi, verilen kesin sürenin sonucundaki duruma göre yeniden değerlendirme yapılması için 6100 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 368 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara