Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır?

Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır?
Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır? | İcra takibi neticesinde borçlu tarafından alacaklıya, alacağının ödenmemiş olan bölümü için İcra Dairesi tarafından verilen bir belge olan aciz vesikasının Vergi Dairesi tarafından düzenlenerek, alacaklı tarafa verilmesinde herhangi bir harç ya da resme tabilik uygulanmaz. Borçlu kişinin haczi kabul mal varlığının bulunmadığına...
Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır? İcra davalarında çıkan aciz vesikası kavramı sık sık karşımıza çıkmaktadır. Peki aciz vesikası nedir, hangi durumlarda verilir ve aciz vesikasının iptali nasıl sağlanır? Bu yazımızda aciz vesikası ile ilgili cevaplarını merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlamaya çalışacağız. Aciz vesikasının ne olduğu hangi durumlarda verileceği İcra İflas Hukukunun 105. ve 143. maddelerinde detaylı bir şekilde tanımlanmıştır.

Aciz vesikası nedir?

Aciz vesikası, borçlunun tüm mal varlığının alacaklıya olan borcunu ödemek için yeterli olmadığını ispatlayan hukuki bir belgedir.  İcra davaları neticesinde hükmedilen icra kararına ilişkin alacaklı olan tarafa, alacağının tamamını alamadığı durumlarda; alamadığı tutarlar için aciz vesikası verilir. Diğer bir anlatımla kanunlar çerçevesinde belirlenen alacağa karşılık yeteri kadar malı bulunmayan borçlulara, icra idaresi tarafından verilen resmi bir belgedir. Bir nüshası borçluya bir nüshası da alacaklıya olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.  Aciz vesikası olduğu süre içerisinde borçlunun edindiği tüm mallar borcuna denk gelinceye kadar haczedilir ve paraya çevrilir.

Aciz sertifikasında 1 yıl boyunca ödeme emri gönderilmesine gerek yok

Aciz vesikasında belirtilen alacaklar için, alacaklı tarafından herhangi bir faiz talebinde bulunamazken, aciz vesikasının verildiği tarihten itibaren alacaklı, 1 yıl içerisinde yeniden icra takibi başlatabilmek için ödeme emri göndermesine gerek yoktur. Borçlular, aciz vesikasındaki borcunu, ilgili icra mahkemesine her zaman ödeme hakkına sahiptir. Aciz sertifikası düzenlenen borç için zaman aşımı süresi var mıdır? İcra takibine söz konusu olan ve tahsil edilemeyen borçlar için düzenlenen aciz vesikası belgelerinde zaman aşımı 20 yıldır. 20 yıllık zaman aşımı süresi geçtikten sonra ilgili borç ortadan kalkmış sayılır.

Acil vesikası nasıl iptal edilebilir ya da geçersiz sayılabilir?

Aciz vesikası alınan borç ödendikten sonra aciz vesikasının iptali ve sicilden silinmesi için dilekçe verilebilir. Alacaklı tarafından başlatılan icra takibi iptal edilirse ya da alacaklı icra takibini kendi isteğiyle geri alırsa acil vesikası hukuken ortadan kalkmış sayılacaktır. Borçlular, borcu olmadığına yönelik dava açar ve mahkeme tarafından haklı bulunursa da aciz belgesi iptal edilir. İcra takibinde aciz vesikası nedir? Aciz vesikası hangi durumlarda verilir? İcra takibi neticesinde borçlu tarafından alacaklıya, alacağının ödenmemiş olan bölümü için İcra Dairesi tarafından verilen bir belge olan aciz vesikasının Vergi Dairesi tarafından düzenlenerek, alacaklı tarafa verilmesinde herhangi bir harç ya da resme tabilik uygulanmaz. Borçlu kişinin haczi kabul mal varlığının bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı da aciz belgesi hükmüne sahiptir. Fakat bu hususa yönelik olarak borçlu tarafından yalnızca haciz noktasında değil, aynı zamanda da başka noktalarda da haczi kabil bir mal varlığının söz konusu olmaması gerekliliğine dikkat edilmesi gerekliliği bulunur. Aciz vesikası kapsamında alacaklı tarafa ödenmemiş olan alacağın, faizi ve takip giderleri de bulunmaktadır. Söz konusu aciz vesikasının alacaklı tarafı açısından İcra ve İflas Kanununun 105. Maddesi çerçevesinde önemli haklar kazandırmaktadır.

Aciz Vesikasını Kim Düzenler?

Aciz vesikası düzenleme yetkisi icra takibi uygulamasını gerçekleştiren İcra Dairesi’ ne aittir. İstinabe yöntemi ile gerçekleştirilen borca yönelik haciz ve satış işlemleri neticesinde dahi aciz belgesini düzenleme yetkisi yalnızca icra takibinin gerçekleştirilmiş olunduğu İcra Dairesinde bulunur.

Aciz Vesikası Türleri

Alacaklının, borçludan olan alacağının ödenmeyen bölümüne ilişkin olarak, uygulanmakta olunan aciz vesikasının iki türü bulunur. Bunlar geçici aciz vesikası ve kesin aciz vesikası şeklindedir.

Geçici Aciz Vesikası Nedir?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ nun 15. Maddesi 2.fıkrasında değerlendirilir. İcra Dairesi tarafından alacaklı tarafın alacağına ilişkin uygulanan haciz işlemi esnasında borçlu kişinin haczi kabil malları olmadığı ve bunların takdir edilmiş kıymetlerinin, takip konusu alacağı karşılamasının söz konusu olmadığı tespit edilir ise, bu hali niteleyen haciz tutanağı için geçici aciz vesikası niteliği kazandırılır. Bu aşamada haciz işlemi uygulanması esnasında verilmekte olunan aciz vesikası, kesin nitelik taşımamaktadır. Bunun nedeni ise borcu karşılayıp, karşılamayacağına ilişkin olarak sadece satış ardından tespiti mümkün olabileceğidir. Geçici aciz vesikası verilmesinin en önemli noktasını ise iptal davası açılabilmesi hakkını oluşturuyor olmasıdır.

Kesin Aciz Vesikası Nedir?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ nun 105. Maddesi 1.fıkrası kapsamında değerlendirilmektedir. Aciz vesikasının iki türünden birisi olan kesin aciz vesikası da iki tipten oluşur. Buna göre; Haczi uygulanan malların satışı gerçekleştirilir ve alacaklı/alacaklılara satış ardından elde edilen bedel pay edilir ve bu işlemin ardından alacağın tamamının alınmamış olan alacaklı için aciz vesikası düzenlenmektedir. Haciz işlemi ardından borçlunun haczi kabil açısından herhangi mal varlığı tespit edilmez ise, bu durumun tespitini gerçekleştiren haciz tutanağı 143. Madde çerçevesinde kesin aciz vesikası hükmüne girer. Böyle bir durum ardından borcunun tamamını temin edemeyen alacaklı için ayrıca bir aciz vesikası düzenlemesi gerçekleştirilmez. Kesin aciz vesikasının hükümleri de 2 tipten oluşur. Bu tipler ise takip hukuku bakımından ve maddi hukuk bakımından şeklindedir.

Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır?

Davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının itiraz etmemesi üzerine takibin kesinleştiğini, davalının mevcut mal varlığının müvekkilinin alacağını karşılamaya yetmediğini, davalı borçlunun mal kaçırma saikı ile hareket ederek adına kayıtlı taşınmazları muvazaalı olarak yakın akrabası olan davalı B. E.'e devrettiğim öğrendiklerini. Davalı E. K. tarafından yapılan bu devirlerin yapılış tarihleri incelendiğinde alacaklılardan mal kaçırma kastıyla ve müvekkilini zarara uğratmak amacıyla yapıldığının anlaşılacağını belirtmiş. Dava konusu taşınmazlar üzerine İİK.nun 281/2 maddesi gereğince ihtiyati hacız ile 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için de ihtiyatı tedbir konulması talep eder. Öte yandan, ihtiyati haciz asıl olarak İİK'nun 257 - 268. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Örneğin İİK'nın 259. Maddesine göre ihtiyati hacizlerde teminat yatırılması mecburidir. Oysa ki İİK'nın 281/2 madde ve fıkrasında böyle bir koşul aranmaksızın teminat alınmadan da ihtiyatı haciz kararı verilebilecektir. Yine bununla birlikte, tasarrufun iptali şartlarının oluşmadığı, devir tarihinde davacının doğmuş bir alacağının bulunmadığı, alacağın vadesinin gelmediği, aciz vesikası bulunmadığı şeklindeki sebepler de bizatihi davanın sonuçlandırılması için çözümlenmesi gereken sebeplerdir. Dolayısıyla bu meselelerin çözümü dava sonucunda gerçekleşeceğinden davanın başlangıcında taraflardan biri yararına geçici hukuki koruma sağlayan tedbirlerin konulmasına engel teşkil etmez.

Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır? - Yargıtay Kararı

ALACAK DAVASI - İCRA TAKİPLERİNİN ACİZ VESİKASINA BAĞLANARAK ZARAR MİKTARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ VE TALEP EDİLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ GEREĞİ. İCRA TAKİPLERİNİN ACİZ VESİKASINA BAĞLANMADIĞININ ANLAŞILMASINA GÖRE DAVANIN REDDİ YERİNE KABULÜNÜN İSABETSİZLİĞİ. Davacı kooperatifin çalışanları olan davalılardan davaya konu edilen, usulsüz kullandırıldığı ileri sürülen kredilerle bunların işlemiş faizlerinden oluşan zararın tazminini talep edebilmesi için icra takiplerinin aciz vesikasına bağlanarak zarar miktarının kesinleştirilmesi ve talep edilebilir hale getirilmesi gerekir. Hal böyle olunca dosya içerisinde bulunan ve yukarıda içerikleri özetlenen icra takiplerinin aciz vesikasına bağlanmadığının anlaşılmasına göre davanın reddi yerine kabulü hatalı olmuştur.

Bu haber toplam 873 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara