İcra Davaları Nedir? İcra Dava Süreci Nasıl İşler? İcra takibinde nelere itiraz edilir?

İcra Davaları Nedir? İcra Dava Süreci Nasıl İşler? İcra takibinde nelere itiraz edilir?
İcra Davaları Nedir? Süreç Nasıl İşler? İtiraz Günümüzde İcra Davaları birçok alanda yapılmaktadır. Özellikle birçok kişinin borcunu ödememesi sonucunda İcra Takibi başlatılmaktadır. İcra Davası Nasıl Açılır?

İcra davasını başlatma işlemi için belirlenen 3 farklı kategori bulunmaktadır. Hangi tür icra davasının açılacağına ve sürecin nasıl yönetileceğine avukat ile karar verilmesi gerekmektedir. Alacaklı kişinin başlattığı icra davası süreci 3 farklı kategoride değerlendirilmekte ve bunun için hangisinin seçileceğine karar verilmelidir. İcra davası başlatma türleri şu şekildedir;

 • İlamlı icra takibi
 • İlamsız icra takibi
 • Senede dayalı icra takibi

İlamlı icra takibinde mahkemeye başvurulmakta ve mahkeme kararına göre icra takip işlemi yapılabilmektedir. Tüm süreci mahkeme yürütmekte ve denetlemektedir. İlamsız icra takibinde ise senet ya da benzeri olan bir belgeye dayalı borçlar konu alınmaktadır. Belgeye dayalı borçlar için başlatılan davaya ilamsız icra takibi denilmektedir.

İcra Davası Başlatma Türleri Nedir?

İcra davası başlatma türleri arasında yer alan kambiyo senede yönelik icra takibi ise genellikle bankalar tarafından açılan bir dava türüdür.

Kambiyo icra takibinde söz konusu olan borçlanma çek, bono ya da poliçe yolu ile yapılmıştır. Bu neden ile bu dava türü genellikle borçtan kurtulma, borca itiraz, itirazın kaldırılmasına yöneliktir.

İcra Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

İcra davası sonuçlanma zamanı davanın seyrine göre değişmektedir. İcra davası açıldıktan sonra türüne, alacaklı sayısına ve borçlunun durumuna göre değişmektedir. İcra davalarında çok fazla sıra olmaktadır ve başvuru yapıldıktan birkaç ay sonraya kadar dava ertelenebilmektedir.

Bu neden ile dava açmak isteyen alacaklının hızlı davranması gerekmektedir. İcra takibini başlatmak için icra müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

Genellikle icra başvurusundan sonra icra takibi 1 ay içerisinde netliğe kavuşmakta ve işlemler başlatılmaktadır.

Davalarda ayrıca, borçlu olan kişinin itiraz hakkı da bulunmakta ve bu neden ile de dava süreci daha da uzayabilmektedir. İcra tehdidi olmasına rağmen borçlu kişi hala ödeme yapmıyor ise bu durumda mahkeme tarafından haciz işlemleri başlatılacaktır.

İcra Davası Süresi ve İtiraz Hakkı

İcra davasında borçlunun itiraz hakkı bulunmaktadır. Borca itiraz edilir ise dava süreci daha yavaş bir hale gelerek daha geç sonuçlanacaktır. Eğer borcun itirazı kabul edilmez ise alacaklının başvurusunda belirttiği şartlar ile dava devam edebilmektedir.

İcra Davası sonuçlandıktan sonra 2 yıl içerisinde icra işlemi gerçekleştirilmezse bu durumda İcra Davalarında Zaman Aşımı gerçekleşmiş olur. Bu nedenle davayı çok iyi bir şekilde takip etmeli ve davanın gidişatından haberdar olmalısınız. (İcra Davaları Nedir? Süreç Nasıl İşler? İtiraz)

İlamlı İcra Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz

İlamlı icrada hakkı yerine getirilmeyen veya ihlal edilen kişi,mahkemeye müracaat ederek bu ihlalin önüne geçilmesini veya hakkının iade edilmesini talep eder. Açılan davanın sonunda talepte bulunan lehine karar verilirse,muhatap davalının ki bu kişi takip hukuku bakımından borçludur-bunu yerine getirmesi gerekir.

Şayet yerine getirmezse,alacaklı icra dairesine başvurup ilamın zorla yerine getirilmesini talep eder,borçluya bir icra emri gönderilir.Borçlu kendisine verilen sürede borcu yerine getirmezse,borcun kanunda öngörülen şekilde zorla yerine getirilmesi sağlanır. Bu yolda,daha önce bir yargılama yapılmış olduğundan,borçlunun savunma ve takibe engel olma imkanları oldukça sınırlıdır.Borçlunun kural olarak bu takibe karşı koyarak takibi durdurması mümkün değildir.

Alacaklı borçluya karşı tüm talepleri için ilamlı takip yoluna başvurabilir.Ayrıca,konusu paradan başka bir şey olan alacaklar için alacaklının ilamlı icra yoluna başvurması zorunludur, yani alacaklının önce dava açıp lehine bir karar alması,daha sonra ilamlı icra yoluna başvurması gerekir.

Ancak konusu para olan alacaklar için ilam alınmadan da takip yapmak mümkündür.Alacaklı dilerse dava açmadan ilamsız icra takibine başvurabilir. (İcra Davaları Nedir? Süreç Nasıl İşler? İtiraz)

İlamsız İcra Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz

Kanunumuz,ilamlı icradan başka,sadece para ve teminat alacakları için başvurulabilecek ilamsız icra yolu ile takibi düzenlemiştir. Bu takip yoluna başvuran alacaklının,alacağının mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alınmış olması gerekmez.

Alacaklı doğrudan icra dairesine başvurarak ,borçluya karşı takip yapabilir. Hatta genel haciz yoluyla takipte,alacaklının elinde herhangi bir belge bulunması da şart değildir.Borçludan herhangi bir şekilde alacağı olmayan bir kişi dahi bu yola başvurabilir.Ancak son halde takip yolunun başarı ile sonuçlanması için,borçlunun takibe itiraz etmemesi gerekir.

İlamsız icra takibinde daha önce bir yargılama yapılmamış olduğundan,borçluya,kendisine karşı yürütülen takibe itiraz ederek,takibin sonuçlanmasına engel olma imkanı tanınmıştır.

İlamsız icra takibi,para ve teminat alacakları yanında,kira alacağının ödenmemesi veya kira süresinin sona ermesi durumunda taşınmazın tahliyesi için de kabul etmiştir.Yine alacaklının elinde kambiyo senedi bulunması halinde ilamsız icra takibi özel olarak düzenlenmiştir.İlamsız icra yolu da kendi içinde;

 • Genel haciz yolu ile takip (m.46-144)
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip (m.167-176)
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi yolu ile takip (m.269-275) olarak üçe ayrılır.

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz

Rehinli alacakların özelliği sebebiyle,alacağı rehinle teminle edilen alacaklılar için ayrı bir icra takibi öngörülmüştür.Ancak,bu yola diğer teminatlar için değil,sadece rehinli alacaklar için başvurulabilir. Rehinli alacaklı,kural olarak,doğrudan ilamlı veya ilamsız icra yoluna yada iflas yoluna başvuramaz.

Kanunda belirtilen istisnalar dışında önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna mürcaat zorunluluğu bulunmaktadır. (m. 45).Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip de ilamlı (m. 149; m.150/h; m.150/1) ve ilamsız (m.146; m.149/b) takip olarak ikiye ayrılmaktadır. Rehin alacaklısı,borç vadesinde ödenmediğinde,bu yollara müracaat ederek rehnin satılmasını ve bedelinden alacağının ödenmesini isteyebilir.

Alacağının rehin dışında kalan kısmı için diğer takip yollarına başvurabilir.Görüldüğü üzere,burada cebri icra,alacağın teminatı olarak gösterilen rehinli mal üzerinde uygulanmaktadır. (İcra Davaları Nedir? Süreç Nasıl İşler? İtiraz)

İhtiyati Haciz Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz

Bu temel üçlü ayrımın dışında,geçici bir hukuki koruma tedbiri olan ihtiyati haciz de (m.257-268) bu kategori içersinde değerlendirilebilir.Zira,ihtiyati haciz alacaklının alacağına alacağına kavuşması için hem icra hukukunda hem de iflas hukukunda başvurulabilecek önemli bir geçici koruma önlemidir.

Ancak ihtiyati haciz talep edebilme hakkına sahip olmadan,borçlunun malvarlığı üzerine alacağını karşılayabilecek oranda haciz koydurup daha sonra bu malların kesin hacze dönüşmesini sağlayarak alacağını elde eder.

Böylelikle borçlunun mal kaçırmasına fırsat vermeden alacağını tahsil edebilme olanağına kavuşur. (İcra Davaları Nedir? Süreç Nasıl İşler? İtiraz)

İcra Davaları Nelerdir - İcra Hukuku Konuları

 • İcra Takibine İtiraz
 • İtirazın İptali Davası
 • İtirazın Kaldırılması
 • Menfi Tespit Davası
 • İstirdat Davası
 • İstihkak Davası
 • İhalenin Feshi Davası
 • Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle İcra Takibi
 • Tahliye Davaları
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi
 • İhtiyati Haciz Kararı Alınması

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İcra Davaları Nedir? Süreç Nasıl İşler? İtiraz Sıkça Sorulan Sorular

İCRA DAVALARI İSTİRDAT DAVASI - SENETLERİN DAVACININ ŞİRKETİNDE ÇALIŞMASI NEDENİYLE İŞÇİLİK ALACAKLARI KARŞILIĞINDA VERİLDİĞİNİN BİLDİRİLDİĞİ - İSPAT YÜKÜNÜN DAVALIDA OLDUĞU - DAVALININ DELİLLERİ DEĞERLENDİRİLİP KARAR VERİLMESİ GEREĞİ. ÖZET: Dava, malen düzenlenmiş senet nedeniyle menfi tespit ve istirdat istemine ilişkindir. Davalı beyanında senetlerin davacının şirketinde çalışması nedeniyle işçilik alacakları karşılığında verildiğini bildirmiştir. Davalı bu savunması ile de senet metnini talil etmiştir. Bu durumda ispat yükü davalı tarafa geçmiştir. Mahkemece ispat yükünün davalıda olduğu kabul edilerek davalı delilleri değerlendirilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken somut olayın kapsamına uygun düşmeyen gerekçeyle ret kararı verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

İCRA DAVALARI MENFİ TESPİT DAVASI - BONODAKİ İMZANIN DAVACIYA AİT OLMADIĞI - İCRA TAKİBİNDE DAVACININ BORÇLU OLDUĞUNA DAİR BELGE İMZA BEYAN BULUNMADIĞI - MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN KISMEN KABULÜNÜN GEREKTİĞİ.

ÖZET: Mahkemece, toplanan delillere ve hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre, takibe konu edilen bonodaki imzanın davacıya ait olmadığı, diğer icra takibinde davacının borçlu olduğuna dair belge, imza, beyan bulunmadığı, davalının alacağını ispatlayamadığı, Davacının yaşadığı manevi zararlar nedeniyle manevi tazminat talebinin kısmen kabulünün gerektiği, davalının kötü niyetli takip yaptığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne kısmen reddine, takipler nedeni ile davacının borçlu olmadığının tespitine, Kötüniyet tazminatının ve manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir. Somut olayın özelliği dikkate alındığında, davacının manevi zarara uğradığına ilişkin delil bulunmadığı halde, yorum yoluyla hüküm kurulması isabetsizdir.

İCRA DAVALARI YETKİYE İTİRAZ - MAHKEMECE YETKİ İTİRAZININ DİNLENEBİLİR OLMADIĞI - SAFAHAT İÇİNDE DAVADA USULÜNE UYGUN OLARAK SÜRESİNDE YAPILMIŞ BİR YETKİ İTİRAZI BULUNMADIĞI - YETKİ İTİRAZININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece, yetki itirazının dinlenebilir olmaması sebebiyle, reddine karar verilir (HMK. m. 19/f.II). Safahat içinde davada usulüne uygun olarak, süresinde yapılmış bir yetki itirazı bulunmadığından yetki itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

İCRA DAVALARI İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - ÖDENMEYEN BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN TAKİP - ALACAK MİKTARININ ALINAN BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU İLE BELİRLENDİĞİ - KOŞULLARI OLUŞMAYAN İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİNİN REDDİ

Somut uyuşmazlıkta davacının bakiye iş bedelini talep etmeye hakkı olup olmadığı ve alacak miktarı yapılan yargılama sonucunda alınan bilirkişi kurulu raporu ile belirlenmiştir. Bu durumda alacağın likit olduğu davalının itirazında tamamen haksız olduğu kabul edilmeyeceğinden koşulları oluşmayan icra inkar tazminatı isteminin reddi yerine davacı yararına icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru olmamıştır.

Kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de; yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir. İcra ve İflas Kanunu'nun 67. maddesi hükmü gereğince, itirazın iptali davasında alacaklı yararına icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için anılan Kanun hükmünde öngörülen tüm koşulların gerçekleşmesi, diğer bir ifadeyle alacağın likit olması ve borçlunun takibe itirazında haksız bulunması gerekir.

Somut uyuşmazlıkta davacının bakiye iş bedelini talep etmeye hakkı olup olmadığı ve alacak miktarı yapılan yargılama sonucunda alınan bilirkişi kurulu raporu ile belirlenmiştir. Bu durumda alacağın likit olduğu davalının itirazında tamamen haksız olduğu kabul edilmeyeceğinden koşulları oluşmayan icra inkar tazminatı isteminin reddi yerine davacı yararına icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru olmamıştır. Kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de; yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesinin yollamasıyla uygulanması gereken mülga 1086 sayılı HUMK'nın 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Bu haber toplam 1165 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara