İstihkak İddiasına İtiraz Nasıl Yapılır? İstihkak iddiasına karşı ne yapılır?

İstihkak İddiasına İtiraz Nasıl Yapılır? İstihkak iddiasına karşı ne yapılır?
İstihkak iddiasının nasıl ileri sürüleceği, davaların şartları, ilgili icra dairesi ve ispat yükümlülüğü gibi konular bu davanın temel unsurlarıdır. Peki, İstihkak İddiasına İtiraz Nasıl Yapılır?

İstihkak davası, borçlu hakkında haciz yapıldığında, haciz konulan malın üçüncü bir kişi tarafından kendisine ait olduğunun iddia edilmesi üzerine açılan ve malın mülkiyetinin kimde olduğunun belirlenmesini amaçlayan bir davadır.

Bu süreç, hem borçlu hem de üçüncü kişinin haklarını koruma altına almayı hedefler. İstihkak iddiasının nasıl ileri sürüleceği, davaların şartları, ilgili icra dairesi ve ispat yükümlülüğü gibi konular bu davanın temel unsurlarıdır. İşte detaylar:

İstihkak Davası Nedir?

İstihkak davası, bir borçluya karşı yapılan haciz işlemi sırasında, haczedilen malın aslında bir üçüncü kişiye ait olduğu iddiası ile açılan, malın gerçek sahibinin tespit edilmesi amacı taşıyan davadır.

İstihkak İddiası Nasıl İleri Sürülür?

İstihkak iddiası, icra müdürlüğü tarafından tutanağa geçirildikten sonra alacaklı ve borçluya/üçüncü kişiye bildirilir. Bildirimde, iddiaya itiraz olup olmadığı ve itirazların üç gün içinde bildirilmesi gerektiği belirtilir.

İstihkak Davası Şartları?

İstihkak davası, malik olmayan zilyede karşı, malik tarafından mülkiyet hakkına dayanarak açılabilen ve haksız yere ele geçirilen veya alıkonulan eşyanın geri verilmesini amaçlayan bir eda davasıdır.

İstihkak İddiası Hangi İcra Dairesine Yapılır?

İstihkak davası, icra takibinin yapıldığı veya hacizli malın bulunduğu yerin icra mahkemesinde açılır. Görevli ve yetkili mahkeme bu şekilde belirlenir.

İstihkak İddiasında İcra Dairesi Kaç Gün Süre Verir?

İcra müdürlüğü, istihkak iddiası sonucunda alacaklıya 7 günlük bir süre verir. Bu süre zarfında alacaklının istihkak davası açması beklenir.

İstihkak İddiasında Kimler Bulunabilir?

İstihkak iddiası, borçlu, malı elinde bulunduran kişi, üçüncü kişi veya üçüncü kişi adına yetkili olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından ileri sürülebilir.

İstihkak İddiası Nasıl İspatlanır?

İstihkak davasında ispat yükü davacı üzerindedir. Davacının, mal üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğunu ispat etmesi gerekir. Davalı, davacının malik olmadığını ispat ederek, malı iade etmekten kaçınabilir.

İstihkak İddiası Ne Zaman Yapılır?

Üçüncü kişi, icra mahkemesi kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde istihkak davası açabilir. Bu süre içinde dava açılmazsa, alacaklıya karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır.

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz Nasıl Yapılır?

İstihkak iddiasına itiraz davası 2004 sayılı olan İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre, borçlu olan kişinin elinde bulunan mal ya da mülklerini ya da rehin olarak gösterdiği malların üçüncü şahıslar tarafından hak iddia edilmesi durumunda meydana gelmektedir.

İstihkak iddiası istihkak iddiasına itiraz kapsamında icra dairesi ve bununla beraber istihkak iddiasına karşı itirazların olup olmadığını bildirmek gerekmektedir. Bu aşamada alacaklı ve borçluya yaklaşık olarak 3 günlük süre vermektedir. Malların haczedilmesine muttali olan borçlu kişi ve 3. Kişiler ıttıla tarihinden itibaren bir hafta içerisinde istihkak iddiasında bulunmalıdır. Aksi halde bu hak kaybedilecektir.

İstihkak İddiasına İtiraz Dilekçesi Örneği

İstihkak iddiasına itiraz için dilekçe hazırlarken mutlaka uzman bir avukattan yardım almak gerekir. Bu anlamda avukat tüm delil ve durumu usulüne en uygun şekilde hazırlayacaktır. Bu sayede de dava daha kısa sürede ve istenen neticeler ile sonuçlanabilecektir.

İstihkak iddiaları İflas ve İcra Kanunu kapsamında 96 ve 99. Maddelerinde düzenlenmektedir. Bu davalar sadede taşınmaz hacizleri için geçerli olmamaktadır. Taşınmazların üzerine konulmuş olan haczin üçüncü kişiler tarafından kaldırılması durumlarında İcra ve İflas Kanunu’nun 16. Maddesi dikkate alınmaktadır.

Haciz edilen mallar; şayet borçlu olan kişi tarafından ya da üçüncü şahıslar tarafından başka birine ait olduğu iddia ediliyorsa, bu iddialar tutanaklara geçirilmektedir. Bu iddialara istihkak iddiası adı verilir.

İstihkak İddiasına İtiraz Süresi Ne Zaman Başlar?

İstihkak haciz talebi ve itiraz süresi işlemler başladıktan sonraki üç gün içinde yapılmalıdır. İstihkak iddiası 7 gün içerisinde yazılı ya da sözlü şekilde icra dairelerine yapılmalıdır.

  • Bu süreden itibaren tarafların 3 gün içinde itiraz etme hakkı bulunur.
  • Alacaklı ya da borçlu olan kişiler, bu 3 günlük süreçte itirazlarını bildirmezse, iddiayı kabul etmiş olarak görünmektedir.

İstihkak hakkın niteliğine göre haciz kalkabilir ya da farklı sonuçlar elde edilebilir. Davanın üçüncü şahısların lehine sonuçlanması durumunda, bu kararın kesinleşmesi ile haciz kalkacak ve mal istihkak iddia edene teslim edilecektir.

Davanın reddedilmesi durumunda ise haciz kesinleşecektir. İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz, Menfi tespit davası nedir? Menfi tespit davası borcu bulunmadığı halde kendisine borcu olduğu yönünde icra takibi başlatılan ya da başlatılacak olan kişinin, borcu bulunmadığını kanıtlamak üzere açtığı davadır.

Menfi tespit davasında görevli mahkeme neresidir?

davanın açıldığı yere göre değişmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesi ya da Sulh Hukuk Mahkemesinde açılabilir. Menfi tespit davası açma süresi yapılan ikinci haciz ihbarnamesinden sonra 15 gündür. Bu sürenin içinde, dava açılmaz ise davacının hakkı düşer.

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davası sonrasında dava sonuçlanana kadar davacının üzerindeki icra takibi durdurulur. Menfi tespit davası açmak üzere yazılacak dilekçe için, bir menfi tespit davası dilekçe örneği incelenmelidir. Menfi tespit davası zamanaşımı bulunmamaktadır.

Menfi tespit davasında harç belirlenen miktarda istenilmektedir. İstirdat davası ise kesinleşmiş icra takibi sonrasında olmayan bir borcu ödemek zorunda kalan kişilerin, ödedikleri miktarı geri almak üzere başvurabilecekleri davadır. Ancak borçlu olmadığı halde kendi isteği ile bir şeyler veren kimse bu davayı açamaz. (İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz)

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz Yargı Kararı

ÖZET: Borçlu şirketin de faaliyet alanının yedek parça otomotiv imalat ve ithalat olup faaliyet konularının benzer mahiyette olduğu, tarafların akraba olması, hisse devri yapılması ve faaliyet konularının aynı olması nedeniyle her iki şirket arasında organik bağ bulunduğu, Bu işlemlerin alacaklıların alacağının tahsilini engellemeye yönelik muvazaalı işlemler olarak kabulünün gerektiği, bu haliyle davacının istihkak isteminin isabetli olmadığı,

ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla, davalı/alacaklının istinaf talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Davalı/alacaklının istinaf başvurusunun kabulü ile B. İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkiline ait işyerine hacze gelindiğini, işyerinin borçla ilgisinin bulunmadığını belirterek istihkak iddialarının kabulü ile hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine davalı/alacaklı tarafından taraflar arasında organik bağ bulunulduğundan bahisle istinaf isteminde bulunulmuştur.

Tüm dosya kapsamı, mahkememizce yazılan müzekkere cevabı ve istinaf sebeplerine bağlı olarak yapılan incelemede; davacı şirket ile borçlu şirket ortak ve yetkililerinin baba-oğul oldukları, her ne kadar mahkemece her iki şirket arasında organik bağ olmadığı edilmiş ise de, davacı şirket ortağı ve yetkilisi A. G. ile davalı borçlu şirket ortağı ve yetkilisi H. G.’in baba-oğul oldukları, her iki şahsın da her iki şirketin ortağı ve yetkilisi oldukları,

Ancak 27/07/2012 tarihinde davacı şirket yönünden davalı şirket ortağının tüm paylarını davacı şirket ortağına devrettiği, borçlu şikayet yönünden de davacı şirket ortağının aynı tarihte tüm payların, borçlu şirket ortağına devrettiği, taraflar arasında hisse devri söz konusu olup, davacı şirketin tüzüğünde faaliyet konusunun otomotiv ticareti ve mukavelesinde belirtilen işler şeklinde belirtildiği,

Borçlu şirketin de faaliyet alanının yedek parça otomotiv imalat ve ithalat olup faaliyet konularının benzer mahiyette olduğu, tarafların akraba olması, hisse devri yapılması ve faaliyet konularının aynı olması nedeniyle her iki şirket arasında organik bağ bulunduğu, bu işlemlerin alacaklıların alacağının tahsilini engellemeye yönelik muvazaalı işlemler olarak kabulünün gerektiği, bu haliyle davacının istihkak isteminin isabetli olmadığı, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla, davalı/alacaklının istinaf talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Makalemizde İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 565 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara