İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru

İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru
İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru, Bölge İdare Mahkemeleri, aynı zamanda İstinaf Mahkemeleri olarak da bilinir ve idari yargı alanında görevli bir üst mahkemedir. Yargıtay ile ilk derece mahkemeler arasında kurulan İstinaf Mahkemelerinin görevi yargısal denetimler yapmaktır. Bölge İdare Mahkemeleri, vergi ve idare mahkemelerinin aldığı kararlara karşı istinaf başvurularını inceleyerek, topladığı tüm delilleri birlikte hukuki denetim neticesinde kararlar verir. İstinaf Mahkemelerinin bir diğer gör
İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru İdareye karşı tazminat davası açmak için idarenin kusurunun kanıtlanmış olması gereklidir. Bir kanıt olmadığı durumlarda dava açılması da söz konusu olmayacaktır. Tam yargı davası olarak da adlandırılan bu davalar idareye karşı idari işlemler nedeniyle hakları ihlal edilmiş kişiler tarafından açılır. İdareye karşı açılan davalar tazminat davası niteliğindedir. Uğranan zarara göre maddi ve manevi tazminat talebi de mümkündür. Ayrıca bu karara karşılık idareye karşı tazminat davası itiraz başvurusu da yapılabilir.

İdareye Karşı Davaların Şartları

Bu davalar hakları ihlal edilen kişiler tarafından açılabilir. Tam yargı davaları iptal davaları ile birlikte açılabilir. Bunun yanı sıra iptal davası için sonradan bağımsız olarak da başvurulabilir. Yalnızca menfaat ihlali olması idareye karşı dava açılabilmesi için yeterli değildir. Hak ihlalinin de yaşanmış olması gerekir. Yaşanan bu hak ihlalleri yetkili makamlara kanıtlar ile birlikte sunulmalıdır. Kanıt olmadığı durumda da işlem yapılamayacaktır.

İdareye Başvuru Zorunluluğu

Hak ihlaline uğrayan kişinin ilk önce tam yargı davalarında idareye başvuru zorunluluğu bulunur. Bu kişiler ihlalin yaşandığını öğrendikleri andan itibaren 1 yıl içerisinde idareye yazılı olarak başvurmalıdır. Bu süre her halde eylem tarihinden 5 yıldır. Yapılan bu başvuru ile idareden ihlal edilen hakların yerine getirilmesi için talepte bulunulmalıdır. İdare hakları sağlamamaya devam ettiği durumlarda da dava açılabilir.

İdareye Karşı Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tam yargı davası idari sözleşmelerden doğan davalardır. Bundan dolayı idareye karşı açılan davalarda görevli ve yetkili mahkeme kanunda aksi durum belirtilmedikçe İdari Mahkemelerdir. Bu davalarda yetki konusu İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 36. Maddesinde düzenlenmiştir. İdareye karşı dava açmak isteyen kişilerin başvurularını İdari Mahkemesine yapması gereklidir.

İdareye Karşı Davalarda Zamanaşımı

Hak ihlalinin yaşandığının öğrenilmesinin ardından idareye başvuru yapılmalıdır. Bu idareye başvuru süresi ihlalin yaşanmasının ardından 1 yıldır. Dava açabilmek için ise idare işlemin tebliğinden sonra 60 günlük süre vardır. Bu süre zamanaşımı olarak nitelendirilmese de hak düşürücü niteliğe sahiptir. İdareye karşı olan tüm davalarda tam yargı davalarının sürelerine tabidir.

Bölge İdare Mahkemelerine Nasıl Başvuru Yapılır? 

İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru, Bölge İdare Mahkemeleri, aynı zamanda İstinaf Mahkemeleri olarak da bilinir ve idari yargı alanında görevli bir üst mahkemedir. Yargıtay ile ilk derece mahkemeler arasında kurulan İstinaf Mahkemelerinin görevi yargısal denetimler yapmaktır. Bölge İdare Mahkemeleri, vergi ve idare mahkemelerinin aldığı kararlara karşı istinaf başvurularını inceleyerek, topladığı tüm delilleri birlikte hukuki denetim neticesinde kararlar verir. İstinaf Mahkemelerinin bir diğer görevi de idare ve vergi mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamaktır.

Bölge İdare Mahkemelerinde Dava Açarken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

  • İstinaf mahkemelerine dava açarken dilekçe yazılırken taraflar ve taraf avukatlarının iletişim bilgileri tebligat yapılabilmesi için eksiksiz ve doğru yazılmalı. Avukatlar da dahil taraflar ad, soyad, kimlik numarasını ve unvanlar zorunlu bilgilerdir, mutlaka dilekçede yer almalı. Davacıların telefon ve elektronik posta adresleri iletişim kurulması açısından çok önemlidir.
  • Dilekçelerdeki tüm sayfalar ıslak imzalı olmalı ve karşı taraftan bir fazla olmalı
  • Davaya bakan avukat başvuruyorsa vekaletname dilekçeye eklenmeli ve avukatın kayıtlı olduğu baro pulu da bulunması zorunludur.
  • Başvurular yürütmenin durdurulması veya duruşma talebini de içeriyorsa bu talep net ve okunur bir şekilde belirtilmesi gerekir.
  • Dava konusu ret kararı üzerine ise bu durum havaleyi yapan hakime bildirilmeli. Dava dilekçesinde ret kararının yenileme dilekçesi de eklenmeli.
  • Dava şehir dışındaysa postaneden alınan havale işleminin dekontunun bir kopyası da dilekçeye eklenmeli.
  • Veznenin görev yetkileri dikkate alınmalı. Vezneden, sadece posta pulu masrafı, haç tahsilatı, dosya gömleği tahsilatı dosya ile ilgili diğer tahsilatları yapabilir.
  • Her türlü davada sadece davacı ve varsa avukatı yetki sahibidir. Bu kişiler dışında kimsenin işlem yetkisi bulunmamaktadır. Bu hususa dikkat edilmelidir.

UYAP Üzerinden Başvuru Yapılabilir Mi? Kimler UYAP Üzerinden Başvuru Yapabilir?

UYAP üzerinden sadece avukatlar kendilerine tanınan yetki çerçevesinde özel avukat portalı üzerinden başvuru yapabilir. Vatandaşlar için de bu bölüm açıldığında vatandaşlar da başvuru yapabileceklerdir. (İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru)

İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru Kararları

TAZMİNAT İSTEMİ - MADDİ TAZMİNAT BAKIMINDAN HÜKMEDİLECEK VEKALET ÜCRETİNİN HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ ORANTISIZ SINIRLANDIRILMAMASI AMACIYLA DAVACI VEKİLİ LEHİNE BELİRLENEN VEKALET ÜCRETİ KADAR MAKUL MİKTARDA BELİRLENMESİ GEREĞİ. ÖZET: Maddi ve manevi tazminat istemli olarak açılan ve davanın kısmen kabulü ve kısmen reddine karar verilen uyuşmazlıkta, İdare Mahkemesince reddedilen maddi ve manevi tazminat istemleri bakımından davalı idare lehine ayrı ayrı ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi, bununla birlikte reddedilen manevi tazminat bakımından hükmedilecek vekalet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10.maddesinin 2.fıkrası gereği davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçmeyecek biçimde belirlenmesi, TAZMİNAT DAVASI - TAM YARGI DAVALARINDA DAVANIN KABULÜ HALİNDE ARTIRILAN TAZMİNAT MİKTARI YÖNÜNDEN FAİZE İDARENİN TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ TARİH OLAN MİKTAR ARTIRIMINA İLİŞKİN DİLEKÇENİN İDAREYE TEBLİĞİ TARİHİNDEN İTİBAREN HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Dava; … tarihinde Hastanesinde gerçekleşen guatr ameliyatı sonucu davacının ses tellerinin kesilmesi ve felç olmasında idarenin hizmet kusuru bulunduğundan bahisle …TL maddi, …TL manevi olmak üzere toplam …TL tazminatın davalı idareden olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. (İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru)

İdareye Karşı Tazminat Davası İtiraz Başvuru da Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - MUHTEMEL YAŞAM SÜRESİNDEN ÖNCE ÖLÜM HALİNDE İDARE ALEYHİNE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME OLUŞTUĞU - BAKICI GİDERİNE İLİŞKİN MADDİ TAZMİNAT HESABININ YERLEŞİK İÇTİHAT İLKELERİNE GÖRE YAPILMASI GEREĞİ. ÖZET: Bilindiği üzere, idarenin hatalı tıbbi uygulamaları sonucu ağır engelli konuma gelen ve başkasının desteği olmaksızın günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremeyecek olanların bakımının üstlenilmesi nedeniyle açılan davalarda, muhtemel yaşam süresi dikkate alınarak yapılan hesaplamalara dayalı olarak belirlenen toplu tazminat miktarlarının idarelerce ilgililere ödenmesine karar verilmektedir. Tazminatın toplu olarak ödenmesine karar verilen bu durumlarda, bakıma muhtaç kişinin hesaplanan muhtemel yaşam süresinden daha erken bir tarihte vefatı halinde, idare aleyhine bir sebepsiz zenginleşme ortaya çıkabilmekte ve ödenen tazminatlar geri istenebilmektedir. DÜZENLEMENİN İPTALİ DAVASI - SAĞLIK HİZMETİNİN ERTELENEMEZ VE İKAME EDİLEMEZ ÖZELLİĞİNİN YANI SIRA DOĞRUDAN YAŞAM HAKKINA İLİŞKİN KAMU HİZMETİ OLDUĞU - DAVAYA KONU DEĞİŞİKLİĞİN HUKUKİ VE BİLİMSEL GEREKÇELERİNİN ORTAYA KONULAMADIĞI. ÖZET: Davalı idarelerin savunmalarında ve Dairemizce verilen ara kararlarına davalı idarelerce verilen cevapların değerlendirilmesinden; sağlık hizmetinin ertelenemez ve ikame edilemez özelliğinin yanı sıra doğrudan yaşam hakkına ilişkin bir kamu hizmeti olmasına karşın, davalı idarelerce dava konusu değişikliğin hukuki ve bilimsel gerekçelerinin ortaya konulamadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davalı idarelerin savunmalarında ve ara kararlarımıza verilen cevaplarda öne sürülen nedenlerin, daha önceki düzenlemede yer alan uygulamanın değiştirilmesini zorunlu kılacak, objektif, yeterli inceleme ve araştırmaya dayalı olmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu düzenlemede, sebep yönünden hukuka, hizmetin amacına ve gereklerine uyarlık görülmediğinden düzenlemenin iptaline karar verilmiştir. TAZMİNAT DAVASI - TAZMİNAT MİKTARI BAKIMINDAN ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREĞİ - MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARINA İLGİLİ TARİH İTİBARIYLA FAİZ UYGULANMASI YÖNÜNDEN BİR HÜKÜM KURULMADIĞI. Dava, trafik kazası nedeniyle ölümünden dolayı davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğu ileri sürülerek uğranıldığı iddia edilen toplam 15.000,00 TL maddi, 29.000,00 TL manevi zararın, kazanın meydana geldiği 27/10/2005 tarihi itibarıyla yürütülecek yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. İdare Mahkemesi'nce; bilirkişiler tarafından  hazırlanan raporda; kamyon sürücüsünün Fabrikasına yükünü boşaltmak için aracını park yerine bıraktığını, kaza yeri ve oluş şekli ile ilgili davalı gösterilen  Genel Müdürlüğü ve …..'nın görevleri ile ilgili mevzuat değerlendirildiğinde netice itibarıyla dava konusu bu kazanın oluşumunda; davacının bulunduğu aracın sürücüsü ............%50, Büyükşehir Belediyesinin %50 oranında görev kusurunun bulunduğunun belirtildiği, bu kusur oranları hükme esas alınarak maddi ve manevi tazminat istemlerinin tamamının kabulüne karar verilmiş, davacıların faiz istemlerine ilişkin ise herhangi bir hüküm kurulmamıştır.

Bu haber toplam 240 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara