İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi

İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi Borçlar Kanunun 25 nci maddesinde 10  yıl olarak belirtmiştir., İş kazalarında bedensel zararlarda bu on yıllık süresinin başlangıç tarihi, maluliyet derecesini belirleyen kesin rapor tarihidir.  Kısaca İş kazalarında  ” dava  zamanaşımı süresi başlangıç olayın olduğu  tarihi değil, maluliyet oranının kesin bir şekilde tespit edildiği tarihtir.”

İş kazası nedeniyle vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemiyle açılan tazminat davalarında İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi 10 yıl dır. İş mahkemelerinde yargıtay temyiz süresi ise 8 gündür. Yargıtay 21. Hukuk dairesinin İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi ile ilgili vermiş olduğu karar ektedir.

Yargıtay Kararı –  İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  2015/18905 Karar: 2016/9593 Karar Tarihi: 09.06.2016 – İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi

TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI NEDENİYLE VEFAT EDEN SİGORTALININ YAKINLARININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLDUĞU – DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: İş kazası nedeniyle vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemiyle açılan tazminat davalarında zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğu göz ardı edilerek, işin esasına girilip davacı eş dışındaki diğer davacıların talepleri hakkında bir karar verilmesi gerekirken; yazılı gerekçelerle bu davacıların maddi ve manevi tazminat istemlerinin zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.(818 S. K. m. 125) (6098 S. K. m. 146)

1-07/04/2015 tarihli hüküm, İş Mahkemesinden verilmiştir. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8. maddesi hükmüne göre İş Mahkemelerinden verilmiş bulunan nihai kararların 8 gün içinde temyiz olunması gerekir.

Somut olayda, gerekçeli kararın davalı vekiline 02/06/2015 tarihinde tebliğ edildiği, temyizin ise 16/06/2015 tarihinde vuku bulduğu anlaşılmıştır. Şu duruma göre davada 8 günlük temyiz süresi hükmü temyiz eden bakımından geçmiştir. O halde, 01/06/1990 Tarih ve 1989/3 E. 1190/4 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı da göz önünde tutularak davalı vekilinin temyiz dilekçesinin süre aşımı yönünden REDDİNE,

Mahkemece, davacı eşin maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne, diğer davacıların ise maddi manevi tazminat istemlerinin zamanaşımına uğradığından bahisle reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamından, kaza tarihinin tarihi olduğu anlaşılmaktadır.Dava konusunun iş kazasından kaynaklanan zararların tazminine ilişkin olduğunun kabulü sonrasında işbu davada uyuşmazlık konusu olan öncelikli husus, bu tür davalarda, gerek kaza tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı B.K.’nun 125. maddesinde, gerekse dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesinde belirtilen 10 yıllık zaman aşımı süresinin dolup dolmadığı noktasında toplanmaktadır.

Bu açıklamalardan olarak, iş kazası nedeniyle vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemiyle açılan iş kazası tazminat davalarında zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğu göz ardı edilerek, işin esasına girilip davacı eş dışındaki diğer davacıların talepleri hakkında bir karar verilmesi gerekirken; yazılı gerekçelerle bu davacıların maddi ve manevi tazminat istemlerinin zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde davacıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine 09.06.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Makalemizde İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi konusuna bilgi amaçlı yer verilmiştir.