İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

A. İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi, B. Feshin geçerli sebebe dayandırılması, C. İş sözleşmesinin feshinde geçerli nedenler

Dairemizce dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda:

Davacı Batı Bölgeler Direktörü olarak görev yapmış  sözleşmesi görevini gereği gibi yapmaması kontrol ve takibini yapmaması sonucu sorumluluk alanında hukuk dışı lemler, usulsüz ödemeler yaptırılması, usulsüz fark faturaları düzenlenmesi nedeniyle şirketi zarara uğratmak suretiyle doğruluk bağlılığa uymayan davranışları nedeniyle 4857 sayılı Yasa’nın 25/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiği bildirilmtir. Dosyada verence yaptırılan soruşturma raporu ve disiplin kurulu kararında söz konusu lemlerden davacının sorumlu olduğu belirtilmektedir.

22.12.2014 tarihli soruşturma raporunun öneriler kısmında yerinin leyine ilkin lemlerde belli bir standart, yerleşik uygulama sisteminin kurulamaması nedeniyle öneriler getirildiği görülmektedir. Dosyada davacının görev tanımı, davacının zararlandırıcı lemlerinden sorumlu tutulduğu Ege Bölge Müdürünün sorumluluk alanında yaptığı lemlerden (çeşidine göre) kimin sorumlu tutulacağı (davacının sorumlu olup olmadığına ilkin) bilgi ve belge dosyaya sunulmamış bilirki tarafından yapılan yerinde incelemede de tespit edilememtir.

Dosya kapsamındaki bir kısım tanıklar bu lemleri denetleme yetkisinin “ticari ler birimi”nin yetkisinde olduğunu belirtmlerdir. Davalı veren feshin haklı ya da geçerli nedenle yapıldığı iddiasını kanıtlama yükümlülüğü altındadır. Davalı, meydana gelen zarardan davacının denetim ve kontrol görevini gereği gibi yapmamasından oluştuğunu ispatlayamadığından mahkemece davanın kabulüne karar verilmesinde hata yoktur.

Davacının veren vekili olduğunu gösterir yeri ley şeması dosyada bulunmamaktadır. Bu nedenle davacının görevi dikkate alındığında veren vekili olmadığı sonucuna varılmıştır.

İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti ve diğer hakların veren tarafından ödenmesi e başlatmamanın yasadan kaynaklanan mali sonuçlarıdır. Mahkemece hüküm altına alınmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilkinin nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, mantıksal ve hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki verilerle çelmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, HMK’nın 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve resen kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucu, ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varılarak, davalının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair hüküm kurmak gerekmtir.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH KANUN MADDESİ

Yargıtay Kararı – İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir. İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

0 Yorum

Yorum Bırak