İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası, Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının davalı ….Genel Müdürlüğüne ait işyerinde çalıştığını, davalının asıl işin parçası olan, işletmenin ve işin gereği olmayan ve özel uzmanlık gerektirmeyen işi ihale yolu ile hizmet alımı yapmak suretiyle yürütmeye başladığını ve bu kapsamda … Genel Müdürlüğü binaları ve müştemilatlarının mekanik tesisatı, elektrik trafoları, YG, AG sistemleri, telefon santrali gibi yerlerin bakım ve onarımı işi için hizmet alımı yoluna gittiğini ve davacının ihaleyi alan alt işverenin işçisi olarak gösterildiğini oysa daha önce bu işlerin davalı kurumun elemanları tarafından yapıldığını,

Esasen hizmet alımına konu davacının çalıştığı işlerin TV yayıncılığının sürdürülebilmesi için zorunlu işlerden olduğunu ve alt işverenin işçisi olarak gösterilen işçilerin çalıştığı bölümlerde aynı zamanda davalının kadrolu işçilerinin de çalıştırıldığını ve aynı işi yaptıklarını, davacının çalıştığı işyerinin ve yaptığı işin yönetiminin davalı kurum yetkililerince yapıldığını,

Bu durumun 4857 sayılı İş Kanun’un 2. md’sine aykırı olduğunu ve muvazaa nedeniyle davacının baştan beri davalı kurumun işçisi sayılması gerektiğini, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştığını ve bir yıllık sürenin bitmesi üzerine iş aktinin sonlandırıldığını ancak kıdem tazminatının ödenmediğini, UBGT günlerinde çalışmasına rağmen karşılığının ödenmediğini,

2013 yılı Temmuz ve Ağustos ayları ile diğer bazı aylarda ücretlerin eksik ödendiğini belirterek fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla 500 TL ücret farkları alacağı, 500 TL TİS’den doğan alacakları, 500 TL ilave tediye, 2000 TL kıdem tazminatı alacağı, 1000 TL UBGT günleri alacağı ve 100 TL eksik ödenen ücret alacağı olmak üzere toplam 3700 TL’nin faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, davalının bağıtladığı “Hizmet Alımına Ait Sözleşme”lerin muvazaalı ve davacının başından beri davalı asıl işveren …. Genel Müdürlüğü’nün işçisi olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir

ALACAK DAVASI – DAVACININ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIĞI VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAYACAK ŞEKİLDE SONA ERDİRİLDİĞİ İSPATLANAMADIĞI – İLK DERECE MAHKEMESİNİN VAKIA VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİNDE USUL VE ESAS YÖNÜNDEN YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI

ÖZET: Davalı tarafından “….Genel Müdürlüğü Binaları ve Müştemilatının Mekanik Tesisatının, Elektrik Trafolarının, YG, AG Sistemlerinin, telefon santralinin vb. Bakım ve Onarımlarının 12 adet personel ile yürütülmesi İşi” hizmet alım sözleşmesi ile dava dışı iş ortaklığına verilmiş, davacı iş ortaklığı işçisi olarak davalıya ait işyerinde teknisyen olarak çalışmıştır. Davalı ile dava dışı ihbar olunan iş ortaklığı arasında 4857 sayılı Yasa’nın 2/6. Maddesi uyarınca asıl-alt işveren ilişkisi bulunmakta olup davalı asıl işveren davacının alacaklarından müteselsilen sorumludur. Bu nedenle davalının davada taraf sıfatı bulunmaktadır.

Davacı asıl alt işverenlik ilişkisinin muvazaalı olduğunu ileri sürmüş ise de muvazaalı ilişki bulunduğu iddiasını kanıtlayamamıştır. Muvazaalı ilişki bulunduğu ispatlanamadığından davacının kıdem ve bakiye ücret alacaklarının gerçek ücretine göre hesaplanmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Davacının belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı ve iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazanmayacak şekilde sona erdirildiği ispatlanamadığından kıdem tazminatı ve eksik ödenen bakiye ücretinin hüküm altına alınması doğrudur.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, mantıksal ve hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki verilerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, HMK’nın 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve resen kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucu, ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varılarak, tarafların istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

Bir Başka Kararda ise

Belirsiz alacak davası olarak açılamayacağı ve davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini belirtmiş ise de; dosya kapsamı ve hükme esas alman bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere,

Yemek bedeli, yol gideri ve prim/ikramiye alacağının da tazminata esas ücrete yansıtıldığı anlaşılmakla belirsiz alacak davasına konu olabileceği, bu konuda davalı vekilinin talebinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır. (İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası)

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası Yargıtay Kararı

ÜCRET VE İKRAMİYE FARKI ALACAKLARI DAVASI . ARA VERME DÖNEMİNDE İŞÇİLERİN YILLIK İZİNDE GÖSTERİLEREK KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİNLERİN BERTARAF EDİLMESİNİN İYİ NİYETLİ OLMADIĞI.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ESAS ALINARAK FARK İŞLEKLERİN KABULÜ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Toplu iş sözleşmesi ile sağlanan işçi ücretlerinden indirime gidilmesi ve işlemin sürekli biçimde değişik işçiler üzerinde uygulanması, üstelik ara verme döneminde işçiler yıllık izinde gösterilerek kullandırılmayan yıllık izinlerin de bu yolla bertaraf edilmesi iyi niyetli bir davranış olarak değerlendirilemez.

Davaya konu ücret ve ikramiye farkı istekleri yönünden dosya içindeki bilirkişi raporunun bir değerlendirmeye tabi tutularak fark işleklerin kabulü gerekirken davanın reddine karar verilmesi hatalıdır. (İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası)

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri