İşyerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Kazası  > İşyerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İşyerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İşyerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İş yerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

İş yerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Kıdem tazminatı işçinin aynı işyerinde değişik işverenler nezdinde çalışması nazara alınarak hesaplanır. İşyeri devri ekonomik ve ticari ilişki kesilmek suretiyle işletmenin devrinden bağımsız olarak da gerçekleştirilebilir.

Uygulamada oldukça sık rastlanan işyerinin el değiştirmesi şekli, işyerinin kira akdiyle bir bütün olarak bir işverenden başka bir işverene devridir. İşyerini kira sözleşmesi ile devreden işveren, kıdem tazminatından müteselsilsen sorumlu tutulamaz.

Eski işverenin sorumluluğu, devir anındaki kıdem süreleri ve ücret düzeyi ile sınırlıdır. İşyerini yapan firmanın işçisinin daha sonra yapımı biten yerde yaptığı çalışma işyerinin devriyle ilgili değildir. Bu durumda işyerinin devri söz konusu olmadığı için kıdem tazminatı hesabında hizmetler birleştirilemez.

İş yerinin devri yönünden 1927 sayılı kanunun yürürlüğe, girdiği 12.7.1975 tarihinin önemi bulunmaktadır. Bu tarihten önce işyeri devirlerinde devir sözleşmesinde aksine hüküm bulunmaması halinde işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumlu olacak iken; aynı tarihten sonraki işyeri devirlerinde her iki işveren sorumlu tutulacaktır.

Ancak, işyerini devreden işverenin sorumluluğu çalıştırdığı sürelerle ve devir esnasında işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlı olacaktır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi çalıştığı işyeri veya işyerindeki hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanacaktır.

İşverenin ölümü halinde hizmet akitlerinin, onun şahsının göz önüne alınmadığı durumlarda, mirasçılarına karşı devam edeceğini hükme bağlayan düzenleme, işyeri devrinde işçilerin akitlerinin sürdürülmesini sağladığından onları koruyucu niteliktedir.

“Külli intikal” şeklinde işyerinin devri işverenin ölümü yanında bir anonim şirketin bir başka anonim şirketle birleşmesi durumunda da söz konusu olur. Bu durum İş Hukukunun özel karakterine ve İş Kanununda yapılan düzenlemelere esas alınan görüş ile de uyumludur.

İşin ihale ile müteahhide verilmesinde kıdem tazminatından iş sahibi değil müteahhit sorumludur. Bu durumda İş Kanununun 2. Maddesi uygulanmaz. Öte yandan, muvazaa yoluyla işin bir bölümünün müteahhide verilmesi durumunda asıl işveren gerçek işverendir.

Özellikle müteahhit ve taşeronların değişmesine rağmen işçiler çalışmaya devam ediyorlar ise asıl işveren tarafından ihale ile müteahhide intikal edip, ihale süresi sonunda müteahhidin ihaleyi kazanamayıp başkasının ihaleyi kazanmasına rağmen çalışmasını sürekli bir şekilde sürdürdüğü, hizmet akdini sona erdirmediği taktirde ihaleyi son olarak kazanan şirketin işyerini devir almış olması hizmet akdinin feshi şeklinde yorumlanamaz.

İhale sonrası işyerinin başka bir işverene geçmesi halinde işçinin hizmet akdi feshedilmiş sayılmayıp yeni işverene geçer. Bu şekilde işyerinin devri işçiye fesih hakkı vermez.

Hizmet sözleşmesinin devirden önce kurulmuş olmasına rağmen devirden sonra da aynen sürmekte olduğu ve bu akdi ilişkinin kesilmemiş olduğu sürece işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaz. İş yerinin devri işçi açısından “iş koşullarında esaslı tarzda bir değişiklik, başkalaşma veya uygulanmama” durumu oluşturmadıkça fesih nedeni olamaz.

Gerçekten işçinin çalışmasına ara vermeden sürdürdüğüne fesih nedeni olamaz. Gerçekten işçinin çalışmasına ara vermeden sürdürdüğüne göre fesihten söz edilemez.

Bu nedenle 1475 sayılı İş Kanununun 14/2 maddesi dikkate alınarak ihaleyi kaybetmiş olan işveren kıdem tazminatından ancak, hizmet sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektirecek şekilde sona ermesinden sonra, ihaleyi kaybettiği tarihteki ücret ve kendisi nezdinde geçen süreye göre hesaplanacak kadar kıdem tazminatından sorumlu tutulabilir. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

Yazıda İş yerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır konusu bilgi amaçlı yer almıştır. Ankara Avukat sayfasında diğer makalelere göz atabilirsiniz.

İşyerinin Devri Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ - DAVACININ ÇALIŞMA SÜRESİ, FESİH VE DAVA TARİHLERİ GÖZETİLDİĞİNDE DAVACININ İŞÇİLİK ALACAK VE TAZMİNATLARINDAN DAVALILARIN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLU TUTULMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: Davalı İ.. şirketi İ.. Otel işyerinin diğer davacıdan kiraladıklarını iddia etmektedir. Bu konuda sunulduğu iddia edilen kira sözleşmesi dosyada olmasa da tanık anlatımlarına göre olay 2016 yılında gerçekleşmiş ve otelde çalışan işçiler de İ.. şirketinde çalışmaya devam etmiştir.

Bu durumda davalı şirketler arasında ilişki kira ilişkisi olmayıp işyeri devri mahiyetindedir. Davacı ise işyeri devri gerçekleşmeden davalı işveren İ.. Şirketi tarafından haksız ve önelsiz 29/02/2016 tarihinde işten çıkartılmıştır. Davacının çalışma süresi, fesih ve dava tarihleri gözetildiğinde davacının işçilik alacak ve tazminatlarından davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması gerekir.

Bu sebeple ilk derece mahkemesi kararı yerinde olmadığından kaldırılmalı ancak bu eksiklik yeniden hüküm kurulmasına engel olmadığından davacının işçi alacakları ve tazminatlarını davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili yönünde davanın kısmen kabulü kısmen reddine dair karar verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak