Kamulaştırma Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma Davaları

KAMULAŞTIRMA BEDELİ, KAMULAŞTIRMA DAVASI ZAMANAŞIMI

KAMULAŞTIRMA DAVALARI

İdareler kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya 4.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda belirtilen hallerde eşit taksirlerle ödemek suretiyle Kamulaştırma yapabilirler.

KAMULAŞTIRMA BEDELİ

Kamulaştırma bedeli “Kıymet Takdiri Komisyonu” tarafından tespit edilir.

  • *Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabilir.
  • * İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülür.
  • * İştirak halinde veya müşterek mülkiyette, paydaşların tek başına dava hakları vardır.
  • * Kamulaştırma işlemine karşı ancak işlemin bir bütün halinde tekemmül etmesinin ardından dava açılabilmektedir. İşlemin tekemmül etmesi için yasada sayılan aşamaların tamamlanması ve idarece açılan bedel tespiti ve tescil davası dilekçesinin kayıt malikine tebliği gerekmektedir. Bu süreç tamamlanmadan açılacak iptal davasının dinlenme olanağı bulunmamaktadır. Zira bu işlemler tek başlarına kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliği taşımamaktadırlar.

0 Yorum

Yorum Bırak