Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı

Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı ile ilgili açıklamalar ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasas’ının 29. maddesinin 1. fıkrasında “kat malikleri kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.” 2. fıkrasında ise; “Önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahütlü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.” hükmü yer almaktadır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın Ek 1. maddesine göre, bu Yasanın uygulanmasından doğan her türlü anlaşmazlık sulh mahkemeleri görevlidir.

Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı

Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI YARGITAY KARARI

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/21113  KARAR: 2015/1666 – Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı

Kat Mülkiyeti Yasas’ının 29. maddesinin 1. fıkrasında “kat malikleri kurulu yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.” 2. fıkrasında ise; “Önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahütlü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.” hükmü yer almaktadır.

Dosya içindeki tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden; ana taşınmaza ait yönetim planın 21. maddesinde kat malikleri kurulu toplantısının her yıl Ocak ve Ekim aylarının ilk on günü içinde yapılacağı belirtildiğinden 25.12.2011 tarihinde yapılan toplantının olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı olduğu anlaşılmaktadır. Geri çevirme kararı ile dosya arasına alınan belgelerde davacılar İ…, H… ve T…’a 02.12.2011 tarihinde yönetim tarafından toplantı çağrı tebliğinin yapıldığı PTT evrakından anlışılmış olup, bu halde mahkemece taraflara ait tüm delilerler toplanarak işin esasına girilmek suretiyle davaya konu 25.12.2011 tarihli toplantıda alınan tüm kararlar ayrı ayrı değerlendirilerek yönetim planı ve yasaya uygun olup olmadıkları tespit edilip oluşacak sonuca göre asıl ve karşı dava yönünden karar verilmesi gerekirken yetersiz araştırma ve eksik inceleme ile ve diğer kat maliklerinin kendilerine toplantı gününün usule tebliğ edilmemesi nedeni ile karar iptali istemedikleri de dikkate alınarak tüm kat maliklerine yapılmış usulüne uygun çağrı tebliği olmadığı gerekçesi ile asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA,

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2015/1794 Karar: 2015/15821 Karar Tarihi: 04.11.2015 – Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı

KAT MÜLKİYETİNDEN KAYNAKLANAN DAVA – 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ YASASININ UYGULANMASINDAN DOĞAN HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIK SULH MAHKEMELERİNDE ÇÖZÜMLENECEĞİ – DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Davanın bu niteliğine göre; 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın Ek 1. maddesine göre, bu Yasanın uygulanmasından doğan her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümleneceğinden mahkemece, tarafların bütün delilleri toplanarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Ankara avukat