Kiracı evi erken tahliye ederse ne olur? Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Kiracı evi erken tahliye ederse ne olur? Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır?
Ev sahibi ev için kiraya verdiği mülküne süre belirleyerek bu süre zarfında çıkış yapılması gerektiğini bildirmiş ise ve o tarihler içinde kiracı olan kişi çıkmamış ise o zaman ev sahibinin açabileceği bir dava olmaktadır.

Kiracının kiraladığı evi veya iş yerini erken tahliye etmesi, kira sözleşmesinin erken feshedilmesi anlamına gelir. Bu durum, hem kiracı hem de kiraya veren için çeşitli hukuki sonuçlar doğurur. Aşağıda, kiracının erken tahliye durumunda karşılaşacağı olası sonuçlar ve yükümlülükler madde madde açıklanmaktadır.

1. Kiracının Kira Borcunun Devamı

Kiracı, kiraladığı evi erken tahliye ettiğinde, kira sözleşmesi süresi doluncaya kadar kira ödeme yükümlülüğü devam eder. Ancak, kiraya verenin taşınmazı yeniden kiraya vermesi durumunda, kiracının bu yükümlülüğü ortadan kalkar.

2. Yeni Kiracı Bulma Durumu

Kiraya veren, evin erken tahliye edilmesinden sonra taşınmaza hemen yeni bir kiracı bulursa, erken tahliye eden kiracının kira ödeme sorumluluğu sona erer. Bu durum, kiracının erken çıkışından kaynaklanan zararın ortadan kalktığı anlamına gelir.

3. Tazminat Ödeme Yükümlülüğü

Kiracının erken tahliye yapması durumunda, kiraya verenin uğradığı zararın tazmin edilmesi gerekebilir. Yeni Borçlar Kanunu'na göre, tazminatın miktarı kiraya verenin zararını karşılayacak şekilde belirlenir.

4. Kiracının Erken Çıkış Hakkı

Kiraya veren ve kiracı arasındaki kira sözleşmesinde belirtilen hak ve yükümlülükler çerçevesinde, kiracının belirli koşullar altında erken tahliye hakkı olabilir. Ancak, haklı bir neden olmaksızın kiracının erken çıkış yapması genellikle mümkün değildir.

5. Kiracının Erken Boşaltma Hakkı

Kiracı, kira dönemi bitmeden 15 gün önceden kiraya verene haber vermek suretiyle kiralananı boşaltma hakkına sahiptir. Bu durum, konut ve çatılı iş yerleri için geçerlidir ve kiracının bu hakkı kullanabilmesi için kiraya verene önceden bildirimde bulunması gerekir.

6. Kiracının Kira Sözleşmesini Feshetme Hakkı

Kiracı, kira sözleşmesini vaktinden önce feshederek taşınmazı boşaltırsa, erken fesih nedeniyle kiraya verenin uğradığı zararı karşılamak zorundadır. Bu zarar genellikle, sözleşmenin süre sonuna kadar ödenmesi gereken kira bedeli kadardır.

7. Kiracının Haklı Nedenlerle Erken Çıkışı

Kanunda öngörülen haklı sebeplerin varlığı durumunda, kiracının erken tahliyesi mümkündür. Bu haklı sebepler arasında kiraya verenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi durumlar yer alabilir.

8. Kiracının Erken Tahliye Sonrası Sorumlulukları

Kiracı, evi erken tahliye ettiğinde, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara göre kiraya verenin uğradığı zararları karşılamakla yükümlüdür. Bu, kira bedelinin yanı sıra, taşınmazın boş kalması nedeniyle uğranılan diğer zararları da içerebilir.

Kiracı evi erken tahliye ederse ne olur? Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat İstemi, Ev yada işyeri taraflar arasında sözleşme kurularak kiralanır. Kira sözleşmesinde ise kiralanan yerin kiralama başlangıç ve bitiş tarihleri de belirtilir.

Kiralanan yerin tarihinden önce sebepsiz olarak çıkma yada çıkarılması mümkün değildir. Kiraya veren kiracının sebepsiz olarak erken tahliye etmesi sonucu oluşan zararın ödenmesini isteyebilir. Ev sahibi kiraya vermiş olduğu evi için aynı zamanda dükkan veya arsa içinde geçerlidir.

Mülk sahibi mülkü için kiraya verdiği mülküne süre belirleyerek bu süre zarfında çıkış yapılması gerektiğini bildirmiş ise ve o tarihler içinde kiracı olan kişi çıkmamış ise o zaman mülk sahibinin açabileceği bir dava olmaktadır. Bu davayı açmak ve kazanmak için bazı koşulların sağlanmış olması önem teşkil etmektedir.

kiraci-evi-erken-tahliye-tazminat.jpg

Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat İstemi Örnek Karar

ÖZET: Somut olayda davaya dayanak yapılan taraflar arasındaki sulh ve anlaşma protokolü isimli protokolün bu kapsamda TBK 29 anlamında kiraya ilişkin ön sözleşme olup, eldeki dava da protokolün ve ön sözleşmenin ifa edilmemesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.

6100 Sayılı HMK.'nun 4/a maddesi gereğince kiralanan taşınmazların, 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar sulh hukuk mahkemesinde görülür.

Taraflar arasındaki dava 6100 Sayılı HMK.'nun yürürlük tarihi olan 01/10/2011 tarihinde sonra 15/08/2016 tarihinde açıldığına göre mahkemece taraflar arasındaki uyuşmazlığın kira sözleşmesinden kaynaklanması ve 6100 Sayılı HMK.'nun hükümleri nazara alınarak sulh hukuk mahkemesi görevli olduğundan mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi gerektiğinden yerel mahkeme hükmünün kaldırılmasına karar verilmiştir. (Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat İstemi)

Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat İstemi Sıkça Sorulan Sorular

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - TAKİBE KONULAN MİKTAR BELİRGİN VE MUAYYEN OLMAYIP YARGILAMA SONUCUNDA TESPİT EDİLDİĞİ - İCRA İNKAR TAZMİNATININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLDUĞU - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ

ÖZET: Davalı-kiracı tarafından …tarihinde ödenen … TL’nin mahsubu sonucunda … dönemi bakiye kira bedelinin … TL olduğu tespit edilmektedir. Her ne kadar davalı vekili ….döneminde yapılan bir kısım Ödemelerin davacının ihtiyacı nedeniyle erken ödenen … dönem kirasına ilişkin olduğunu savunmakta ise de kira ödemelerinin düzenli olmadığı, davalı vekilinin ibraz ettiği ödeme belgelerine göre … yılında yapılan tüm ödemelerin …. yılı kirasını dahi karşılamadığı, ödemelerde açıklama da bulunmaması karşısında …yılında yapılan ödemelerin bir kısmının … kirasına mahsuben ödendiğinin kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

İcra inkar tazminatına gelince; takibe konulan miktar belirgin ve muayyen olmayıp yargılama sonucunda tespit edildiğinden icra inkar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi de hatalıdır. Sonuç olarak davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 495 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara