Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davası
Kiracı Tahliye Davası | Kiracının belirli sözleşmeler altında ev sahipleri ile anlaşması sonucunda üzerinde ikamet etmeye başladığı gayrimenkullerle ilgili olarak kiralama işlemini gerçekleştiren konut sahipleri tarafından davaların açılması söz konusu olabiliyor. Ancak bu davaların açılmasında kişilerin mutlaka haklı bir gerekçeye de sahip olması gerekmektedir...
Kiracının belirli sözleşmeler altında ev sahipleri ile anlaşması sonucunda üzerinde ikamet etmeye başladığı gayrimenkullerle ilgili olarak kiralama işlemini gerçekleştiren konut sahipleri tarafından davaların açılması söz konusu olabiliyor.  Kiracı Tahliye Davası Ancak bu davaların açılmasında kişilerin mutlaka haklı bir gerekçeye de sahip olması gerekmektedir.

Kiracıların Tahliyesi Davası Nedir?

Kiracının evi tahliye edeceğini belirttiği bir tarihte tahliye işlemini gerçekleştirmemesi durumu bu davalara konu olan olaylarda en sık karşılaşılan vakalardan olmaktadır. Bununla birlikte en çok şikayet edilen konulardan bir diğeri de kiracıların kira bedellerini ödememeleri ile ilgili olmaktadır. Kira sahipleri tarafından kiracıya yapılacak olan iki kez tekrar edecek ihtar işleminin ardından kiralar yine de ödenmezse bu durumda da kiracının tahliyesi davalarını açmak mümkün oluyor. Kira bedelinin talep edilmesi durumunda kiracı tarafından 30 günlük süre içinde kesin olarak ödenmesi gerekmektedir. Sözleşmede ayrıca belirtilmemiş olan ve konut sahibinden habersiz bir şekilde gerçekleşen konuta farklı bir kişinin yerleşmesi ya da işgalinin gerçekleşmesi durumunda da kiracının tahliyesi davalarını açmak söz konusu olabiliyor. Kira sahipleri kiracılarla aralarındaki tüm anlaşmaları açık bir şekilde belirtmiş oldukları kira sözleşmelerine uyulmayan hareketler gördükleri takdirde de kiracının tahliyesini istemek üzere dava açma haklarını kullanabilirler. Ancak kişilerin bu davaları açmadan önce ilgili gerekçeler konusunda kiracılara mutlaka ihtarlarını yapmış olması gerekiyor. İki kez tekrar eden ihtarların ardından tahliye davası aşamasına geçilmesi mümkün olacaktır. Kiracı Tahliye Davası

İki İhtar Sonucunda Açılan Kiracı Tahliye Davası

Eğer tahliye davaları iki kez yapılmış olan kiracıya ihtarlar gerekçesi ile açılacaklar ise bu durumda davaların icra mahkemesine değil de sulh hukuk mahkemeleri içinde görülmesi söz konusu oluyor. Davaların açılmasında dikkat edilmesi gereken zamanaşımı süresi ise 1 ay olarak belirlenmiştir. Kişiler kira ödemesinin yapılmasını takip eden tarihteki bir aylık sürede davalarını açabiliyorlar. Kiracıların tahliye edilmesi ile ilgili meseleler oldukça farklı değişkenlerin detaylı bir şekilde incelenmesini içerdiği için bu süreçte mutlaka avukatların yardımı ile işlem yapılması gerekmektedir. Bu sayede hem zaman konusunda hem de maddi anlamda bir zarar ortaya çıkmayacaktır. Kiracı Tahliye Davası

İcra Takibi ve Kiracı Tahliye Davası

Kira sahipleri tarafından kira bedellerinin ödenmemesi durumlarında kiracıya karşı icra takibi işlemi başlatılabiliyor. Kiracıya ödeme emirleri adı altında gönderilen belgelerle birlikte kiracıların 30 günlük süre içinde borçlu oldukları miktarları ödemesi beklenmektedir. Kiracı tarafından bu emirlere 7 gün içinde itiraz edilmezse icra takibi kesin olarak başlatılıyor. Takip sürecinin başlamasını takip eden bir sonraki 30 günlük sürede kiracının ödemesini yapması halinde tahliye edilmekten kurtulması mümkün olmaktadır. Fakat bu süre içinde kiracı tarafından bir ödeme yapılmazsa bu durumda konunun icra mahkemelerine kira sahipleri tarafından taşınması mümkün oluyor. Bu ödemelerin yapılmamasını gerekçe göstererek kişiler kiracıların tahliye ettirilmesini talep edebilirler. Bu işlemler kararların çıkmasının ardından icra memurlarının yetkilerinin kullanılması ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür tahliyeler temerrüt nedeniyle tahliye olarak da adlandırılır. | Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürede Biter?

Kiracının tahliyesinin sağlanması için en kesin sonuç verecek yöntem kiracı ile anlaşarak durumu çözmek olmaktadır. Ancak anlaşmazlık durumlarının ortaya çıkması halinde tahliyelerin yapılması için dava açılması gerekebiliyor. Bu davalar mahkemelerin iş yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık bir senelik bir süre içinde sonuçlanabilmektedir. Kiracı; Borçlar Kanunu’nun 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun’a aykırı olmayan hükümlerine ve Kira Sözleşmesine uygun hareket etse bile, kiralayan 6570 sayılı Kanun’un 7. Maddesine gösterilen hallerde Kiracı Tahliye Davası açabilir. 6570 sayılı GKK’un 7. Maddesinde gösterilen tahliye sebepleri şunlardır: Yazılı Tahhüt Nedeniyle Tahliye Davası, Mesken İhtiyacı sebebiyle Tahliye Davası, İşyeri İhtiyacı sebebiyle Tahliye Davası, yeniden inşa ve imar maksadıyla tahliye davası, kiracının kira bedelini ödememesi nedeniyle tahliye davası, Kiracı veya birlikte yaşadığı eşinin aynı şehir veya belediye sınırları içinde oturabileceği bir meskeni varsa; mecurun maliki Tahliye Davası, Kiralananın kiracının tarafindan başkasına devretmesi nedeniyle tahliye davası, Kira sözleşmesine aykırılık nedeniyle tahliye davası, olarak sıralayabiliriz. Bu nedenlere dayanarak Kiracı Tahliye Davası Açılır. Kiracı Tahliye Davası

Kira Sözleşmesini Sonlandıran Haller

KİRACININ TEMERRÜDÜ : Kiracı, kira sözleşmesinin bitiminden önce muaccel olmuş kira paralarını ödemezse, kiralayan 6 ay yada daha uzun soluklu kiralarda 30 gmeşhurk ve daha kısa süreli kiralarda 6 gmeşhurk bir süre belirleme ederek, kiracıya, birikmiş kira paralarını bu sürede ödemeyince, sürenin bitiminde sözleşmeyi feshedeceğini uyarı edebilir. Bu süre, uyarıın kiracıya bildirimini takip eden günden işlemeye başlar. FESHİN İHBARI : Kira için ne açıkça ne de zımni bir süre atama edilmemişse; gerek kiracı gerek kiralayan suç duyurusu suretiyle sözleşmeyi bozabilir. Sözleşmede aksi kararlaştırılırsa, taraflardan her biri BK. M:262’de belirtilen kurallar uymaması durumunda feshi suç duyurusu edilir. SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ  : Taraflardan herhangi biri sözleşmede belirleme ettikleri hususlara riayet etmezlerse, öteki taraf sözleşmeyi feshedebilir. MÜHİM SEBEPLER : Belirli bir süre için yapılan gayrimenkul kirasında, sözleşmenin yerine getirilmesini çekilmez duruma sokan sebepler doğarsa, iki taraftan her biri, diğerine uymak şartıyla; kira sözleşmesinin bitiminden önce feshi suç duyurusu edebilir. KİRACININ ÖLÜMÜ : Kiracı ölürse, gerek mirasçıları gerek kiralayan, bir yıl ve daha uzun süreli kiralarda kanuni sürelere uyulmak şartıyla, tazminat vermeksizin, sözleşmenin en yakın vakit için feshini bildirebilirler. Kiracı Tahliye Davası

Yargıtay Kararı - Kiracı Tahliye Davası

TAHLİYE DAVASI - KONUT İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ - DAVANIN SÜRESİNDE AÇILIP AÇILMADIĞININ TESPİTİ - AKDİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA YAPILMADAN İŞİN ESASI HAKKINDA HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZ OLUŞU. ÖZET: Dava, konut ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Davanın süresinde açılıp açılmadığının tespiti bakımından akdin başlangıç tarihi ve süresine ilişkin taraf delilleri toplanarak dava süresinde açılmış ise işin esasının ondan sonra incelenmesi aksi durumda davanın esasa girilmeden reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece akdin başlangıç tarihi ve süresi konusunda bir araştırma yapılmadan işin esası hakkında hüküm tesisi doğru değildir. Kiracı Tahliye Davası

Yargıtay Kararı - Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle Kiracı Tahliye Davası

TAHLİYE DAVASI - SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ - KİRACILAR ARASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNDUĞU - TÜM KİRACILARIN DAVAYA DAHİL EDİLEREK BUNDAN SONRA İŞİN ESASI HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ - DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU. ÖZET: Dava, süre bitimi nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Davalı tarafından ibraz edilen 01.04.1981 tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesine göre taşınmazın kiracılarının E. (E.) S. ile E. S. olduğu anlaşılmaktadır. Kiracılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan kiracılardan E. S.in de davaya dahil edilerek bundan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken mahkemece, davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Kiracı Tahliye Davası

Yargıtay Kararı - İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiracı Tahliye Davası

TAHLİYE DAVASI - İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ - SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ - DAVANIN FESHİ İHBAR SÜRELERİNE UYGUN OLARAK AÇILIP AÇILMADIĞININ BELİRLENMESİ. ÖZET: Dava işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece yapılacak iş sözleşmenin başlangıç tarihini tespit etmek bundan sonra davanın feshi ihbar sürelerine uygun olarak açılıp açılmadığını belirlemekten ibarettir. Bu hususlar gözetilmeden işin esasına girilerek karar verilmesi doğru değildir. Makalemizde Kiracı Tahliye Davası konusuna yer verilmiştir. Kiracı Tahliye Davası açma konusunda avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Kiracı Tahliye Davası

Bu haber toplam 388 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara