Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası
Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası, Kiracı kira bedelini zamanında ödemediği takdirde 1 yıl içerisinde 2 sefer yazılı ihtar yapıldı ise , başkaca bir ihtarname göndermeye gerek olmadan, kira döneminin bitiminde tahliye davası açılabilir. Kiracı, kira sözleşmesinin bitiminden önce muaccel olmuş kira paralarını...
Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası, Kiracı kira bedelini zamanında ödemediği takdirde 1 yıl içerisinde 2 sefer yazılı ihtar yapıldı ise , başkaca bir ihtarname göndermeye gerek olmadan, kira döneminin bitiminde tahliye davası açılabilir. Kiracı, kira sözleşmesinin bitiminden önce muaccel olmuş kira paralarını ödemezse, kiralayan 6 ay veya daha uzun süreli kiralarda 30 günlük ve daha kısa süreli kiralarda 6 günlük bir süre tayin ederek, kiracıya, birikmiş kira paralarını bu sürede ödemeyince, sürenin bitiminde sözleşmeyi feshedeceğini ihtar edebilir. Bu süre, ihtarın kiracıya bildirimini takip eden günden işlemeye başlar. Ev sahipleri ve kiracılar arasında genellikle kiracının aylık kira bedellerini ödememesi sebebiyle tahliye davalarının açılması söz konusu olmaktadır. Aylık kira bedellerini ödememesine rağmen kiraladığı mülkü boşaltmayan kiracılara ev sahipleri tahliye davası açarak, kiralanan mülkü boşaltmasını talep edebilmektedir.

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası ile ilgili  tahliye davasının açılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Eğer kiracı kira bedelini vaktinde ödememesinden kaynaklı olarak 1 yıl içerisinde 2 kere yazılı olarak ihtar almışsa mülk sahibi tarafından tahliye davası açılabilmektedir. Ayrıca kiracı tarafından kiralanan mülkün tahliye edileceği yazılı bir şekilde mülk sahibine bildirilmiş ise ve kiracı bu bildiriye rağmen mülkü tahliye etmiyorsa ev sahibi icra dairesine başvurarak kiracının tahliyesini isteyebilmektedir. Ev sahibi mülkün kendisi, eşi veya çocukları için mesken olarak ya da herhangi bir sanatı ya da mesleği icra etmek için kullanma ihtiyacı duyarsa, gayrimenkulün yeniden inşa veya tamir edilmesi gerekliliği bulunuyorsa ve bu inşa ve tadilat durumunda mülkün içerisinde kimsenin ikame etmesi mümkün değilse mülk sahibi kiracıyı durumdan haberdar ederek 6 ay içerisinde mülkü tahliye etmesini talep edebilmektedir. Kira davaları ayrıca kiralanan mülkün kiracı tarafından başka birisine kiraya verilmesi durumunda ya da kiracının mülk sahibinin onayı olmadan kiracılık haklarını başka birisine devretmesi durumunda da tahliye davaları olarak görülebilmektedir (Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası).

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası Nasıl Açılır

Kiracı mülkü tahliye ettikten sonra hiçbir sebeple başkasına işgal ettiremez, bu durum kanunlarda net bir şekilde belirtilmiştir. Kiracının imzalanmış olan sözleşmeye aykırı davranması durumunda ev sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. Kiracı, kiraladığı mülkü herhangi bir şekilde kalıcı zarar vermeden kullanmak zorundadır ve bina içerisinde yaşayanların huzurunu kaçıracak herhangi bir davranışta bulunmamalıdır. Eğer kiracı kiraladığı mülke kendisi ya da kiracıyla bağlantısı olan 3. Şahıslar aracılığıyla bir zarar verirse, zararı karşılamak suretiyle mülkü tahliye etmek durumundadır. Mülk sahibinin sözleşmeyi feshedebilmesi için öncelikle kiracısına sözleşmeye aykırı davrandığını belirtmesi ve bu aykırılığı gidermesi için uyarıda bulunması gerekmektedir Eğer yapılan uyarı sonucunda kiracı sözleşmeye ve kanunlara olan aykırı davranışlarına bir son verdiyse mülk sahibinin sözleşmeyi feshetmek için bir gerekçesi bulunmaz. Ancak kiracı yapılan uyarıya rağmen aykırı davranışlarına devam etmekteyse mülk sahibi kiracısına karşı tahliye davası açabilme hakkına sahip olur (Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası).

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası Şartları  - İki Haklı İhtar

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası açılacağı gibi İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılabilir. Kiracı kira bedelini vaktinde ödememesi durumunda, kiraya veren kiracıya Bir  yıl içerisinde 2 kez ayrı ayrı aylar da yazılı olarak ihtar etmesi gerekmektedir. Haklı ihtar 1 kira dönemi içerisinde yapılmış olmalıdır. İhtarın yazılı olarak yapılmış olması şarttır. İhtarname için özel bir şekil şartı koymamıştır. Noterden yapılabileceği gibi, mektup veya telgraf yoluyla da yapılabilir (Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası).

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle İki Haklı İhtar Şartları

Kiracının ödemediği kiraların hangi aylara ait olduğunun açık olarak belirtilmesi gerekir. Ayrıca ihtarnamenin Kiracı tarafından tebliğinden önce, kira bedelinin kiracı tarafından ödenmemiş olması gerekir. Gönderilecek 2 ayrı ihtarnamenin 1 kira dönemi içerisinde ayrı ayrı aylara ait kira bedellerine ilişkin olması gerekir. İhtarnamede belirtilen kira bedellerinin muaccel olması (ödeme zamanını gelmiş olması) gerekir. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekir.

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası Açma

Bu süre geçirildiği takdirde veya kira döneminin bitiminden sonraki ilk kira parası ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin alınırsa , kiralayan yeni kira dönemine kadar dava açamaz. iki haklı ihtara dayanan tahliye davası kira sözleşmesinin bitimini takip eden 1 ay içerisinde gayrimenkulün bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası Açma Süresi

Kira Borcu Nedeniyle Tahliye Davası iki kiranın ödenmemesi halinde icra takibinde 30 günlük süre verilerek ödenmemesi halinde açılır.Kira Bedelinin Ödenmemesi nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği hazırlanarak sulh hukuk mahkemesinde açılır.Tahliye Davası Açma Süresi 6 Ay olup bu süre hak düşürücü süredir. Tahliye davası kararı üzerine Kira Borcu Nedeniyle Nedeniyle Tahliye başvurusu yapılır. Tahliye davasına rağmen verilen sürelerde evin boşaltılmaması durumunda İcra Yoluyla Tahliye Nasıl Yapılır Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle İhtarname de icra takibinden öncede gönderilmesi daha faydalı olur. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası Yargıtay kararları aşağıda bilgilendirilmek amacıyla yer verilmiştir. Makalemizde Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kira Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası | Sıkça Sorulan Sorular

KİRALANANIN TAHLİYESİ - ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN YASAL SÜRE İÇİNDE TAKİP KONUSU BORÇ ÖDENMİŞ OLDUĞU HALDE TAHLİYE KARARI VERİLMESİ NEDENİYLE KARARDA HATA EDİLMİŞ OLDUĞU. YANLIŞLIK DURUŞMA YAPILMAKSIZIN TAMAMLANACAK NİTELİKTE OLDUĞUNDAN DURUŞMA YAPILMADAN KARAR VERİLMESİ SURETİYLE İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KISMEN KABULÜ.  MAHKEME KARARININ DÜZELTİLMESİ GEREKTİĞİ. Davacı: Kira alacağı için yaptığı icra takibine borçlunun yasal sürede itiraz etmediğini ve süresinde takip konusu kira borcunu ödemediğini, bu şekilde temerrüdün gerçekleşmiş olduğunu iddia ederek davalı kiracının tahliyesine karar verilmesini istemiştir. ÖZET: Karar kesin olmadığı halde, kesin olduğu gerekçesiyle yasa yolu başvurusunun reddedilmiş olması ve ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal süre içinde takip konusu borç ödenmiş olduğu halde tahliye kararı verilmesi nedeniyle kararda hata edilmiş olduğu, bu yanlışlık duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte olduğundan duruşma yapılmadan karar verilmesi suretiyle, istinaf başvurusunun kısmen kabulü, mahkeme kararının düzeltilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. TAHLİYE DAVASI - İKİ HAKLI İHTAR - DAVACININ BİR KİRA YILI İÇERİSİNDE DEĞİŞİK AYLARA İLİŞKİN İKİ İHTAR GÖNDERDİĞİ. İHTARLARIN TEBLİĞ TARİHLERİ - İHTARA KONU EDİLEN AYLARIN KİRA BEDELLERİNİN TEBLİĞDEN SONRA ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN TESPİTİ GEREĞİ. ÖZET: Davacı bir kira yılı içerisinde değişik aylara ilişkin iki ihtar göndermiş olup, mahkemece ihtarların tebliğ tarihleri saptanarak ihtara konu edilen ayların kira bedellerinin tebliğden sonra ödenip ödenmediği üzerinde durularak işin esasına ilişkin karar verilmesi gerekir.

Bu haber toplam 298 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara