Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur?

Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur?
Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur? | Vasiyetname nasıl hazırlanır konusu hakkında diğer makalemizi bilgi amaçlı okuyabilirsiniz. Vasiyetnamenin hazırlanmasında asli şart miras bırakanın iradesiyle hazırlanmış olması gerekir, miras bırakanın iradesi yoksa her halükarda vasiyetname geçersiz olur. Başkasının adına hazırlanan vasiyetname geçersizdir. Ayrıca...
Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur? Vasiyetname nasıl hazırlanır konusu hakkında diğer makalemizi bilgi amaçlı okuyabilirsiniz. Vasiyetnamenin hazırlanmasında asli şart miras bırakanın iradesiyle hazırlanmış olması gerekir, miras bırakanın iradesi yoksa her halükarda vasiyetname geçersiz olur. Başkasının adına hazırlanan vasiyetname geçersizdir. Ayrıca Vasiyetnamenin hazırlandığı anda miras bırakanın ehil olmaması (hata, hile, korkutma, uyuşturucu veya alkol etkisinde olmak, iradeyi sakatlayacak bir halin varlığı ) vasiyetnamenin iptali olmasına sebep kılar. Vasiyetname konusunda örnek bir karar da; Şöyle ki.. tarihli vasiyetname ile davalı ...'ye bırakılan 1 sayılı parsel ile davalı ...'ye bırakılan ..parsel sayılı taşınmazlar mutlak tenkise tabi ise de ....tarihli bağış suretiyle devirler bakımından miras bırakanın saklı payı zedeleme kastı olup olmadığı yönünde 4721 sayılı TMK'nun 565. maddesinin 4. fıkrası gereği araştırma yapılmamış, miras bırakanın dava dışı mirasçı ...'e kazandırmada bulunup bulunmadığı hususu üzerinde durulmaması nedeniyle yerel mahkemenin vasiyetname hakkında verdiği kararı bozmuştur. Vasiyet bırakanın ifade ettiği hususun anlaşılamaması vasiyeti geçersiz kılar. Kanunda belirtilen şekil şartlarından eksik olması, vasiyetin gerçekleşmesinin imkansız olması, ahlaka ve kanuna aykırı olması durumların da vasiyet geçersizdir. iki farklı zamanlarda düzenlenmiş yeni tarihli vasiyetnamenin eski tarihli vasiyetnameyi ortadan kaldır. Kendine miras bırakılan kişinin miras bırakandan önce vefat etmesi vasiyeti geçersiz kılar. Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur?

Resmi Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur?

 • Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişi vasiyeti
 • 15 yaşını doldurmuş kişinin vasiyeti
 • Kanunda yetkilendirilmemiş memurun önünde yapılması
 • Okur yazar olmayan, miras bırakanın akrabalarından oluşan şahitler huzurunda düzenlenmesi.
 • İradeyi sakatlayacak hallerin bulunması
Örnek verilen yargı kararında, yukarıdaki maddeler vasiyetin iptali için sebepler olarak saymış ve aşağıdaki kararı vermiştir. Davacı, murisin eşi olduğunu, murisin 12/06/1998 tarihli vasiyetnamesi ile 195 ada 7 parsel sayılı taşınmazının üst katını kendisine , diğer mal varlığını davalılara bıraktığını, daha sonra anılan taşınmazın üst katını kendisine satış yolu ile devrettiğini, vasiyetnamenin mirastan mahrum etmeye yönelik olduğunu ileri sürerek; vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. | Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur? Somut olayda; davacı, vasiyetnamenin iptalinin gerekçesi olarak yukarıda anılan nedenlerden hiçbirinin varlığını iddia ve ispat etmemektedir. Bu durumda, mahkemece; vasiyetnamenin iptalini gerektiren yasal bir neden bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeler ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir. Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur?

El Yazısıyla Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur?

 • Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişi vasiyeti
 • 15 yaşını doldurmuş kişinin vasiyeti
 • Vasiyetnamenin el yazısıyla hazırlanmayıp, tarih ve imza edilmemiş olması, iradeyi sakatlayacak hallerin bulunması

Sözlü Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur?

 • Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişi vasiyeti
 • 15 yaşını doldurmuş kişinin vasiyeti
 • Miras bırakanın akrabalarından oluşan şahitlere yapılması
 • Vasiyet yapanın bir ay içinde ölmemesi iradeyi sakatlayacak hallerin bulunması

Vasiyetnameyle Yapılabilecek Tasarrufların Sınırı

Malik malın arzuladığı tarzda tasarruf etmesi en doğal hakkıdır. Ama ölüme bağlı tasarruf işlemlerinde kendisinden varislerine kalacak olan mirasın tamamının, bazı yasal varisleri aleyhine atanmış mirasçılara verilmesine Kanun müsaade etmemiştir. Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur? Medeni Kanun saklı pay ile bilinen mirasçıların miras paylarını oranlarını göstermiştir.  Belirlenen bu kısmının vasiyetname tasarrufu dışında kalması beklenirken, her vasiyet yapan bu hakka dikkat etmediğinden vasiyetname ve saklı paylı mirasçı bu hakkını dava yolunu kullanarak alabilecektir. Saklı paya sahip olan mirasçılar, ölen kişinin sağ eşi, çocukları ve bunların alt soyu, ana ve babasıdır . Bunun dışındaki kimselerin saklı payları yoktur. Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur?

Saklı Pay Oranları

 • Alt soy (çocuklar, torunlar, torun çocukları) için yasal miras payının yarısı saklı pay,
 • Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri saklı pay,
 • Geride kalan eş,  alt soy ile yada anne ve babası ile mirasçı olmuş ise miras payının tamamı, diğer şekilde ise yasal miras payının dörtte üçü saklı pay.
Vasiyetin tenfizinde 1 yıllık süre ön gören kanun maddesi, verilen örnek kararda Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ..sayılı vasiyetnamenin tenfizi dava dosyasının aslı ya da onaylı suretinin gönderilmesi ve vasiyetnamenin açılması dosyasında gerekçeli karar tebligatlarının yapılıp yapılmadığının tespiti,yapılmamış ise gerekli tebligatların usulüne uygun şekilde yapılması ve açılma dosyasının kesinleştirilmesinin yapılması için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, şeklinde karar verilmiştir. Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur?

Vasiyetname Hangi Hallerde Bozulur ve Geçersiz Olur? Sıkça Sorulan Sorular

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI Dava ve Karar: Taraflar arasındaki vasiyetnamenin iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacı vekili tarafından istenilmekle, daha önceden belirlenen 04.04.2017 duruşma günü için tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Av.... geldi. Aleyhine temyiz olunan davalı ... ile vekili Av. ... geldi. Açık duruşmaya başlandı ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00' e bırakılması uygun görüldüğünden, belli saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü: Dosyadaki yazılara, hükmün dayandığı kanıtlarla kanuni gerektirici sebeplere ve bilhassa kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna makul olan kararın ONANMASINA, 3.70 TL bakiye temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, Yargıtay duruşmasında vekilledelegasyon edilen davalı doğrultu içersinde duruşma tarihinde yürürlüktetespit edilen Avukatlık Minimum Ücret Tarifesi hükümlerine göre takdir edilen 1.480 TL vekalet fiyatının davacıdan alınıp davalıya verilmesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440.maddesi gereğince hükmün tebliğinden ardından 15 günlük müddetiçinde hüküm revizyon yolu açık olmak suretiyle, 04.04.2017 gününde oybirliği ile hüküm verildi. DAVA KONUSU VASİYETNAMENİN KANUNDA GÖSTERİLEN ŞEKİL KURALLARINA UYGUN OLARAK YAPILMADIĞI Dava konusu vasiyetname açıklanan biçim kaidelerine makul olarak yapılmamıştır. O durumda, vasiyetnamenin iptaline hüküm verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme neticesi yazılı şekilde davanın reddine hükümverilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Sonuç: Yukarıda izah eden esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekildekarar tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olmasındankabulü ile kararın HUMK'nun 428. maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, Avukatlık MinimumÜcret Tarifesi hükümlerine göre Yargıtay duruşmasında vekilledelegasyon edilen davacı doğrultu içersinde takdir edilen 1.480 TL vekaletfiyatının davalıdan alınıp davacı tarafa verilmesine, peşin alınan temyiz harcının heves durumunda temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince hükmün tebliğinden ardından 15 günlük müddetiçersinde hüküm revizyon yolu açık olmak suretiyle, 06.06.2017 gününde oybirliğiyle hüküm verildi. TAZMİNAT DAVASI KARARIN DAYANDIĞI KANITLARLA YASAYA UYGUN GEREKTİRİCİ NEDENLER Dava adli kaliteyi bakımından yargısal etkinlik hasebiyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Her ne kadar davacı ardından sunmuş olduğu dilekçelerinde davanın hakimin adli sorumluluğu nedenine dayalı tazminat davası olmadığını belirtmiş olsa da, dava dilekçesindeki ve ileri izah eden dilekçelerindeki anlatımlar öneme alındığında davanın aşamaları tespit edilen yargısal faaliyetler hasebiyle uğranılan zarar tazmini isteminden ibaretbulunduğu net şekilde anlaşılmaktadır. HMK'nın 33 vd. maddelerine göre hadiseleri anlatmak taraflara, adli tatbik etmek hakime aittir. HMK'nın 46. maddesinde hakimlerin yargılama faaliyetinden kaynaklı devlet aleyhine tazminat davası açılacağı belirtilmiştir. Yine HMK'nın 47. maddesine göre yargısal faaliyetten kaynaklı devlet aleyhine açılacak tazminat davasının, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hakimlerinin fiil ve kararlarından kaynaklı Yargıtay alakalı hukuk dairesinde açılacağı belirtilmiştir.Davacının zarar tarihinde lehlerine yasal tertip etme yapılmamış olmasınıizahı davanın adli sebebini değiştirmez. Dava yargısal faaliyetten kaynaklı devletin sorumluluğuna ilişkindir.Şu halde, devlet aleyhine açılacak tazminat davasında hasım doğru gösterilmiş çoğu, davanın Yargıtay alakalı hukuk dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülmesi gerekmektedir. Görev kamu düzenine ait olmasından, yargılamanın her evresinde gözetilir. HMK'nın 114. maddesi arasında mahkemenin misyonlu mahkeme olması dava şartları arasında sayılmıştır. Aynı Yasanın 115. maddesinde ise dava şartlarının eksik olduğunun anlaşılması durumundadavanın usulden reddine hüküm verilmesi gerekeceği belirtilmiştir. TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMAZSA TENKİS DAVASI Dava konusu 1936 parsel sayılı taşınmazın 11.6.1971 tarihinde murisin dava dışı çocuklarından ... adına hibe ile tescil edildiği, ... tarafından 12.2.1974 tarihinde 1/3’er paylarının davacılar ... ve ...’a satış suretiyle devredildiği, 1/3 er pay ile ..., ... ve ... adına kayıtlı olan taşınmazın 4.9.1975 tarihinde 3/12 payının davalı ...’a satış yolu ile devredildiği anlaşılmakla, davacıların kendi temlik ettikleri taşınmaz yönünden tapu iptal tescil talebinde bulunamayacakları, ancak şartları oluştuğu takdirde murisin bu taşınmazla ilgili yaptığı işlemin bağış olması nedeni ile tenkise tabi olabileceği göz önüne alınarak söz konusu taşınmaz için tapu iptal ve tescile karar verilmesi isabetli değildir. Ayrıca mahkemece tenkis adına ait olarak alınan ilk eksper raporunda murisin temlik dışı terekesinin kıymeti olarak 31.004.80 TL ikinci eksperraporunda ise temlik dışı terekenin değerinin 160.017.04 TL olarak belirlendiği anlaşılmakla, her doğrultu rapor arasında çelişkinin giderilmesi içersinde yine rapor alınması ve neticenine göre hükümverilmesi gerekirken anlan hususların göz ardı edilmesi yanlıştır. Tarafların temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 22.06.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. TAPU İPTALİ VE PAY ORANINDA TESCİL DAVASI Dosya muhtevanına, toplanan delillere, kararın dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, kanıtların takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve bilhassa, mirasbırakan doğrulusunda bedeli ödenmek suretiyle davalılara alındığı iddia edilen taşınmaza yönelik tapu iptali ve tescil talepli davada 01.04.1974 tarih 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararınınprogram yeri bulunmadığı, Şartları oluştuğu takdirde bağış niteliğinde olan işlemin tenkise tabi olacağı, fakat tenkis talebinin de olmadığıgözetildiğinde mahkemece verilen red hükmü bu gerekçe ve neticesibakımından doğru olduğuna göre, yazılı şekilde hüküm verilmişolmasında bir isabetsizlik yoktur. Davacının temyiz itirazları yerinde olmadığı reddi ile usul ve yasayamakul olan kararın ONANMASINA, alçakta yazılı 6.20.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 22.06.2017 tarihinde oybirliği ile hüküm verildi.

Bu haber toplam 531 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara