Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır? Ad ve soyadı değişikliği ne zaman sonuçlanır?

Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır? Ad ve soyadı değişikliği ne zaman sonuçlanır?
Ad ve Soyadın Değiştirilmesi için Görevli ve yetkili mahkeme davayı açacak olan kişinin yerleşim yerinin bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi'dir.

İsim değiştirme süreci, bireylerin çeşitli sebeplerle mevcut isimlerini veya soyisimlerini değiştirmek istemeleri durumunda başvurdukları hukuki bir işlemdir.

Bu süreç Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında düzenlenmiştir ve bireylerin haklı sebeplerle isim değişikliği talebinde bulunmalarına olanak tanır. Aşağıda, isim değiştirme ile ilgili sıkça sorulan sorular ve bu sorulara özgün cevaplar yer almaktadır:

İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

Bireyler, haklı sebeplere dayanarak isim veya soyisim değişikliği talebinde bulunabilirler. Bu talep, ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine sunulacak bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede, isim değişikliği talebinin nedenleri ve bu talebi destekleyen deliller belirtilmelidir. Dava sürecinde, nüfus müdürlüğü davalı olarak gösterilir ve mahkeme, sunulan deliller ışığında karar verir.

İsim Değiştirme Davasında Haklı Nedenler Nelerdir?

İsim değiştirme davasında haklı sebepler çok çeşitlidir ve Yargıtay kararlarına göre belirlenir. Bu nedenler arasında ismin gülünç olması, sosyal ortamda başka bir isimle tanınmak, mevcut ismin ahlaka veya örf ve adetlere aykırı olması gibi durumlar yer alır. Ayrıca, kişinin mesleki veya sanatsal gerekçelerle isim değişikliği talebinde bulunması da haklı bir sebep olarak kabul edilir.

Ad ve Soyadı Değişikliği Ne Zaman Sonuçlanır?

İsim ve soyisim değiştirme davaları, mahkemenin iş yüküne ve davanın özelliklerine göre değişmekle birlikte genellikle 6 ay ile 9 ay arasında bir sürede sonuçlanır. Bu süreç, mahkemenin delilleri incelemesi, gerekirse tanıkları dinlemesi ve karar vermesi aşamalarını içerir.

İsim ve Soyisim Aynı Anda Değiştirilebilir mi?

Evet, isim ve soyisim, tek bir dava kapsamında aynı anda değiştirilebilir. Ön isim ve soyisim değişikliğinin hukuki niteliği aynı olduğu için, bu iki değişiklik için ayrı ayrı dava açılmasına gerek yoktur. Böylece bireyler, tek bir dava ile hem isimlerini hem de soyisimlerini değiştirebilme imkanına sahiptir.

Kimler Ad Soyad Değiştirebilir?

Herhangi bir birey, haklı bir sebep göstererek ad veya soyadını değiştirebilir. Bunlar arasında ismin gülünç olması, kötü anıları hatırlatması, kötü tanınan bir kişiyle özdeşleşmesi veya mesleki ve sanatsal nedenler bulunabilir. Ancak, keyfi sebeplerle isim değiştirme talebinde bulunulamaz.

Soy İsmini Değiştirmek İçin Ne Yapmak Lazım?

Soyadını değiştirmek isteyen kişi, ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile başvurmalıdır. Dava dilekçesinde, soyadı değişikliği talebinin nedenleri ve talebi destekleyen deliller belirtilmelidir. Dava, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun belirlediği şartlara uygun olarak açılmalıdır.

İsim Değiştirme Davasında Kaç Tanık Gerekir?

İsim değişikliği davasında, talebin haklı sebeplerle yapıldığını ispatlamak için en az 2 tanık dinlenmesi önerilir. Tanıklar, talebe ilişkin önemli bilgi ve görgü ifadeleri sağlayabilir. Tanıkların duruşmada hazır olmaları ve ifadelerinin usulüne uygun olması önemlidir.

Çocuğun İsminin Değiştirilmesi Nasıl Olur?

Çocuğun isminin değiştirilmesi için, çocuk üzerinde velayet hakkına sahip olan anne ve/veya baba tarafından dava açılması gerekir. Bu tür talepler genellikle çocuğun menfaatine olacak şekilde haklı gerekçelerle yapılır. 18 yaşından küçük çocuklar için, hâkimin duruma göre vasi atanmasına karar verilebilir.

Ad ve Soyadın Değiştirilmesi - Davayı Kim Açabilir?

  • Ad ve soyad değiştirme kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için,
  • Tam ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler bu davayı sadece kendileri (avukat vasıtası ile) açabilirler.
  • Sınırlı ehliyetsizler, bu davayı yasal temsilcilerinin rızalarıyla (avukat vasıtası ile)açabilirler.
  • Tam ehliyetsizler ise bu davayı bizzat ya da yasal temsilcileri vasıtasıyla açamaz.

Ancak çok önemli bir sebebin varlığı halinde yasal temsilcinin bu davayı açabileceği kabul edilmektedir. Kanuna göre hangi durumların haklı sebep olacağına hakim karar verecektir.

Hakim ad ve soyad değişikliğine ilişkin karar verirken, ad ve soyadını değiştirmek isteyen kişinin, ekonomik sosyal ve ailevi menfaatlerini göz önünde bulundurur.

Yargıtay Kararı - Ad ve Soyadın Değiştirilmesi

SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ GETİRİLEN GEREKÇELERİN VELAYET ALTINDA BULUNAN ÇOCUĞUN ANNESİ TARAFINDAN ÇOCUĞA VELAYETEN AÇILAN DAVADA İNCELEME KONUSU YAPILAMAYACAĞI - HÜKMÜN BOZULDUĞU

Soy adının değiştirilmesi istenen A.B. ve velisi A. H.'nun bozma sonrası beyanlarında davacı küçüğün soyadını değiştirmek istediğini belirterek gerekçelerini açıkladıkları anlaşılmış olup bozma ilamında da ayrıntıları ile açıklandığı üzere getirilen gerekçeler davacı küçük A.'nın reşit olduktan sonra açacağı soyadı değiştirilmesi davası sırasında incelenecek hususlar olup velayet altında bulunan çocuğun annesi tarafından çocuğa velayeten açılan davada inceleme konusu yapılamayacağı dikkate alınmadan yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

NÜFUSTA SOYADI TASHİHİ DAVASI - ÇOCUKLARIN REŞİT OLMADIĞI DÖNEMDE BABA TARAFINDAN MAHKEME KARARIYLA SOYADLARININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ. REŞİT OLDUKTAN SONRA SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN İSTENEBİLECEĞİ - DİRENME KARARININ İSABETLİ OLUŞU

Dava, soyadının düzeltilmesi istemine ilişkindir. Soyadı, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Reşit olmayan bir çocuk, reşit olana kadar aile soyadını kullanmak zorundadır ancak reşit olduktan sonra soyadını değiştirmek üzere dava açabilir.

Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar, kural olarak, bizzat şahsın kendisi tarafından kullanılabilir. Bu nedenle de kanuni temsilci tarafından kullanılması mümkün değildir. Bu hakların kullanılmasına karar verme yetkisi kişidedir. İster idari, ister kanuni temsilciye bu yetkinin kullanılması bırakılamaz.

Davacıların babası tarafından açılmış dava ile soyadlarının değişmesi halinde, davacılar tarafından açılmış bir davadan söz edilemez. Ankara Avukat sayfamızda diğer makaleleri okuyabilirsiniz. Ad ve Soyadın Değiştirilmesi

Ad ve Soyadın Değiştirilmesi | Sıkça Sorulan Sorular

AD VE SOYADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ - NÜFUS KAYITLARINA İLİŞKİN DÜZELTME DAVALARININ DÜZELTMEYİ İSTEYEN ŞAHISLARIN YERLEŞİM YERİ ADRESİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ GÖREVLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILACAĞININ HÜKME BAĞLANDIĞI - DAVACININ TALEBİNİN ÇEKİŞMESİZ YARGI KAPSAMINDA OLMADIĞI

ÖZET: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36.maddesinin 1/a bendinde, nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davalarının düzeltilmeyi isteyen şahısların yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılacağı hükme bağlanmıştır.

Davacının talebinin çekişmesiz yargı kapsamında olmadığı, adı geçen kanun maddeleri uyarınca asliye hukuk mahkemesinde görüleceği Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 25/12/2013 gün ve 2013/18-464 esas - 2013/1698 karar sayılı ilamıyla da benimsenmiş olup bu nedenle 5490 sayılı Kanunun 36/1-a-b maddesi kapsamında olan uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir." belirtilmiştir.

Somut olayda; davacının cinsiyet değişikliğine izin verilmesi nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltmeyi içerdiği, yukarıda belirtilen Yargıtay kararları da gözetildiğinde davacının talebinin çekişmesiz yargı kapsamında olmayıp davaya bakma görev ve yetkili mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğu anlaşıldığından; Antalya 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/63 esas 2016/48 karar ve 19/02/2016 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 483 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara