Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Nelerdir?

Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Nelerdir?
Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Nelerdir? | İnsanlar yaşlarını küçültmek veya büyütmek için dava açabilmektedirler. Yaşın büyütülmesi veya yaşın küçültülmesi konularında da genel olarak aynı kurallara göre ve prosedürlere göre davalar yürütülmektedir. Bu sebeple yaş büyütme ve düzeltme davaları olarak ele almak çok daha mantıklı olacaktır. Yaş...
Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları? İnsanlar yaşlarını küçültmek veya büyütmek için dava açabilmektedirler. Yaşın büyütülmesi veya yaşın küçültülmesi konularında da genel olarak aynı kurallara göre ve prosedürlere göre davalar yürütülmektedir. Bu sebeple  yaş büyütme ve düzeltme davaları olarak ele almak çok daha mantıklı olacaktır. Yaş büyütme konu olunca Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları akıldaki cevap aranan soru olarak karşımıza çıkar. Birçok kişi yaşının anne ve babasının geç veya erken olarak nüfusa kaydedilmesi nedeni ile zorluklar yaşayabilmektedir. Birçok zaman yaşıtlarına oranla hak kayıplarına uğramak ve hukuki anlamda zorluklar yaşamak zorunda kalabilmektedirler. Bu gibi sebeplere birçok örnek verilebilmektedir. Özellikle askerlik konularında bu alanda ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Bu gibi hak kayıplarının olmaması için gerçek yaş büyütme veya yaşın nüfus kayıtlarından da düzeltilmesi talep edilebilmektedir.  Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Nelerdir?

Yaş Düzeltme Davaları Nasıl Açılır?

Bu gibi davaların prosedürleri farklı olduğu ve önemli olduğu için konusunda uzman olan bir avukat ile davanın yürütülmesi gerekmektedir. Ankara şehrinde bu konuda bir avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Yaş büyütme davasının açılmasının nedenleri kişiler arasında farklı olabilmektedir. Bu farklı sebepler herkesin bu davaları açmasına olanak sağlamamaktadır. Yaş büyütme davaların açılması konusunda gerekli bazı şartlar bulunmaktadır. Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Nelerdir?

Yaş Düzeltme Davasını Kimler Açabilir?

Nüfus ve Yaş davaları Türkiye'de nüfus kaydı olan herkes tarafından açabilmektedir. Reşit yaşta olmayanlar için velisi ve vasisi bu davayı açabilmektedir. Bir suç nedeni ile sanık veya mağdurun yaş düzeltmesi veya yaş büyütme davası son soruşturmayı yapan mahkeme tarafından yapılmaktadır. Bu davada nüfus müdürlüğü davalı olarak gösterilmektedir. Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Nelerdir?

Yaş Düzeltme Davasının Görülme Usulü Nasıldır?

Mahkeme nüfus müdürlüğünden davacının kaydını getirmektedir. Aynı yaşta olan ikiz kardeşi olup olmadığı ve varsa davacının kendisinden önce ve sonraki kardeşlerinin yaşı anne ve babasının evlenme tarihi araştırılmaktadır. Bu durumlarda davacının doğum belgeleri istenmektedir. Kişinin bir hastanede doğmuş olması durumunda ve doğum belgesinin olması durumunda mahkeme davayı reddedecektir. Aynı şekilde okul kayıtları ve erkek ise askerlik konusundaki tüm belgeleri istenecektir. Davacının beyanın tespit edilmesi için fiziksel görünümü hakim tarafından incelenecek ve davacının iddiasını yalanlayıp yalanlamadığını belirterek tutanaklara geçirecektir. Ayrıca adli tıp kurumunda ve sağlık kuruluşlarından gerekli film ve grafiklerin çekilerek rapor alınması istenecektir. Ayrıca mahkeme kemik yaşının tespit edilmesini de isteyebilmektedir. Ayrıca tanıkların dinlenmesi de yapılarak mahkeme bir karara varacaktır.  
Bu Konulara da Bakabilirsiniz.
Diğer Makaleler için Ankara Avukat konulu makaleyi okuyabilirsiniz. | Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Nelerdir?

Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Nelerdir? | Sıkça Sorulan Sorular

YAŞ DÜZELTİLMESİ İSTEMLİ DAVA - YAŞ BÜYÜTME -NÜFUS KAYIT DÜZELTME DAVALARININ KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI DAVACININ SOYUT İDDİASI DIŞINDA DOSYADA İSPATA YARAR DELİL BULUNMAMASI - KARARIN USUL VE ESAS YÖNÜNDEN HUKUKA UYGUN OLDUĞU KANAATİNE VARILDIĞI Yaş büyütme Davasında taraf olananın 20 yaş üzerinde olması sebebiyle tıbben yaşının ortaya çıkarılması mümkün olmadığı, tarafın doğum tarihi ile dava tanıkları dinlenmiş, beyan ettiği tarihler faklılık göstermekte, tanık beyanlarında yanılma olasılığıkabul edilse dahi, Dinlenen iki davacı tanıklarına bakıldığında, ilk tanık doğum tarihini davacının annesinden öğrendiğini söylemiştir, diğer tanık ise, davacıyı evlendikten sonra tanıdığını ifade ettiği tespit edilmiştir. Dosyaya ibraz edilen radyoloji raporlar incelendiğinde davacının kayden ve iddia ettiği yaş büyütmek istediği doğum tarihi itibariyle iddiasını ispat eder şekilde yaş tespitinin ve görünüşünün olmadığına kanaat getirilmiştir. Nüfus kayıt düzeltme ve yaş büyütme davaları kamu düzenine ilişkindir. Davacının iddiasını somutlaştıramamış iddalarını dosyada ispata yarar kanıt bulunmaması da gözetildiğinde ilk derece mahkemesinin kararında bir isabetsizlik görülmemiş, kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu sonucuna varılmıştır. YAŞ BÜYÜTME - YAŞ DÜZELME DAVALARI 1 KERE AÇILIR MADDESİ ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALE DİLMİŞTİR. Davacı vekili, müvekkilinin 27.04.1948 olan doğum tarihinin, 27.04.1949 olarak yaşın büyütülmesini istemiş, Mahkemece, dava reddedilmiştir. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin "Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir." biçimindeki birinci cümlesi, Anayasa Mahkemesi'nin 30.03.2012 gün, 2011/34 E. 2012/48 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden Mahkemece, esasa girilerek bir karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir. YAŞ BÜYÜTME - NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ DAVALARINDAKİ TALEP VE KARARLAR HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN OLMALIDIR. Dosya kapsamından davacının kemik yaşının tespiti için ... Dr..... Devlet Hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunda; davacının kemik yaşının 27 yaş ve üstü ile uyumlu olduğu bildirilmiş, mahkemece davacının çocuklarının yaş büyütme davası, gözlem ve tanık beyanı dikkate alınarak doğum tarihinin 13.11.1972 olarak düzeltilmesine karar verilmiş ise de; Alınan rapor davacının düzeltilmek istenen doğum tarihini kesin olarak doğrulamadığı, ayrıca 25 yaşından sonra tıbben yaş tespiti mümkün olmadığı gibi kayden 25 yaşın üzerinde olan davacının bu yaşının düzeltilmesi için mevcut bilgi ve belgelerin yeterli sayılamayacağı, ilgilinin doğum tarihi ile tanıkların dinlendiği tarih arasında uzunca bir zaman geçtiğinden beyanlarında yanılgı ihtimali bulunduğu, Nüfus Hizmetleri Kanununa göre açılan kayıt düzeltme ve yaş büyütme davaları kamu düzeni ile yakından ilgili bulunduğundan, mahkemelerin tarafların veya tanıkların beyanları ile bağlı kalmaksızın gerçeği araştırıp doğru sicil oluşturmak mecburiyetinde olduğu dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, mücerret iddia ve tanık beyanları esas alınarak resmi kaydın değiştirilmesi, 2-Kabule göre de; Mahkemece, davacının 13.11.1972 olarak yaş büyütülmek suretiyle düzeltilen doğum tarihine göre 28.06.1967 doğumlu annesi ...... ile arasında 5 yaş bulunmaktadır. Bu yaşta bir kişinin doğum yapması yaşamın olağan akışı ile bağdaşmadığı gibi aradaki yaş farkı da Medeni Kanunun öngördüğü sınırın altındadır. Bu sebeple davacının doğum tarihinin 13.11.1972 olarak düzeltilmesi nüfus kayıtlarında çelişki meydana getirmektedir. Hakim nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, kayıtlar arasında çelişki meydana getirmemeye ve hayatın doğal akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermesi gerekirken, bu hususa dikkat edilmeksizin davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. 25 ALTI YAŞ BÜYÜTME DAVALARINDA Kİ HASTANE KEMİK YAŞI RAPORUNA UYGUN KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ. Dava, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36. maddesi kapsamında nüfus kaydındaki doğum tarihinin düzeltilmesi davasıdır. Kemik grafileri de çekilmek suretiyle alınan ... Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 14/04/2015 tarihli sağlık kurulu raporunda ...'in kemik yaşının 17 yaş ile uyumlu olduğu bildirildiğine göre, Adı geçenin nüfus kaydında 01.03.1995 olan doğum tarihinin ay ve günü baki kalmak üzere yılının 1996 olarak (yaş büyütme) düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, sağlık kurulu raporu gözardı edilip tanık beyanları ile de doğrulanmayan davacıların soyut beyanları esas alınarak 01.03.1997 olarak düzeltilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir. NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI - SAKLI NÜFUS OLDUKLARINI İDDİA EDENLERİN AİLE KÜTÜKLERİNE TESCİL İÇİN MÜRACAAT MAKAMININ İLLERDE VALİLİKLER İLÇELERDE KAYMAKAMLIKLAR OLDUĞU - DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ. ÖZET: Saklı nüfus olduklarını iddia edenlerin aile kütüklerine tescil için müracaat makamının illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar olduğu hükme bağlandığından doğum ve ölüm olaylarının nüfus kütüğüne geçirilmesinin Nüfus İdaresine verilmiş idari bir görev olduğu gözetilerek davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekir. DAVADAKİ OLAY Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. Dava dilekçesinde, davacının nüfusa kaydedilmediğini, kendisinden önce doğup nüfusa kaydedilen ve küçük yaşta ölen, ... doğumlu ablası ...'ın nüfus kaydını kullandığını, gerçekte, doğum tarihinin... olduğunu ileri sürerek doğum tarihinin ... olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden; doğum tarihinin düzeltilmesi istenilen davacının, nüfusa kayıt edilmediği, kendisinden önce doğup nüfusa ... tarihi ile...'de tescilinden sonra vefat ettiği halde sağ gözüken kardeşi...'ın kaydını kullandığı anlaşılmaktadır. Yaş Büyütme Davası Nasıl Açılır Şartları Nelerdir?

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara