Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Davası

Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Davası
Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Davası | Modern tıp alanında gerçekleştirilen yatırımlar ile birlikte Türkiye’ de sağlık hizmetlerinde çok hızlı bir gelişim yaşanıyor. Bu çerçevede de günümüz Türkiye’ sinde sağlık hizmetleri sadece devlet tarafından değil aynı zamanda da yaygın şekilde özel hastaneler aracılığı ile de sunulmaya başlandı. Her geçen...
Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Davası | Modern tıp alanında gerçekleştirilen yatırımlar ile birlikte Türkiye’de sağlık hizmetlerinde çok hızlı bir gelişim yaşanıyor. Bu çerçevede de günümüz Türkiye’sinde sağlık hizmetleri sadece devlet tarafından değil aynı zamanda da yaygın şekilde özel hastaneler aracılığı ile de sunulmaya başlandı. Her geçen gün özel hastane sayısında büyük bir artış yaşanmakta olan Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kamusal niteliğe sahip olması dolayısı ile özel hastaneler devletin sıkı denetim ve kontrolü altında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu durum etkisi ile de özel hastaneler tarafından özellikle de en kaliteli ve en iyi sağlık hizmetinin sunulabileceği potansiyelin oluşturulabilmesi amacı ile sağlık hizmetlerinin her kademesinde en iyi ve en başarılı doktorlar ve sağlık görevlileri ile çalışma gerçekleştiriliyor. | Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Davası

Özel Hastane Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Davası Kime Açılır?

Özel hastanelerde, hastanın yalnızca doktorun şahsi hatası dolayısı ile zarara uğraması ve mağduriyet yaşaması söz konusu dahi olsa da doktoru görevlendiren ve çalıştıran özel hastane adam çalıştıran ve işleten sıfatı çerçevesinde doktor ile birlikte söz konusu olan zarardan sorumlu tutulur. Bu durumda da kişi tarafından yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası hem doktor hem de özel hastaneye karşı açılmalıdır. Yargıtay, özel hastane işleteni, ilk olarak tacir sıfatı ile basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gerekmesinin beraberinde gerçekleştirmekte olduğu hizmetin yaşama hakkını doğrudan ilgilendirmekte olan kamusal nitelik taşımakta olan sağlık hizmeti olması sebebi ile de hastanın ve özel hallerde yakınlarının zarar görmemesi adına elzemliği bulunan sadakat ve dikkati göstermekle yükümlü olduğunu belirtiyor. | Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Davası Özel hastane doktor ve diğer sağlık personellerini seçme ve denetleme konusunda gereklilik teşkil etmekte olan tüm özeni ve dikkati göstererek hareket etmesi, hastanın tedavisi sırasında diğer koşulların hazırlığının gerçekleştirilmesi noktasında da benzer dikkat ve hassasiyeti göstermesi gerekliliği bulunmaktadır. Günümüz Türkiye’sinde doktorların bazı hastaneler ile anlaşma sağlayarak hastanenin söz konusu olan ileri seviyedeki tıbbi ekipman ve sistemlerini kullanabilmektedir. Bu konuda ameliyathane kullanımı gibi örneklerin oluşturulabilmesi söz konusu olabilir. Bu tip uygulamalar halinde doktor ile özel hastane kurumu arasında sorumluluk olabileceğine dair örnek yargı kararlar bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda hastaların karşı karşıya kalacakları yanlış tedavi veya yanlış teşhis kaynaklı zararların ve mağduriyetlerin tanzim edilebilmesi için yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası açma hakkı doğuyor, ancak pek çok kişi bu durumda davanın kime karşı açılacağı sorusu gündeme geliyor. Maddi ve Manevi tazminat davasında örnek karar ile somutlaştıracak olursak talep şu şekilde yapılmıştır. ....Sonucu müvekkilinde sağ omuz çıkığı ve omuz travması oluştuğunu, uzun süre tedavisinin devam ettiğini, hastanede yatmak zorunda kaldığı dönem ve tüm tedavi süresi kapsamında 36,00 TL yol masrafı, 45,00 TL medikal harcaması ve 73,00 TL eczane giderini ödemek zorunda kaldığını, ayrıca ... Doğalgaz ...de çalışan davacının işe gidemediği süre boyunca hak ettiği 396,00 TL tutarındaki yemek fişini de alamadığını, elem çektiğini beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 550 TL maddi, 10.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir. Doktor ile özel hastane ilişkisinde doktorun hastane çalışanı olabileceği gibi hastane tarafından doktora yer ve ekipman sağlamakta olan bir kurum pozisyonunda bulunuyor olması sorumluluk doğuracağı durumlar içerisinde yer almaktadır. Doktorun özel hastane ile tam ya da yarı zamanlı bir iş ilişkisi bulunuyor ise doktorun şahsi hatasından hastanede sorumlu olduğundan yanlış tedavi tazminat davası hastane ve doktora, hastane ile doktor arasında çalışan/işveren ilişkisi söz konusu değil ise hastane sorumluluk taşımamakta olduğundan yanlış tedavi tazminat davası sadece doktora karşı açılabilirken, bu durumda hastaneye yöneltilebilecek bir kusur söz konusu olması durumunda özel hastane de konuya davalı sıfatı ile dahil edilir. | Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Davası

Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Davası | Sıkça Sorulan Sorular

Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Talepleri Örnek Karar Tazminat Talebi: ...Hastanesi tarafından 13.01.2011 ve 17.01.2011 tarihinde verilen raporda da 3.ventrikül kollid kistinin olduğu belirtildiği, uygulanan ameliyat sonucunda davacının kisti alınmaması ile sonraki tedavinin ne olacağı hakkında bilgilendirme yapılmadığı ve kistinin alındığının belirtildiğinden hizmet kusuru bulunan davalı idare tarafından davacının yaşadığı elem ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 25.000,00-TL manevi tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte hesaplanarak davalı idarece davacıya ödenmesi, manevi tazminat isteminin fazlaya ilişkin kısmının reddi yolunda verilen kararın, davalı idare tarafından hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek kabule ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle Tazminat Talepleri özel bir sağlık kuruluşuna götürüldüğü, burada hastanın muayenesi yapılarak ilaç tedavisine başlandığı, şikayetlerin sona ermemesi üzerine aynı gün akşam saat 19.20 sularında Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürüldüğü, adı geçenin buradaki muayenesinin Uz. Dr. ….. tarafından yapıldığı, çocuğun ateşinin bu esnada 36,7 santigrat derece olarak ölçüldüğü, doktor tarafından söz konusu hususların çocuğun diş çıkarmasına bağlı olabileceği değerlendirilerek hastanın fiziki muayenesinin yapıldığı ve özel sağlık kuruluşu tarafından başlanılan antibiyotiğin kesilmesinin söylenerek hastanın eve gönderildiği, tedaviden yaklaşık 40 saat geçtikten sonra 03.03.2008 tarihinde hastanın havale geçirmesi üzerine, ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü ve buradan da .... Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Polikliniği'ne sevk edildiği, burada hastaya menenjit tanısı konulması üzerine, davacıların oğlunun menenjit geçirmesi ve neticede çocukta % 91,33 oranında sakatlık oluşmasında kusuru olduğu iddia edilen davalı idareden 350.000 TL maddi (ıslah edilmek suretiyle 523.315,16TL) 50.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 573.315,16 TL tazminatın tazmini istemiyle açılmıştır. Hastayı Aydınlatmama Edimi Nedeniyle Tazminat Talebi Davacılar vekili, müvekkilin doğum için davalı hastaneye yatış yaptığını, doğum yaptıran Özel doktorun hastanede baş gösteren Menenjit mikrobu sonucu gelişen durumlarla ilgili olarak hastayı aydınlatma edimini yerine getirmediğini, aynı şekilde doğumdan sonra başlayan bakım ve gözetim görevi ihmal edilerek Menenjit mikrobunu kapmasına neden olduğunu. Müvekkilinin Menenjit teşhisinden dolayı ölüm korkusu ile yaşadığını, tedavisinin devam ettiğini, dünyaya getirdiği çocukta sarılık baş gösterdiğini, onu emzirememe nedeni ile derin bir elem ve yıkım içinde olduğunu, müvekkili O.'ın ise eşinin bu durumu yüzünden o da şoka girip günlerce çalışamadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL maddi 15.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini İstemiştir. Gebelik süreci nedeniyle manevi tazminat talebi O halde mahkemece, gerek davalı hastanedeki muayene ve tedavilere ilişkin tüm bilgiler ve hasta tabela kağıtları, varsa çekilen filmler, inceleme raporları, epikriz ve Adli Tıp Raporu birlikte gönderilip, üniversitelerin tıp fakültelerinde görevli öğretim üyelerinden Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Endokrinoloji konusunda uzman, akademik kariyere sahip üç kişilik bilirkişi kurulundan, davacı ...’nın gebelik boyunca kullandığı ilaçların, uygulanan tedavilerin davacı ...’in sağ kolun eksik doğmasıyla sonuçlanan olayda davalı doktora ve hastaneye atfı kabil bir kusur olup olmadığı konusunda, nedenlerini açıklayıcı, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Manevi Tazminat Miktarında Tatmin Duygusunun Etkisine Göre Belirlenmelidir Yine Borçlar K. 47. (TBK 56) kısmına göre; hâkimin özel durumu göz önünde bulundurarak, manevi tazminat talebi ile vereceği tutarı belirlerken, hakka ve adalete uygun belirlenmelidir.Tazminat Miktarı bir ceza aracı değildir.  Tazminat hukukumuz da bir zararın ortadan kaldırmaya veya gidermeye sebep bir olgu değildir. Aslında tazminatın ödenmesiyle zarar görene huzur duygusu oluşturma, manevi üzüntüyü, hafifletmeyi neden olabilmektedir. Tazminat miktarı belirlenirken, belirtilen hususlar doğrultusunda  belirlenmelidir. Karar verilecek miktar tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. | Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Davası

Bu haber toplam 361 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara