Sigorta Davaları – Sigorta Avukatları Ankara

A. SİGORTA DAVALARI B. KASKO DAVALARI C. SİGORTA DA TAZMİNAT DAVALARI  D. ARAÇ DEĞER KAYBI

 • Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir. Ancak sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (ZMSS) B. 2).
 • Sigortacı;
 1. Talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin, kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren,
 2.  Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta hastane, klinik ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri, belgeleri ile birlikte kendisine başvurma tarihinden itibaren, sekiz iş günü içinde sigorta teminat limitleri dahilinde öder .
 • Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar;
 1. İşletenin; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
 2. İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
 3.  İşletenin; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler,
 4.  Zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,
 5.  Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,
 6.  Manevi tazminata ilişkin talepler (2918 S. K. m. 92).
 • Sigorta Dava açılması halinde, sigorta poliçesinde yazılı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortacıya ait olup, sigorta ettiren, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder

Yargıtay Kararları – Sigorta Avukatları Ankara

YARGITAY:  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2013/4237 Karar: 2013/5552 Karar Tarihi: 16.04.2013

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ – DAVALININ ISLAH EDİLEN BÖLÜM BAKIMINDAN TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ – ISLAH EDİLEN MİKTAR BAKIMINDAN BELİRTİLEN TARİHTEN İTİBAREN TEMERRÜT FAİZİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Olayda sigortacının tazminat giderim yükümlülüğünü düzenleyen 2918 Sayılı Kanunun ilgili maddesi hükmü uyarınca sigortacı maddede belirtilen belgelerin iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü sonrasında temerrüde düşer. Bu itibarla, davalının ıslah edilen bölüm bakımından da … tarihinde temerrüde düştüğü kabul edilerek, ıslah edilen miktar bakımından da bu tarihiden itibaren temerrüt faizine hükmedilmek gerekirken, sigorta şirketi yönünden ıslah edilen bölüm bakımından ıslah tarihinden itibaren temerrüt faizine hükmedilmesi doğru olmamıştır.

YARGITAY : RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI

SİGORTA AVUKATLARI ANKARA

T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas:  2012/20638 Karar: 2013/14291 Karar Tarihi: 17.06.2013

RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI – RÜCUAN TAZMİNAT DAVALARININ NİSBİ VEKALET ÜCRETİNE TABİ OLDUĞU – MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Rücuan tazminat davalarının nisbi vekalet ücretine tabi olduğu, kabul ve reddedilen tutarlar üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin üçüncü kısmına göre ücret takdiri gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Sigorta Avukatları Ankara

Sigorta Avukatı

sigorta hukuku, sigorta davaları, sigorta yargıtay kararları, sigorta hukuku, yargıtay iş davaları, sigorta rücu, sigorta rücu davaları, ssk davaları, sosyal sigorta davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, sigorta hukuku avukat ankara, sigorta avukatı, sigorta avukatı arıyorum, sigorta avukatı ankara, sigorta avukatları ankara, sigorta hukuku avukatı, sigorta hukuku avukat ankara, sigorta hukuku avukatları, Sigorta İlkay Hukuk Bürosu avukatı avukatları.

ankara avukat