Sigorta Davaları – Sigorta Avukatları Ankara

A. SİGORTA DAVALARI B. KASKO DAVALARI C. SİGORTA DA TAZMİNAT DAVALARI  D. ARAÇ DEĞER KAYBI

 • Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir. Ancak sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (ZMSS) B. 2).
 • Sigortacı;
 1. Talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin, kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren,
 2.  Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta hastane, klinik ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri, belgeleri ile birlikte kendisine başvurma tarihinden itibaren, sekiz iş günü içinde sigorta teminat limitleri dahilinde öder .
 • Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar;
 1. İşletenin; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
 2. İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
 3.  İşletenin; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler,
 4.  Zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,
 5.  Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,
 6.  Manevi tazminata ilişkin talepler (2918 S. K. m. 92).
 • Sigorta Dava açılması halinde, sigorta poliçesinde yazılı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortacıya ait olup, sigorta ettiren, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder

Yargıtay Kararları – Sigorta Avukatları Ankara

YARGITAY : SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI

 • T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas:  2012/11248 Karar: 2013/9965 Karar Tarihi: 10.05.2013
 • SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI – DAVACININ BÜROSUNUN BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ – KİŞİNİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİP VERMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI – ŞAHSIN KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞMASININ BULUNUP BULUNMADIĞININ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREĞİ
 • ÖZET: Olayda davacının bürosunun bulunup bulunmadığı, ücreti kendisi tarafından ödenen yardımcı eleman çalıştırıp çalıştırmadığı, bildirimi yapan şirket işleri dışında başka işleri vekil olarak takip edip etmediği, gelir vergisi beyannamesi verip vermediğinin kayıtlı bulunduğu baro ile ilgili vergi dairesinden de araştırılmak ve özlük dosyası celbedilmek suretiyle; 4(a) sigortalısı olarak bildirimi yapılan dönemde, bu sigortalılığın gerçek ve fiili olduğu saptanmalı, aynı zamanda kendi nam ve hesabına çalışmasının bulunup bulunmadığı hususları açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu nedenle hüküm bozulmalıdır.
 • Somut olayın incelenmesinden, 01.01.2001-2008/3 dönemi arasında serbest avukatlık faaliyetinden dolayı topluluk sigortası kapsamında bulunan davacının, 09.10.2008 tarihinden itibaren hizmet akdine dayalı olarak 4 (a) kapsamında sigortalılığının bulunduğu, davalı Kurumun, davacıyı devam eden vergi kaydı nedeniyle 01.10.2008 tarihinden itibaren 4 (b) sigortalısı olarak tescil ettiği, davacının; 09.10.2008 tarihinden itibaren 4 (a) sigortalısı olduğunun tespiti ile 4 (b) sigortalılığının iptaline karar verilmesini talep ettiği, Mahkemece davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.  Öncelikle, serbest çalışan avukatların sosyal güvenliğine ilişkin yasal mevzuatın incelenmesi gerekirse; Avukatlar, 19.03.1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na konulan avukatların topluluk sigortasına tabi olacakları yönünde bir hüküm (m. 186) ile sosyal güvenceye kavuşturulmuştur.
 • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20. maddesi ile; barolar da; bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler gibi kabul edilip, anılan Kanun kapsamı içinde değerlendirilmiş ve avukatlar 86. madde gereğince zorunlu topluluk sigortasına tabi tutulmuşlardır. (F. Başterzi, Avukatlık Mesleğinde Sosyal Güvenlik, İstanbul 1998, s.263) 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5510 sayılı Kanun’un 106. maddesi ile serbest çalışan avukatların sosyal güvenliklerinin topluluk sigortası yoluyla sağlanmasına ilişkin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 186, 188 ve 191. maddeleri ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 86. maddesi yürürlükten kaldırıldığından, topluluk sigortası uygulamaları da 01.10.2008 tarihinde sona ermiştir.

YARGITAY:  DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ

 • T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2013/4237 Karar: 2013/5552 Karar Tarihi: 16.04.2013
 • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ – DAVALININ ISLAH EDİLEN BÖLÜM BAKIMINDAN TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ – ISLAH EDİLEN MİKTAR BAKIMINDAN BELİRTİLEN TARİHTEN İTİBAREN TEMERRÜT FAİZİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
 • ÖZET: Olayda sigortacının tazminat giderim yükümlülüğünü düzenleyen 2918 Sayılı Kanunun ilgili maddesi hükmü uyarınca sigortacı maddede belirtilen belgelerin iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü sonrasında temerrüde düşer. Bu itibarla, davalının ıslah edilen bölüm bakımından da … tarihinde temerrüde düştüğü kabul edilerek, ıslah edilen miktar bakımından da bu tarihiden itibaren temerrüt faizine hükmedilmek gerekirken, sigorta şirketi yönünden ıslah edilen bölüm bakımından ıslah tarihinden itibaren temerrüt faizine hükmedilmesi doğru olmamıştır.
 • Davacı vekili 100.000 TL maddi tazminat istemiş, ıslah ile talebini 129.284,38 TL’ye çıkarmış, mahkemece de talebin tamamına hükmedildiğine göre davacı lehine AAÜT hükümlerine uygun olarak 12.207,06 TL’ye hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde 2.441 TL avukatlık ücretine hükmedilmesi doğru değil bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden Sigorta tahkim komisyonu kararının 6100 sayılı HMK’nin geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HMUK’nin 438/7 maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına sigorta avukatları ankara olarak karar vermek gerekmiştir.

  YARGITAY : RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI

SİGORTA AVUKATLARI ANKARA

 • T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas:  2012/20638 Karar: 2013/14291 Karar Tarihi: 17.06.2013
 • RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI – RÜCUAN TAZMİNAT DAVALARININ NİSBİ VEKALET ÜCRETİNE TABİ OLDUĞU – MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU
 • ÖZET: Rücuan tazminat davalarının nisbi vekalet ücretine tabi olduğu, kabul ve reddedilen tutarlar üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin üçüncü kısmına göre ücret takdiri gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Sigorta Avukatları Ankara
 • 5510 sayılı Yasanın 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 21. maddesindeki; <İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir.> düzenlemesi getirilmiş ise de, söz konusu düzenlemenin anılan Yasada, yürürlüğü öncesinde gerçekleşen olaylardan kaynaklanan rücuan tazminat davalarında uygulanmasına olanak veren bir düzenleme bulunmadığı ve genel olarak Yasaların geriye yürümemesi (geçmişe etkili olmaması) kuralı sonucu davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 9-10.maddeleri ve 26 ve 87. maddeleridir.

Sigorta Avukatı

sigorta hukuku, sigorta davaları, sigorta yargıtay kararları, sigorta hukuku, yargıtay iş davaları, sigorta rücu, sigorta rücu davaları, ssk davaları, sosyal sigorta davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, sigorta hukuku avukat ankara, sigorta avukatı, sigorta avukatı arıyorum, sigorta avukatı ankara, sigorta avukatları ankara, sigorta hukuku avukatı, sigorta hukuku avukat ankara, sigorta hukuku avukatları, Sigorta İlkay Hukuk Bürosu avukatı avukatları.

ankara avukat